Alapfogalmak
 
 

 

 

Lap á

   

Isten

„Isten az egész világ teremtő Ura, és mi Mennyei Atyánk.”

„Isten maga a szeretet.” (Katekizmus)

 

Már az Ószövetség idejében is több mindent tudtak az Istenről. Tudták, hogy lélek, hogy örökké él, hogy mindenható, mindenhol jelen van, mindent tud. A legfontosabbat, amit Istenről tudnunk kell, Jézus tanította: Isten maga a szeretet.

Az Isten szeretetét emberi értelem, képzelet, szó nem tudja kifejezni. Az emberek nagyon tudják szeretni egymást, de önzetlen, igaz szeretetünk is az Ő szeretetének csak árnyéka, mert Isten szeretete tökéletes.

Isten maga a jóság, ezért Ő csak jót tud tenni. Ami rossz van a világon az nem tőle származik, nem az ő büntetése a rosszak vagy a rosszaság miatt – a rossz az emberi önzés és felelőtlenség következménye.

Isten maga a békesség, az igazság és az irgalom. Isten életünk minden napján velünk van, gondviselő szeretettel vezet minket az üdvösség útján.

A Jóisten végtelen szeretetében lesz életünk a Mennyországban.

 

" A szeretet tesz minket Isten képmásává."

Isten lélek, Isten örök, Mindenható, Mindent tud, Mindenütt jelen van

 

 

Lap á

 

 

Teremtő

A világot Isten teremtette, és az ember gondoskodására bízta. A tudományok azzal foglalkoznak, hogy a világot megismerjék. Még ma is nagyon keveset tudunk a körülöttünk lévő világból. Az Isten mindent tud róla. Nem tudnánk tőle olyat kérdezni, amire ne tudna válaszolni.

A világot teremtette: nem csinálta, fúrta, faragta, tervezgette – hanem egyetlen gondolatával kigondolta és meglett. Ilyen az Isten nagysága, egész világunk egyetlen gondolata.

 

 

 

Mennyország

Ha elmegyünk valahová kirándulni, amikor onnan hazajövünk szeretnénk elmesélni, hogy mit láttunk. Mesélünk tájakról, városokról, szép helyekről, de azt érezzük, hogy mindent elmesélni nem tudunk. Kicsit könnyebb a dolgunk, ha készítünk fényképeket, videó-felvételeket, mert így jobban el tudjuk mesélni kirándulásunkat. Csak egy ember élt a földön, aki járt a Mennyországban: ő Jézus Krisztus. Jézus példabeszédekben és hasonlatokkal tanított a Mennyországról. Hitünk, Isten – és emberszeretetünk vezet el minket az Isten országába, az örök élet hazájába.

A Mennyország egészen más, mint a földi életünkben megtapasztalt világ. Sokkal több annál, mint amit „csodálatos” világként el tudunk képzelni. Az Isten irántunk érzett szeretete „aranyozza be útjait.” Ebben a szeretetben élünk, és ezt a szeretetet adjuk tovább másoknak, és kapjuk mi is. Emberi életünk kibontakozik az Isten fényében.

„Az Isten országa köztetek van.” – nem itt, vagy ott, hanem mindenhol.

Úgy vagyunk a Mennyországgal, mint a halak a vízzel. Életfeltételük, benne élnek – de ezt ők nem látják, nem tudják. Legyetek okosabbak a halaknál!

 

 

Mennyei Atya

A választott nép tiszteletből ki sem merte mondani Isten nevét. Azt mondták „Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.” Jézus közéjük lépett azt mondta: „Imádkozzatok így: Mennyei Atyánk!” – „hiszen Ő úgy szeret benneteket, mint gyermekeit. Bízzatok gondviselő szeretetében. Egy hajszálatok sem veszhet el úgy, hogy Ő ne tudna róla. Ne aggódjatok a holnap miatt, a Mennyei Atyának az ég madaraira is gondja van, és mennyivel jobban szeret náluk titeket. Imádkozzatok, mert Mennyei Atyátok hallja minden szavatok. Legyetek Isten szent és tökéletes gyermekei.”

 

 

 

Üdvösség – Üdvözítő

Isten örök életet adott nekünk, az Ő Országában, a Mennyországban élhetünk - halálunk után üdvözülünk. Az üdvösség Isten ajándéka.
Jézus nyitotta meg előttünk a Mennyország kapuját, ezért Őt Üdvözítőnek nevezzük.
Az életünk célja, hogy Mennyországban Isten szeretetében éljünk, Őt és isteni titkait megismerjük, és embertársainkkal együtt békesség, bölcsesség és boldogság otthonában éljünk.
 

Lap á

 

 

Jézus Krisztus

Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki érettünk emberré lett. A Szentlélek ereje által Szűz Máriától született. Az Atyát dicsőítette, minket szóval és példával tanított, életével, halálával és feltámadásával megváltott.

Jézus valóságos Isten és valóságos ember, Ő az Istenember.

A Jézus név jelentése: „Isten megszabadít”.

A Krisztus név pedig Messiást, Fölkentet jelent.

Jézus a Megváltó: aki az isteni szeretet fényét hozta el közénk, és a sötétségből megváltott minket.

Jézus a Messiás: akit az Isten küldött.

Jézus az Üdvözítő: aki megnyitotta minden ember előtt a Mennyek kapuját.

 

Lap á

 

 

Emmánuel

Jelentése: Velünk az Isten. Szentírási elnevezés. Ahogy a zsoltár is sorai is szólnak: „Jöjj el, jöjj el, Emmánuel, csak Téged áhít Izrael. Csak Téged óhajt untalan, mert Isten híján hontalan.”

 

 

Szentlélek

A Szentlélek a harmadik isteni személy, az Isten személyes szeretete. A Szentírásban több helyen olvashatunk a Szentlélek jelenlétéről. Jelenlétét jelképezi a tűz, a szél, a fehér galamb.
Az Isten a Szentlélek által van köztünk. Minden emberben teremtésünkből adódóan benne él. Az ember az Szentlélek temploma.
A Szentlélek megszenteli az embert, az emberi életet. A megszentelt lélek tesz Istenhez hasonlóvá bennünket. "Teremtsünk embert saját képmásunkra." 
„A lelkiismeret Isten szava bennünk a Szentlélek által.”  A lelkiismeretünk az isteni szeretet felé, a jóra vezet bennünket.
 

Lap á

 

 

Szentháromság

Egy Isten van, aki három személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentháromság titka emberi értelmünkkel felfoghatatlan, a mennyországban nyilvánul meg előttünk ez az isteni titok. Emberi gondolkodásunkkal valahogyan le szeretnénk rajzolni az Istent, de ez lehetetlen. Jelképeket tudunk rajzolni csupán.

Isten a világ teremtője: az Atyaisten bölcsességét idős, szakállas emberként jelképezzük.

Isten a világ megváltója: a Fiúisten (Jézus Krisztus) szeretetből értünk vállalt áldozatát a kereszttel jelképezzük.

Isten a világ megszentelője: a Szentlélek által Isten bennünk él, és megszenteli az emberi életet. Jelenlétét fehér galambbal jelképezzük.

A Szentháromság jelképe a háromszög.

A Szentháromságról szóló imádság a Hiszek egy Istenben….

 

Lap á

 

 

Szentírás

Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye, a Szentlélek által Isten üzenete. A Szentarással az Isten az üdvösségre akarja vezetni az embereket.

Két fő része van a Szentírásnak: az Ószövetség és az Újszövetség.

Az Ószövetség a Jézus előtti időt írja le. A választott nép történetén keresztül vezet minket az isteni igazságokra. Az Újszövetség Jézus Krisztus életét és tanítását mondja el. Isten szeretetének felismerésére íródott minden sora.

 

 

 

Szűz Mária

Jézus édesanyja. Názáretben élt, Szent Anna és Joachim leánya.

Boldogságos Szűz Máriának nevezzük, mert Ő Jézus Krisztusnak, Isten Fiának édesanyja.

Szeplőtelen Szűz Máriának nevezzük, mert Isten kegyelméből az eredeti bűn nélkül születet, és bűn nélkül élt.

A Mennyország királynéjának nevezzük, mert Isten mennybevételével megdicsőítette, és Ő mindnyájunk Égi Édesanyja.

Szent István király a Szűzanyának ajánlotta fel Magyarországot: „Édes anyja, Nagyasszonya, igaz magyar fiaknak…”

Szűz Mária mindannyiunk példaképe Isten iránti szeretetében, bizalmában.

(=Diákok Bibliája)

 

Lap á

 

 

Szent József

Jézus nevelőapja. Názáretben élt, ácsként dolgozott. Dávid király családjából származott. Csendes, szent élettel nevelte Jézust. (=Diákok Bibliája)

 

 

Angyal

Az angyal szó küldöttet jelent. Az Isten üzenetének közvetítője. (=főangyal, őrangyal)

 

 

 

Főangyalok

Három főangyalt nevét a Szentírásból ismerjük. Nevük jelentése hordozza küldetésük lényegét.

Gábor – „Isten ereje”. Isten végtelen szeretetének küldötte.

Mihály – „Ki olyan, mint az Isten”. Isten igazságosságának küldötte. Rafael – „Isten orvossága”. Isten irgalmasságának küldötte. (=angyal)

 

Lap á

 

Őrangyal

Az Isten személyes szeretetének küldöttei.

Az Isten az emberiség iránt érzett egyetemes szeretete mellé társul az egy-egy ember személyes szeretete.

Az őrangyalok az emberek védelmezői. (=angyal, főangyal)

 

 

 

Főparancsolat

Szeresd Uradat, Istened teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

 

Lap á

 

 

Felebarát

Barátunknak tartjuk azokat, akik őszintén szeretnek minket, jóban – rosszban kitartanak mellettünk. Igazi jóbarátot találni nagyon nehéz. Az igazi barát az Isten ajándéka. A Szentírás sok helyen ír az igazi barátról.

A felebarát - minden embertársunkat jelenti.

 

 

 

Tízparancsolat

A parancsolatok alá rövid magyarázó mondatot írunk, a későbbiekben minden parancsolatról részletesen beszélünk.

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Mennyei kincseket gyűjtsetek!

2. Isten nevét hiába ne vedd!

Mennyei Atyádat tiszteld és szeresd!

3. Az Úr napját szenteld meg!

A vasárnapot (Jézus feltámadását) szentmisével ünnepeljük!

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

Tiszteld és szeresd embertársaidat!

5. Ne ölj!

Ne bántsd másokat, se testileg, se lelkileg!

6. Ne paráználkodj!

Testünk a Szentlélek temploma!

7. Ne lopj!

Élj becsületesen!

8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

Légy igazmondó, őszinte, tisztelettudó!

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

Családomban békére és boldogságra törekszem!

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

Ne légy irigy, önző, követelőző!

 

Lap á