Hittan Szótár
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
 
6. Bűnbánat - Bűnbocsánat
 
 
 
 
Kapcsolódó hittan oldalak:
HITTAN ÚTIKÖNYV
1/6 Nagyböjt
 
 
 
 
 
Jelölések a szótárban!
A. ovisoknak. 1.oszt.     A,B. 2-4.oszt.     A,B,C. 5-7.oszt.    A,B,C,D. 8. és középiskolásoknak
 
 
 
 
 
1. BŰNBÁNAT - BŰNBOCSÁNAT
 
 
Bűn /A
Bűnt követünk el, amikor tudva és akarva nem engedelmeskedünk Isten akaratának.
Mi Isten akarata? Hogy Jézus tanítása szerint szeretetben éljünk: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből..., szeresd felebarátodat mint önmagadat."
Bűn az, amit tudom, hogy rossz, mégis megteszem.
Bűnt követhetünk el gondolattal, szóval és cselekedettel .
Cselekedettel elkövetett bűn, ha önmagamnak, vagy másnak rosszat teszek. 
Bűnt követhetek el szóval, amikor mást megbántok, vagy csúnyán beszélek.
És gondolattal követek el bűnt, ha másról rosszat gondolok, gondolatban csúnyát mondok, vagy kigondoltam valami rossz tettet, de nem sikerül megtennem.
Bűnt követhetünk el úgy, hogy a rossz úton járunk, vagyis rosszat teszünk , beszélünk vagy gondolunk. De bűnt követhetünk el azzal is, ha a jót, amit megtehetnénk, nem tesszük meg. Ezt úgy hívjuk, hogy a jónak elmulasztása . Például: segíthetnék, de nem teszem. Szólhatnék ahhoz, aki rossz kedvű vagy bánatos, de nem teszem. Imádkozhatnék, de nem teszem).
A tiszta lelkű ember szívében, lelkében az Isten él. Aki bűnt követ el, az Isten zárja ki életéből.
Az elkövetett bűnök nem egyformák. Vannak kisebb és nagyobb bűnök. Valaki minél nagyobb bűnt követ el, annál messzebb kerül az Istentől.
Bocsánatos bűnt követ el, aki kisebb dologban, vagy nem egészen tudva, akarva tesz rosszat. 
Halálos bűnt követ el (vagyis a megszentelő kegyelmet veszíti el), aki önmaga vagy más életét kioltja, vagy olyan dolgot tesz, amellyel életét súlyosan megnehezíti.
 
Lelkiismeretvizsgálat /A
Milyen vagyok én? A lelkiismeretvizsgálat olyan, mint egy tükör, de most nem a hajamat, szememet látom, hanem a jóságaimat és a rosszaságaimat. Ez egy gondolatbeli tükör. Végiggondolom, kivel hogyan viselkedek, beszélek, hogyan végzem kötelességeimet.
Mérleget készítek. Egyik oldalra a jó dolgaimat teszem, a másikra a rosszakat. Ilyen vagyok én. Jól van ez így? Biztos, hogy mindig ilyennek kell lennem?
 
Bűnbánat /A
A bűnbánat azt jelenti, hogy felismerem azt, hogy rosszat tettem (vagy mondtam), és megbánom, hogy ilyen voltam. Ezután jobb szeretnék lenni!
 
Bűnbocsánat /A
Aki őszintén bánja, hogy a rossz úton járt, bűnt követett el, annak Isten megbocsátja bűnét. Bűneinket megbánhatjuk önmagunkban, de bűneink teljes eltörlését a bűnbocsánat szentségében (a szentgyónásban kaphatjuk meg).
 
A bűn - bűnbánat - bűnbocsánat címszó alatt a Hittanos Szótárba külön fejezet fog megjelenni. Jelenleg csupán a legfontosabbakat jegyeztük le.
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
2. BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE / B
 
 
 
 
 
    

 

    Bűnbocsánat szentsége
 
 
   
 
     "Gyümölcséről  ismeritek meg a fákat."
 
            
 
1.ELŐKÉSZÜLET
     Szentlélek segítségét kérem:
Szentlélek Úristen,
add kegyelmedet,
hogy bűneimet megismerjem,
szívből megbánjam
és őszintén meggyónjam.
     Bűnbánatra indító
     szentírási történetet keresek.
     Lelkiismeretvizsgálat
Milyen bűnöket követtem el?
      Megbánom bűneimet
      és megfogadom,
      hogy ezeket elkerülöm.
Szívből bánom Istenem,
hogy bűneimmel megbántottalak,
add kegyelmedet, hogy ezután
a Te akaratod szerint éljek.
 
2. Lelkiismeret-vizsgálat
1. Uradat, Istenedet imádd
és csak neki szolgálj!
Imádságot mulasztottam
Figyelmetlenül imádkoztam
Tiszteletlenül beszéltem Istenről
2. Isten nevét hiába ne vedd!
Káromkodtam
Átkozódtam
Szitkozódtam
Hamisan esküdöztem
Szent dolgokkal tréfálkoztam
3. Az Úr napját szenteld meg!
Szentmisét mulasztottam
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
Nem engedelmeskedtem szüleimnek
Tiszteletlen voltam
Nem segítettem
5. Ne ölj!
Veszekedtem
Csúfolódtam
Verekedtem
Haragot tartottam
Egészségemre nem vigyáztam
Mást rosszra tanítottam
6. Ne paráználkodj!
Szemérmetlent néztem, beszéltem
7. Ne lopj!
Loptam
Csaltam
Kárt okoztam
Kötelességeimet elmulasztottam
8. Ne hazudj,
mások becsületében kárt ne tégy!
Hazudtam
Árulkodtam
Rágalmaztam
Titkot elárultam
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
Nem törekedtem
    családomban békességre
Elégedetlen voltam szüleimmel
Hiú voltam
Önző voltam
10. Mások tulajdonát ne kívánd!
Irigy voltam
Nem törekedtem hibáim
   kijavítására
 
3.SZENTGYÓNÁS
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Letérdelünk és keresztet vetünk.
 
Lelkiatyám, utoljára...gyóntam,
...áldoztam.
 
Ezeket a bűnöket követtem el:
     Elmondod bűneidet
     A nagyobb bűnöknél megmondjuk
     hányszor követtük el.
Gyóntató atya elmondja jótanácsait .
Megkapod az ELÉGTÉTELT!
(imát vagy jócselekedetet)
Mondd el a bánatimát!
Teljes szívemből
bánom minden bűnömet,
mert azokkal a jó Istent
megbántottam.
Erősen fogadom,
hogy Isten segítségével
a jóra törekszem
és a bűnt kerülöm.
Én feloldozlak téged bűneidtől az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen. Keresztet vetsz!
Magasztaljuk Istent,
mert jóságos hozzánk!
Mert örökké szeret minket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
 
 
4.SZENTGYÓNÁS UTÁN
 
Köszönöm Istenem,
hogy megbocsátottad bűneimet
és megtisztult lelkemben
velem vagy.
Végezd el a kapott elégtételt!
 

 

 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lap á