Imádság - Ima albumok
 
 
S z o l g á l ó   h i t t a n
Napi  imádságok
 
 
 
Reggeli imádságok    Esti imádságok
 
Étkezés előtt     Étkezés után
 
Tanulás előtt     Tanulás után
 
Munka előtt     Munka után
 

 
 
 
 
Reggeli imádságok
 
 
Szívből kérlek Istenem,
ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,
mindenkivel jót tegyek.
Ha rámnézel e napon,
öröm legyen arcodon.
 
 
Jézusom én kérve-kérlek,
Bajtól és bűntől Te védj meg!
Áldd meg számomra e napot,
Mit kegyelmed újból adott! Ámen.
 
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.
Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!
Reggel mikor felkel a nap,
Szeretettel szólítgatlak:
Égi Atyám, hála Néked,
Dicsérlek és áldlak Téged.
Szüleimet mindig védjed,
Lakjon köztünk békességed,
Segíts mindig jónak lennem,
Sok örömük legyen bennem.
 
 
Elmúlt az éj, felkelt a nap,
Jó Istenem én áldalak.
Velem voltál, megőriztél,
Hatalmaddal körülvettél.
Ha velem vagy s enyém maradsz,
Munkámhoz új erőt, Te adsz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esti imádságok
 
 
Kezed közé leteszem
elmúlt napom Istenem,
Minden munkám örömöm,
a mai napot köszönöm.
Ígérem még jobb leszek,
őrizd Uram gyermekedet.
 

Áldlak téged, jó Istenem,
Hogy kegyelmed volt ma velem;
Segítettél, erőt adtál,
Csendes estre eljutattál.
Hadd pihenjek az éjjelen
Áldó, védő, szent kezeden.
És ha reggel felébredek,
Engedelmes gyermek leszek. Ámen.
 
 
Ó, édes, Istenem,
Hálát mond a lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.
 
Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa le kegyesen
Szívemet fehérre!
 
Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd az éjjel
Testemet, lelkemet.
 
Szűzanyám s őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.
 
Este ha lenyugszik a nap,
Szeretettel szólítgatlak:
Égi Atyám, hála Néked,
Dicsérlek és áldlak Téged.
Szüleimet mindig védjed,
Lakjon köztünk békességed,
Segíts mindig jónak lennem,
Sok örömük legyen bennem.
 
Én Istenem , jó Istenem
Becsukódik már a szemem
De a Tiéd nyitva Atyám
Amíg alszom vigyázz reám.Ámen
 
 
Urunk, fölséges Isten,
egyedül te vagy halhatatlan
és fényességed alkonyt nem ismer.
A mi napunkra éjszaka borul.
Maradj velünk irgalmas szeretettel!
Eléd emelem az elmúlt napot,
amit csak tettem: a jót is, a rosszat is.
A jót neked köszönöm,
a rosszat bánni akarom előtted.
Fogadj el és ismerj magadénak!
(Lelkiismeretvizsgálat)
Atyám, a szívem vádol engem,
de te nagyobb vagy a szívemnél.
Nem mentegetőzöm: te mindent tudsz
és megbocsátasz nekem,
mert Jézus meghalt értem.
Áldd meg az egész emberiséget
és vezesd Országodba!
Viseld gondját minden szükségében
népünknek, hazánknak!
Légy távollévő testvéreink oltalmazója,
a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat
Krisztus, a mi Urunk által.
Amen
 

Látogasd meg, kérünk Urunk,
ezt a hajlékot, és az ellenség minden
cselvetését messze űzd tőle.
Szent angyalaid lakozzanak benne,
békében őrizzenek minket,
és a Te áldásod legyen rajtunk mindig.
Védj meg, Urunk,
minket ébren,
őrizz meg álmunkban,
hogy Krisztussal virrasszunk
és békében nyugodjunk.
Ámen.
 
 
 
Esti imádság (ének)
 
Csendes alkony száll a földre,
Munka és gond elpihen,
Édes Jézus hozzád jöttem,
Pihenni Szent Szíveden.

Örök lámpa őrzi csendben,
Szereteted Szent lakát,
Angyal ajkak zengik halkan,
Édes Jézus jó éjszakát.

Édes Jézus áldj meg minket,
Védj meg Isteni barát,
Engemet is enyéimet,
Adj nekünk jó éjszakát.

Édes Jézus későre jár,
Búcsúzom is tőled már,
De még egyszer köszöntelek,
Édes Jézus jó éjszakát.
 
Adjon Isten jó éjszakát

Adjon Isten jó éjszakát,
küldje hozzánk őrangyalát,
terjessze ránk szent áldását,
köszöntsük a Szűz Máriát!

Köszöntsük a Szűz Máriát
Vele együtt ő Szent Fiát,
Jézus, Mária szent neve
legyen nekünk örömünkre.

Íme eltűnt a fényes nap,
felkel-e még nekünk holnap?
Míg számadásom nem egész,
nem vagyok még útra kész.

Íme sötétben maradok,
Jöjjetek élő csillagok,
Ragyogjatok élő tüzek
dicsőült mennyei szentek!

Te is őrző szent angyalom,!
Míg el nem nyer a sírhalom,
míg a testem nyugosztalom,
légy mellettem oltalmazóm!
 
 
 
 
Esti ima - Himnusz
 
Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét!
Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, s örökre él. Ámen.
 
Lelkiismeretvizsgálat
 
• Hálát adok az Úristennek mindazért a jóért, örömért, amiben a nap folyamán részem volt.
• Bocsánatot kérek, ha hibát, bűnt követtem el gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással.
 
Záró imádság
Mennyei Atyám, köszönöm neked a mai napot. Köszönetet mondok mindazokért, akiket mellém állítottál: köszönöm a szüleimet, a testvéreimet, az osztálytársaimat, a tanáraimat. Kérlek, add, hogy úgy tudjam őket elfogadni és szeretni, ahogyan te szeretsz engem: feltétel nélkül.
Kérlek, bocsáss meg mindazért, amivel ma megbántottalak, és add nekem Szentlelked erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszésed szerint tudjam eltölteni: Jézus útján járva, mindenütt jót cselekedve! Ámen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étkezési imádságok
 
 
 
Étkezés előtti imádság:
Édes Jézus légy vendégünk,
Áldd meg amit adtál nékünk.
Adjad, Uram, hogy jólessék,
Jézus neve dicsértessék. Ámen.
 
 
Evés előtt - Székely asztali áldás
Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.
Ámen
 
Étkezés utáni imádság:
Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott.
Nekünk adtál, hála Isten!
Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.
 
Evés után - Székely asztali áldás
Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját!
Ámen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulási imádságok
 
 
TANULÁS ELŐTT
Legyél velem Jézusom,
növeld a tudásom,
minden munkámhoz,
áldásodra vágyom.
 
TANULÁS UTÁN
Áldásodat adtad
Jézusom munkámra,
kegyelmedért téged
örökké imádlak.
Óra előtt
Édes Atyánk, jó Istenünk! Áldásodért esedezünk.
Te világíts lelkünk előtt, Adj a tanuláshoz erőt,
Adj készséget szépre, jóra, Legyen áldott minden óra,
Amelyet itt töltünk veled... Szívünkbe írd be szent neved! Ámen!
Óra után
Atyám!
Hálát adok jóságodért,
minden lelki áldásodért.
Ámen.
 
 
 
 
Tanítás előtti ima
Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.
 
 
Tanítás utáni ima
Urunk, Jézus Krisztus,
te vagy az Út, amelyen járnunk kell,
az Igazság, amelyet keresve keresünk,
az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled.
Áldd meg egyházunkat, hazánkat,
szüleinket és tanárainkat!
Segíts továbbra is,
hogy úgy szeressük egymást és minden embert,
ahogy tanítványaidhoz illik!
Add, hogy eredményeink és kudarcaink
egyformán hozzád vezessenek,
Te pedig vezess minket Atyádhoz,
akit veled és általad dicsérünk
most és mindörökké! Ámen.
Óra előtt
Mi Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket,
Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket,
Szent Lelked ereje növelje hitünket. Ámen.
 
Óra után
Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk,
Kérünk édesatyánk vigyázz mindig reánk. Ámen
 
Óra előtt
Jöjj Szentlélek Isten,
bölcsességnek lelke,
akitől száll alá minden áldás
és minden jó adomány:
jöjj és áraszd ki ránk szent erődet
és világosságodat!
Hogy e mai napot és ennek óráit
szívünk lelkünk nemesítésére,
ismereteink gyarapítására
s a te dicsőségedre szentelhessük. Ámen
 
Óra után
Rebegő ajakkal, áldó imádsággal
borulunk elődbe tanulásunk bevégeztével, Istenünk.
Ó ezt az imádságot vedd kedvesen tőlünk, hálás gyermekeidtől!
És légy velünk továbbra is. Áldj vezess.
Erősítsd közöttünk a gyengét, buzdítsd a lankadót,
segítsd meg a jóra igyekezőt. Mindnyájunkat,
Atyánk, vígy közelebb napról napra
a tökéletességhez szent fiad a Jézus Krisztus által. Ámen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Munka előtt és után
 
 
Munkavégzés előtt
Atyám! Buzdíts, erősíts, támogass munkám végzésében, hogy a munka, melyet Nevedben megkezdek, a Te dicsőségedre, nekem és embertársaimnak pedig megelégedésére és örömére váljék.
Ámen.
 
Munka végeztével
Atyám! Kezemmel és eszemmel dolgoztam, elfáradtam.
Adj testemnek pihenést, lelkemnek-szívemnek derűt, hogy további tetteimbe örömet, lelket vihessek, önmagamnak és másoknak hasznára válhassak.
Ámen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szentmise közös imádságai
 
 
Miatyánk
Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Gyónom a mindenható Istennek
 
Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem,
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással:
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.
 
 
 
 
Dicsőség a magasságban Istennek!
Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében Amen.
 
Apostoli hitvallás-Credo:
Hiszek egy Istenben
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a holtak közül;
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását és az örök életet. Amen.
 
 
Hiszek az egy Istenben
Nicea-konstantinápolyi Hitvallás (Credo)
 
Hiszek az egy Istenben,
mindenható Atyában.
mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől,
született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű; és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától,
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben,
Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli
Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,
váram a holtak feltámadását
és az eljövendő örök életet.
Ámen.