Imádság - Ima albumok
 
 
S z o l g á l ó    -    I m a a l b u m
 
Imádságok családunkért
 
Amikor imádkozol, inkább imádkozzon a szíved szavak nélkül, mint szavakkal szív nélkül.”  John Bunyan
 
Imádkozhatunk szüleinkért, nagyszüleinkért, testvéreinkért, rokonainkért és elhunyt családtagjainkért.
Imádkozhatunk testi egészségükért, lelki békességükért, a hitük erősségéért, boldogulásukért.
Imádkozhatunk családunk egységéért, hogy összetartó, őszinte társai legyünk egymásnak.
 
Istenünk hálásak vagyunk családunkért.
Segítsd családunkat, hogy erős hittel, őszinte - türelmes szeretettel, és a figyelem-megértés békéjében éljen.
A Szent Család oltalmazza családunkat!
 
Kapcsolódó Ima Album:
Szent Család ünnepe
Ünnepi alkalmak - Anyák napja
 
 
 
 
Imádságok szüleinkért, testvéreinkért
 
 
IMÁDSÁGOK SZÜLEINKÉRT
Istenem teremtőm, hallgasd meg imámat,
álld meg minden jóval, apámat, anyámat.
Segítsd őket Atyám, hogy fölneveljenek,
hogy majd jóságodra én is méltó legyek. Ámen.
 
 
Kezem imára kulcsolom,
és tehozzád fohászkodom.
Oh, hallgasd meg imámat,
tartsd meg apámat, anyámat. Ámen.
 
 
Szeress engem, jó Istenem,
Szülőimet tartsd meg nekem.
Oltalmazzad családunkat,
áldj meg, áldj meg mindnyájunkat. Ámen.
 
 
Imádság nagyszülőkért
Édes jó Istenem! Kedves nagyapámat,
kedves nagyanyámat, oly nagyon szeretem!
Álld meg őket minden jóval,
Édes jó Istenem. Ámen.
IMÁDSÁG CSALÁDUNKÉRT
Adtál nekem, jó Istenem,
Szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazd,
S áldd meg, kérlek, őket.
Add, hogy mindig úgy szeressem,
Mint Te Szűz Anyádat.
Add, hogy sose érje őket
Miattam a bánat. Amen
 
 
IMÁDSÁG TESTVÉREMÉRT
Adtál nekem, jó Istenem
édes testvért mellém.
Tudom te annak örülsz,
ha egymást szeretnénk.
Békesség és szeretet
legyen mindig köztünk,
hogy minden nap, sok évig
egymást segítsük. Amen

 

Családomért
Segíts drága Jézus,
hogy követőd legyek
mit Te kívánsz tőlem,
olyat mondjak, tegyek.
 
Áld meg testvéremet
édesapát , anyát,
hű  követőd legyen
Mind az egész család.
     Siklós József
 
 
Kicsiny vagyok, imádkozni tanulok,
lábaidnak zsámolyához borulok.
Annyi érzés van picinyke szívemben,
Oh, hallgass meg én jóságos Istenem.
Arra kérlek hő imámban téged,
jó szüleim áldva, védve legyenek.
Arcaikon gond se lesz, ha akarod,
tartsd felettük áldva védő szent karod.
Házunk legyen békességnek szent háza,
földi jóval, lelki jóval megáldva,
Kicsiny hajlék, de imaház is lehet,
ajkainkon emlegetve szent neved. Ámen
 
 
 
 
Mennyei Atyám, köszönöm neked,
hogy szüleimen keresztül számtalan jótéteményben részesítettél.
Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk.
Áldd meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején.
Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban és őrizd meg őket minden rossztól.
Áldd meg testvéreimet is és minden rokonomat.
Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök atyai házadban. Ámen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imádságok családért
 
 
Ima Szent Józsefhez
Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.
  IMÁDKOZZUNK CSALÁDJAINKÉRT!
1.Ó Szent Család, vedd oltalmadba keresztény családjainkat és ápold bennük a családi élet erényeit! - Kérünk téged, hallgass meg minket!
2.Ó Szent Család, taníts meg Isten akaratát keresve megküzdeni nehézségeinkkel! - Kérünk ...
3.Ó Szent Család, növeld a keresztény házastársak hűségét, szeretetét és áldozatos lelkületét ! - Kérünk ...
4.Ó Szent Család, segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta szeretettel és komoly felelősségtudattal készüljön házastársi és szülői hivatására! - Kérünk...
5.Ó Szent Család, segítsd a nagyszülőket, hogy felismerjék és teljesíteni is tudják azt a nagy feladatot, ami gyermekeik és unokáik nevelésében még
mindig rájuk vár! - Kérünk ...
 
 
 
 
Családunkért - Taizei imádság
A te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted kísérjen minket minden nap.
Imádkozzunk családjainkért, mindazokért, akiket az imádságban ránk bíztál, és akik értünk imádkoznak.
Imádkozzunk a gyerekekért, azokért, akik vigyáznak rájuk, és beléjük oltják a hitet!
Krisztus, te arra hívsz, hogy megosszuk másokkal mindenünket, egyesíts minket szeretetedben!
Krisztus, pásztorunk, te megkeresed és megmented az elveszettet, segíts, hogy felelősséggel legyünk egymás iránt.
Vigasztaló Lélek, örömöt és bizalmat ébresztesz bennünk, tölts el minket szereteteddel!
Vigasztaló Lélek, te megbocsátó szeretetet ébresztesz bennünk, jöjj és lakozz szívünkben!
Szentlélek, ajándékaiddal te változtatsz minket közösség teremtő emberekké, legyünk családunk megbízható tagja.
 
 
 
  Jó édesanya imája

Rendezd el Istenem minden dolgomat,
őrizd minden bajtól kis családomat!
Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk,
el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk!

Rendezd el Istenem sajgó szívemet,
el ne veszíthessen soha Tégedet!
Hitem örök mécse ki ne aludjék,
mint húsvéti gyertya, világosodjék!

Családom tagjai életükön át,
lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
Életük útjait ez ragyogja be,
Te élj szívükben élők Istene.

Rendezd el Istenem hajszolt életem,
szeretet Istene, lelket adj nekem!
Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik,
Téged el nem felejt, benned megnyugszik!

Mint a szentmisében, most felajánlom
kenyerem s borom, egész családom.
Családom Főpapja Te vagy Jézusom,
egyesítsd magaddal kicsim és nagyom.

Rendezd el Istenem üdvösségemet,
irgalmad pótolja gyengeségemet!
Másban én nyugtomat úgysem találom,
életem - halálom neked ajánlom!

Mindnyájunk jó Anyja, szép Szűz Mária,
hozzád is fordulok mennynek ajtaja!
Te vidd az Úr elé minden gondomat,
oszd meg családommal boldogságodat!
Édesapák imája
Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:
 
Adj nekem hitet és érzékeny lelket, hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
 
Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.
 
Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.
 
Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen.
 
Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.
 
Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.
 
Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.
 
 
Érted imádkoztam
“Ma imádkoztam érted, és tudom, hogy Isten meg kellett, hogy hallgassa. Éreztem a választ a szívemben, bár Ő nem szavakkal beszélt. Nem kértem gazdagságot és hírnevet, tudtam, hogy téged ezek nem érdekelnek. Sokkal tartósabb kincseket kértem Tőle. Azt kértem Tőle, hogy legyen melletted minden új nap kezdetekor. Hogy adjon neked egészséget, áldjon meg, és küldjön neked barátokat, akikkel együtt járhatod az utadat. Boldogságot kértem számodra a kis és nagy dolgokban egyaránt. De leginkább szerető gondoskodásáért imádkoztam.” (Elisabeth Elliot)
 
 
 
Ima házasoknak

Hálát adunk Neked, Urunk, hogy a házasság szentségében nekünk adtad magadat.

Hisszük és valljuk, hogy ezen a szentségen keresztül kinyilvánítottad azon akaratodat, hogy a házasság kegyelmeiről mindig és mindenhol tanúságot tegyünk. Ne csak egymás előtt, hanem gyermekeink és mások előtt is, úgy hogy jelenléted és erőd látható legyen bennünk.
Kérünk segíts nekünk, hogy ennek a felelőségnek a tudatában legyünk, és azt minden tettünkben megvalósítsuk.

Urunk, segíts jobban megértenünk, hogy csak úgy lehetünk mások előtt a házasság szentségének tanúi, ha a Veled való kapcsolatunkat folyamatosan mélyítjük, és házastársi szeretetünket mi is megéljük.

Istenünk, irgalmasságodban bízva és a Lélekhez ragaszkodva hozzuk Eléd egyenként és közösen a mai nap és egész életünk minden imáját, áldozatát, gondolatát és tettét. Fogadd el mindezt abbéli fáradozásként, hogy Hozzád fűződő viszonyunk jobban elmélyüljön még akkor is, ha gyengeségünk miatt néha kudarcot vallunk.

Urunk, egész napunkat Benned, Veled és Általad éljük, kérjük erősítsd bennünk szakadatlanul Lelkednek jelenlétét, hogy általa egyre növekedve váljunk a Te jelenléted és műved élő tanúivá!

Bennünk való jelenléted indítson minket a szeretetről, az egységről és a békéről szóló olyan tanúságtételre, hogy általunk mindenki, akivel találkozunk, megismerje azt a szeretetet, egységet és békét, amit csak Te adhatsz.

Kérjük ezt a Te nevedben,
Amen.
 
Jegyesek imája
 
Köszönöm neked a boldogságot, Uram,
amit nekünk ajándékoztál.
Te vezettél bennünket egymáshoz.
Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk,
és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton.
A szeretet megbocsátásból él.
Add, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani,
hogy növekedjünk egymás szeretetében.
Minél inkább megkedveljük egymást,
annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is.
Add, hogy egymást mindinkább megismerjük,
mind bensőségesebben szeressük,
s minden gyöngédségünkkel, szívünk dobbanásával
s élőszóval is elmondhassuk egymásnak
a boldogító vallomást: Szeretlek!