Imádság - Ima albumok
 
 
S z o l g á l ó    -    I m a a l b u m
 
Imádság hazánkért
 
"Bármi, ami elég fontos ahhoz, hogy gondolkozzanak róla, ahhoz is elég fontos, hogy imádkozzanak érte.”
(George MacDonald)
 
Imádkozhatunk a keresztény Magyarországért, hogy hazánkban béke, szabadság és igazságosság legyen.
 
Imádkozhatunk hogy legyen, igazságosság, egyenjogúság, vallásszabadság, önbecsülés és mások megbecsülése, a tanuláshoz való jog, megélhetés lehetősége, és legyen társadalmi gondoskodás.
 
Imádkozhatunk, hogy hazánkban a gyerekeket szeretettel neveljék, hogy a családokban összetartozás legyen, hogy a betegekről, idősekről gondoskodjunk, hogy a becsületes embernek legyen megélhetése, hogy egymás boldogulását szolgáljuk, hogy akik rossz útra tévedtek, jó útra leljenek,
 
Kapcsolódó Ima Album: Nemzeti ünnepeink
 
 
 
 
+
 
 
Hiszek egy Istenben - Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyarország és a Magyar Egyház
Lelki feltámadásában. Ámen.
     
 
 
Magyar Miatyánk
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
Tarts meg minket szeretetben,
Áldott Szemed ne vegyed le rólunk,
Akkor se, ha méltatlanul szólunk.
Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk,
Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk.
Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk,
Rég fizetett érte, magyar népünk.

Szenteltessék meg a Te neved,
A bölcsőinktől a sírunkig Teveled
Igaz magyar hitben megmaradjunk,
Magyar voltunk mellett hitet valljunk,
Ne foghasson rajtunk, mi idegen,
Áruló közöttünk sohase legyen.
Hű gyermekként kövessünk Téged,
És örökké áldjuk Szent Nevedet.

Jöjjön el a Te országod,
Legyen velünk atyai jóságod,
Minden magyar szerte e világban,
Térdre hulljon hálaadó imában!
Add, hogy egymás kezét megtaláljuk,
Kopogtató testvért ki ne zárjuk.
Fülünk úgy figyeljen magyar szóra,
Mintha hozzánk Édesanyánk szólna.

Legyen meg a Te akaratod,
Harangok hirdessék diadalod,
Jóság lakjék magyar szíveinkben,
Örömöd teljék gyermekeinkben.
Add, közülünk egy is el ne vesszen,
Minden útjuk Tehozzád vezessen.
Magyar honban, idegen világban,
Tartsd meg őket örök magyarságban.

Add meg a mindennapi kenyerünket.
Lágy eső öntözze földjeinket,
Éltető Nap arany napsugára
Áldást hozzon a magyar hazára!
Szőlőt roskadjon minden hegyhát,
Virág nyíljék, merre csak szem lát.
Legyen bőség halakban, vadakban,
Gyermekáldás a magyar falvakban.

Bocsásd meg a bűneinket,
Kínzó súlyuk régen gyötör minket,
Szent Orcádat fordítsd felénk végre,
Engeszteljen népünk szenvedése.
Tisza táján nagy hontalanságban,
Fényes Erdélyben és Vajdaságban.
Simogasd meg fájdalmas orcánkat,
Őrizd, védjed magyar hazánkat.

Ne hagyj minket a kísértésben,
Zárj bennünket jóságos Szívedbe,
Adjál nékünk édes békességet,
Barátunknak minden nemzetséget.
Add, hogy minden népek világában
Gyarapodjunk javakban és számban.
Magyarságban legyünk bátrak, hűek,
Bajban sohse legyünk kishitűek.

Tied az ország, a hatalom, a dicsőség,
Mindenható hatalmas istenség,
Kérünk, hallgasd meg esdeklő szavunk,
Lássad, milyen nagy szükségben vagyunk,
Széttépett honunkban népünk zokog,
Megkínzott arcunk könnyektől ragyog.
Hallgasd meg bús, könyörgő imánkat,
Óh, add vissza nagy magyar hazánkat!
Ámen.
 
 
SZÉKELY MIATYÁNK
Miatyánk, ki a mennyekben vagy,kitől jön élet és halál,
Hívó szavunk Tehozzád szárnyal,és vigaszra csak ott talál.
Nagyobbak voltunk minden népnél,s ha meghalunk is úgy halunk,
Hogy az egész föld minden népe,megkönnyezi ravatalunk.
A Te neved megszenteltessék! E nép mindig benned bízott.
Te székely Isten, félünk Téged,bár sújtva sújt az ostorod.
Atyánk,bár itt van a halálunk,büszke lelkünk nem kesereg.
Bár sorsunk meg nem érdemeltük,megszenteltessék a Neved.
Óh,jöjjön el a Te országod,add,hogy még boldogok legyünk.
Add,hogy még egyszer reánk nézzen,a mi szent Hargita hegyünk!
Add,hogy még egyszer legyen boldog,Székelyhon minden hű fia,
Add,hogy még felvirradjon egyszer,ez a bús gyászos éjszaka.
A Te akaratod legyen meg,hogyha már minket elhagyál,
Ha a fohászunk már meg nem hallod ,s ha a sorsunk egy hős halál;
De engedd meg,hogy kisfiúnknak,kiért a szívünk vérezett,
Virradjon Erdély hegyein,még egy dicső székely kikelet!
Ne vígy minket a kísértésbe,ne higgyük,hogy hiába volt,
Hogy annyi szörnyű ütközetben,mindig csak székely vére folyt.
Ne add,hogy benned is csalódjunk,ne add,hogy ne higgyünk Neked,
Nem lehet az Istenünk,hogy Te cserbenhagytad a népedet.
Tied lett hatalom,dicsőség,ki belénk oltád a hitet,
Amely belénk múltunkban bízó,s jövőt szülő reményt vetett.
A mi lelkünk nemesebb,büszkébb?Merészebb mint más népeké?
Vállaljuk ami lehetetlen,mert felnézünk a Nap felé.
Tanuljatok ti földi népek! Éreznétek csak egyszer azt,
Ami most elgyötört lelkünkből, sír szélén is reményt fakaszt.
Éreznétek a szent hitet,mit minden hű székely szív dobog,
Éreznétek,s megértenétek,hogy a székely csak győzni fog.
Győzünk! Ha nem mi, unokáink. S mi szépen csendben meghalunk.
Mert tudjuk, egyszer még felharsan Erdély szent hegyein dalunk!
S bár mi szívünk szent keservével, egy jégvilágban megfagyunk,
Hiszünk most, s hiszünk mindörökké
 
ÁMEN! MI SZÉKELYEK VAGYUNK!

 

 
 
 
Hazánkért - Taizei imádság
 
Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy az igazság és a szabadság megvalósítására törekedjenek.
Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
Imádkozzunk azokért, akik a közéletben felelősséget viselnek, hogy mindenki jólétéért cselekedjenek!
Imádkozzunk a politikai élet feddhetetlenségéért és a társadalmi igazságosságért.
Mindazokért, akik fáradsággal keresik meg mindennapi kenyerüket.
Mindazokért, akiknek nincsen munkájuk, és képességeiket nem tudják kibontakoztatni.
Mindazokért, akiknek nincs családjuk és otthonuk.
Imádkozzunk azokért, akik a föld javainak igazságos elosztásáért küzdenek.
Imádkozzunk a tudósokért és kutatókért, hogy munkájukkal az egész emberiség javát keressék!
Imádkozzunk a föld összes népeiért, hogy mindenütt megszűnjön a háború és az erőszak.
Föltámadt Krisztus, Szentlelked által vezetsz minket, gyűjtsd össze Országodba a nemzeteket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ima az állami vezetőkért
 
Mindenható, örök Isten, te uralkodol az emberek szívén, és te szabod meg a nemzetek jogait. Tekints azokra, akik felettünk a közhatalmat gyakorolják, hogy jólét, igazi békesség és a vallás szabadsága virágozzék az egész világon. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.
 
 
URAM kérlek, tégy engem BÉKÉD eszközévé.
Azt add meg számomra, ami SZERINTED a legjobb nekem.
Kérlek, óvjad, vigyázd lépteimet.
Ne engedd, hogy magamra maradjak, és magányomban
UTÁNAD szomjúzak.

URAM kérlek, tégy engem BÉKÉD eszközévé.
Szólalj meg rajtam keresztül,
nyilvánulj meg rajtam keresztül,
hogy ÁLTALAD a szívek megnyiljanak és HOZZÁD forduljanak,
TÉGED szolgáljanak.

Ha mindezt megtetted URAM,- kérlek, fogadd Szívedbe a MAGYART!
Adj neki jobb sorsot, kérlek!
Emeld Őt SZERETŐ SZÍVEDBE,
fázó lelkét ott melengesd fel.
Ruházd fel Őt az IGAZSÁG SZAVÁVAL,
a KIÁLLÁS BÁTORSÁGÁVAL.

VÉGTELEN SZERETETEDDEL ébreszd Őt,
hogy végre rádöbbenjen,
mi végre él ebben a HAZÁBAN, miért született MAGYARNAK.

URAM, ATYÁM,- kérlek, áld meg MAGYAR NÉPED.
Tedd BÉKÉD eszközévé, IGÉD hirdetőjévé,
hadd váljon újra FÉNYLŐ NEMZETTÉ, az IGAZSÁG NÉPÉVÉ.
URAM kérlek, soha ne hagyd magára ŐT!
Ámen.

Írta: Feketéné Lendvai Katalin.
 
 
Hazánk Őrangyalához
Ó hazánk Szent Őrangyala, Tiéd a kiváltság, hogy megvédd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, Szent Angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe! Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött! Tisztítsd meg kí­vánságainkat! Hozd el népünk számára Isten irgalmának világossá­gát! Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát! Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét!

Ments meg minket, Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől! Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával! Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével!

Áraszd népünkre Isten akaratának áldását! Áraszd ki Isten Lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra! Áraszd szét Isten Szentségének jó­téteményeit a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre! Áldd meg állatainkat, halainkat és madarainkat!

Vedd hatalmas szárnyadra népünket, és vigyél minket mindörökre Is­ten irgalmas Szívébe!

Ámen.
 
 
 

 

 

 

 
 
Nemzetünkért
 
Mindenható Úristen, mennyei Atyánk, törvényhozónk és bíránk, akitől minden jog és hatalom származik!
Te nemcsak az egyes embereknek, hanem minden nemzetnek kijelölted hivatását.
Töredelmes alázattal elismerjük, hogy a bölcsességed és jóságod által kijelölt útról sokszor letértünk.
Kalocsai érsek imakönyvéből
 
 
Ima hazánkért
 
Isten, aki csodálatos bölcsességgel kormányozod a világot, fogadd el hazánkért eléd terjesztett könyörgésünket. Add, hogy a vezetők bölcsessége és az alattvalók hűséges helytállása folytán erősödjék közöttünk az egyetértés és az igazságosság, szüntelenül virágozzék a béke és a jólét. Ámen.
 
 
 
 
IMÁDSÁG MAGYARORSZÁGÉRT
 
Áldd meg, Uram, Magyarországot!
Áldd meg, Uram, a Te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg
ellened elkövetett bűneitől,
mások ellen elkövetett bűneitől,
önmaga ellen elkövetett bűneitől,
az erkölcs terén
szociális téren,
gazdasági téren elkövetett bűneitől,
a természet ellen,
az élet ellen,
az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,
múltja,
jelene
és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől!
 
Szabadíts meg minket, Uram
a gyűlölködéstől,
a széthúzástól,
a rövidlátástól,
a kapzsiságtól,
a gyengeségtől,
a káromkodástól,
a kitartás hiányától!
 
Segíts minket, Uram,
hogy a jó győzzön, és ne a gonosz,
az igazság győzzön, ne a hamisság,
az erő győzzön, ne az erőszak,
a szeretet győzzön, ne a gyűlölet,
a józanság győzzön, ne az indulatok,
a megfontolás győzzön, ne a kapkodás,
az okosság győzzön, ne az ostobaság,
a szorgalom győzzön, ne az irigység,
a tehetség győzzön, ne a könyöklés!
 
Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat,
Kincseinket nehogy elpazaroljuk!
Hazánk szép tájait őrizzük meg épen,
a földet, a vizet, a levegőt tisztán,
az egészségünkre jobban vigyázzunk,
fogadjuk el a gyermekeket,
az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük,
a betegeket el ne tapossuk,
és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!
 
Hatalmas erőddel támogass minket,
hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat,
az otthonokban egészséges, boldog családokat!
Az emberek tisztességes munkát végezzenek,
s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram a gonosztól és minden rossztól,
oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól!
Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!
 
Adj nekünk bort, búzát, békességet!
Változtasd át a bort a Te Szent Véreddé,
a búzakenyeret a Te Szent Testeddé,
a békét a Te Békéddé, örök örömünkké! ÁMEN.