Hittan Szótár
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
 
4. Karácsony - Jézus születése
 
 
Az Atya könyve
SZENT MÁRK SZIGET
Kapcsolódó hittan oldalak:
HITTAN ÚTIKÖNYV
1/4 Jézus születése
 
 
 
 
Jelölések a szótárban!
A. ovisoknak. 1.oszt.     A,B. 2-4.oszt.     A,B,C. 5-7.oszt.    A,B,C,D. 8. és középiskolásoknak
 
 
 
 
 
1. ANGYAL NÁZÁRETBEN
 
Názáret városa /A
Szűz Mária Názáret városában élt.
De hol is van ez a Názáret? Keresd meg a térképen Magyarországot, és nézd meg hol van Názáret városa!
A Színes képen Názáretet látod, jobb oldalon az Angyali üdvözlet bazilikája.
Názáret városáról: www.hittan.lap / Hittan és földrajz
(Kép: Kis Bibliai Atlasz - Kairosz)
 
 
    
 
 
 
Angyal /A
Az angyal szó küldöttet jelent. Az Isten üzenetének közvetítője.
Bővebben: A.2. Isten és ember témakör
 
                                                           
 
                                                                        Angyali üdvözlet:
                                          „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Az Úr van teveled.”
                               „Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te szavaid szerint.”
 
 
 
Kegyelemmel teljes /A
„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled…” köszöntötte az angyal Máriát. 
A kegyelemmel teljes kifejezés azt jelenti, hogy Szűz Mária lelkét eltöltötte az Isten természetfeletti szeretete. E szeretet elfogadása Szűz Máriát kegyelemmel teljessé tette. „Íme az Isten szolgáló leánya, legyen nekem a te szavaid szerint” - válaszolta az angyalnak.
 
 
Kegyelem /B
A kegyelem Isten természetfeletti ajándéka. Az Isten élete bennünk a Szentlélek által. Az Isten szeretete az ember megszenteli, és Őhozzá hasonlóvá teszi. A tiszta lélek képes az isteni kegyelem befogadására. Az isten mindig ugyanolyan szeretettel fordul felénk, természetfeletti ajándékából annyit kapunk, amennyit mi tiszta lélekkel képesek vagyunk befogadni.
 
 
Szeplőtelen /C
A szeplő apró barna foltok a bőrön. A szeplőtelen szó tisztát, szeplő foltjai nélkül valót jelent. Ez a tisztaság a bűn nélküliség jelképe. A szeplőtelen lelkében tiszta. Szeplőtelen volt Jézus Krisztus és Szűz Mária.
 
                                                             
                                                              Mária rokonánál, Erzsébetnél
                         „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben…”
 
 
 
Szűz Mária /C
Jézus édesanyja. Názáretben élt, Szent Anna és Joachim leánya.
Boldogságos Szűz Máriának nevezzük, mert Ő Jézus Krisztusnak, Isten Fiának édesanyja.
Szeplőtelen Szűz Máriának nevezzük, mert Isten kegyelméből az eredeti bűn nélkül születet, és bűn nélkül élt.
A Mennyország királynéjának nevezzük, mert Isten mennybevételével megdicsőítette, és Ő mindnyájunk Égi Édesanyja.
Szent István király a Szűzanyának ajánlotta fel Magyarországot: „Édes anyja, Nagyasszonya, igaz magyar fiaknak…”
Szűz Mária mindannyiunk példaképe Isten iránti szeretetében, bizalmában.
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
2. BETLEHEM VÁROSÁBAN
 
 
Betlehem /B
Mária és József a népszámlálás miatt érkezett Názáretből Betlehembe mentek. A 100 kilométeres utat gyalog tették meg.  Egy szamarat vittek magukkal, Mária mikor már nagyon elfáradt a szamár hátára ült.
Jézus Betlehem városa melletti pusztában született.
A próféták is megjövendölték születésének helyét:
"Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz."  (Mt.2,5)
 
 
                
 
 
 
                                                            
 
 
Szent József /B
Jézus nevelőapja. Názáretben élt, ácsként dolgozott. Dávid király családjából származott. Csendes, szent élettel nevelte Jézust.
 
 
Nevelőapa /B
A szülőket édesapának és édesanyának nevezzük. Az „édes” szóval azt kívánjuk kifejezni, hogy hozzánk közel áll. Nemcsak a szívünkben őrizzük őket szeretetünkkel, hanem a testünkben is, hiszen nagyon sok mindenben hasonlítunk rájuk (például arcvonásainkban, testalkatunkban). Úgy is szoktuk mondani „vér szerinti” rokonok vagyunk.
A nevelőapa ebben más, mint az édesapa. A nevelőapával nincs „vér szerinti” rokonság, testileg nincs hasonlóság köztünk, mert nem tőle származunk.
Szent József Jézus nevelőapja volt.
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
3. PÁSZTOROK JÉZUS JÁSZOLÁNÁL
 
 
Szent Család /A
Máriát, Józsefet és Jézus, együtt hárman Szent Családnak nevezzük. Ők minden család példaképei, a családi békesség és szeretet szentjei.
 
                                                             
 
Pásztor /A
A nyájat őrző. Némely gazdag embernek 200-300, sőt 600 báránya is volt. A pásztorra bízta, hogy a mezőkön legeltesse őket, vigyázzon rájuk, és mikor megnőttek terelje őket haza.
 
                                                             
 
Pásztori kunyhó /A
A pásztoroknak igen nehéz élete volt. A nyájat (bárányokat) vitték mezőről-mezőre legelni. Sokszor hónapokig voltak távol családjuktól. A felnövekedett bárányokkal tértek vissza gazdájukhoz. Útjuk során a sziklák közt kisebb barlangokban szálltak meg, vagy a pusztában istállószerű kunyhót építettek. A kisebb állatokat is beengedték ide, hogy ne fázzanak meg éjszaka. Jézus ilyen pásztori kunyhóban születet.
 
                                                         
 
 
Karácsony /B
Karácsonyt sokan úgy nevezik: a szeretet ünnepe. Igazuk van, az Isten szeretetének ünnepe. A Kis Jézus születését ünnepeljük, aki szeretetből jött közénk, hogy a Mennyország ajtaját megnyissa az emberek előtt.
A Kisjézus az Isten Fia, az Isten ajándéka. Ezért ezen az ünnepen mi is szeretettel ajándékozzuk meg egymást.
 
 
 
Jézus az Üdvözítő /B
Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt született. Megváltónak, Messiásnak, Üdvözítőnek is szoktuk őt nevezni. A karácsony azért olyan fontos ünnep számunkra, mert Jézus azért született meg, hogy megnyissa az emberek előtt a Mennyország kapuját.
Amikor Isten megteremtette az embert a Mennyek kapuja nyitva állt előtte, szívében az isteni szeretet lángja égett. Amikor az ember rosszat tett ez a láng elaludt, és a Mennyek kapuja becsukódott. Isten azonban annyira szereti az embert, hogy a Mennyországba várja. Ezért született meg Jézus, az Isten Fia.
 
 
Jézus születése /B
Jézus Betlehemben született. Édesanyja Szűz Mária, nevelőapja Szent József. A pásztorok angyalok hívására megkeresték a pásztori kunyhóban, jászolban fekvő Kisjézust. Ő a világ megváltója, aki üdvözít minket. A három bölcs a betlehemi csillagot követve jutottak el az Üdvözítőhöz.
 
 
Karácsony ünneplése /B
Első feljegyzéseket a 4. századtól találunk (354. Vértanúk jegyzékében Depositio martyrum), december 25-én Jézus születésének ünnepléséről. „Az igazság Napjaként” – „A világ Világosságának” megszületéseként ünnepelték.
 
                                             
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
4. NAPKELETI BÖLCSEK
 
 
Napkeleti bölcs /A
A Kisjézus jászolához érkező három bölcs napkeletről egy csillagot (üstököst) követve jutott el Betlehembe. Gáspár, Menyhért és Boldizsár az Írásokban olvastak a Messiás születésének jövendöléséről.
A három bölcset királyoknak is szokták nevezni gazdagságuk miatt.
 
                                                                 
 
 
Három király ajándéka /A
A napkeleti bölcseket szoktuk gazdagságuk miatt királyoknak is nevezni. A betlehemi jászolhoz is királyi ajándékokkal érkeztek: aranyat, tömjént és mirhát hoztak.
Arany: melyet ma is láncként, gyűrűkét, értékes ékszerként hordunk.
Tömjén: tűzre dobva különleges illata van. A tömjénfüst az Isten iránti tiszteletet fejezi ki. (Ünnepi szentmisékén ma is a tiszteletet, az Isten iránti alázatot fejezi ki a tömjénfüst.)
Mirha: nagyon értékes illatszer
Mindhárom ajándéknak jelentősége van: a hitet, az imádságot és a szeretetet jelképezik.
 
 
                                                                  
 
 
 
 
Próféta /B
Az Ószövetségben próféták Isten szavának hirdetői. Szavaik az eljövendőre vonatkoztak.
Pl.: Illés próféta, Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel.
 
 
Jövendölés /B
A jövendölésben előre elmondták, hogy mi fog később történni. A Ószövetségi Szentírásban a próféták megjövendölték Jézus születésének körülményeit.
A próféta „Isten embere”, „Isten szája”, mert az Isten szavait közvetíti. Ismertebb ószövetségi próféták: Izajás, Mikeás, Ezekiel, Jeremiás.
 
 
Heródes /C
A Nagy Heródes néven ismeretes Júdea királya, aki Krisztus előtt 73-tól Krisztus után 4-ig uralkodott. A Római Birodalom császárának megbízásával került hatalomra. Őhozzá mentek a napkeleti bölcsek, és ő adta ki a parancsot a betlehemi gyermekgyilkosságra, ezért a Kisjézussal Egyiptomba menekültek, és Heródes halálakor tért vissza a Szent Család Názáretbe.
Uralkodása során több ezer ember életét oltotta ki harcok és kivégzések során. Saját családtagjait is megölette hatalmát féltve, köztük három fiát is.
Jézus születésének évében 6000 zsidó farizeust végeztetett ki, akit megtagadták a hűségesküt.
 
 
Jézus Krisztus /C
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki érettünk emberré lett. A Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. Az Atyát dicsőítette, minket szóval és példával tanított, életével, halálával és feltámadásával megváltott.
Jézus valóságos Isten és valóságos ember, Ő az Istenember.
A Jézus név jelentése: „Isten megszabadít”.
A Krisztus név pedig Messiást, Fölkentet jelent.
Jézus a Megváltó: aki az isteni szeretet fényét hozta el közénk, és a sötétségből megváltott minket.
Jézus a Messiás: akit az Isten küldött.
Jézus az Üdvözítő: aki megnyitotta minden ember előtt a Mennyek kapuját.
 
 
                                                            
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lap á