Hittan Szótár
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
 
3. Advent - Üdvözítőre várva
 
 
Az Atya könyve
SZENT MÁTÉ SZIGET
Kapcsolódó hittan oldalak:
HITTAN ÚTIKÖNYV
1/3 Advent
 
 
 
 
 
Jelölések a szótárban!
A. ovisoknak. 1.oszt.     A,B. 2-4.oszt.     A,B,C. 5-7.oszt.    A,B,C,D. 8. és középiskolásoknak
 
 
 
 
 
1. ISTEN ÜDVÖZÍTŐ TERVE
 
 
Isten /B
„Isten az egész világ teremtő Ura, és mi Mennyei Atyánk.”
„Isten maga a szeretet.” (Katekizmus)
 
Már az Ószövetség idejében is több mindent tudtak az Istenről. Tudták, hogy lélek, hogy örökké él, hogy mindenható, mindenhol jelen van, mindent tud. A legfontosabbat, amit Istenről tudnunk kell, Jézus tanította: Isten maga a szeretet.
Az Isten szeretetét emberi értelem, képzelet, szó nem tudja kifejezni. Az emberek nagyon tudják szeretni egymást, de önzetlen, igaz szeretetünk is az Ő szeretetének csak árnyéka, mert Isten szeretete tökéletes.
Isten maga a jóság, ezért Ő csak jót tud tenni. Ami rossz van a világon az nem tőle származik, nem az ő büntetése a rosszak vagy a rosszaság miatt – a rossz az emberi önzés és felelőtlenség következménye.
Isten maga a békesség, az igazság és az irgalom. Isten életünk minden napján velünk van, gondviselő szeretettel vezet minket az üdvösség útján.
A Jóisten végtelen szeretetében lesz életünk a Mennyországban.
 
                                                 " A szeretet tesz minket Isten képmásává."
 
 
Teremtő /B
A világot Isten teremtette, és az ember gondoskodására bízta. A tudományok azzal foglalkoznak, hogy a világot megismerjék. Még ma is nagyon keveset tudunk a körülöttünk lévő világból. Az Isten mindent tud róla. Nem tudnánk tőle olyat kérdezni, amire ne tudna válaszolni.
A világot teremtette: nem csinálta, fúrta, faragta, tervezgette – hanem egyetlen gondolatával kigondolta és meglett. Ilyen az Isten nagysága, egész világunk egyetlen gondolata.
 
 
 
Mennyország /B
Ha elmegyünk valahová kirándulni, amikor onnan hazajövünk szeretnénk elmesélni, hogy mit láttunk. Mesélünk tájakról, városokról, szép helyekről, de azt érezzük, hogy mindent elmesélni nem tudunk. Kicsit könnyebb a dolgunk, ha készítünk fényképeket, videó-felvételeket, mert így jobban el tudjuk mesélni kirándulásunkat. Csak egy ember élt a földön, aki járt a Mennyországban: ő Jézus Krisztus. Jézus példabeszédekben és hasonlatokkal tanított a Mennyországról. Hitünk, Isten – és emberszeretetünk vezet el minket az Isten országába, az örök élet hazájába.
A Mennyország egészen más, mint a földi életünkben megtapasztalt világ. Sokkal több annál, mint amit „csodálatos” világként el tudunk képzelni. Az Isten irántunk érzett szeretete „aranyozza be útjait.” Ebben a szeretetben élünk, és ezt a szeretetet adjuk tovább másoknak, és kapjuk mi is. Emberi életünk kibontakozik az Isten fényében.
„Az Isten országa köztetek van.” – nem itt, vagy ott, hanem mindenhol.
Úgy vagyunk a Mennyországgal, mint a halak a vízzel. Életfeltételük, benne élnek – de ezt ők nem látják, nem tudják. Legyetek okosabbak a halaknál!
 
 
Mennyei Atya /B
A választott nép tiszteletből ki sem merte mondani Isten nevét. Azt mondták „Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.” Jézus közéjük lépett azt mondta: „Imádkozzatok így: Mennyei Atyánk!” – „hiszen Ő úgy szeret benneteket, mint gyermekeit. Bízzatok gondviselő szeretetében. Egy hajszálatok sem veszhet el úgy, hogy Ő ne tudna róla. Ne aggódjatok a holnap miatt, a Mennyei Atyának az ég madaraira is gondja van, és mennyivel jobban szeret náluk titeket. Imádkozzatok, mert Mennyei Atyátok hallja minden szavatok. Legyetek Isten szent és tökéletes gyermekei.”
 
 
Jézus az Üdvözítő /B
Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt született. Megváltónak, Messiásnak, Üdvözítőnek is szoktuk őt nevezni. A karácsony azért olyan fontos ünnep számunkra, mert Jézus azért született meg, hogy megnyissa az emberek előtt a Mennyország kapuját.
Amikor Isten megteremtette az embert a Mennyek kapuja nyitva állt előtte, szívében az isteni szeretet lángja égett. Amikor az ember rosszat tett ez a láng elaludt, és a Mennyek kapuja becsukódott. Isten azonban annyira szereti az embert, hogy a Mennyországba várja. Ezért született meg Jézus, az Isten Fia.
 
 
Jézus Krisztus /B
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki érettünk emberré lett. A Szentlélek ereje által Szűz Máriától született. Az Atyát dicsőítette, minket szóval és példával tanított, életével, halálával és feltámadásával megváltott.
Jézus valóságos Isten és valóságos ember, Ő az Istenember.
A Jézus név jelentése: „Isten megszabadít”.
A Krisztus név pedig Messiást, Fölkentet jelent.
Jézus a Megváltó: aki az isteni szeretet fényét hozta el közénk, és a sötétségből megváltott minket.
Jézus a Messiás: akit az Isten küldött.
Jézus az Üdvözítő: aki megnyitotta minden ember előtt a Mennyek kapuját.
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
2. ÜDVÖSSÉGRE VÁRVA
 
 
Üdvösség – Üdvözítő /A
Isten örök életet adott nekünk, az Ő Országában, a Mennyországban élhetünk - halálunk után üdvözülünk. Az üdvösség Isten ajándéka.
Jézus nyitotta meg előttünk a Mennyország kapuját, ezért Őt Üdvözítőnek nevezzük.
Az életünk célja, hogy Mennyországban Isten szeretetében éljünk, Őt és isteni titkait megismerjük, és embertársainkkal együtt békesség, bölcsesség és boldogság otthonában éljünk.
 
 
Próféta /A
Az Ószövetségben próféták Isten szavának hirdetői. Szavaik az eljövendőre vonatkoztak.
Pl.: Illés próféta, Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel.
 
 
Advent /B
Az adventi napokon karácsonyra készülünk .
Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. Ő az Isten Fia,
aki Betlehem városában pásztorok kunyhójában született.
Az adventet úgy szoktuk nevezni: a várakozás ideje.
A választott nép több ezer éven át várt Jézus születésére.
Karácsony előtt 4 adventi vasárnap van.
Minden héten eggyel több gyertyát gyújtunk meg a koszorún.
(Első vasárnap 1 gyertya, második 2 gyertya, harmadik 3, negyedik 4.)
Az igazi adventi koszorún a gyertyákból 3 lila, 1 rózsaszín van.
Advent az egyházi év kezdete.
 
   
 
 
 
Úrjövet – Advent /B
Az advent szó „Úrjövetet” jelent: az Úr érkezését, eljövetelét. Jézus születésének ünnepét várjuk adventben. Készüljetek úgy az adventi időben karácsony eljövetelére, hogy ezen az ünnepen az Úr látogat el hozzánk. 2000 éve Betlehembe érkezett, ma pedig a tiszta lelkű embernek szívében lesz vendége az Úr.
Te is készülj imádsággal, jócselekedettel, lemondással az Úr (Jézus Krisztus) befogadására. (Kapcsolódó fogalom = Urunk, =Tiszta lélek)
 
 
Urunk, Istenünk /C
Ma már nem nagyon használjuk ezt a megnevezést a hétköznapi életben. Kivéve akkor, ha valakivel tisztelettel akarunk beszélni. Ezért mondjuk, hogy „Tanár úr”, ezért mondja a boltban az eladó, hogy „Mit adhatok, Uram?”, és ezért halljuk még köszönésben is, hogy „Tiszteletem Varga úr”, vagy „Üdvözlőm Fehér úr!”. Levél írásakor is szoktuk használni, mint megszólítást, például így: „Tisztelt Igazgató Úr”. Tehát ma az Úr szó tiszteletet fejez ki. A tisztelet pedig azt jelenti, hogy valakire felnézek, megbecsülöm, mert idősebb nálam, vagy többet tud nálam, vagy olyan munkahelyi beosztása van, vagy egyszerűen azért tisztelem, mert jó embernek tartom.
Régebben azonban másképp volt. Történelemből jól ismert e szó, amikor úrnak neveztek minden gazdag, vagyonos embert, akinek birtoka vagy gyára volt, és sokan dolgoztak nekik. Ő volt ezeknek az embereknek az ura. Ő mondta meg mit tegyenek és hogyan. Azonban az igazi úr nemcsak utasításokat adott, hanem szerette is ezeket az embereket. Gondoskodott róla , hogy legyen munkájuk, fizetésük, ha kellett megvédte őket , hogy az életüket békében élhessék. Ilyen volt a jó úr.
Az adventkor említett „Úrjövet” szóban az Úr az Istent jelenti, hiszen karácsonykor Jézus Krisztus, az Isten Fia jött el közénk, emberek közé. De miért is nevezzük Őt Úrnak? Először is azért, amiről már beszéltünk: tiszteletből. Felnézünk rá, mert sokkal több Ő nálunk (Ő a legnagyobb szeretet, mindenható, örök Isten). Örömmel mondjuk neki, hogy Urunk, mert Ő szeret minket, gondoskodik rólunk, vigyáz ránk.
 
 
Emmánuel /C
Jelentése: Velünk az Isten. Szentírási elnevezés. Ahogy a zsoltár is sorai is szólnak: „Jöjj el, jöjj el, Emmánuel, csak Téged áhít Izrael. Csak Téged óhajt untalan, mert Isten híján hontalan.”
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
3. ADVENTI VÁRAKOZÁS
 
 
Adventi készülés /A
Mi most 4 héten át várjuk karácsony eljövetelét. Adventi koszorút készítünk és minden héten egyel több gyertyát gyújtunk meg rajta. Karácsony előtti vasárnap már mind a négy gyertya ég.
Az ünnepre azonban nemcsak otthon a szobánkban csinálunk rendet,
de a szívünkben is. Ez bizony hosszabb idő, mint egy porszívózás. Most kell elkezdeni. Tudom, hogy te mindig jó vagy, de most legyél még jobb.
Hogyan lehet ez igazi várakozás és ünnep neked is?
Készülj jócselekedettel, jószívűséggel és imádsággal.
(Kapcsolódó fogalom =jócselekedet, =jószívűség, =imádság)
 
 
Imádság /B
Az egyik ember a másiknak hogyan tudja elmondani a gondolatait? Már egyik módját el is mondtam: elmondja – vagyis beszél vele. De még másképp is tudunk egymással fontos dolgokat, gondolatokat közölni. Például, ha valaki messze van levelet írunk neki, vagy felhívjuk telefonon, emailt küldünk. Üzeneteket átadhatunk át rajzokban, mutogatással vagy régen füstjeleket adtak egymásnak, futárt, postagalambot küldtek. Ma is vannak ilyen üzenetjelek is: közlekedési táblák, hajókürt, stb.
Amikor a Jóistennek akarom elmondani a gondolataimat, mindennél sokkal egyszerűbb. Nem kell hozzá se levelet írni, se mobilon felhívni, elég, ha csak gondolatban beszélek vele, mert a gondolatainkat is érti. Ezt nevezzük imádságnak.
„Amikor imádkozom, a Jóistennek beszélek.”
Imádkozhatom a saját gondolataimmal . Ilyenkor úgy beszélek a Jóistennel, mint legjobb barátommal. Ő biztosan mindig végighallgat. Velünk örül, vagy megvigasztal – gondolatainkon keresztül beszél velünk, a lelkünkbe adja válaszát.
Imádkozhatok már leírt imádságot is, például a reggeli imádságot, vagy a Miatyánk-ot. Egy-egy imádság elmondásával a Jóistenhez még jobban szeretnék tartozni. Ezek az imádságok lehetnek dicsőítő, kérő, hálaadó imádságok, de van bűnbánati imádság is. Ezekről később beszélünk. A Hittanos feladatok oldalon is szó lesz majd az imádságról. Leírt imádságokat az „Imakönyvem” című részben találsz. (=Imakönyvem)
 
 
 
Jócselekedet /B
Az ember tud jót és rosszat is tenni. A saját döntésén múlik, melyiket válassza. Jót tehetek másnak : segítek neki, meghallgatom őt, imádkozom érte. Jót tehetek magamnak : elvégzem a feladatom, tanulok, hogy okosabb legyek, rendben tartom magam körül a dolgaimat, imádkozom, templomba megyek, hogy a Jóistenhez tartozzak, – és még nagyon sok minden jóságot lehet tenni. Jót tehetek még a Jóistennek is. Ez a jóság pedig, amikor keresztényként élek. Tisztelettel és szeretettel gondolkodom és beszélek az Istenről, és szavaimmal, viselkedésemmel másoknak jó példát adok, jócselekedetekre törekszem. Ezt a Jóisten úgy hálája meg, mintha magának neki tettük volna. „Amit a legkisebbek közül egyel is tettetek, nekem tettétek.”
 
 
Jószívűség – Lemondás /B
Jószívű vagy, ha adsz valakinek valamit – ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy lemondás. Lemondok arról, ami az enyém és odaadom másnak. De lemondás az is, ha lemondok valamiről, amit megtehetnék, de mégsem teszem meg. Például minden nap délután 5-től 7 óráig játszani, tévézni szoktál. Lemondás, ha elhatározod, hogy 5-től fél 6-ig nem játszol, hanem segítesz otthon (például virágot locsolsz), vagy mondjuk iskolai feladatodat pótolsz be, vagy leülsz, és még egyszer elolvasod a leckét.
 
 
Tisztaszívű – Tiszta lelkű ember /B
A tisztaság mindennapi kérdés. Naponta többször kezet mosunk, reggel tiszta ruhát veszünk, tiszta pohárból iszunk, az almát is megmossuk mielőtt megesszük, de még az autót vagy a bringánkat is tisztára mossuk. Az ember lelkével kapcsolatban is szoktunk tisztaságról beszélni.
Milyen a tiszta lelkű ember (néhány példa)?
Igazmondó és őszinte
Legjobb tudása szerint végzi feladatait
Tisztelettel beszél az Istenről, és szeretettel, imádságos lélekkel fordul felé
Belátja, ha valamit rosszul tett, és igyekszik kijavítani
Megbánja, ha valakit megbántott
segít másoknak, amiben tud.
Legyél te is tiszta lelkű ember! (Kapcsolódó fogalom =bűnbánat)
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lap á