Imádság - Ima albumok
 
 
IMÁDSÁGOK - VERSEK
 
PÜNKÖSD - ÉVKÖZI IDŐ
 
 
 
Pünkösd
A Lelket várom a nagyszerűt (A Szentlélek himnusza)
Adj erőt Uram, hogy bátor legyek! (Pünkösdi fohász)
Hiszek a Szentlélekben
Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét (Pünkösdi imádság)
Szállj ránk, életadó Lélek (A Szentlélek hét ajándéka)
Szemek tükréből tekint rád az Isten
Zeng a hajnal
 
Szentháromság
Te, mérhetetlen Hármas-Egy (Szentháromság himnusz)
 
Úrnapja
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! (Úrnapja)
Lelkem békéje - ITT
Zengjed, nyelv, a dicsőséges (Himnusz az Oltáriszentségről)
Zengd a titkot, hangos ének (Úrnapja)
 
Jézus Szíve ünnep
Hiszek benned Uram, ha nem is láttalak
 
08.06 Urunk Színeváltozása
 
Krisztus Király ünnepe
Jézus Krisztus
 
 
 
 
 
 
 
 
Pünkösd
 
 
 
A Szentlélek himnusza
Puszta Sándor
 
A Lelket várom a nagyszerűt,
Mi szépségekben szívem üt,
A Lelket, ki az Atyától lett
S a vizek felett lebegett.
A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór...
A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmeivel,
Mi föntrõl, egekbõl árad át,
Az örök élet áramát,
Mi telít, ürít és újra tölt
És újjá születik a Föld!
A Lelket várom, dús égi szél,
Ott fú, ahol akar és beszél.
Mond kimondhatatlan szavakat
És kormányoz virágokat.

 

 
Zeng a hajnal
Megyeri Ábel
 
Zeng a hajnal; csengő dallal
a teremtés Téged áld,
ó, Szentlélek, teljes élet,
színed előtt a világ.
 
Csillagik közt, tejutak közt
rendet tartó dús erő,
mélységekből győzve lendül
örök hatalmad elő.
 
Holdban, napban láthatatlan
sugár-lényed van jelen;
tündökölve tartod ölben
a jövőt és a jelent.
 
Mint vakító, frissen hulló hó,
kegyelmed köntöse;
szebb ruhában, gyöngy-brikátba
nem öltözik senki sem.
 
Égi jelnek, lángnyelveknek
szárnyán adtad önmagad;
ki Téged bír, vigasz, gyógyír
balzsamával gazdagabb.

 

 
 
Szemek tükréből
Balássy László
 
Szemek tükréből tekint rád az Isten,
hívó karok erdeje nyúl feléd,
jóság harangoz milliónyi szívben,
és átölel a mérhetetlen ég.
 
Közös folyamba ömlik ér az érrel
és hömpölyög a négy égtájon át.
Gondolatod a csillagokig ér fel,
s tekinteted a jövőbe lát.
 
Tiéd a kor, hogy titkukat kitárva,
úr légy a teremtett dolog felett,
és lelkedből áradjon a világba
türelem, béke, hűség, szeretet.
 
Perceidet az Idő tovahordja,
s mind teljesebbé gyarapszol naponta.
 
 
 
 
 
Pünkösdi imádság
A szentmise egyetemes könyörgése:
 
Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét, hogy árassza kegyelmi ajándékait az Egyházra és az egész világra!
Bölcsesség Lelke, segítsd Szentatyánkat, a hittudósokat és a hit tanítóit, hogy meggyőzően hirdessék igazságaidat!
Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek felismerésére és megbecsülésére!
Jó tanács Lelke, segíts a bizonytalankodókat, hogy eligazodjanak az eszmék zűrzavarában!
Tudomány Lelke, segíts, hogy az e világi tudományok mellett az örök igazságok megismerését is igényeljük!
Jámborság Lelke, segíts, hogy újra megtanuljunk és szeressünk imádkozni!
Erősség Lelke, segíts, hogy semmi el ne térítsen bennünket az üdvösség útjáról!
Az Úr Félelmének Lelke, adj nekünk mélységes tiszteletet az isteni és szent dolgok iránt!
Kérünk téged hallgass meg minket!
Szentlélek Úristen! Te az első pünkösd ünnepén kiáradtál a világra és az Egyházra, világosítsd meg ma is a hívőket és a nem hívőket egyaránt, hogy az igazságot keressék, felismerjék és meg is valósítsák. Ámen.
 
 
Pünkösdi fohász
 
Adj erőt Uram, hogy bátor legyek!
Meg tudjam tenni, mit eltervezek.
Szabadíts meg a gátlásaimtól,
erősítsd meg kishitű lelkemet!
 
Adj erőt Uram, hogy bölcs is legyek!
Érzelem vezessen és értelem!
Világban szétszórt gondolataim,
jó tanácsokat közvetítsenek!
 
Adj erőt Uram, hogy jámbor legyek!
Számomra tán ez a legnehezebb…
Lázadó és dacos természetem
finomítsd mosolygósra, szelídre!
 
Uram, Te tollat adtál kezembe.
Segíts átadni az üzenetet!
Ajándékodat jóra használjam:
mit írok lelket szépítő legyen!
 
Add Uram, hogy mélyen hinni tudjak!
Felsőbb hatalomban és magamban!
Adj hitet, erősíts, nyisd fel szemem,
hadd lássam tisztán létezésedet!
 
 
 
 
És a Szentlélek (részlet)
Ballon Gellért
 
Hiszek a Szentlélekben
Segítsd, hogy a Lélek pecsétjét
Úgy hordozzam, hogy kenete
rajta ragyogjon
imáimon, tetteimen, életemen.
Hogy Benne táruljanak föl előttem
“az Isten mélységei” (Kor 2,11)
hogy rajta keresztül
áradjon rám is “az Isten szeretete.”
(Róm 5,5)
Hiszek Szentlélekben
 
 
 A Szentlélek hét ajándéka
"Szent vagy Uram" egyházi énekgyűjtemény
Kisdi: Cantus Catholici (1651)
Sík Sándor fordítása
 
Szállj ránk, életadó Lélek,
Szállj le igaz Bölcsesség! Szívem veled elteljék.
Botló léptem előtt gyűlj fel, Múlhatatlan fényesség.
Háznépedre jer le, Bölcsesség Lelke!
 
Szállj ránk, életadó Lélek,
Szállj le, közénk Értelem! Add a hitet értenem.
Engedd Anyaszentegyházad Érverését éreznem.
Háznépedre jer le, Értelem lelke!
 
Szállj ránk, életadó Lélek,
Jótanácsnak Szentlelke! Égesd be a lelkekbe:
Isten akaratán járjunk, ez az élet értelme.
Háznépedre jer le, Jótanács Lelke!
 
Szállj ránk, életadó Lélek,
Árasztd reánk szent Erőd, járj át csontot és velőt.
Végig állhatatossággal acélozd a küszködőt.
Háznépedre jer le, Erősség Lelke!
 
Szállj ránk, életadó Lélek,
Ó Tudomány, ihless meg! Egy tudományt ismerjek,
Egyet, azt, ami szükséges: igazságát Istennek.
Háznépedre jer le, Tudomány Lelke!
 
Szállj ránk, életadó Lélek,
Jámborságnak Szentlelke, jöjj keneteddel megjelölj.
Járj át egyszerűségeddel, alakíts át legbelől.
Háznépedre jer le, Jámborság Lelke!
 
Szállj ránk, életadó Lélek,
Üdvös Istenfélelem. Tedd imává életem.
Szent, szent, szent az örök Isten, s aki övé: szent legyen!
Háznépedre jer le, Áhítat Lelke!
 

 

 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Szentháromság ünnepe
 
 
 
Szentháromság
Himnusz
 
 
Te, mérhetetlen Hármas-Egy,
mindent hatalmad alkotott,
időknek rendjét megszabod,
idők előtt örökre élsz.
 
Te önmagadban Teljes-Egy,
boldog magadban teljesen,
tündöklőn tiszta, egyszerű:
a mennyet, földet átfogod.
 
Atyánk: kegyelmek kútfeje,
Fiú: fényének sugara,
s kettő közt, Lélek, szent Kapocs:
véget nem érő Szeretet!
 
Ősforrás, boldog Hármas-Egy,
belőled támad az Erő,
mely mindent éltet, létrehoz,
s minden teremtményt feldíszít.
 
Fogadj örökbe minket is,
s te koronázd meg életünk,
örökre híven hadd legyünk
fényben tündöklő templomod.
 
Az angyalokhoz társul adj
az égi Házban minket is,
hogy hálás szívünk énekét
zengjük nevednek szüntelen! Ámen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Úrnapja
 
 
 
Úrnapja
Himnusz
 
Zengd a titkot, hangos ének,
Zengd a testet és a vért,
Mit gyümölcse szűzi méhnek
Ontott, mint királyi bért
A világ minden bűnének
Bőséges váltságaként.
 
Lett az Isten egy közülünk,
Embertestbe öltözött,
Ige magvát, üdvözülnünk,
Szórta szét a nép között,
S e csodát szerezte ülnünk,
Mielőtt elköltözött.
 
Végső este megfogadta
Régi törvény szent szavát,
Mint a törvény tenni szabta,
Úgy rendelte asztalát,
Étekül hogy általadta
Önkezével önmagát.
 
Az Igének igéjére
Testté válik a kenyér,
Lesz a színbor Krisztus vére,
Bár szemed hozzá nem ér.
Ezt a hű szív hogy felérje,
Itt a puszta hit segél.
 
Méltó ezt a nagy Szentséget
Térdre hullva áldani,
És a régi Szövetséget
Új rítussá váltani,
Pótolják a rest érzéket
A merész hit szárnyai!
 
Az Atyának és Fiának
Légyen áldás, dicsőség,
Üdv, hozsanna és imádat,
Ujjongások hirdessék,
S aki Kettőjükből árad:
A Lélek is áldassék! Amen.
 
 
Himnusz az Oltáriszentségről
más fordítás
 
Zengjed, nyelv, a dicsőséges
test titkát s a drága vért
melyet hullatván értékes
váltságul az emberért
a föld ura, a felséges
méh gyümölcse nem kímélt.

Egünk küldte, s nekünk szülte
tiszta szűz, szeplőtelen.
Köztünk élt és hinté földre
az Igét, mely jót terem;
a csodás szertartással ülte
búcsúestjét idelenn.

Mert a végső estebédet
tartván ő és társai,
együtt a törvényes étket
jámborul fogyasztani:
étkül a tucatnyi népnek
önmagát osztotta ki.

És a kenyeret testévé
igézte az Ige-test
s a bor lett Krisztus vérévé:
magyarázni ne keresd!

Hit dolga és igaz szívé,
hogy erősen tartsa ezt.
Azért kell e nagy szentséget
leborulva áldani
és a régi Szövetséget
új rítussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad,
a Lélek is áldassék!

(Aquinói Szent Tamás)
 
 
Lelkem békéje - ITT
Csak itt vagyok én igazán otthon.
Itt elcsitul minden keresésem
és minden rohanásom itt elpihen.
Szentségházad áldott küszöbére
lehajtom fáradt homlokom.
 
 
Imádság - Úrnapjára
Aquinói Szent Tamás
 
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér és bor színben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.
Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
de a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!
A keresztfán rejtéd isten-voltodat,
itt a színek rejtik emberarcodat,
de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
kérve, amit kért a bűnbánó lator.
Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
tebenned reméljek, s téged vágyjalak.
Urunk halálára emlékeztető áldott Kenyér,
élő, s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
s jó ízét tebenned ne veszítse szám!
Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá:
világ minden bűnét meggyógyítaná.
Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat!
Amen
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
Jézus Szíve ünnepe
 
 
 
Hiszek benned Uram, ha nem is láttalak.
Bízom benned Uram, ha nem is hallottalak.
Tudom itt vagy velem ó kegyelmes Istenem.
Tudom itt vagy mellettem és vigyázod életem.
Kérlek segíts nekem, hogy ne legyek árva.
Kérlek engedd, hogy eljussak hozzád a mennyországba.
Én hagyom, hogy vezess engem a helyes irányba.
Beengedlek szívembe, hogy ne legyek árva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
08.06. Urunk Színeváltozás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Krisztus Király
 
 
 
Jézus Krisztus
Sík Sándor
 
 
Király, ki feltakart piros szíveddel állsz a vérző föld felett,
Míg mélye még féligcsitult világrengések forradalmas émelyétől
Embertelen görcsökben hánytorog,
S lábad körül az összevissza tipratott világmezőn
Véresre-rázott emberszív-rögök vonaglanak:
Krisztus-Király,
Egyetlen álló tiszta Csend a kábító hullámverésben,
Egyetlen élő Fény az érthetetlen örvény éjjelében,
Krisztus-Király, hozzád jövünk,
A mélységből kiáltunk hozzád.
Hajolj le hozzánk, halld az emberszívek sápadt kórusát,
Ezerszeres sirámmal vulkánlik feléd
Emberbűn, emberőrület és embergyötrelem.
Irgalmazz nekünk, Irgalom!
Mi már magunknak irgalmazni nem tudunk.
Szív, egyetlen Kiraly,
Fordíts meg minket és ömöld belénk
Megváltó véred életzsongító tüzét.
Ki Úr vagy milliádnyi mérhetetlen nagyvilágokon,
Építsd fel pártos szíveink kövéből
Emberországod templomát.
Emeld fel, ó Király, a koszorús keresztet,
S a kereszten az örök halmok óhaját,
A mindenség rejtelmes Fókuszát,
A minden-szív sugárzó Mágnesét,
Amelyben egy titokba forrt
A Végtelenség és a húsos ember,
Gyémánt végzet és anyás irgalom,
És mindöröktől minden szeretet.
Ó Szív,
Királyi Szív, ki Úr vagy,
és a mindenséget mozdulatlan mozgatod,
És mégis egy vagy miközülünk,
Testvér és kisded és jegyes,
Meleg, piros bor s fehér, lágy kenyér;
Ki most se nézed ráncba-vont homlok megett
Ítélkező Király-bosszúval
Halálba-táncos forgatag futásunk:
De mint az édes anyaszem
Simogató szigorral várja végig
A tehetetlen gyerektoporzékolást,
És korholása csókot ígér és büntetése is becéz:
Úgy vársz reánk, úgy hívsz magadhoz, úgy ölelsz:
Öleld magadhoz ezt az őrült századot:
A kisdedekért, akiket szeretsz,
A Magvakért, melyek mozdulnak a mélyben
S a rothadás csíráztató setét ölén
Tisztább tavasznak pattogják ígéretét,
Mert sejtjeikben napbanéző, hozzád-húzó emberösztön énekel:
Légy jó hozzájuk, keltető Nap, Ősmeleg!
Hadd bontsa fel rózsás fejét az új kelet,
Fagyott földünket hadd koszorúzza új kalász,
Hadd hullámozza ég felé megint a föld
Az ezredeknek ősdalát:
A nagy Királynak, kinek minden él,
A jó Királynak, kiből minden él,
A Szív-Királynak, kiben minden él.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP