Hittan Szótár
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
 
7. Húsvét
 
 
Az Atya könyve
SZENT FÜLÖP SZIGET
Kapcsolódó hittan oldalak:
HITTAN ÚTIKÖNYV
1/7 Húsvét
 
 
1. HOZSANNA
Izrael-Júdea
Jeruzsálem
Hozsanna
Királyi fogadtatás
Dávid Fia
Húsvét ünnepe (Ószövetség)
 
2. JÉZUS JERUZSÁLEMBEN
Jeruzsálemi templom
Farizeus
Pénzváltó
Tisztátalanság
 
3. AZ UTOLSÓ VACSORA
Húsvéti vacsora
Húsvéti bárány
Pászka - kovásztalan kenyér
Eucharisztia
 
4. ÍTÉLETET MONDANAK
Olajfák hegye - Getszemáni kert
Virraszt
30 ezüst pénz
Helytartó - Pilátus
Vád - ítélet
Ártatlan
"Pilátus kezet mos"  
5. KERESZTÚT
Veronika kendője
Jézus köntöse
Mikor történt?
 
6. JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN
"Csontot ne törjetek benne"
"Velem leszel a paradicsomban"
Kereszthalál
"Lándzsával átszúratta oldalát"
"Gyolcsba helyezte"
Sziklabarlang  - sziklasír
 
7. JÉZUS FELTÁMAD
Kenet
"Összehajtott gyolcs"
Feltámadt
 
8. HÚSVÉTI JELKÉPEK
Barkaág
Kereszt
Szentsír
Korpusz
Gyertya
Feltámadási szobor
Feltámadási körmenet
Bárány
Festett tojás, csibe és nyúl
 
 
Jelölések a szótárban!
A. ovisoknak. 1.oszt.     A,B. 2-4.oszt.     A,B,C. 5-7.oszt.    A,B,C,D. 8. és középiskolásoknak
 
 
 
 
 
1. HOZSANNA
 
 
Izrael-Júdea /C
Az Ószövetségben Izrael történetét olvashatjuk. Ábrahám Krisztus előtt (jelölése a történelemben Kr.e.) 2000 körül élt. Dávid és Salamon király után Kr.e. 900-as években az ország kettészakadt: az Északi királyságra Izraelre, és a Déli királyságra Júdára.
Jézus korában a tartományok több uralom alá tartoztak:
Júdea és Szamaria - római tartomány
Galilea, Perea és Dekapolisz - Heródes Antipasz országa
Trachonitis - fejedelmi terület
 
 
                          
 
 
 
 
Jeruzsálem /B
Jeruzsálem városának Jézus korabeli felépítéséről a régészeti ásatások tájékoztatnak minket. Ennek alapján maketteken mutatják be az ősi várost, melynek több helye ma is vallási szent hely.
A várok egyik szélső helyén Dávid városa helyezkedett el, mellette Heródes palotája, erődje és a Beteszda-fürdő.
A városrésztől nem messze, de azon kívül a Getszemáni kert és az Olajfák hegye van. A városból tekintve ezzel ellentététes oldalon, de szintén a városon kívül van a Golgota (héberül) vagy más néven a Koponyák hegye.
 
Részletes ismertetés: Szolgáló újság - Megváltásunk színhelye és Hittan.lap: Hittan és földrajz
 
 
                                                    
                                                                           Jeruzsálem főtere
 
                                 
 
Makett az amszterdami Bibliai Múzeumban
1. Heródes temploma, 2. Kidron-völgy, 3. Olajfák hegye, 4. Getszamáni kert,
5. Antónia erőd (Pilátus tartózkodási helye), 6. Beteszda-fürdő, 7. Siloe tava,
8. Hinnon   völgye, 9. Heródes palotája, 10. Golgota (koponyák hegye),
11.Gordon-kálvária, 12. Dávid városa, 13. Nyugati (Sirató) fal
 
 
                               
 
Makett az amszterdami Bibliai Múzeumban
1. Bejáratok, 2. A pogányok udvara, 3. Az "osztás fala" (csak a zsidók mehettek tovább),
4. Főbejárat, 5. A nők udvara, 6. Az izraeliták udvara, 7. A papok udvara,
8. Oltár, 9. Vízmedence 10. A Szentély (a Szentek Szentélye)
 
 
Hozsanna /B
A zsoltárokban is szereplő kifejezés, héber jelentése: "segíts hát". Győzelem utáni segítségkérést jelent. Isten vagy a király tiszteletére mondott örömkiáltás.
 
 
Királyi fogadtatás /B
A királyt vagy később az államfőt tiszteletbeli fogadtatásban részesítették. Így még ma is láthatjuk TV adásban a repülőtéren leterített piros szőnyeget. Jézus korában is különleges fogadtatással köszöntötték a királyt vagy helytartót - például szőnyeggel, hogy porba ne járjon. A Jézust fogadó emberek nemes, drága szőtteseket nem tudtak Jézus elé tenni, hiszen szegény emberek voltak, így felső ruháikat, köntöseiket terítették elé az útra. Kezükbe pedig a diadalt, győzelmet jelképező pálmaágat vették.
Miért köszöntötték Jézust királyként?
A zsidó nép több fogságot megélt már, most ezidőben sem lehettek önálló nép, hiszen a római császár birodalmába tartozóként római kinevezésű helytartójuk volt. Adót fizettek a helytartónak és a császárnak. Királyt vártak évszázadok óta, aki megmenti nemzetüket az elnyomástól. Az Üdvözítő és a nemzeti önállóság, "a nagy nemzet" számukra egyet jelentett. Jézust királynak tekintették, és a szabadulást várták tőle. Ő azonban szamáron való bevonulásával is kifejezi, hogy ő nem uralkodó király, palotával, hadsereggel, palásttal - hanem a mennyek királya, aki üdvözítő királyunk. A farizeusok más ekkor szégyelték, hogy egy szamáron érkezők köszönt a nép "Hozsannával".
 
                                           
 
 
Dávid Fia /C
A jövendölések szerint (Izaiás, Ezdás, Mikeás, Malakiás) a Megváltó Dávid király családjából származik. Jézus nevelőapja, a názáreti József Dávid király családjából származott. József befogadta Jézust, nevére vette, és ezzel a zsidó nemzet teljes jogú polgára lett, és Dávid király családjából származó - Dávid fia.
(Ha József nem fogadta volna nevére, Máriát a kisgyermek megszületése előtt megkövezték volna a városok kívül. Jézus életét a Jóisten Józsefre bízta, hogy gondoskodjon róla míg felnőtté nem válik.
 
 
Húsvét ünnepe (Ószövetség) /C
Több ezer éves hagyománya volt Izrael népének a pászka (más néven húsvét) ünnepe. Aratáskor tartották ezt az ünnepet, és lepénykenyeret, azaz pászkát sütöttek. A pászka kovásztalan kenyér, vagyis élesztés nélküli, kemény ropogós.
Ez az ünnep az izraeliek legfontosabb ünnepe lett, mert a „Szabadulás ünnepét” tartották meg ilyenkor (Krisztus előtt kb. 1200-tól). Arra emlékeztek, és hálás szívvel imádkoztak a húsvéti ünnepen, hogy Isten megszabadította népüket az Egyiptomi fogságból, és Mózes vezetésével az Isten akarata szerint Kánaánba jutottak.
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
2. JÉZUS JERUZSÁLEMBEN
 
 
Jeruzsálemi templom /C
Dávid király volt az első, aki az „Isten hajlékának” (templomának) sátrat állított Jeruzsálemben. A Szövetség ládáját (amelyben a Tízparancsolatot tartották), itt helyezték el. Salamon király építette az első jeruzsálemi templomot, amely Kr.e. (Krisztus előtt) 587-ig állt (Nebukanezár lerombolta). 70 év múlva újjáépítették. Évek során többször kirabolták, elfoglalták (Zeus szentéllyé tették). Kr.e. 19-ben újjáépítését megkezdték és még Kr.u. (Krisztus után) 60-ban is építették. 70-ben a rómaiak porig rombolták.
A Szentírásban több helyen is olvashatunk a jeruzsálemi templomról. Jézust már kicsi (egy hónapos) korában ebbe a templomba vitték a Mózesi Törvény előírása szerint. A 12 éves Jézus története is ebben a templomban zajlik, és felnőtt korában is többször járt itt, tanított. Jézus kiűzi a kufárokat (árusokat) a templomból – szintén erről a templomról van szó.
A régi templom helyén ma egy márványkockákból épített makett áll.
(Kép: a Jeruzsálem címszónál)
 
 
 
Farizeus /A
Zsidó vallási vezetők, akik a politikai élet ügyeiben is tanácskoztak.
A vallási törvények ismeretére és betartására (de főleg betartatására) törekedtek.
Az írástudó kifejezést is szoktuk használni (és már az evangéliumok is használják) - hiszen az írások ismerői ők voltak.
                                                                      
 
Egymást vagy önmagukat sohasem nevezték így, haberim-ként szólították egymást. És a zsidó nemzetség önmagát izraelitának nevezi.
(A zsidó elnevezés a héber jehudi-ból eredő szláv elnevezés.)
 
                                                                  
                                                        amszterdami Bibliai Múzeum: Főpap
 
                                         
 
                                                               Jézus Kaifás főpap előtt
 
 
Pénzváltó /B
Az ősi Izrael 12 törzsének tartományai Jézus idejében 3 uralkodói részhez tartoztak. Egységes nemzet csak vallásilag voltak, országként nem. Az egyiptomi szabadulás (a húsvét) ünnepére azonban az uradalmak bármely részén élő zsidó eljött.
A vallási törvények szerint áldozati állatot kellett felajánlani ("ajándékot Istennek") - gerlicét, galambot. Áldozati állatot azonban csak az adhatott, aki az éves templomadót befizette. Ezért a különböző uradalmakban élő emberek a pénzváltókhoz mentek először, hiszen háromféle pénzt használtak (rómait, görögöt, zsidót). A pénzváltók azonban jelentős kamatot számoltak fel az aranyból, ezüstből, rézből, bronzból vagy sárgarézből készült érmék beváltásáért.
Jézus, amikor a templomba megy ezeket a pénzváltókat és galambárusukat űzi ki: "A templom az imádság háza, és ti rablók barlangjává tettétek."
 
                                                        
 
                                                              Császárkori római pénzérmék
 
 
 
 
 
Tisztátalanság /A
A tiszta szívű ember ellentéte a tisztátalan. A szó a vízzel kapcsolatos. Vízzel mossuk meg kezünket, amikor piszkos lett valamitől. A víz a tisztaságnak, a bűntelenségnek a jelképe.
Az ember ha jó, - tiszta szívűnek nevezzük, ha rossz - bűnösnek vagy tisztátalannak. A lelkünket nem vízzel, hanem bűnbánattal moshatjuk tisztára.
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
3. AZ UTOLSÓ VACSORA
 
 
Húsvéti vacsora /C
A választott nép a szabadulás ünnepét húsvétnak nevezte (az Egyiptomból való szabadulást ünnepelték). Így ezen az ünnepen húsvéti vacsorát ettek. Az ünneplésnek is és a húsvéti vacsora elfogyasztásának is pontos előírása volt, mindenki a hagyománynak, a törvénynek megfelelően tartotta meg a szabadulás ünnepét.
A húsvéti vacsora elfogyasztása:
Imádsággal kezdték a vacsorát. A bort kehelybe öntötték, áldást mondtak és megittak egy pohár bort. Ezután az asztalra tett három kovásztalan kenyérből egyet megtört a családfő és félretette. Elmondta az első húsvét történetét. A második pohár bort töltötték ki. Zsoltárt énekeltek (113. és 144). Az étkezés megkezdése előtt mindenki kezet mosott. Először salátát ettek öntettel és kenyeret fogyasztottak hozzá. Nyárson sült bárány volt a vacsora minden család asztalán a hagyománynak megfelelően. A vacsora végén megitták a harmadik pohár bort és áldást mondtak, majd zsoltárt énekeltek. (115-118 és 136).
Az utolsó vacsora eseményei is kötődnek ehhez a hagyományhoz.
Megmosta tanítványai lábát.
"Közület egy elárul engem, az akinek a bemártott falatot adom..."
"Jézus áldást mondott, fogta a kenyeret, megtörte..."
"Aztán fogta a kelyhet, hálát adott..."
 
                                         
 
                              "Miután elénekelték a himnuszt kimentek az Olajfák hegyére."
 
 
 
 
Húsvéti bárány /C
Az ősi hagyomány szerint Istenhez való hűségüket, szeretetüket ajándékkal fejezték ki. De hogyan lehet az Istennek ajándékot adni? Úgy gondolkoztak, hogy valamiről lemondanak, elégetik, neki ajándékozzák az Istennek és a füstje felszáll az Isten Országába. Ezt úgy nevezték, hogy áldozatot mutatnak be. Galambot, bárányt ajándékoztak az Istennek.
A bárány a választott nép számára a szabadság jelképe lett. Az egyiptomi menekülés előtt Mózes a fáraótól szabadságot kért népe számára. Amikor az visszautasított tíz csapás érte Egyiptomot. Az egyik csapás az utódok, az elsőszülettek halála volt. De az igazak megmenekültek. Jelet kellett tenniük az ajtófélfára, hogy igaz emberek. A jel a bárány vére volt. Így, akik a bárány vérével megjelölték az ajtófélfát megmenekültek a szörnyű csapástól. Húsvétkor, az egyiptomi szabadulás ünnepén a zsidó hagyomány szerint egy éves báránysültet ettek, ez volt a húsvéti bárány.
Jézust az Isten bárányának nevezzük, mert feláldozta életét értünk, hogy Isten Országában élhessünk.
 
                                               
 
 
 
Pászka - Kovásztalan kenyér /A
A pászka és a kovásztalan kenyér ugyanazt jelenti. Élesztő (kovász) nélkül sütött kenyér, ropogós, vékony lepényszerű. Amikor gyorsan kellett kenyeret sütni mindig ezt készítették el, ugyanis a kovászos kenyérnél sok időt kell várni a kelesztése. (Úgy is mondták a lusta, lassú ember kenyere.)
Ünnepeken mindig csak kovásztalan kenyeret ettek, a vallási törvények nem is engedték a kovászos fogyasztását.
A húsvétot pászkaünnepnek is nevezték.
 
 
 
 
Eucharisztia /A
Az Eucharisztia (vagy Eukarisztia) Oltáriszentséget jelent.
Az Oltáriszentséget, melyben a feltámadt Krisztus valóságosan jelen van, maga Jézus Krisztus alapított az utolsó vacsorán. A legelső szentmise az Utolsó vacsora volt.
A szentmisén Jézus szavai hangzanak el:
 
                                                      "Ez az én testem, mely értetek adatik"
                                                    "Ez az én vérem, mely értetek kiontatik."
 
                                         
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
4. ÍTÉLETET MONDANAK
 
 
Olajfák hegye - Getszemáni kert /B
 
                                
 
                                                 Getszemáni kert                    Olajfák hegye
 
 
Virraszt /B
A virrasztás éjszakai ébrenlétet jelent. Virrasztani szoktak az anyukák, apukák éjszaka aludni nem tudó gyerekeik mellett. De virrasztani szoktunk a beteg mellett is.
Jézus ezt mondta: "Hát senki sem virraszt mellettem?" Az apostolokat kérte, hogy virrasszanak mellette, imádkozzanak vele. De Péter, Jakab és János újra és újra elaludtak.
 
                                             
 
 
 
30 ezüstpénz /C
Júdás megegyezett a farizeusokkal, hogy elárulja Jézust. Ezért 30 ezüstpénzt adtak neki. Ennyi volt az ára egy rabszolgának. Jézust ennyiért árulta el Júdás.
De mennyi is ez a 30 ezüstpénz? Római pénzben számolva 1 dénár volt a napszámos egy napi bére. 100 római dénár, az 1 görög mína. 30 zsidó sékel szintén 1 görög mína. Júdás 30 ezüst sékelt kapott a farizeusoktól, vagyis 5 havi napszámos-munkabért.
A Szentírásban olvashatunk még például a szegényasszony 2 fillérjéről. (Azt mondja Jézus többet ad mint a gazdag, mert őszintén adja, és a gazdag a feleslegéből ad.) A két fillér a zsidó 2 lepton. Mennyi is ez a két lepton? Egy napi bér 1 dénár. Egy dénár 128 lepton. Jézus egy olyan szegény asszonyt hoz példaképnek, aki nagyon-nagyon keveset tett a templom perselyébe, de azt jószívvel adta.
A talentum is több helyen szerepel a Szentírásban. A talentum nem pénzérme volt, hanem nagy összeget neveztek így, méghozzá 240 római aranypénzt vagy 60 görög mina-t neveztek 1 talentumnak. Ez több mint 2 évi napszámos-munkabér.
Jézus a talentumról szóló példabeszédében 5, 2 és 1 talentumot említ, ezzel is kifejezi hogy a gazda (a mennyei Atya) nagyon sokat bízott rájuk.
Olvashatunk még a szívtelen szolgáról szóló példabeszédről, aki 10 ezer talentummal tartozik urának. Nem tudja megadni, de a gazda elengedi a szolga tartozását. A szolga hazamegy, de neki is tartozik valaki 100 dénárral, vagyis 1 talentum hatvanad részével, de ő a tartozást nem engedi el.
 
                                                    
 
 
 
Helytartó - Pilátus /B
A Római Birodalom uralkodója a római császár volt. Birodalma országokból, tartományokból állt. Egy-egy országot vagy országrészt királyságként vettek meg, mint például Heródes Antipasz országa volt Galilea és Perea. (Ő a Nagy Heródes fia volt, Keresztelő Szent Jánost ő fejeztette le, és Pilátus őhozzá küldte Jézust ítéletre, de ő visszaküldte hozzá.)
A római birodalomban 3 féle helytartóság létezett:
proconsul (szenátor) - egy éves kinevezés békés területen
legatus Augusti pro praetore (császári) - határozatlan idejű kinevezés békétlen területen
procurator - határozatlan idejű kinevezés kisebb területen (sajátos nemzeti adottságok)
Júdea procurátora Poncius Pilátus Kr.u. 26-36
 
                                       
 
                                                                    Jézus Pilátus előtt
 
                                     
 
                                                                Jézus megostorozzák
 
                                     
 
                                                      Jézusra töviskoronát adnak
 
 
Vád - ítélet /A
A vád azt jelenti, hogy valakiről azt mondják, hogy valami rosszat csinált.
Jézust azzal vádolták, hogy a császár ellen lázít, és a Mózesi törvények megszegésére tanít.
Az ítélet azt jelenti, hogy valamilyen büntetést adnak az elkövetett rosszaságért. Kisebb rosszaságért kisebb büntetést, nagyobbért nagyobbat.
Jézusra olyan büntetést mondtak ki, amit a legnagyobb bűnösök (gyilkosok, rablók) kaptak, ez a kereszthalál.
 
 
Ártatlan /A
Ártatlannak nevezzük azokat, akiket olyan rossz elkövetésével vádolnak, amit nem követett el. Jézust ártatlanul ítélték el.
 
 
"Pilátus kezet mos" /B
A víz a tisztaság jelképe. Aki embert ölt, arra azt mondják "vér tapad a kezéhez". Pilátus kézmosásával fejezi ki, hogy nem tartja magát Jézus elítélőjének. Azt mondja: "Én ártatlan vagyok ennek a vérétől."
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
5. KERESZTÚT
 
 
                                        
 
                                                  Jézus a keresztet viszi a Golgota hegyére
 
                                       
 
                                                            Jézus elesik a kereszttel
 
 
Veronika kendője /A
A keresztúton Veronika lépett Jézus mellé és kendőjét nyújtotta, hogy Jézus letörölhesse arcát. A kendőn Jézus arclenyomata, mint egy fénykép negatívja maradt meg. Az arcmás kimoshatatlan, letörölhetetlen.
 
                                                                    
 
 
Jézus köntöse /A
Jézus keresztútjával és halálával kapcsolatban is a zsoltáros mondatai valóra vállnak. Így Jézus varratlan köntösét (egy szálból szőtt) a katonák nem vágják széjjel, hiszen szétfoszlana, hanem kockázással sorsot vetnek rá, hogy kié legyen.
 
                                                 
 
                                                                         Jézus köntöse
 
                                         
 
                                                            Jézust a keresztre szegezik
 
 
 
Mikor történt?
Jézus csütörtökön tartotta az utolsó vacsorát. Még ezen az estén fogták el, és vitték éjjel Annás és Kaifás főpaphoz. Éjjel fogva tartották, és reggel a helytartóságra, Pilátus elé vezették. Délelőtt 9 óra tájban Pilátus halálra ítélte a nép akaratából. Megostorozták, töviskoszorút tettek a fejére és piros palástot terítettek rá. Így indult Jézus a keresztútra. Délben feszítették keresztre és délután 3 órakor halt meg. Péntek késő este vették le a keresztről és vitték Arimateai József sirboltjába.
Vasárnap hajnalban támadt fel Jézus.
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
6. JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN
 
 
"Velem leszel a paradicsomban" /C
A paradicsom elnevezésnek a Szentírásban egészen más jelentése van, mint a magyarban. Nincs köze a mi zöldségfélénkhez.
Eredete szerint óperzsiából származik a kifejezés, királyi kertet jelent (paire deaza). Héberül díszkertet, gyümölcsöskertet jelent.
Az Ószövetség a teremtéstörténetben paradicsomi kertnek nevezi azt a helyet, amelyet Isten ajándékozott Ádámnak és Évának, hogy boldogságban éljenek. Más néven Édenkertnek is nevezzük. (Héberül eden, a boldogság kertje.)
Jézus kereszten elhangzó szavaival a mennyországról beszél. A bűnét megbánó jobb latort (rabló) Isten irgalmából a mennyországban van a feltámadt Jézussal.
 
                                                                      
 
 
 
Kereszthalál /C
Római kivégzési mód, a többi nép szinte egyáltalán nem alkalmazta. A legnagyobb bűnösök fölött ítélkeztek így. A keresztre ítélés a legkegyetlenebb büntetés volt, hiszen a kereszten több órai szenvedés után haltak meg. Legtöbbször kötéllel kötözték a keresztre az elítéltet. Amikor könnyíteni akartak szenvedésén eltörték lábszárcsontjait, hogy ne tudjon a keresztfán támaszkodni, és így hamarabb meghalt. (Jézus melletti két lator.)
Jézust a keresztre felszegezték (csuklójánál és bokájánál). A halál oka nem az átszórt sebek vérvesztesége, hanem a tárt karral való megfeszítés miatti izomgörcs, és ennek következtében fulladás.
 
                                              
 
 
 
 
"Csontot ne törjetek benne" /C
A katona a keresztre kötözött két latorhoz lépett, és lábszárcsontjaikat eltörte, hogy minél hamarabb meghaljanak. Amikor Jézushoz lépett, látta, hogy már meghalt. Így válnak valóra az Ószövetségi Szentírás szavai: "Csontot ne törjetek benne."
 
 
 
"Lándzsával átszúrta oldalát" /C
Annak bizonyságául, hogy Jézus meghalt a kereszten az egyik katona lándzsával átszórta Jézus oldalát a szíve felöl. Vér és víz folyt a sebből, amely a halál jele.
 
 
 
"Gyolcsba helyezte" /C
Az akkori temetkezési szokások szerint, a holt test megtisztítása után, balzsamozáshoz készítették elő, majd később lepedőszerű anyagokat tekertek a test minden részére. Jézust is így temették el pénteken késő este.
Jézus halotti lepleit "Torinói lepel" néven ismerjük, melyeket francia múzeumban őriznek ma is. A leplen a korbácsolás, a keresztút és a megfeszítés nyomai láthatók, az egyik lepeldarabon pedig Jézus arcmása.
A Torinói lepelről részletesebben a "Szolgáló" gondolatok (újság) oldalon: LG29
 
 
 
Sziklabarlang - sziklasír /C
Kisebb sziklabarlangokban sírboltokat alakítottak ki. Arimateai Józsefnek a Golgotától nem messze volt sziklasírja, ide temette Jézust. A sziklasírban kőpad volt, és a szikla oldalába vájt sírhely. Bejáratába kősziklát tettek.
Ma ezen a helyen a Szentsír-templom áll.
 
                                                        
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
7. JÉZUS FELTÁMAD
 
 
Kenet /C
A halottak balzsamozását több napon át folytatták kenetekkel, olajokkal (például mirhával). Az asszonyok szombaton (mivel húsvét ünnepe volt) nem jöhettek a sírhoz, így vasárnap hajnalban indultak el a sziklasírhoz.
 
                                     
 
 
 
 
"Összehajtott gyolcs"  /C
Amikor Péter és János apostol a sziklasírhoz igyekeztek és bementek, Jézus holt testének helyén halotti lepleit látták. Már első gondolatukban megdöbbentette őket, hogy a leplek ott vannak, és szép rendben összehajtva vannak egymás mellett.
Ezért kizártnak tartották, hogy Jézus holt testét valaki ellopta volna, hiszen az leplestől vitte volna el.
 
 
Feltámadt /A
A feltámadás új élet. Krisztus mennyei testben támadt fel. Nem ugyanúgy mint ahogy előtte élt, vagy egyszerű emberi testben, hanem mennyei testben. Tehát nem újra életre kell a meghalt Krisztus, hanem feltámadt.
A feltámadt Krisztusra a fizika törvényei nem vonatkoznak:
hiszen hirtelen megjeleni, majd eltűnik,
zárt ajtókon át bejut az apostolokhoz,
sebeit mutatja, melyek nem véreznek, nem fájnak.
De ő maga mondja a megriadt apostoloknak: "Nézzétek, nem vagyok szellem." Az emberi elgondolás szerint a szellemmel nem lehet kezet fogni, mert átnyúlunk rajta, és nem tud vizet inni sem, mert a víz egyszerűen a földre folyik. Sok rémes történetet láttunk, hallottunk már szellemekről - de szellemek nincsenek!
Jézus azt mondja: "Fogjátok meg kezemet és lábamat." Sőt így szól: "Van valami ennivalótok?" És többször leül velük enni. A tóparton halat süt nekik. Krisztus valóságosan feltámadt mennyei testben.
Jézus minden embert feltámaszt, és az örök életben ugyanolyan mennyei testben élünk, mint ahogy ő jött apostolaihoz.
 
                                      
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
8. HÚSVÉTI JELKÉPEK
 
 
Barkaág /A
Jézust Jeruzsálemben pálmaágakkal fogadták. A pálma a királyi fogadtatás, a győzelem jelképe. Ezen az ünnepen ahol nincsen pálma, ott olajágakat, vagy barkaágakat visznek a templomba. Az olajág a béke és a győzelem jelképe. Nálunk a tavasz első virágzó bokra a barka, az "újjászületés", az Istennel kötött újszövetség, a keresztség jelképe.
 
                                                     
 
 
Kereszt /A
Jézus Krisztus a kereszten halt meg, hogy a mennyországban örök életünk lehessen, ezért a kereszt az Isten szeretetét, az üdvösséget jelképezi.
A kereszt számunkra a teremtő - üdvözítő Isten hitet, a feltámadást - mennyei örök életet fejezi ki..
Világszerte a katolikus hit, a Katolikus Egyház szimbóluma. A katolikus templomok tornyain ezért látunk keresztet.
 
                                            
 
A templomukban húsvétkor az oltárra vagy az oltár mellé Jézus feltámadási szobrát teszik. (A heti hittan oldalon is láthatod.)
 
 
Szentsír
A templomokban Szentsír oltárt készítünk, ezzel Jézus sírjára emlékezünk.
Nagypénteken, Jézus halálakor Jézus halotti szobrát helyezzük itt el.
(A szombati előesti szentmise, körmenet után a halotti szobrot már nem őrzi a szentsír,
mert az üres sír is Jézus feltámadásának jelképe.
 
 
                                                                
 
 
Korpusz
Jézus halotti szobra
 
                                               
 
 
 
 
Gyertya /A
A gyertya fénye, lángja a feltámadt Krisztust jelképezi. Sötétben járva a gyertya lángja fényt ad, utat mutat. A feltámadt Krisztus életünkben mutat utat, hogy az üdvösség felé vezessenek lépteink.
Templomi húsvéti (vagy más néven feltámadási) gyertya:
A két betű (az alfa és az omega) a görög abc első és utolsó betűi, jelentése Isten a kezdet és a vég, amely jelképezi, hogy Isten örök, és a mi életünk is a teremtésben tőle indul és az örök életben Őhozzá érkezik.
A gyertyán a kereszt Krisztus keresztjét jelképezi, öt tömjénszemet szoktunk húsvétkor elhelyezni rajta, amely Krisztus 5 sebét jelképezi.
 
                                                                       
 
                                                                            
 
                               
 
 
 
Feltámadási szobor
Jézus feltámadására emlékeztet: "Én vagyok, ne féljetek!"
A feltámadási szobrot a húsvéti időben jól látható helyre teszik.
 
                                                                                 
 
 
 
 
Feltámadási körmenet
Jézus vasárnap hajnalban támadt fel. A feltámadás előünnepét szombaton este tartjuk. Ekkor ünnepi szentmise van, a szentmise után feltámadási körmenet.
A körmeneten résztvevők a feltámadt Krisztusba vetett hitüket vallják meg.
 
                  
 
 
 
 Lap á
 
Bárány /A
A bárány mindenki számára az ártatlanságot, szelídséget, jóindulatot, türelmet fejezi ki. A zsidó nép Istenhez való ragaszkodását, hitét áldozatbemutatással fejezte ki. Ez az áldozati állat a bárány volt. Az egyiptomi menekülés után Isten gondoskodásának és szeretetének kifejezéseként tekintettek a bárányra. Krisztus a kereszten feláldozta önmagát értünk, mint ártatlan bárány. Keresztény jelentését tekintve a megváltás szimbóluma.
 
                                                        
 
 
Festett tojás és csibe /A
Az életnek, az újjászületésnek a jelképe. Amint a tojásból új élet kel a csibe, s áttöri a kemény héjat, úgy támadt föl Krisztus is a sírjából az emberek megváltására.
A festett tojás piros színe Krisztusnak az emberisért kiontott vérére emlékeztet.
Régen a keresztszülők tojást ajándékoztak keresztgyerekeiknek, hogy a megváltás kiváltságos örömére emlékeztessék őket.
Krisztusban új életünk van!
 
                                                                                  
 
                                           
 
 
Nyúl  /A
Már az ókori ember is különleges állatnak tartotta a vadnyulat, mert évente olyan sok kisnyúl született, hogy kipusztíthatatlan volt. Így a nyúl a termékenység szimbóluma lett, a kiolthatatlan élet jelképe.
Az egyiptomiak viszont gyorsaságát és ügyességét tartják figyelemre méltónak. Gyors mozgása, a szemünk elől bokrok mélyén eltűnő kinyúl, a földi élet gyors elmúlásának a jelképe.
Az egyházi liturgiai jelképek közé nem tartozik.
A húsvéti jelképekről bővebben: Szolgáló újság - Húsvét
 
                                                                                        
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lap á