Imádság - Ima albumok
 
 
IMÁDSÁGOK - VERSEK
 
MAGYAR SZENTEK
 
 
 
01.18 +Árpád-házi Szt Margit
 
01.22 Boldog Batthyány László
 
06.27 Szent László király
Szent László napi könyörgés - cím
Üdvezlégy kegyelmes Szent László király! (Ének Szent László királyról)
 
08.20 +Szent István király
Az Egyház legfőbb római pásztora (Szent István király - himnusz)
Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója (Szent István királyhoz)
 
11.05 +Szent Imre
Reménnyel az ország, tiszta hittel várta (Szent Imre himnusz)
Szent Imre herceg, aki a földi hazát a mennyeire cserélted fel (Ima Szent Imréhez)
 
11.19 +Árpád-házi Szent Erzsébet
Annyi az éhező, ruhátlan és árva (Szent Erzsébet rózsaszirmai)
Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek (Imádságok Szent Erzsébet)
Magyarország szép nemes csillaga
Ó, szeretetnek magyar szentje
Szent Erzsébet Asszony életéről (Szent Erzsébet himnusz)
Szent Erzsébet! (Imádság Szent Erzsébethez)
Vigadj boldog Pannónia (Szent Erzsébet himnusz)
 
Szerkesztés alatt:
04.23 Szent Adalbert*
05.07 Boldog Gizella
05.11 Boldog Salkaházi Sára
05.23 Boldog Apor Vilmos
06.15 Árpád-házi Boldog Jolán
07.24 Árpád-házi Szt Kinga*
09.07 +Kassai vértanúk
09.24 +Szent Gellért
10.25 Szent Mór*
12.15 Brenner János
 Tiszteletre méltóak
 Pázmány Péter
 Mindszenty József
 Kaszap István
 Prohászka Ottokár
 
 
 
 
 
 
 
01.18 +Árpád-házi Szent Margit
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
01.22 Boldog Batthyány László
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
06.27 Szent László király
 
 
 
Szent László napi könyörgés
Kérjük, testvéreim a mindenható Istent, hogy Szent László közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
 
Szentmise könyörgése
Add, Urunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai, Szent László király bölcsességével vezesse hívő népedet!
Áldd meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben!
Oltalmazd, Urunk, egyházközségünket minden veszedelemtől Szent László királyunk égi pártfogása alatt!
Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erős hitű, Istenben bízó ember eszményképét!
Add, Urunk, hogy betegeink csodatévő Szentednek közbenjárására gyógyulást nyerjenek!
 
Könyörgés Szent László nemzetének ifjúságáért
Kérünk Istenünk, segíts fiataljainkat, hogy Szent László bölcsességével hozzák meg döntéseiket életükben!
Áldd meg, Urunk gyerekeinket, hogy tanulmányaikat, kötelességeiket Szent László hősi küzdelmével folytassák!
Mennyei Atyánk oltalmazd a kicsinyeket és a fiatalokat mindentől, mely lelkükre, testükre káros lehet!
Add meg, Urunk, a fiataloknak, hogy példaképeik egyházunk szentjei legyenek, és erős hitű, Istenben bízó emberekké váljanak!
Add meg, Urunk nemzetünk ifjúságának, hogy Szent László útján járjanak: "Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor"!
Áldd meg, Urunk a szülőket, hogy amint a Szent király vezette népét, úgy vezessék ők is gyermekeiket!
 
Urunk, Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
 
 
 
 
 
Ének Szent László királyról
(1500 körül) [1]
 
1. Idvezlégy kegyelmes Szent László király!
Magyarországnak édes oltalma,
szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
csillagok között fényességes csillag.
2. Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi, [2]
Te szent léleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze.
3. Magyarországnak vagy kerályi magzatja,
szent kerályoknak fényes tüköre
teneked atyád kegyes Béla kerály, [3]
hogy hozza képest kegyes kerály lennél.
4. Nekönk sziletíl Lengyelországban, [4]
Mennyből adatál nagy csudaképpen.
másszor sziletíl szent keresztvíztől,
ősödnek nevén László lőn neved.
5. Mikoron méglen gyermekded volnál,
kihoza Béla kerály jó Magyarországba,
hogy dicsekednél te két országban,
Magyarországban és Mennyországban.
6. Letelepedél Bihar-Váradon,
ah [5] várusnak lől édes oltalma;
templomot rakatál Szíz Máriának,
kiben [6] most nyugoszol menden tisztességvel.
7. Környől fekesznek téged császárok,
püspökök, kerályok és jobbágyurak;
olaj származik szent koporsódból, [7]
tetemed foglalták az szép sár-aranyból, [8]
8. Téged dicsérnek szent zsolozsmával
papok, diákok és várusnépek;
téged dicsér földnek kereksége,
mert téged dicsérnek Istennek angyeli.
9. Te dicsekedel keráli székedben,
képed feltötték az magas kőszálra,
fénlik mint nap, salyog mint arany:
nem elégeszik senki, tereád nézni.
 
 
10. Te arcul teljes, szép piros valál,
tekéntetedben embereknél kedvesb;
beszédedben ékes, karodban erős.
lám mendent te ejtesz, ki tevéled küzdik.
11. Testedben tiszta, lelkedben fényes,
szívedben bátor, miként vad oroszlán,
azért neveztek Bátor Lászlónak,
mikoron méglen iffiúdad volnál.
12. Tagodban ékes, termetedben díszes,
válladtul fogva mendeneknél magasb; [9]
csak szépséged [10] császárságra méltó,
hogy szent korona téged méltán illet.
13. Mert választa az Szíz Mária,
megdicsőíte sok jó ajándékkal,
hogy te őriznéd és oltalmaznád,
neki ajánlád jó Magyarországot. [11]
14. Fejedben kele [12] az szent korona,
megbátorejta téged az Szentlélek;
kezdéd követni atyádnak életét,
rózsákot [13] szaggatál, koronádban fízéd.
15. Te tatároknak vagy megtereje,
magokat szaggatád [14] az havasokban,
te pogányoknak vagy rettenetik,
terekek mondottak feld félelmének.
16. Te kivagdalád az eretnekeket,
mind kigyomláltad, elszaggatád,
nem volt idédben gonoszol teve, [15]
mert csak híred-neved mindenek rettegték.
17. Azért igazságnak valál bírója,
Az szép szízességnek valál koronája,
te tisztaságnak tiszta ótalma,
irgalmasságnak teljes keveteje.
18. Dicsérjük magyarok Szent László kerált,
Bizony érdemli mi dícséretönköt,
dicsérik őtet angyelok, mondván:
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály.

 

 
[1] A híres énekről Gerézdi Rabán bizonyította be, hogy későbbi, mint az 1470 körül szerzett latin himnusz, tehát hogy latinból fordították magyarra és nem fordítva. Gerézdi szerint a magyar vers egyházias típusú világi ének. A versnek két csonka másolata maradt fenn. Az egyik a Gyöngyösi- a másik a Peer-kódexben. E kettőből állítható össze a teljes vers, melyet a legfrissebb kritikai kiadás nyomán közlünk: Gerézdi Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Akadémiai Kiadó, Bp., 162-164.
[2] nyomdokát követő
[3] I. Béla. Uralkodott: 1060-1063.
[4] István halála után a Vazul-fiak, köztük Béla, László apja, lengyelországba menekültek.
[5] "a" névelő
[6] Ti. a templomban
[7] Ez a szentség jele.
[8] Sár-arany=sárga arany
[9] Az Árpád-háziak között többen is feltűnően magasak voltak.
[10] A kifejezés értelme: "már csak szépséged miatt is".
[11] A fordító tévedése "neki ajánlott" helyett.
[12] fejedre került
[13] erényeket
[14] Ti. úgy, hogy írmagjok sem maradt.
[15] tevő
Forrás: http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/038.htm
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
08.20 +Szent István király
 
 
 
Szent István király - himnusz
 
Az Egyház legfőbb római pásztora,
kit nyája élén mennyei fény vezet,
méltónak véli Istvánt arra,
hogy koronával övezze trónját.
 
Uralkodónak nincs feladat dícsőbb:
a nép erkölcsét ő szelídíti meg.
Csodás erény! Ő lett, magyar nép,
egyben apostolod és királyod.
 
Kemény munkával indul a térítés:
magas monostor épül a szent hegyen,
Pannonhalmáról élet árad:
terjed a hit ragyogó világa.
 
Újjászült nemzet! Szent vezetők alatt
hitben virágzik, s lám, a király maga
buzgóságával példakép lesz
s élete vonzza, vezérli népét.
 
Az Atyaistent áldja dicséretünk
és szent Fiát is zengje ma háladal,
s a Lelket, aki lángra gyújtva
szent szeretetre tanítja szívünk. Amen.
 
 
 
Szent István királyhoz
 
Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk, Szent István király, ki őseinket a hit világosságára hoztad, megtért népednek templomokat és iskolákat emeltél, szegényeit, árváit és özvegyeit szerető atyaként tápláltad és így műveltté, boldoggá iparkodtál tenni nemzetedet; a te tömérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid és mindezekkel szerzett nagy érdemeid miatt gyermeki és most is alattvalói bizalommal fordulunk hozzád, ó, apostoli szent királyunk, és kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat a te magyar népedtől, melyet annyi munkával megtérítettél. Kérj számára buzgó apostolokat; eszközöld ki a hit egységét, az erkölcsös életet, hogy üdvösséges törvényeid és az igaz atyai szívedből fakadt intelmeid szerint, a szeretetben egyesülve az egy igaz hitben állhatatosan megmaradjunk, szent életed nyomdokait kövessük és így egykor veled együtt az örök boldogságban Urunkat, Istenünket vég nélkül áldjuk és dicsérjük.
Ámen.

 

 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
11.05 +Szent Imre
 
 
 
Szent Imre - himnusz
Kozma László
 
 
Reménnyel az ország, tiszta hittel várta,
Véle folytatódjék István királysága.
Térdre hullott Imre, és lelkét kitárta,
Hozzád szállt imája:
 
Tőled van, Isten, királyok hatalma,
Krisztus, feléd fordul nemzetek bizalma,
Adj olyan hatalmat, vezetni a népem,
Hogy tehozzád térjen.
 
Add, Uram Isten, bár életem árán,
Kereszt uralkodjék magyarok hazáján.
Terjeszd ki e földre megváltó kegyelmed,
Néped fölemeljed.
 
Bakony erdejében fohászkodik Gellért:
Érleld meg e földön szőlődnek gerezdjét.
Amely tested rejti, áldozati ostya,
Megváltásunk hozza.
 
Veszprém városában Gizella királyné,
Szíve dobbanása rebbenő madáré.
Templomi palástba hímzi arany álmát,
Boldog Magyarország fényes ragyogását:
 
Hallgasd meg kérését, ki messziről tért meg,
Hazajöttem ide, óvjad ezt a népet,
Ne hagyja el béke, bőség és szerencse,
Jövő dicsőségre a fiam vezesse.
 
Túl emberi terven szándéka Istennek
Más utat készít hívének, a szentnek.
Földi hiúságot aki megvetette,
Magához emelte.
 
Így teljesült be imádságod végleg,
Szent Imre herceg, vezetheted néped.
Nyertél az Úrtól nem romló hatalmat,
Hitünk hogy megtartsad.
 
 
 
 
Ima Szent Imréhez
 
Szent Imre herceg, aki a földi hazát a mennyeire cserélted fel, tekints az égből édes hazánkra, és légy hathatós szószólónk Istennél, hogy Mária országa a Magyarok Nagyasszonyának oltalma alatt új életre támadjon, és minden nép egy szívvel, egy lélekkel áldja jézus Krisztust, a világ Királyát, aki é1 és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
11.19 Árpád-házi Szent Erzsébet
 
 
 
Imádságok Szent Erzsébet ünnepén
 
Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje.
Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban.
 
Kérjük Isten, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet érdemeiért hallgassa meg könyörgésünket!
Hogy az Egyház mindig és mindenütt hirdesse és gyakorolja Szent Erzsébet önfeláldozó emberszeretetét!
Hogy hívő néped irántad való szeretete embertársainak segítésében is megmutatkozzék!
Hogy egyházközségeink Szent Erzsébet  példája nyomán gondoskodjanak szegényeikről és betegeikről, az öregekről és az elhagyatottakról!
Hogy a keresztény családanyák és az özvegyek az istenfélelemben és a jótékonyságban lássák igazi ékességüket!
Hogy az irgalmasság gyakorlásával elhunyt szeretteink lelkén is segítsünk!
Mindenható Atyánk! Te Szent Erzsébet példáján megmutattad, hogy aki önfeláldozóan segíti embertársait, az könnyebben viseli a saját keresztjét. Segíts minket is, hogy tevékenyen szeressük a rászorulókat, és ebből vigasztalást és erőt merítsünk! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
 
 
 
 
 
Szent Erzsébet himnusz
 
Vigadj, boldog Pannónia,
mert Krisztus téged így szeret,
zengjen a himnusz dallama,
mondjál szívedből éneket!
 
Hiszen belőled származott
Erzsébet, ékes asszonyunk,
ki minden földit elhagyott,
mert hívta Krisztus, jó Urunk.
 
Királyi házba küldetett,
de isten kedves lánya lett.
Ezrek közül őt lelte meg,
s vezette így az égi kegy.
 
Ámul, vigad Türingia,
természet rendje változik,
csodákat láthat sok fia,
gyakran, ha ő imádkozik.
 
 
Halott nyer újra életet,
betegbe épség visszaszáll,
a béna bátran lépeget,
s vakot világít fénysugár.
 
Méltó dicséret áldja őt,
dicsérje szó, és zengje dal.
Ő pártfogónk az Úr előtt
buzgó imádságaival.
 
Dicsérjük, áldjuk az Atyát,
s a Szentlélekkel egy Fiát,
hogy bűneink bocsánatát
megnyerjük, s majd az ég honát.
Ámen.
 

Imádság Szent Erzsébethez

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél.

Segíts,hogy mi is :
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az ő szeretetével szeressünk!

Remélünk benned,
bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned
Krisztus szemével néző,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet!

 
Szent Erzsébet rózsaszirmai
 
„Annyi az éhező, ruhátlan és árva,
annyi kisgyermeknek nincsen anyukája.
Irgalomért kiált magányos és özvegy,
-aludnék Istenem, aludnék, de nem megy.”
 
Tündérrózsa szirma fürdik a holdfényben,
mint ezernyi ostya földön és az égen.
Szent Erzsébet felkel, kenyeret és halat
visz a szegényeknek a köténye alatt.
 
„Mit viszel, mit viszel, Erzsébet leányom?”
-szól egy szigorú hang. -„Úgyis kitalálom:
vacsorára halat, kenyeret és tejet,
duzzadozni látom díszes kötényedet!”
 
Erzsébet kibontja köténye elejét,
rózsa szirma pilléz belőle szerteszét.
„Köszönöm, jó Uram, a mosoly -szirmokat,
a Te kezed mindig, mindenkit simogat”
                                         Bogdán József
 
 
Szent Erzsébet himnusz
 
1. Szent Erzsébet Asszony életéről
Emlékezzünk sok jótételéről.
Mi is őtet kövessük, azon legyünk,
Amit benne dícsérünk, cselekedjük.
 
2. Születék Erzsébet jó órában,
Királyi atyátul székes várban.
Mikor kezdett szólani nevekedvén,
Első: Jézus szent neve vala nyelvén.
 
3. Szegényeknek egyszer télidőben
Alamizsnát hordott kötényében;
Mikor atyja korholá, ő szavára
Kenyérkéből csupa friss rózsa vála.
 
4. Mindenét elosztá szegényeknek,
Alamizsnát adván mindeneknek.
Hogy kiveték özvegyen jószágából,
Mégis jót tett másokkal fonásából.
 
5. Boldog szent halálán örülének
Az angyalok s szépen éneklének,
Háza felett daloló madárképben
Dícsérték a jó Istent nagy szentjében.

 

 
Magyarország szép nemes csillaga
 
Magyarország szép nemes csillaga
Asszonyi rend tiszteletes tagja:
Szent Erzsébet, András király lánya,
Ki szentséggel hamar kezet foga.

Királyoknak nevezetes neme,
Erkölcsöknek tündöklő gyöngyszeme:
Kinek gazdag ára és érdeme,
Szent Erzsébet, Krisztusnak jegyese.

Élt a testben, bűnnek fogházában,
Élt a lélek nagy szabadságában:
Dicsőségnek magas pompájában,
Ült szegénység elvetett ruhában.

A kevélység felemelt tornyában
Gyönyörűség szép arany tollában:
Mint a sárnak fekete porában,
Élt nagy szelíd alázatosságban.

Bölcsességnek ez gazdag tárháza,
Uraságát Krisztusért elhagyta,
Mint hívságot, lábával tapodta
Dicsőséggel fénylik koronája.

Két kezét a nagy munkára adta,
Ujjaival az orsót forgatta:
Szegényeknek ajtaját megnyitta,
Éhezőknek kenyerét nyújtotta.
 
Megíratott már nagy boldogsága,
Hirdettetik szép bölcs okossága,
Soha nem fogy el ő gazdagsága,
Mert mennyégben vagyon asszonysága.

Asszonyoknak ez bölcs tanítója,
Özvegyeknek jó útmutatója,
Leányoknak nagy példaadója,
Mint legyenek kéncsek takarója.

Országunknak drága szép plántája,
Őseinknek édes unokája,
Nemzetinknek fényes koronája,
Szent hitünknek gyümölcsös szép ága.

Dicsekedjünk illy fő nemzetünkkel,
Szent Erzsébet tündöklő szentünkkel:
Kit kövessünk bízvást életünkkel,
Hogy ő véle éljünk Istenünkkel.

Dicsértessék mennyben az Istenség,
Szentháromságban egyenlő szentség:
Kit illet az hatalom és felség,
Földön, mennyben egyenlő tisztesség. Ámen.
 

 

 
 
 
 
Szent Erzsébet
Ó, szeretetnek magyar szentje,
Szent Erzsébet, kinek éltén álmélkodik az egész világ, kinek szeretetétől szeretetre gyullad a mi szívünk is, most, halálod óráján ne hagyd árván magyar népedet, esedezz Uradnál szegény nemzetünkért, alleluja
 
 
 
 
 
Vers részletek
 
Isten
József Attila (részlet)
Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tettenértem.
S tudom is, miért szeret engem,
tetten értem az én szívemben.
 
 
Istenarc
Reményik Sándor (részlet)
“Egy istenarc van eltemetve bennem,
néha magamban látom, néha másban.”
 
Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.
 
 
Ima a reménységért
Suenens bíboros
Add, hogy napról napra, óráról órára
olyanok legyünk, amilyennek elgondoltál
Tégy bennünket lassan - lassan
azzá, amire teremtettél.
            Add nekünk a saját szíved,
            hogy igazán szeressünk,
            megfeledkezve önmagunkról.
 
 
 
á LAP