Egyházunk - Diák Kalendárium
 
 
 
KÉPES DIÁK KALENDÁRIUM
 
 
 
Az oldal szerkesztés alatt van. Részben elkészült, folytatás folyamatosan.
 
 
 
 
JANUÁR
 
 
 
 
 
01.01 +Újév - Istenanyaság ünnepe
MÁRIA ÜNNEP
Béke világnapja
Szűz Mária Jézusnak – az Isten Fiának, a második isteni személynek édesanyja, ezért Istenanyaként tiszteljük őt.
01.02 Nagy Szt Vazul és Nazianzi Szt Gergely  EGYHÁZTANÍTÓK IV.sz
Nagy Szent Vazul püspökök és egyháztanító.
Remete évei után Cezárea városának püspöke lett. Erényes életéért és a Szerzetesi szabályokról szóló könyvéért az Egyház tiszteletében él.
Nazianzi püspökök és egyháztanító. Nazianz mellett született. Szent Vazul barátja volt. Később Konstantinápoly püspökévé választották.
 
 
 
 
 
 
 
 
01.03. Jézus szent nevének ünnepe
ÜNNEP
Jézus név jelentése: „Isten megszabadít”. A Jézus elnevezés Istentől származik. Isten angyala (Gábor Főangyal) így szólt Máriához: „Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. (Lk.1,30). A született gyermeknek a Jézus nevet adták.
01.06 +Vízkereszt- Urunk megjelenése -JK
ÜNNEP - A három bölcs látogatását ünnepeljük Vízkeresztkor. A bölcsek messzi földről érkeztek a Messiás jászolához. Az ünnep különös megvilágítást ad arra, hogy Jézus minden nép megváltója, az egész emberiség üdvözítője.
Január 6 utáni vasárnap ünnepeljük.
Vízkereszt: Az új év első vasárnapja (jan.6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.09 +Urunk megkeresztelkedése
ÜNNEP - Jézus születésétől megközelítőleg 30 év telt el. Keresztelő Szent János a Jordán folyónál a „Bűnbánat keresztségére” hív másokat. Jézust meglátva így szól: „Nekem szükségem a te keresztségedre és te jössz énhozzám?” Jézus megkeresztelkedésével emberi életünk felvállalását fejezi ki. Ezután kezdi meg nyilvános működését.
Évközi 1. vasárnap - január 9 utáni vasárnap.
01.15 Remete Szent Pál -Hv
HITVALLÓ III-IV.sz
Remeteként élt, kereste Isten közelségét.
 A magyar pálos rend mai is őszinte tisztelettel tekint rá.
“Istenem, tenálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fényt.” Zsolt 35,10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.17 Remete Szent Antal*
SZERZETES III.sz
Szerzetesség megalapítója. A III. században született Egyiptomban, szülei halála után teljes vagyonát szétosztotta a szegények között. Remeteségekben élt, a „szerzetesek atyjaként” tiszteli az Egyház. A Szentírást könyv nélkül is tudta.  "A sötétség uralmán a világosság cselekedeteivel diadalmaskodj!"
01.18 +Árpád-házi Szt Margit -Ma
MAGYAR SZENT XIII.sz - Az imádság szentje - Magyar hazánkért ajánlotta életét!  IV. Béla királyunk leánya. A tatárjárás idején szülei megfogadták, hogyha országunk megmenekül a tatároktól, leányukat Istennek szentelik. A domonkos nővérek között nevelkedett, a Nyulak szigetén (ma a róla elnevezett Margit-szigeten) épült kolostorban tett fogadalmat. Az imádság tiszteletreméltó szentje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.20 Szent Fábián
HITVALLÓ III.sz
Szent Fábián pápa és vértanú.
A III. században élt, fontos egyházszervezeti kérdésekben döntött pápaként. Decius uralkodása alatt halt vértanúhalált.
01.20 Szent Sebestyén
HITVALLÓ III.sz
A III. században született, később Milánóban élt, katonatiszt volt. Keresztényként katonatársainak megtérítésén fáradozott. Hite miatt nyíl általi halálra ítélték.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.21 Szent Ágnes
HITVALLÓ III.sz (szűz és vértanú) Ágnest, az akkori szokás szerint 13 évesen kérte feleségül a római várparancsnok fia. Ágnes elutasította a kérőt: „Az én Uram, Jézus Krisztus, a hit gyűrűjével jegyzett el engem magának.” A kérő megszégyenülése miatt Ágnest elfogatta, máglyahalálra ítélték, de Isten szeretete csodás módon megmentette őt - a tűz kialudt. Tőrrel végeztek vele.
01.22 Boldog Batthyany László
MAGYAR SZENT XX.sz - "A szegények orvosa" 
A XX. század egyik magyar szentje. Szemorvos volt, sokakat ingyen gyógyított, saját otthonában ápolt. Így szólt az ápolónőnek: "Adja oda ennek a szegénynek a kabátomat." Az ápoló levett a fogasról egy régi, kopott kabátot. Az orvos ez mondta: "Na azt a kopottat adja oda, hanem a mellett lévő új kabátomat." - Ő így szerette a szegényeket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.22 Szent Vince
HITVALLÓ III.sz
A borászok védőszentje
01.24 Szalézi Szent Ferenc
EGYHÁZTANÍTÓ XVI-XVII.sz
Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
A XVI. Században született, polgári- és egyházjogi tanulmányok után teológiából doktorált. Püspökként az Egyház megújulásán dolgozott. Írásai közül jelentősebb a ma is ismert Filótea.
Az újságírók védőszentjeként tiszteljük.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.25 +Szent Pál apostol megtérése
EGYHÁZI ÜNNEP - A katonai hatalom üldözte a krisztuskövetőket. Pál is katona volt (eredeti nevén Saul) A damaszkuszi úton a feltámadt Krisztus szólt hozzá: "Sau, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl."Apcsel9  
Krisztus egyik leghűségesebb apostola lett. (Pál megtéréséből született a szólás: Pálfordulás - az ellentétét teszi, mint addig.)
01.26 Szent Timóteus és Titusz
Áldozópap és egyháztanító ünnepe
Szent Pál apostol munkatársai (és barátai). A Szentírásban is olvasható lelkipásztori leveleket Pál apostol nekik írta: Efezusba Timóteusnak, Krétára Titusznak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.27 Merici Szent Angéla
SZERZETES XV.sz
A XV. Században élt, a Szent Orsolya rend alapítója, melynek célja a keresztény családi életre nevelés.
 
01.28 Aquinoi Szent Tamás
EGYHÁZTANÍTÓ XIII.sz - Áldozópap és egyháztanító. Hittudós - teológus
A XIII. században élt, Monte Cassino mellett született, a domonkos rend tagja lett. Teológia tanárként több városban tanított,
és számos teológiai művet írt.
"Őrizkedj attól, akinek csak egy könyve van." - Aquinoi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.31 Bosco Szent János
SZERZETES XIX.sz - Szalézi rend alapítója. A fiatalok apostola. A XVII. században élt. Szeretettel fordult az utcagyerekek, a csellengő fiatalok felé. Nevelésükhöz, tanításukhoz „Bosco Házat” alapított. 
Pedagógiai írásait ma is figyelemmel olvassuk
Don Bosco útján számos nevelési intézmény, ifjúsági mozgalom jár ma is. A szaléziak ma is alapítójuk nevelési elveivel-hitével fordulnak a fiatalokhoz.
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
FEBRUÁR
 
 
 
 
 
02.02 +Gyertyaszentelő Boldogasszony
MÁRIA ÜNNEP - Urunk bemutatása a templomban
A Mózes törvénye szerint a Kisjézust (40 napos korában) elvitték a templomba. Itt találkoztak Simeonnal és Annával.
"Jézus a nemzetek világossága."
Már az 5. században megtartották az ünnepet, ma az Egyház gyertyák megáldásával, és gyertyás körmenettel ünnepli.
02.02 +Szerzetesek Világnapja
EGYHÁZI ÜNNEP
A megszentelt élet ünnepe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.03 Szent Balázs
ISMERT SZENT III.sz
Balázs áldás (torokáldás) hagyománya
A III. – IV. században élt, a keresztényüldözések utolsó éveiben. A hagyomány szerint a börtönben egy kisfiú életét mentette meg, akinek halszálka akadt a torkán. Innen származik a Balázs áldás (torokáldás) hagyománya. Babits Mihály a „Balázsolás” c. versében ír róla.
02.05 Szent Ágota
HITVALLÓ III.sz
"Tisztaságodat mindennél tartsd többre!"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.08 Emiliáni Szent Jeromos
ISMERT SZENT XV-XVI.sz - A gyerekek védőszentje, szamaszkai társulat alapítója, áldozópap. Nevelő.
"Vedd észre magad körül a betegeket és szegényeket!" Istenünk, irgalmasság Atyja, aki Emiliáni Szent Jeromosban atyát és oltalmazót adtál az árváknak, kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy híven őrizzük az istengyermekség lelkét, mely által a fiaidnak hívnak minket, és azok is vagyunk!
02.10 Szent Skolasztika
SZERZETES VI.sz
A VI. században élt, Szent Benedek testvére
Bencés apácák rendjének alapítója.
"Imádkozz és dolgozz, ezt az elvet Te is megélheted!"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.11 Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
MÁRIA ÜNNEP
1858-ban a franciaországi Lourdes-ben Bernadettnek többször megjelent a Szűz Mária. Ma Lourdes kegyhely. Az eltelt szinte 150 év alatt, betegek imádságai találtak meghallgatásra. Február 11-e (a jelenés első napja) a Betegek Világnapja
02.11 +Betegek Világnapja
EGYHÁZI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.14 +Szent Cirill és  Metód
HITVALLÓ IX.sz
A IX. században éltek, testvérek voltak. Morvaország misszionáriusai. Szláv nyelvre fordították le a Bibliát, és az úgynevezett cirill betűkkel liturgikus könyveket is fordítottak.
02.17 Szervita rend hét alapítója
SZERZETESEK XIII.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.22 +Szent Péter apostol székfoglalása
EGYHÁZI ÜNNEP
Az ünnepnek számunkra érdekes eredete van. Római szokás szerint ezen a napon az elhunytak tiszteletére rendezett „összejövetelen” étkezéskor az asztalhoz ültek, de egy helyet üresen hagytak, kifejezve, hogy az elhunytak köztünk vannak. A IV. századtól az üres hely „Szent Péter székét” fejezte ki a keresztények között.
02.24 +Szent Mátyás
APOSTOL
Jézus 12 apostolt választott. Az áruló Júdás apostol helyére újat kellett választani Jézus mennybemenetele után. A „tizenkettediknek” Mátyást választották. Az Apostolok Cselekedeteinek első sorai szólnak róla: 1. fejezet, 15-26 Mátyás apostollá választása.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.25 A kommunizmus áldozatainak emléknapja
NEMZETI ÜNNEP
 
 
A világ éhezőiért
EGYHÁZI ÜNNEP
Változó dátumú ünnep, nagyböjt előtti vasárnap
(Vagyis Hamvazószerda előtti vasárnap)
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
MÁRCIUS
 
 
 
 
 
Hamvazószerda
ÜNNEP - A nagyböjti idő kezdőnapja. Elnevezése a hamuval kapcsolatos. Már az ószövetségi nép is ismerte a bűnbánat fogalmát, sőt gyakorlatát a vallási törvények között jegyezték le. A hamu a bűnbánatnak, az elmúlásnak a jelképe lett. Hamvazószerda hagyománya a homlok hamuval való megjelölése, és az emlékeztető szavak: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy, és porrá leszel.”
Nagyböjt
ÜNNEP - a nagyböjti szent idő
A nagyböjt a húsvét előtti 40 nap, előkészület a Húsvétra. A lelki tisztulás, az Istenhez való megtérés ideje. Lemondással, jócselekedettel és imádsággal készülünk húsvét ünnepére. Változó dátumú.
Nagyböjti idő 5 hét, Virágvasárnap a 6. vasárnap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keresztúti imádság
Jézus keresztútjáról szóló imádság (keresztúti ájtatosság) a nagyböjti időben. Hagyománya Jeruzsálemből származik, ahol Jézus szenvedésének útját járták végig a Golgotáig.
Minden katolikus templomban megtalálható a 14 állomásból (stációból) álló keresztút ábrázolása.
Szokás még templomok kertjében, dombos területen keresztút állítása – ezeket Kálváriának nevezzük.
 
03.08 Istenes Szent János
SZERZETES XVI.sz - Irgalmas rend alapítója
A XVI. században élt, olasz katona volt, de megsebesült. Egy szerzetes prédikációját hallgatta a betegekről való gondoskodásról. Ezt választotta hivatásának. Koldulásból kórházat épített. Gondoskodó szeretete miatt az emberek „Istenesnek” nevezték el. Többen is társultak hozzá, a rend tagjait „Irgalmas testvéreknek” nevezik ma is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.15 Nemzeti ünnep
NEMZETI ÜNNEP
 
03.19 +Szent József
ISMERT SZENT I.sz
Szűz Mária jegyese, Jézus nevelőapja.
"József, ne félj magadhoz venni Máriát, mert a gyermek, akit a méhében hordoz, a Szentlélek erejéből van." - szólt az angyal Józsefhez.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.25 +Gyümölcsoltó Boldogasszony
MÁRIA ÜNNEP
Angyali üdvözlet ünnepe - ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.''
Jézus születésének hírüladása. Az angyali üdvözletben Szűz Mária igent mond Isten szavára:
"Te leszel Jézusnak, a Megváltónak édesanyja."
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
ÁPRILIS
 
 
 
 
 
04.04 Szent Izidor
EGYHÁZTANÍTÓ VI-VII.sz
Az informatika és az internet védőszentje
Igen sok könyvet írt, hittudós és nyelvész volt. Példamutató volt halálában is.
04.16 Soubirous Sz. Bernadett
ISMERT SZENT XIX.sz
A Lourdes-i jelenések szentje. Szegény 14 éves kislány volt, amikor megjelent neki Lourdes-ban a Szűzanya. Szerzetes nővér lett.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.23 Szent Adalbert
MAGYAR SZENT X.sz
Püspök és vértanú.
Esztergom-Budapest Egyházmegye védőszentje.
Adalbert hozta a Szent Koronát II.Szilveszter pápától Szent István királyunknak.
 
 
04.24 Szent György
ISMERT SZENT III.sz
A rendőrök védőszentje. Római katonatiszt volt, jelentős feladatot kapott: zászlótartó volt. A György név bátorságot jelent, A 14 segítő szent egyike. A "sárkányölő Szent György" legendája ismeretes. A keresztényüldözés idején vértanúhalált halt Rómában. Városok, nemzetek, lovagrend és a rend őrei tekintik védőszentjükként tekintenek rá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.25 +Szent Márk evangélista
APOSTOL, EVANGÉLISTA
A 12 tanítvány egyike, "Szent Márk evangéliumának" szerzője. Házukban Jézus tanítványa többször tartották összejövetelüket. Péter apostol közeli barátja. Az első századfordulón halt vértanúhalált. Velence védőszentje. Ünnepéhez kötődik az új termés megáldása, a búzaszentelés.
 
04.29 +Sienai Szent Katalin
EGYHÁZTANÍTÓ XIV.sz (szűz és egyháztanító) Európa társvédőszentje. Domonkos szerzetes, Itália védőszentje. Életcélja az Isten dicsőségének és a felebarát üdvösségének szolgála. Betegek és elhagyottak ápolásán fáradozott. Jó tanácsadó. (XI. Gergely pápa tanácsadója is volt.)   "emberszerető türelme mérhetetlen volt, sokak kérték tanácsát, segítségét..." Könyve:Dialógusok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.30 Szent Fausztina
ISMERT SZENT XX.sz
Az Isteni Irgalmasság szentje
 
04.30 Szent V. Piusz pápa
SZENTATYA XVI.sz
Fáradozott a hitélet felújításán, a reformáció és török veszély legyőzésén. Szakácskönyvet is írt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagyhét
ÜNNEP
A Húsvétvasárnap előtti hét.
Kezdete Virágvasárnap
Húsvéti Szent Három Nap:
Nagycsütörtök - Nagypéntek - Nagyszombat
Dátuma évente változó
 
"Mert szegények mindenkor lesznek veletek.''
Virágvasárnap
JÉZUS ÜNNEPE
Jézus bevonulása Jeruzsálembe ,,Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!"
 Az emberek Jeruzsálemben pálmaágakat lengetve, ruháikat elé terítve királyként fogadták a szamárháton érkező Jézust. A templomokban ezen a napon barkaszentelés van. A nagyhét kezdőnapja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagycsütörtök
JÉZUS ÜNNEPE
Az utolsó vacsora és Jézus elfogásának a napja
Jézus e napon rendelte a Oltáriszentséget, és alapította a papi rend szentségét. Az utolsó vacsora után a Getszemáni kertben elfogták Jézust.
 
Nagypéntek
JÉZUS ÜNNEPE
Jézus a főpapok és Pilátus előtt, Jézus keresztútja, halála és sírba tétele. A megváltásnak az ünnepe! Ez a nap szigorú böjti nap, amely azt jelenti, hogy 14 éves kortól húst nem fogyasztunk, és a 18 és 60 év közöttiek napi háromszor étkeznek. (A betegek és a közétkeztetésben részesülők felmentve.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagyszombat
JÉZUS ÜNNEPE
A szombati napon Jézus a sírban feküdt. A meghalt Jézusra emlékezve e napon már az első évszázadban zsoltárokat imádkoztak. A templomokban Húsvét Vigíliáját tartják ezen a napon, és ekkor van a Feltámadási körmenet.
Húsvétvasárnap
JÉZUS ÜNNEPE
Húsvétvasárnap - Krisztus feltámadásának ünnepe.
Húsvéthétfő - az ünnep második napja.
A húsvéti időszak Pünkösd ünnepéig tart.
Változó dátumú ünnep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isteni irgalmasság vasárnapja
JÉZUS ÜNNEPE
Húsvét 2.vasárnapja
II. János Pál pápa ez a vasárnapot az Isteni irgalmasság vasárnapjának nyilvánította.
Változó dátumú
 
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
MÁJUS
 
 
 
 
 
Május, Szűzanya hónapja
MÁRIA ÜNNEP
 
Anyák napja
ÜNNEPI ALKALMAK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.01 Szent József, a munkás ünnepe
EGYHÁZI ÜNNEP
Szent József Jézus nevelőapja ácsként dolgozott. Názáret városának megbecsült ácsmestere. Jézus 33 éves koráig (Nyilvános működéséig) nevelőapja mellett dolgozott. Ez a nap Szent József, a munkás ünnepe.
05.02 Szent Atanáz
EGYHÁZTANÍTÓ IV.sz (püspök és egyháztanító)
Egyiptomi származású egyháztanító, nicea püspöke volt. Arius, a tévtanító sokakat megtévesztett tanításával. Atanáz a krisztusi tanítás megőrzése érdekében sokszor nyilvánosan vitába szállt a nagyhangú Ariussal. Könyveiben a hitigazságokat részletesen kifejti. Az igaz hit védelmezőjeként tiszteljük. Száműzetésben halt meg 373-ban.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.03 +Szent Fülöp
APOSTOL - Keresztelő Szent János tanítványa volt, az elsők között lett Jézus követője, apostola. Az Újszövetség a csodálatos kenyérszaporításnál és az utolsó vacsoránál említi nevét. Jézus mennybemenetele után Törökországban hirdette Jézus tanítását, és ott halt vértanúhalált 87 évesen. "én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem"
05.03 +Szent ifj.Jakab
APOSTOL - Jézus rokona (unokatestvére), Alfeus fia. Jakab a 12 apostol egyike. A Szentírásban többször olvashatjuk, hogy Jézus három apostolát hívja magával: Pétert, Jakabot és Jánost. Ők voltak ott Jézus színeváltozásakor a Táborhegyen, és Jézus elfogásakor az Olajfák hegyén... A Szentírásnak része Jakab apostol levele. Jakab pünkösd után Jeruzsálem püspöke volt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.04 Szent Flórián
ISMERT SZENT III.sz - A tűzoltók védőszentje.
Keresztényüldöző idejében élt. A római seregek egyik parancsnoka volt. Flórián a elfogott keresztényeket látva maga is keresztény lett. Flórián kiállt keresztény hite mellett. Halálra ítélték és malomkővel a nyakában az Enns folyóba dobták.
Szent Flóriánt gyermekkori legendája miatt a tűzoltók védőszentjükként tiszteljük.
05.07 Boldog Gizella
MAGYAR SZENT XI.sz - A bajor herceg leánya apácának készült mielőtt Géza fejedelem feleségül kérte volna fiának. Így lett Szent István király felesége. Példás keresztény életet élt. Veszprémben apácakolostort alapított, ahol templomi ruhákat hímeztek. A király halála után Passauban élet a bencés kolostorban. A veszprémi egyházmegye társ-védőszentje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.11 Boldog Salkaházi Sára
MAGYAR SZENT XX.sz
 
05.13 Fatimai Boldogságos Szűz Mária
MÁRIA ÜNNEP
1917-ban Fatimában három gyermeknek (Luciának, Ferencnek és Jácintának) többször megjelent a Boldogságos Szűz, és a Rózsafűzér imádkozására buzdította őket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.16 Nepomuki Szent János
HITVALLÓ XIV.sz - A gyónási titok vértanúja. Folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje.
Csehországban született (Pomukban) és Prága érseki helynöke lett. IV. Vendel király ítélte halálra, mert a királynő gyónásban mondott szavait nem árulta el neki, a gyónási titoktartáshoz hű maradt. Így a király a Moldva folyóba dobatta. Szobrát folyók, patakok hídjai mellett találhatjuk meg sok helyen.
05.18 Szent I. János
SZENTATYA VI.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.22 Szent Rita
SZERZETES XIV-XV.sz
 
05.23 Boldog Apor Vilmos
MAGYAR SZENT XX.sz - Segesváron született. Nagyváradon szentelték pappá, Gyula plébánosa, majd Győr püspöke lett. A menekülőket, az üldözötteket segítette mindenáron, a háború és a zsidóüldözés ellen nyilvánosan szólt. 1945-ban 200 menekülőt bújtatott a püspöki vár pincéjébe, amikor egy orosz katona lelőtte. A győri karmelita templomban temették el.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.24 Szűz Mária, keresztények segítsége
MÁRIA ÜNNEP
 
05.25 Szent VII.Gergely -Sza
SZENTATYA XI.sz
Az egyház szabadságáért igen sokat tett. Küzdött VII. Henrik kilengései ellen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.26 Néri Szent Fülöp
ISMERT SZENT XVI.sz - Oratoriánusok alapítója.
Firenzében született. Sokat tanult, hogy az emberek kérdése tudjon majd válaszolni. Felszentelése után nem sokkal emberek százai vették körül. Tanított minden szavával. Feljegyezték róla, hogy mindig vidáman, nevetve beszélt. Szentmiséire nem fértek be a templomba. Oratoriumot alapított a szegények megsegítésére. "Legyetek jók, ha tudtok" című film
05.30 Szent Johanna
ISMERT SZENT XV.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hivatások vasárnapja
EGYHÁZI ÜNNEP
Húsvét 4.vasárnapja - Változó dátumú
"Az Úr nékem pásztorom. " Zsoltár 22.
 
 
Tömegtájékoztatás világnapja
EGYHÁZI ÜNNEP
Húsvét 6.vasárnapja - Változó dátumú)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urunk mennybemenetele
JÉZUS ÜNNEPE
Jézus feltámadása után 40 nappal ment fel a mennybe. A Húsvétvasárnap utáni 40. nap csütörtökre esik - ez áldozócsütörtök. (Több országban ez munkaszüneti nap.) Mi a hétköznapra eső ünnepet következő vasárnap is ünnepeljük.
Húsvét után 40 nappal, Húsvét 7.vasárnapja Változó dátumú ünnep. Ezután az évközi idő folytatódik.
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
JÚNIUS
 
 
 
 
 
06.11 +Szent Barnabás
APOSTOL
"Menjetek és hirdessétek"
 
06.13 Páduai Szent Antal
EGYHÁZTANÍTÓ XIII.sz -  A szegények pártfogója
Áldozópap és egyháztanító. Nagytudású, művelt ember volt, de ferences szerzetesként szerénységből hallgatott, a konyhán mosogatott. Később kinevezték prédikátornak. Sokszor több ezren hallgatták szavait. A szegények iránti szeretet és segítség mindennapjait jelentette. Szociális törvényeket írt és fogadtatott el a szegények érdekében.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.15 Árpád-házi Boldog Jolán
MAGYAR SZENT XIII.sz - IV. Béla király leánya. Rokonsága Szent Erzsébet és Szent Margit. A Nyugat-Lengyelországi fejedelem felesége lett. Példás keresztény életet éltek, három gyermek szüleiként. A fejedelemség falvait járva Jolán a szegények, árvát és özvegye támasza volt. A férje halála után a klarisszák kolostorába vonult. A lengyelek ma is nagy tisztelői.
06.15 Te Deum - Tanévzáró
ÜNNEPI ALKALOM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.19 Papszentelési évfordulóra
ÜNNEPI ALKALOM
 
06.21 Gonzága Szent Alajos
SZERZETES XVI.sz - Jezsuita szerzetes
Ferdinánd őrgróf fia. Jezsuita szerzetes szeretett volna lenni, de apja ellenezte, mert ő volt a trónörökös. Alajos lemondott az elsőszülöttségi jogról, hogy jezsuita szerzetes lehessen. Hittudománnyal foglalkozott. A pestis járvány idején a betegeket ápolta, de ő maga is beteg lett. Gonzága Szent Alajos 23 évet élt, a tisztaság szentje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.22 Morus Szent Tamás
HITVALLÓ XV-XVI.sz - A államfők-politikusok védőszentje. Oxfordban tanult - jogászprofesszor lett. Az Angol parlament tagja volt. Fisher Szent Jánossal együtt halt vértanúhalált - a királyi bíróság ítélte el, amikor VIII. Henrik szakított a pápával a házasság felbonthatatlansága miatt. Ekkor Morus Szent Tamás minden hivatali kinevezéséről lemondott, és a király hűtlenséggel vádolta. De "Oxford szentje" a vérpadon is kitartott a katolikus egyház tanítása mellett.
06.24 +Keresztelő Szent János születése
EGYHÁZI ÜNNEP - A Szentírásból ismerjük őt.
Zakariás és Erzsébet gyermeke. Zakariás nem hitt az angyal szavának: "gyermeked születik" - ezért megnémult. Egy táblára írta le az angyal szavait: "János legyen a neve."  Édesanyja, Szűz Mária rokona. Így János rokona Jézusnak. János prófétai életet élt, a Jordán folyó partján szűrruhába öltözve bűnbánatot hirdetett, és a bűnbánat keresztségére hívta az embereket. Őt keresztelte meg Jézust.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.27 +Szent László király
MAGYAR SZENT XI.sz - I.Béla, magyar király fia.
A dalia termetű fiatalember, még mielőtt király lett volna messze híres volt, bátorságáról, erejéről, becsületességéről. Keresztény királyként védte és erősítette meg országunkat. Élő példaképe volt minden magyar nemesnek, és egyszerű falusi gyereknek. Már életében legendák fűződtek nevéhez. Ő maga kérte István király, Imre és Gellért szentté avatását. "A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat"
06.29 +Szent Péter
APOSTOL.
Szent Péter Jézus első apostola. Halász volt, eredeti neve Simon. Jézus adta neki a Péter nevet.
"Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat." Egyszer Jézus megkérdezte Péter: "Te kinek tartasz engem?"
Péter vallomása: "Te vagy az élő Isten Fia."
Szent Péter az Egyház első pápája.
 Péter és Pál apostolok ünnepét egy napon tartjuk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.29 +Szent Pál
APOSTOL - A nemzetek apostola.
Szent Pál apostol, aki a damaszkuszi úton megtért Istenhez. Mindketten Rómába vitték Krisztus tanítását. Egy napon végezték ki őket: Pétert keresztre feszítették, Pált pedig lefejezték. Péter sírja felett áll a Szent Péter Bazilika, és Pál halálának helyén a Szent Pál templom.
"Kiválasztásunk Krisztusban"
Pünkösd (jún+)
ÜNNEP - A Szentlélek eljövetelének ünnepe.
A feltámadás után 50 nappal Jeruzsálemben szélzúgás támadt és a Szentlélek lángnyelvek képében szállt Krisztus tanítványaira. Ettől a perctől hangos szóval hirdették az üdvözítő Isten Országát. A Szentlélek által az Isten minden emberben benne él - Ő az, aki megszenteli emberségünket, hogy az örök élet örökösei lehessünk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bérmálás (Jún)
ÜNNEPI ALKALOM
 
Szentháromság vasárnap (jún+)
ÜNNEP - Az Atya, a Fiú és Szentlélek ünnepe.
A Szentháromság: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A teremtő, megváltó és megszentelő Isten tökéletes egységének, szentségének ünnepe.
A Szentháromság valóságát Krisztus nyilatkoztatta ki az emberiségnek.
Pünkösd utáni vasárnap ünnepeljük - változó dátumú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úrnapja (jún+)
JÉZUS ÜNNEPE - Az Oltáriszentség ünnepe
Krisztus szent Testének és vérének ünnepe.
"Hiszen Krisztus megtestesülése nem ért véget földi életében, hanem mennybemenetele után is közöttünk van, kiváltképpen az Oltáriszentségben."
E napon hagyomány a szentségi körmenet.
Szentháromság vasárnap után ünnepeljük- változó dátumú
Elsőáldozás (jún)
ÜNNEPI ALKALOM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jézus Szentséges Szíve ünnepe (jún+)
JÉZUS ÜNNEPE - Jézus végtelen szeretetének ünnepe. A szív a szeretet jelképe. Már a kisgyerek is a szív rajzolásával szeretetét fejezik ki. Isten irántunk való szeretetét, "Jézus szíve" jelképezi a legjobban. Több templomban van Jézus Szíve oltár, és több énekünk is szól Jézus szívéről. Jézus Szentséges Szívének litániája: "jósággal és szeretettel teljes Szív..." Úrnapja utáni pénteken ünnepeljük
Szűz Mária Szent Szíve (jún+)
MÁRIA ÜNNEP
Jézus Szent Szívét pénteken ünnepeljük, után következő szombaton van Szűz Mária Szent Szíve ünnepe. Szűz Mária szíve az anyai szeretet jelképe. Szűz Mária mindannyiunk mennyei édesanyja, aki anyai szeretettel kísér minket életünk minden napján.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
JÚLIUS
 
 
 
 
 
07.02+Sarlós Boldogasszony
MÁRIA ÜNNEP
Szűz Mária találkozása Erzsébettel, Keresztelő János édesanyjával. (Magnificat)
 
07.02 Segítő szentek ünnepe
EGYHÁZI ÜNNEP
A 14 segítő szent ünnepe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.03 +Szent Tamás
APOSTOL
A hitetlen Tamásról szóló szentírási történet
07.11 +Nursiai Szt Benedek apát
SZERZETES V-VI.sz
Európa fővédőszentje.
A bencések alapítója, apát.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.16 Kármel-hegyi Boldogasszony
MÁRIA ÜNNEP
 
07.22 Szent Mária Magdolna*
ISMERT SZENT I.sz
Bűnbánó Magdolna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.23 +Svéd Szent Brigitta
SZERZETES XIV.sz
Európa társvédőszentje
 
07.24 Árpád-házi Szt Kinga
MAGYAR SZENT XIII.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.24 Szent Kristóf
ISMERT SZENT III.sz
Az utazók védőszentje
 
07.25 +Szent id.Jakab
APOSTOL
"aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.26 Szent Anna és Joakhim
ISMERT SZENT I.sz előtt
Szűz Mária szülei: Anna és Joachim
 
07.29 Szent Márta
ISMERT SZENT I.sz
Lázár testvérei: Mária és Márta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.31 Loyolai Szent Ignác
SZERZETES XVI.sz
Jezsuita rend alapítója.
„Kevesen tudják, mit hozhatna ki belőlük Isten, ha egészen az Ő gondviselésére bíznák magukat.”
Jezsuiták = Jézus Társasága
Imája: Krisztus lelke szentelj meg
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
AUGUSZTUS
 
 
 
 
 
08.04 Vianney Szent János* -Ism
ISMERT SZENT XVIII-XIX.sz
Az Arsi plébános, a plébánosok és lelkipásztorok védőszentje
 
08.05 Havas Boldogasszony* - SzM
MÁRIA ÜNNEP
Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulója
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.06 +Urunk Színeváltozás 08.06+ -JK
JÉZUS ÜNNEPE
"Ahol a hegyed, ott a szíved"
 
08.07 Szent II. Szixtusz -Sza
SZENTATYA III.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.08 Szent Domonkos* -SzM
SZERZETES XII-XIII.sz
Domonkos rend alapítója
 
08.09 +Szent Benedikta -Hv
HITVALLÓ XX.sz
Európa védőszentje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.10 +Szent Lőrinc -Hv
HITVALLÓ III.sz
Spanyolország nemzeti szentje.
 
08.11 Assisi Szent Klára* -SzM
SZERZETES XIII.sz
Klarisszák rendjének alapítója
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.13 Boldog XI. Ince* -Sza
SZENTATYA XVII.sz
 
08.14 Szent Maximilián Kolbe* -Hv
HITVALLÓ XIX.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.15 +Nagyboldogasszony -SzM
MÁRIA ÜNNEP
Mária mennybevételének ünnepe - Főünnep
Győr-Székesfehérvár Egyházmegye védőszentje
 
08.19 Szent Bernát apát - Et*
EGYHÁZTANÍTÓ XII.sz
Ciszterci rend alapítója.  A Szolgálón a Webhalász alapítása: 2006-Szent Bernát tiszteletére
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.20 +Szent István király -Ma
MAGYAR SZENT XI.sz
Magyarország fő védőszentje
Kalocsa-Kecskemét Egyházmegye védőszentje
 
08.20 Mária országa-Államalapítás ünnepe -Nm
NEMZETI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.21 Szent X. Piusz* -Sza
SZENTATYA XIX.sz
 
08.22 Szűz Mária, a Világ Királynője* - SzM
MÁRIA ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.24 +Szent Bertalan -Ap
APOSTOL
"láttalak, amikor a fügefa alatt voltál"
 
08.25 Kalazanci Szent József -SzM
SZERZETES XVI-XVII.sz
Piarista rend alapítója
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.27 Szent Mónika* -Ism
ISMERT SZENT IV.sz
Szent Ágoston édesanyja - Az édesanyák védőszentje
 
08.28 Szent Ágoston* - Et
EGYHÁZTANÍTÓ IV-V.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.29 Keresztelő Szt János vértanúsága* -Hv
HITVALLÓ I.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
SZEPTEMBER
 
 
 
 
 
Veni Sancte - Tanévnyitó (09.01) -Ua
ÜNNEPI ALKALOM
"Hozzatok bő termést!"
 
09.03 Nagy Szent Gergely* -Sza
SZENTATYA VI.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.05 Kalkuttai Boldog Teréz -Ism
ISMERT SZENT XX.sz
A Szeretet Misszionáriusainak alapítója
 
09.07 +Kassai vértanúk -Ma
MAGYAR SZENT XVII.sz
Mindhárman jezsuiták: Pongrác, Menyhért, Márk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.08 +Kisboldogasszony-Mária születésnapja
MÁRIA ÜNNEP
Szűz Mária születésnapja
 
09.12 Szűz Mária Szent neve* - SzM
MÁRIA ÜNNEP
Szűz Mária névnapja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.13 Aranyszájú Szent János* - Et
EGYHÁZTANÍTÓ IV.sz
 
09.14 +Szent Kereszt felmagasztalása -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.15 Fájdalmas Szűzanya* - SzM
MÁRIA ÜNNEP
 
09.21 +Szent Máté evangélista -Ap
APOSTOL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.23 Pio atya* -Ism
ISMERT SZENT XIX-XX.sz
Kapucinus szerzetes, Krisztus sebeit viselte, halála után teste ép maradt
 
09.24 +Szent Gellért -Ma
MAGYAR SZENT XI.sz
Katolikus iskolák védőszentje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.27 Páli Szent Vince* -SzM
SZERZETES XVII.sz
Lazaristák alapítója
 
09.29 +Főangyalok ünnepe -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30 Szent Jeromos* - Et
EGYHÁZTANÍTÓ IV.sz
 
Szentírásvasárnap (szept+) -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
Szeptember utolsó vasárnapja.
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
 
OKTÓBER
 
 
 
 
 
Októberi rózsafűzér - SzM
MÁRIA ÜNNEP
 
10.01 Lisieux-i Kis Szent Teréz - Et*
EGYHÁZTANÍTÓ XIX.sz
"Evangéliumi egyszerűség"  A missziósok főpártfogója, karmelita szerzetes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.02 Őrangyalok ünnepe* -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
 
10.04 Assisi Szent Ferenc* -SzM
SZERZETES XII-XIII.sz - Ferences rend alapítója.
Szent Ferenc, Isten szegénykéje. Egészen az Istennek akart élni, egészen a szegény Jézust akarta követni. Megtalálta azt a sajátos hívatást, amelyet az Isten hívta őt. Kövessük Ferencet az egyszerűségben, az Isten iránti szeretetben, a hűségben. (plebania.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.06 Szent Brúnó -SzM
SZERZETES XI.sz
Karthauzi rend alapítója.
 
10.06 Aradi vértanúk emléknapja -Nm
NEMZETI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.07 Rózsafűzér Királynője* - SzM
MÁRIA ÜNNEP
 
10.08 +Magyarok Nagyasszonya -Nm
NEMZETI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.11 Boldog XXIII.János -Sza
SZENTATYA XX.sz
 
10.15 Avilai Szent Teréz - Et*
EGYHÁZTANÍTÓ XVI.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.18 +Szent Lukács evangélista -Ap
APOSTOL
"Az Úr kiválasztott más hetvenkettőt"  A festők védőszentje. Okt.18 a Magyar Festészet Napja.
10.20 Skóciai Szent Vendel -Ism
ISMERT SZENT VI-VII.sz
Az állatok védőszentje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.22 II.János Pál pápa -Sza
SZENTATYA XX.sz
 
10.23 Nemzeti ünnepünk -Nm
NEMZETI ÜNNEP
Hontalanok azok, kik nemzetük sorsát feledik. Tanulj meg emlékezni, és lesz jövőd!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.23 Kapisztrán Szent János* -SzM
SZERZETES XIV-XV.sz
A török elleni harcok vezére (Nándorfehérvár)
 
10.25 Szent Mór* -Ma
MAGYAR SZENT XI.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.28 +Szent Simon -Ap
APOSTOL
Simon apostol a favágók védőszentje.
 
10.28 +Szent Júdás Tádé -Ap
APOSTOL
Tádé apostol a vesztett ügyek patrónusa. Simon és Tádé apostolok ünnepét egy napon tartjuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missziós vasárnap - okt+ -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
Október utolsó előtti vasárnapja.
 
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
 
NOVEMBER
 
 
 
 
 
11.01 +Mindenszentek ünnepe -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
 
11.02 +Halottak napja -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.05 +Szent Imre -Ma
MAGYAR SZENT XI.sz
 
11.09 +Lateráni Bazilika felszentelése -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.10 Nagy Szent Leó* -Sza
SZENTATYA V.sz
440-ben lett pápa. Erősítette a hit épségét, védelmezte az Egyház egységét. Igyekezett visszaszorítani, vagy mérsékelni a barbárok (Attila, Geizerik) támadásait.
11.13 +Magyar szentek ünnepe -Nm
NEMZETI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.13 Tiszteletre méltó Pázmány Péter -Ma
MAGYAR XVI-XVII.sz
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok, sok szeretet." Pázmány 
 
11.13 Tiszteletre méltó Mindszenty József -Ma
MAGYAR XX.sz
"Állók Istenért, Egyházért, Hazáért" - Mindszenty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.13  Tiszteletre méltó Prohászka Ottokár -Ma
MAGYAR XIX-XX.sz
"Csak művelt népek lesznek nemzetté." Prohászka
 
11.13 T.Kaszap István -Ma
MAGYAR XX.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.18 Szent Péter és Pál bazilika -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
 
11.19 +Árpád-házi Szent Erzsébet -Ma
MAGYAR SZENT XIII.sz
Az emberi szeretet és irgalom szentje.
"Szent Erzsébetből hős szeretet árad."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.21 Szűz Mária bemutatása a templomban
MÁRIA ÜNNEP
 
11.22 Szent Cecília* -Hv
HITVALLÓ III.sz
A zene védőszentje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.23 Szent I. Kelemen -Sza
SZENTATYA I.sz
 
11.25 Alexandriai Szent Katalin -Hv
HITVALLÓ IV.sz
A kórházak, a betegek, az elesettek patrónusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 +Szent András -Ap
APOSTOL
"Apostolok meghívása"
 
Krisztus Király - november+ -JK
JÉZUS ÜNNEPE
Krisztus a mindenség királya
Az évközi idő utolsó vasárnapja (évközi 34), advent előtti vasárnap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
 
DECEMBER
 
 
 
 
 
Advent
ÜNNEP
Advent jelentése: Úrjövet. 
Az egyházi év kezdete.
Az előkészület a karácsonyra.
 
12.03 Xavéri Szent Ferenc* -SzM
SZERZETES XVI.sz
Jezsuita rend alapítója (Loyolaival) - missziós
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.06 Szent Miklós -Ism
ISMERT SZENT
A gyerekek, a hajózók védőszentje. Nicholas
 
12.07 Szent Ambrus* - Et
EGYHÁZTANÍTÓ IV.sz
A méhészek védőszentje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.08+Szűz Mária szeplőtelen fogantatása - SzM
MÁRIA ÜNNEP
Szűz Mária eredeti bűn nélküli születése
 
12.12 Guadalupei Szűz Mária - SzM
MÁRIA ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.12 Chantal Szt J. Franciska -SzM
SZERZETES XVII.sz
 
12.13 Szent Lúcia* -Hv
HITVALLÓ III.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.14 Keresztes Szent János* - Et
EGYHÁZTANÍTÓ XVI.sz
 
12.15 Boldog Brenner János -Ma
MAGYAR SZENT XX.sz
A XX. század vértanú papja
Boldoggá avatása 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.25+Jézus születése -JK
JÉZUS ÜNNEPE
 
+Szentcsalád vasárnap
ÜNNEPE
Karácsony napja utáni vasárnap ünnepeljük
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.26 +Szent István diakónus -Hv
HITVALLÓ I.sz
Szent István diakónus az első keresztény vértanú - az Oltáriszentség védelméért halt meg
 
12.27 +Szent János evangélista -Ap
APOSTOL
A legfiatalabb apostol.
"először érkezett a sírhoz; látta és hitt"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.28 +Aprószentek ünnepe -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
 
12.29 Becket Szent Tamás* -Hv
HITVALLÓ XII.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30
Nincs külön ünnep
 
12.31 I. Szilveszter pápa -Sza
SZENTATYA IV.sz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.31 +Év végi hálaadás -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
 
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feljegyzések
 
 
01.31 Bosco Szent János
A Szalézi Szent Ferenc elnevezésű rend, és a Keresztények Segítője Leányai Társaság alapítója.
 
02.02 +Gyertyaszentelő Boldogasszony
MÁRIA ÜNNEP
Urunk bemutatása a templomban
A Mózes törvénye szerint minden elsőszülött fiú az „Úré”, 40 napos korában a templomba kellett elvinni. Jézussal is így tett Mária és József. (Itt találkoztak Simeonnal és Annával).
Az ünnep neve: a Szentírás több helyen is a „világosság eljövetelének” nevezi Jézust. Ő maga is azt mondja: „Én vagyok a világ világossága.” (Az egyházi hagyomány szerint ma is az égő gyertya Krisztus jelkép.)
A jeruzsálemi templomban Simeon a gyermekjézust kezébe véve a nemzetek világosságának nevezi őt.
Már az 5. században megtartott ünnepet, ma az Egyház gyertyák megáldásával, és gyertyás körmenettel ünnepli.
 
Hamvazószerda
ÜNNEP - Változó dátumú
A nagyböjti idő kezdőnapja. Elnevezése a hamuval kapcsolatos.
Már az ószövetségi nép is ismerte a bűnbánat fogalmát, sőt gyakorlatát a vallási törvények között jegyezték le. Így közösségi és egyéni nyilvános bűnvallomást tettek, és a bűnbánat jegyében pl. megszaggatott ruhát viseltek, hamut szórtak a fejükre, böjtöltek. Az Ószövetségi Szentírásban számtalan helyen olvashatunk bűnbánati zsoltárokat és imádságokat.
A hamu a bűnbánatnak, az elmúlásnak a jelképe lett. Hamvazószerda hagyománya a homlok hamuval való megjelölése, és az emlékeztető szavak: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy, és porrá leszel.”
 
03.08 Istenes Szent János -SzM
A XVI. században élt olasz pásztorfiú katonának jelentkezett. Bátornak tartották társai, azonban egyszer leesett lováról és katonaéletét fel kellett adnia. Jó pár év múlva egy szerzetes prédikációját hallgatta a betegekről való gondoskodásról. Szent János felismerte, ez a hivatása. Koldulásból kórházat épített, ahol elmebetegek ápolásába kezdett. Gondoskodó szeretete miatt az emberek „Istenesnek” nevezték el. Többen is társultak hozzá, a rend tagjait „Irgalmas testvéreknek” nevezik ma is.
 
04.25 +Szent Márk evangélista
"Menjetek el az egész világra" - Velence védőszentje, ünnepe a búzaszentelés napja. Jómódú jeruzsálemi családból származott, a hagyomány szerint levita (pap) volt. Valószínűleg az ô házukban tartotta meg az Úr az utolsó vacsorát. Péterrel Rómába utazott, titkára és görög tolmácsa volt. 44 körül leírta Péter evangéliumhirdetését. Alexandriában, szentmiséjén támadták meg, elhurcolták, vértanú halált szenvedett. (Kalendárium)
 
05.02 Szent Atanáz* - Et
EGYHÁZTANÍTÓ IV.sz
Szent Atanáz püspök és egyháztanító/Május 2
A 4. században élt, egyiptomi származású egyháztanító, aki nicea püspöke volt. Arianiuzmus néven lett ismert a 300-as években élt Arius tévtanító tanítása. Sokakat megtévesztett hitbeli kérdésekben vallott és hirdetett eszméivel. Szent Atanáz a krisztusi tanítás megőrzése érdekében sokszor nyilvánosan vitába szállt a nagyhangú Ariussal. Könyveiben a hitigazságokat részletesen kifejti. Az igaz hit védelmezőjeként tiszteljük. Száműzetésben halt meg 373-ban.
 
05.04 Szent Flórián -Ism
ISMERT SZENT III.sz
05.04 Szent Flórián
A tűzoltók védőszentje. Florian / Florianum: Az Enns környékén volt a római seregek egyik parancsnoka.
A keresztényeken szeretett volna segíteni, azonban elfogták és az Enns vizébe fojtották. ?304.
Szent Flórián vértanú/Május 4
A 3. században Bécs közelében születet. A római császári főtiszt lett és Laureacumban (Lorch) állomásozott. Ez Diocletianus császár keresztényüldöző ideje volt. Aquilius helytartó is követte a császár utasítását. Flórián a elfogott keresztényeket látva beállt közéjük a sorba. A helytartó próbálta jobb belátásra bírni, de Flórián kiállt keresztény hite mellett. Halálra ítélték és malomkővel a nyakában az Enns folyóba dobták.
Szent Flóriánt gyermekkori legendája miatt a tűzoltók védőszentjükként tiszteljük.
 
05.16 Nepomuki Szent János -Hv
HITVALLÓ XIV.sz
A gyónási titok vértanúja! Folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje.
05.16 Nepomuki Szent János
Johannes Nepomuk. A gyónási titok vértanúja! Mivel nem volt hajlandó Vencel királynak a királynő gyónását elárulni, a Moldva folyóba fojtották. ?1383 Folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje.
Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú ünnepe/Május 16.
A XIV. században született Csehországban (Pomukban) és Prága érseki helynöke lett. IV. Vendel király ítélte halálra, mert a királynő gyónásban mondott szavait nem árulta el neki, a gyónási titoktartáshoz hű maradt. Így a király a Moldva folyóba dobatta.
Nepomuki Szent János szobrát folyók, patakok hídjai mellett találhatjuk meg sok helyen Magyarországon is. Szinte nincsen olyan város, ahol Nepomuki Szent János szobor ne lenne.
 
06.13 Páduai Szent Antal
EGYHÁZTANÍTÓ XIII.sz - A szegények pártfogója
Áldozópap és egyháztanító.
Szent Antal szobra szinte minden katolikus templomban megtalálható. XIII. Leó pápa "a világ szentjének" nevezte őt. Az 1200-as századforduló táján Lisszabonban született. A gyermekkori káptalan iskola után ágostonrendi szerzetes lett, majd pappá szentelték. Ezeket az években a Szentírás és a Szentatyák írásainak megismerésében töltötte. A szegénységben élő ferencesek missziós életét látva, az ő életükben kívánt osztozni. Rendjükbe lépve az Antal nevet vette föl, és szerénységből tudásáról, műveltségéről mélyen hallgatott. A montepaulo-i remeteségben élt, csendben mosogatott a kolostor konyhájában. Egy szerzeteseknek szervezett alkalommal az előadó nem tudott eljönni és a rendfőnök Antalt szólította föl, hogy beszéljen. A szerzetesek a "csendes ferences" szavait meghallva csodálattal tekintettek rá. A tartományfőnök nyomban Felső-Olaszország szónokává tette. Szent Antal egész Itáliát, majd Dél-Franciaországot bejárta, hogy a krisztusi tanítást elvigye mindenkihez. Beszédeit nemegyszer harmincezren is hallgatták. Apostolkodásának középpontja Pádua lett. A szegények iránti szeretet és segítség mindennapjait jelentette. Szociális törvényeket írt és fogadtatott el a szegények érdekében. Halálát követő évben IX. Gergely a szentek sorába írta nevét. E napon Lisszabonban (Szent Antal szülővárosában) minden harang megszólalt, pedig senki sem húzta őket.
 
06.15 Árpád-házi Boldog Jolán* -Ma
MAGYAR SZENT XIII.sz
Árpád-házi Boldog Jolán/Június 15.
IV. Béla király leánya. Közvetlen rokonsága Szent Erzsébet, Szent Margit és más Árpádházi szentek. A tatárjárás idején a krakkói királyi udvarba kerül. Nyugat-Lengyelországi fejedelem felesége lett. Példás keresztény életet éltek. A fejedelemség falvait járva Jolán a szegények, árvát és özvegye támasza volt. Férje több kolostort is alapított. Az évek során három gyermekük született. Férje hadjáratainak során Jolán imádságban töltötte napjait. A fejedelem halála után a klarisszák kolostorába vonult. A lengyelek kiemelkedő tisztelettel vannak iránta ma is.
 
06.21 Gonzága Szent Alajos* -SzM
SZERZETES XVI.sz
Jezsuita szerzetes
Gonzága Szent Alajos szerzetes/Június 21.
A XVI. században született, Ferdinánd őrgróf fia. Már gyermekkorában nagyon komoly kisfiú volt. Legkedvesebb olvasmánya az Indiából hazatérő jezsuita szerzetesek levelei. Elhatározta, hogy ő is jezsuita lesz. Amikor bejelentett szüleinek terveit, édesapja nagyon ellenezte, hiszen Alajos volt a trónörökös. Hogy kiverje a fejéből fia elgondolásait Olaszországba egy éves országjáró körútra küldte. Hazatérve Alajos így szólt apjához: "te az Isten akaratának állod útját, ha hivatásom ellenzed." Apja engedélyezte a szerzetes rendbe lépését. Alajos lemondott az elsőszülöttségi jogról öccse javára és Rómába ment. Szerzetesként a hittudományt tanulmányozta. 1591-ben Rómában kitört a pestis járvány, és Alajos könyvei közül a betegek mellé ment. A pestis azonban őt sem kímélte. Édesanyja megélte szentté avatását.
Gonzága Szent Alajos 23 évet élt, a tisztaság szentje.
 
06.22 Morus Szent Tamás -Hv
HITVALLÓ XV-XVI.sz
A államfők-politikusok védőszentje. Thomas More - Pécsi Bazilika felszentelésének ünnepe
Morus Szent Tamás vértanú/Június 22
A XVI. században született Londonban. Oxfordban tanult - jogászprofesszor lett. Az államfők és a politikusok védőszentjeként tisztelik, mivel ő maga is az Angol parlament tagja volt. Fisher Szent Jánossal együtt halt vértanúhalált - a királyi bíróság ítélte el, amikor VIII. Henrik szakított a pápával a házasság felbonthatatlansága miatt. Ekkor Morus Szent Tamás miden hivatali kinevezéséről lemondott, és a király hűtlenséggel vádolta. De "Oxford szentje" a vérpadon is kitartott a katolikus egyház tanítása mellett.
 
06.24 +Keresztelő Szent János születése -Egyh
EGYHÁZI ÜNNEP
Szülei: Erzsébet és Zakariás gyermeke, Jézus unokabátyja, ő keresztelte meg a Jordán folyónál.
Keresztelő Szent János születése/Június 24.
A Szentírásból jólismert Keresztelő Szent János. Zakariás és Erzsébet gyermeke, kiknek több évtized után születet egyetlen fiuk. Zakariás, aki nem hitt az angyal szavának: "gyermeked születik", a fiú születéséig megnémult. Ekkor egy táblára írta le az angyal szavait: "János legyen a neve." A rokonok, ismerősök értetlenül álltak, mert senkit sem hívtak addig Jánosnak a családban. A kisfiúnak a János nevet adták. Édesanyja Erzsébet Szűz Mária rokona. Így János is rokona Jézusnak, aki fél évvel később született nála.
János prófétai életet élt, a Jordán folyó partján szűrruhába öltözve bűnbánatot hirdetett, és a bűnbánat keresztségére hívta az embereket.
Jézus emberi életünkben teljes mértékben részesedni akart, ezért Jánost kérte, hogy keresztelje meg őt is.
 
06.27 +Szent László király -Ma
MAGYAR SZENT XI.sz
 "A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat" Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye védőszentje
Szent László király ünnepe/Június 27.
I.Béla, magyar király fia, 1046-ban született. A dalia termetű fiatalember, még mielőtt király lett volna messze híres volt, bátorságáról, erejéről, becsületességéről. 18 évi királysága alatt (1077-1095) keresztény királyként védte és erősítette meg országunkat. Élő példaképe volt minden magyar nemesnek, és egyszerű falusi gyereknek. Már életében csodás legendák fűződtek nevéhez. Szent István, Szent Imre és Szent Gellért őszinte tisztelője volt. A magyar szentek ereklyéit oltárra emeltette.
Bővebben: "Szolgáló" gondolatok és Hittan Lexikon/Szentek-ünnepek oldal
 
 
06.29 +Szent Péter -Ap
APOSTOL
Péter vallomása: "Te vagy az élő Isten Fia."
Pécsi Egyházmegye védőszentje
Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepe/Június 29.
Szent Péter Jézus első apostola: "Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat."
Szent Pál apostol, aki a Damaszkuszi úton megtért Istenhez.
Mindketten Rómába vitték Krisztus tanítását.
Egy napon végezték ki őket: Pétert keresztre feszítették, Pált pedig lefejezték. Péter sírja felett áll a Szent Péter Bazilika, és Pál halálának helyén a Szent Pál templom.
Később bővebben: Hittan Lexikon/Szentek-ünnepek oldal
 
Pünkösd (jún+) -JK
ÜNNEP
Pünkösd/Húsvét után 50. nap
A Szentlélek eljövetelének ünnepe. Jézus többször beszélt apostolainak a Szentlélek eljöveteléről, aki hittel, bölcsességgel és erővel tölti majd el őket. A feltámadás után 50 nappal Jeruzsálemben szélzúgás támadt és a Szentlélek lángnyelvek képében szállt Krisztus tanítványaira. Ettől a perctől hangos szóval hirdették az üdvözítő Isten Országát.
A Szentlélek által az Isten minden emberben benne él - Ő az, aki megszenteli emberségünket, hogy az örök élet örökösei lehessünk.
"S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek." (Jn.14,26)
"A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete." (Róm. 5,5)
Bővebben: "Szolgáló" gondolatok és Hittan Lexikon/Szentek-ünnepek oldal
 
 
Úrnapja (jún+) -JK
JÉZUS ÜNNEPE
Úrnapja/Június
Az Oltáriszentség ünnepe
Szentháromság vasárnap után - változó dátumú ünnep
Az Oltáriszentség ünnepe - Krisztus szent Testének és vérének ünnepe.
"Hiszen Krisztus megtestesülése nem ért véget földi életében, hanem mennybemenetele után is közöttünk van, kiváltképpen az Oltáriszentségben.
E napon hagyomány a szentségi körmenet.
Bővebben: "Szolgáló" gondolatok és Hittan Lexikon/Szentek-ünnepek oldal
 
Jézus Szíve (Úrnapja után - jún+) -JK
JÉZUS ÜNNEPE
Jézus Szentséges Szíve ünnepe
Jézus végtelen szeretetének ünnepe
Úrnapja utáni pénteken ünnepeljük
A szív a szeretet jelképe. Már a kisgyerekek is a szív rajzolásával szeretetüket fejezik ki. Isten irántunk való szeretetét, "Jézus szíve" jelképezi a legjobban. Több templomban van Jézus Szíve oltár, és több énekünk is használja a kifejezést: "Jézusomnak szívén megnyugodni jó...".
Jézus Szentséges Szívének litániája. "jósággal és szeretettel teljes Szív..."
Bővebben: "Szolgáló" gondolatok és Hittan Lexikon/Szentek-ünnepek oldal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
Jegyzet - Azokról a szentekről, akik a Kiskalendáriumban nem szerepelnek
 
 
 
Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító / Január 13
A IV. században élt, a hit útján megtévedt ariánusok megtérítésén szívvel – lélekkel munkálkodott. Szentírás-magyarázatainak írott szövegrészei jelentősek.
 
Miki Szent Pál és vértanú társai/Február 6
A XVI. Században Xavéri Szent Ferenc japán misszióba indult, később ferences, jezsuita szerzetesek követték őt. 26 keresztény hívőt fogtak el, akik keresztre feszítve haltak vértanúhalált, köztük lelkipásztoruk a missziós Miki Pál jezsuita szerzetes atya.
 
Szent Polikárp püspök és vértanú/Február 23.
A I. században született. Még az apostolok választották őt Szmíra
 
Római Szent Franciska/Március 9.
A XIV. században élt Rómában. Életében sok szenvedés érte. Férje katonaként halt meg, több gyermeke a pestis áldozata lett. Szomorúságában őrangyala segítő tanácsát kérte. Betegek ápolásával, szegényekről való gondoskodással folytatta életét. Később saját házát is kórházzá tette. A karitatív feladatokra özvegyeket, asszonyokat hívott maga mellé. Megalapította a bencés obláták rendjét.
 
Szent Patrik/Március 17.
Az V. században élt, Britanniában született. Tizenévesen kalózok rabolták el, és Írországba hurcolták rabszolgának. Sok év után tudott megmenekülni, és vándorlása során Galliába (a mai Franciaországba) került, ahol szerzetes lett. Visszament Írországba 24 missziós társával, hogy az akkor még pogány íreket keresztény hitre térítse. Az írek tömegesen keresztelkedtek meg, fából templomokat építettek. Hamarosan Írországot a „szentek szigetének” nevezték.
Szent Patrik Írország védőszentje. Március 17-e (Szent Patrik ünnepe) az írek nemzeti ünnepe. Házakra, autókra, ruhájukra Szent Patrik jelét tűzik ki, a három levelű lóhere, amellyel a Szentháromságot magyarázta nekik a missziós.
 
Sienai Szent Bernardin áldozópap /Május 20
A XIV. században élt ferences szerzetes a hatalom, a vagyon és az erkölcstelenség ellen prédikált. Szavaira sokan megtértek, és a kereszténység jegyében éltek. Több helyen láthatjuk az IHS feliratot, amely Bernardin nevéhez fűződik (Jézus Krisztus Megváltó - görög szavak rövidítése).
 
Szent Jusztínusz vértanú/Június 1
Az első századforduló után született. A tudásra szomjas, igaz és nemes életre vágyó Jusztínusz bölcseleti iskolákban kereste kérdéseire a választ. Görög tudós filozófus iskolákat végzett, Aristotelesz követei közé állt, de még Platón tanulója is volt. Végül az igaz bölcsességre vágyó Jusztínusznak a keresztény tanítás lett a kikötője. Megkeresztelkedett és a tudomány és műveltség ismeretével állt Krisztus szolgálatába. Keresztényként is viselte a filozófusok megkülönböztető ruhadarabját: a filozófus köpenyt. Így ment ülésekre, vitákra, bíráskodásra, bölcseleti iskolákba, és mindenhol a keresztény igazságért, a hit védelmezőjeként beszélt ebben a keresztényellenes korban. 165-ben Rusticus praefectus ítélte halálra, mert Krisztus követőjének vallotta magát és nem hajtott térdet a római istenek és a császár előtt.
 
Szent Marcellínusz/Június 2
A IV. század elején halt vértanúhalált, Diocletianus császár idejében. Marcellínusz a pap, és a vele együtt vértanúhalált halt Szent Péter sírja fölé Nagy Konstantin bazilikát építtetett. (Ez a Szent Péter, nem a pápa Szent Péter.)
 
 
Szent Bonifác püspök és vértanú/Június 5.
A VII. században született a wessexi királyságban, Winfried-nek keresztelték. Szülei házában gyakran találkozott papokkal, missziós szerzetesekkel. Fiatalként a nurslingi kolostorba lépett és tanult. Tanulmányai végeztével ő vette át az iskola vezetését. Pappá szentelték, majd missziós szerzetesként indul Bajorországba, Hessenbe és Thüringiába. A Bonifát nevet II. Gergely pápa adta neki, amikor Szent Bonifán ünnepén misszióslevelet (megbízást) kért tőle munkájához. 722-ben püspökké szentelte a pápa. A 740-es években a passaui, regensburgi, salzburgi és eichstetti egyházmegyéket szervezte újjá. Nyolcvan éves korában indult a frízekhez misszióba. Több ezren keresztelkedtek meg itt is. Június 5-én bérmálásra készültek, de a pogányok megtámadták és társaival együtt kivégezték. "A németek apostolának" sírja Fuldában van, Németország egyik leglátogatottabb helye.
 
Szent Norbert premontrei szerzetes, rendalapító/Június 6
A Rajna vidéki Xanten mellett született 1080-ban. A lotharingiai hercegi családból származott, szülei az "Úr szolgálatára" szánták. Egyházi tanulmányokat végzett, szubdiákonus lett, kanonoki javadalmakat kapott, a kölni érseki udvarban, majd a császár kancelláriájában magas tisztségű lett. A papi hivatás választására azonban nem hajlott szíve - mígnem egyszer lovon sietve Vreden felé vihar tört ki, villám csapott le, és az ijedt ló lovasával együtt a földre zuhant. A sárban fekvő Norbert mikor ájulásából észhez tért, rádöbbent, hogy életében eddig rossz úton járt. Egyebesen Xantenbe ment, és onnan szőrruhába bencés kolostorba vonult. Teljes vagyonát később eladta, és csak egy öszvért és miséző kelyhet, paténát tartott meg magának. 1120-ban Prémontrében Szent Ágoston szabályzatára alapozva alapított szerzetesrendet. Az Oltáriszentség nagy tisztelője volt.
 
Prágai Szent Ágnes/Június 8.
Prágában született 1205-ben, III. Béla királyunk unokája. A császár kérte feleségül, de szerzetesként szeretett volna élni. A kolostorban töltött évek alatt kórházakat, menhelyeket épített. A családi békesség megőrzésének szentje, hisz ő maga is mindig békességre, segítő szeretetre törekedett. 1989-ben II. János Pál pápa avatta szentté.
 
Szent Efrém diakonus és egyháztanító/Jűnius 9.
A IV. század elején Mezopotámiában született. Szülei a keresztény életre nevelték. Tanulmányai után szülővárosi (Niszibisz) iskolájának nagyra becsült tanára lett, ahol Szentírást és irodalmat tanított. Írásai a kor jelentős sorai: hitvédelem, szentírás-magyarázat, himnuszok. A szír egyház legnagyobb írója és költője - "a szírek prófétájának és a Szentlélek hárfájának nevezték".
 
Nolai Szent Paulinusz /Június 22
A 400-as években élt, római szenátori családból származott. Konzul, Campania helytartója lett. Az igen művelt Paulinusz Szent Ágostonnal, Szent Jeromossal és más hittudósokkal levelezett, Ausonius költőnek költeményekkel válaszolt. Megházasodott és fiú gyermekük született. A kisfiú azonban meghalt, Paulinusz öccsét pedig megölték. Feleségével közös elhatározással eladták hatalmas vagyont érő birtokaikat, és mindenüket a szegényeknek adták és kórházakat építettek. Később Nolába költöztek, Szent Félix sírja mellett kis cellában éltek testvéri közösségben. Paulinuszt mindenáron Nola püspökévé választották. A szent püspök hírében állt. Amikor már annyi pénze sem volt, hogy egy fiúnak kifizesse a váltságdíjat maga ment helyette afrikai rabságba. Amikor később kiderült, hogy konzul volt, a többi rabszolgát is hazaengedték vele együtt. 431-ben halt meg zsoltár imádkozása közben.
 
Fisher Szent János püspök és vértanú/Június 22
A XVI. században élt. A cambridge-i egyetem professzora, majd kancellárja volt. Papi éveit hitvédelemben töltötte. Rochester püspöke lett. 1535-ben végezték ki, mert VIII. Henrik házasságának felbontását nem támogatta.
 
Szent Iréneusz püspök és vértanú/Június 28.
A II. század elején, Szmirnában született, tanítója Szent János apostol tanítványa, Szent Polikárp volt. Nem csupán az irodalom és a filozófia terén volt jártas, hanem a Szentírást és az apostoli hagyományt is kiemelkedően ismerte. A keresztény hit védelmezőjeként ismerjük, aki a krisztusi tanítást könyvében is őrzi. Lyon városában szentelték pappá, majd a város püspöke lett. Vértanúként halt meg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP