Imádság - Ima albumok
 
 
IMÁDSÁGOK - VERSEK
 
SZENTEK ÜNNEPEIRE
 
 
 
01.02 N Szt Vazul és Nazianzi*
Uralkodó Krisztus Isten, örökkévalóság Királya (Nagy Szent Vazul hálaadó imája)
 
01.24 Szalézi Szent Ferenc*
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje (Mit aggódsz?)
 
01.28 Aquinoi Szent Tamás
Adj, Uramisten, éber szívet
Uram, tégy ellentmondás nélkül 
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! (Úrnapja)
Zengjed, nyelv, a dicsőséges (Himnusz az Oltáriszentségről)
 
01.31 Bosco Szent János
Bosco Szent János, te mindig erős (Imádság hitért)
 
02.03 Szent Balázs
Emlékezzünk Szent Balázsról
Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs! (Balázsolás)
 
07.31 Loyolai Szent Ignác*
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Fogadd el...
 
08.19 Szent Bernát apát*
Emlékezzél ó legkegyesebb Szűzanya, Mária! (Szent Bernát imája)
 
08.28 Szent Ágoston
Uram, Istenem, én reményem
A halál nem jelent semmit. (Ne sírj, mert szeretsz engem)
 
09.05 Kalkuttai Boldog Teréz
A csend gyümölcse az ima
Adj időt a gondolatnak
Amikor a keresztre nézek
Amit évek hosszú során felépítettél, egy perc alatt romba dőlhet (Teréz Anya "nyolcparancsolata")
Az élet egyetlen esély (Az élet himnusza)
Az emberek esztelenek (Mégis)
Az öröm imádság, az öröm erő (Öröm)
Jézus a szomjazót
 
09.23 Pio atya*
Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek.
 
10.04 Assisi Szent Ferenc*
Mindenható, fölséges és jóságos Úr (Naphimnusz)
Uram! Tégy engem a Te békéd eszközévé
Uram, tégy engem békéd eszközévé
 
10.15 Avilai Szent Teréz*
Eget ígér szavad, de meg nem indít (Égi szerelem)
Hozzon a mai nap
Lássalak csak téged
Tiéd vagyok
 
II.János Pál
Mosolyod, mely szívből fakad
Ó Élet Ura, add meg, hogy életünk
 
 
 
 
 
 
 
01.02 Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely*
 
Uralkodó Krisztus Isten (Nagy Szent Vazul hálaadó imája)
 
 
 
Nagy Szent Vazul hálaadó imája
Uralkodó Krisztus Isten, örökkévalóság Királya és mindenek Teremtője, hálát adok Néked mindazokért a javakért, amelyeket nékem adtál, és a szeplőtelen és életet adó Titkaidban való részesülésért. Könyörgök pedig Hozzád, Jóságos és Emberszerető: őrizz meg engem a Te födeled alatt és szárnyaid árnyékában; és add nékem, hogy tiszta lelkiismerettel, utolsó leheletemig részesüljek a Te megszenteléseidben, bűneimnek bocsánatára és az örök életre. Mert Te vagy az élet Kenyere, a megszentelés Forrása, a javak Adományozója, és Néked zengünk dicsőséget az Atyával és a Szent Lélekkel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.
Forrás: http://magyarorthodoxia.org/page/6/13.aspx
 
 
 
 
 
 
01.24 Szalézi Szent Ferenc
 
Azt a keresztet
Ha minden angyal (Mit aggódsz?)
 
 
 
Azt a keresztet
Szalézi Szent Ferenc
 
Azt a keresztet, amely most annyira a válladat nyomja mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz. Azután megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította. Reád és bátorságodra tekintett. Így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten köszöntése. Mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
 
 
 
Mit aggódsz?
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
Kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.
Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette.
Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.
Szalézi Szent Ferenc

 

 
 
 
 
01.28 Aquinoi Szent Tamás
 
Adj, Uramisten éber szívet
Zengjed, nyelv (Himnusz az Oltáriszentségről)
Uram, tégy ellentmondás nélkül
Imádlak és áldlak (Imádság Úrnapjára
 
 
Adj, Uramisten, éber szívet, amelyet Tőled semmi kíváncsi gondolat el nem téríthet. Adj nemes szívet, amelyet semmiféle méltatlan érzelem nem alacsonyíthat le. Adj egyenes lelket, amelyet semmiféle rossz szándék félre nem vezethet. Adj erős lelket, amelyet semmiféle viszontagság meg nem törhet. Adj szabad lelket, amelyet magáévá nem tehet semmi erőszakos indulat.
(Aquinói Sz. Tamás)
 
 
Himnusz az Oltáriszentségről
 
Zengjed, nyelv, a dicsőséges
test titkát s a drága vért
melyet hullatván értékes
váltságul az emberért
a föld ura, a felséges
méh gyümölcse nem kímélt.

Egünk küldte, s nekünk szülte
tiszta szűz, szeplőtelen.
Köztünk élt és hinté földre
az Igét, mely jót terem;
a csodás szertartással ülte
búcsúestjét idelenn.

Mert a végső estebédet
tartván ő és társai,
együtt a törvényes étket
jámborul fogyasztani:
étkül a tucatnyi népnek
önmagát osztotta ki.

És a kenyeret testévé
igézte az Ige-test
s a bor lett Krisztus vérévé:
magyarázni ne keresd!

Hit dolga és igaz szívé,
hogy erősen tartsa ezt.
Azért kell e nagy szentséget
leborulva áldani
és a régi Szövetséget
új rítussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad,
a Lélek is áldassék!

(Aquinói Szent Tamás)
 
Uram, tégy
ellentmondás nélkül engedelmessé,
a szív kisszerűsége nélkül tisztává,
zúgolódás nélkül türelmessé,
színlelés nélkül alázatossá,
szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá,
kislelkűség nélkül szomorúvá,
fennhéjazás nélkül komollyá,
könnyelműség nélkül vonzóvá,
hamisság nélkül igazlelkűvé!
Add, hogy
kevélység nélkül tegyem a jót,
önhittség nélkül meg tudjam inteni felebarátomat és
épülésére szolgáljak szóval és jó példával,
a Te igazságodat tartva szem előtt.
(Aquinoi Szt. T.)
 
Imádság - Úrnapjára
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér és bor színben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.
Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
de a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!
A keresztfán rejtéd isten-voltodat,
itt a színek rejtik emberarcodat,
de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
kérve, amit kért a bűnbánó lator.
Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
tebenned reméljek, s téged vágyjalak.
Urunk halálára emlékeztető áldott Kenyér,
élő, s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
s jó ízét tebenned ne veszítse szám!
Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá:
világ minden bűnét meggyógyítaná.
Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat!
Amen
Aquinói Szent Tamás
 
 
 
 
 
01.31 Bosco Szent János
 
Bosco Szent János, te mindig (Imádság hitért)
 
 
 
Imádság hitért
Bosco Szent János, te mindig erős, élő hittel hitted azokat az igazságokat, melyeket Isten kinyilatkoztatott és az Egyház tanít számunkra. Te nemcsak arra törekedtél buzgó állhatatossággal, hogy magad megismerd és megértsd ezeket a hitigazságokat, de igyekeztél azokat másokkal is megismertetni és megértetni, sőt a hitetlenek és eretnekek támadásai ellen is nagy buzgósággal megvédted azokat. Bosco Szent János, bízó szeretettel kérlek, esdd ki számomra azt a kegyelmet, hogy én is mindig erős legyek mindannak elhívésében, amit Egyházunk tanít. Hogy a hitkételyeket visszautasítsam, a hitellenes olvasmányoktól, a vallástalan társaságoktól tartózkodjam, hitemet a feltűnés kerülésével, de félelem nélkül megvalljam és úgy otthoni, mint nyilvános életemben annak törvényei szerint éljek. Eszközöld ki számomra továbbá azt is, hogy mint egyházunknak hű gyermeke, rendületlenül higgyek a pápa csalatkozhatatlanságában, s készséggel fogadjam tanításait, a püspökök, papok iránt pedig gyermeki tisztelettel viseltessem. Segíts meg, hogy a hit kegyelmét ne csupán saját kincsemnek tekintsem, de igyekezzem a te példád szerint azt mások lelkébe is beleplántálni. Segíts, hogy ennek a hitnek szellemében örömöt és megpróbáltatást egyforma készséggel fogadjak Isten kezéből, akaratommal mindenben Isten legszentebb akaratához simuljak.
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!
 
 
 
 
 
 
02.03 Szent Balázs
 
Szépen könyörgök, segíts rajtam  (Balázsolás)
Emlékezzünk Szent Balázsról
 
 
 
Balázsolás
Babits Mihály
Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
aki hozzád imádkozott
fölémhajolva, ahogy ott térdeltem az
oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én
s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
életem a fojtogató
torokgyíktól, s a veszedelmes mondulák
lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermekmódra, balgatag,
hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel... Mosolyogj rajtam, Balázs!
ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén
mosolyogj rajtam, csak segíts!
 
 


Mert orv betegség öldös íme engemet
és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón
hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már... Segíts, Balázs!
Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér ízét,
a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem,
a mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem is
olyan nagy dolog a halál.

 
Emlékezzünk Szent Balázsról
magyar népdal
Emlékezzünk Szent Balázsról,
Hogy ma vagyon napja;
Többször is, hogy megérhessük
Az Úristen adja!
 
Emlékezzünk Szent Balázsról,
Kérjük szent áldását:
Mindnyájunktól távoztassa
Torkunknak fájását!
 
Forrás: http://jelesnapok.neumann-haz.hu
 

 

 
 
 
 
 
07.31 Loyolai Szent Ignác*
 
Fogadd el, Uram szabadságomat
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
 
 
 
Fogadd el
Loyolai imája
 
Fogadj el, Uram szabadságomat, 
Fogadd egészen.  
Vedd értelmemet, akaratomat
S emlékezésem.        
  
Mindazt, amim van és ami vagyok,
Te adtad, ingyen.
Visszaadok, uram, visszaadok
Egyszerre, mindent.
 
Legyen fölöttünk korláttalan úr
Rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékodul:
Szeretnem téged.
 
Csak a szeretet maradjon enyém,
A kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság enyém,
Más semmi nem kell.
 
 
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg egem!
Krisztus oldalából folyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése,
erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké. Ámen.
Loyolai Szent Ignác napi imája
 
Jezsuita (Jézus Társasága) rend alapítója.
„Kevesen tudják, mit hozhatna ki belőlük Isten, ha egészen az Ő gondviselésére bíznák magukat.” Loyolai
Jezsuiták = Jézus Társasága
 
 
 
 
 
 
08.19 Szent Bernát apát
 
Emlékezzél ó legkegyesebb Szűzanya (Szent Bernát imája)
 
 
 
Szent Bernát imája
Emlékezzél ó legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagy­tad volna azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szüze. Hozzád jövök Anyám, s mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szava­mat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyel­mesen. Ámen.
Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója! - Könyörögj érettünk!

 

 
 
 
 
 
08.28 Szent Ágoston
 
Uram, Istenem én reményem
A halál nem jelent semmit (Ne sírj, mert szeretsz)
 
 

Uram Istenem én reményem, hallgass meg engem!
Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe,
Adj erőt mindenütt. Arcod látására törekedjem.
Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád.
Te ismered erőmet, és gyöngeségemet.
Őrizd az egyiket, gyógyítsd a másikat.
Te juss eszembe mindenütt.
(Szent Ágoston)

 

 

Ne sírj, mert szeretsz engem...
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és Te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.

Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig is hívtál.
Beszélj velem úgy, ahogy mindig is szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj hozzám ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod, nevessünk együtt,
mint mindig tettük.
Gondolj rám, mosolyogj rám, kérj, szólíts!

Úgy hangozzék a nevem a házunkban,
ahogy mindig is hallható volt,
ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
 
Az élet most is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi.
Miért lennék a gondolataidon kívül,
csak mert szemed most nem lát...?
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok.

Lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet
és benne egész, letisztult szép, gyöngéd szeretetem.
 
Kérlek! Légy szíves!
Ha lehet, töröld le könnyeidet
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem...!
 
(Szent Ágoston)
 
 
 
 
 
 
09.05 Kalkuttai Boldog Teréz
 
Az Élet egyetlen esély (Az élet himnusza)
Az öröm imádság (Öröm)
Teréz anya "nyolcparancsolata"
Jézus a szomjazó
 
 
 
Az élet himnusza
Kalkuttai Boldog Teréz
Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan!
Az Élet szépség - csodáld meg!
Az Élet boldogság - ízleld!
Az Élet álom - tedd valósággá!
Az Élet kihívás - fogadd el!
Az Élet kötelesség - teljesítsd!
Az Élet játék - játszd!
Az Élet érték - vigyázz rá!
Az Élet vagyon - használd fel!
Az Élet szeretet - add át magad!
Az Élet titok - fejtsd meg!
Az Élet ígéret - teljesítsd!
Az Élet szomorúság - győzd le!
Az Élet dal - énekeld!
Az Élet küzdelem - harcold meg!
Az Élet kaland - vállald!
Az Élet jutalom - érdemeld ki!
Az Élet élet - éljed!

 
 
Teréz Anya "nyolcparancsolata"
Kalkuttai Boldog Teréz
1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy perc alatt romba dőlhet.
Ne törődj vele! Te csak építs!   
2. Ha valakinek segítesz, furcsán néznek rád az emberek.
Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek
szüksége van rád!
3. Ha mindent megteszel a világért, helyébe rúgást fogsz kapni.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!
4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
5. A becsületesség, tisztaság és igazmondás támadhatóvá tesz.
Ne törődj vele! Te csak légy becsületes,
tisztességes és őszinte!
6. Az emberek ésszerűtlenül gondolkodnak, helytelenül cselekszenek és önzők.
Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat! 
7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik, hogy hátsó szándék vezet.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
8. Ha ezek a céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek.
Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!
 
Teréz anya: Mégis
 
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
MÉGIS SZERESD ŐKET!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,
MÉGIS TÉGY JÓT!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz,
MÉGIS ÉRJ CÉLT!
A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy,
MÉGIS TEDD A JÓT!
A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz,
MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt,
MÉGIS ÉPÍTS!
 
Az embereknek szükségük van segítségre, de ha segítesz, támadás érhet,
MÉGIS SEGÍTS!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz is érte cserébe,
MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN!
 
Adj időt a gondolatnak –
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának –
A legnagyobb erő a Földön ez.
Adj időt a mosolynak –
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak –
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett –
Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak –
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak –
A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak –
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának –
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez.

 
 
Öröm
Kalkuttai Boldog Teréz
Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.
A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.
Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.
 
 
Jézus a szomjazó
Kalkuttai Boldog Teréz
Jézus a szomjazó, akinek szomját csillapítanunk kell.
Jézus a mezítelen, akit fel kell ruháznunk.
Jézus a hontalan, akit be kell fogadnunk.
Jézus a beteg, akit meg kell gyógyítanunk.
Jézus a magára maradott, akit szeretnünk kell.
Jézus a kitaszított gyermek, akit örökbe kell fogadnunk.
Jézus a leprás, akinek ki kell mosnunk sebeit.
Jézus a koldus, akire rá kell mosolyognunk.
Jézus a szerencsétlen, akit meg kell hallgatnunk.
Jézus a rokkant, akit fel kell karolnunk.
Jézus a kisgyermek, akit át kell ölelnünk.
Jézus a vak, akit vezetnünk kell.
Jézus a néma, akihez szólnunk kell.
Jézus a nyomorék, akit kísérnünk kell.
Jézus az elhagyott, akinek társává kell lennünk.
Jézus a prostituált, akit ki kell szabadítanunk a veszélyből és akinek barátjává kell lennünk.
Jézus a rab; akit meg kell látogatnunk.
Jézus az öregember, akit szolgálnunk kell.
Jézus az Isten.
Jézus a vőlegény.
Jézus az élet.
Jézus az egyetlen szerelem.
Jézus mindenben minden.
Jézus az egyetlenem és mindenem.
 
 

Amikor a keresztre nézek...

Jézus karjai kitárva,
hogy átöleljen engem,
feje lehajtva, hogy megcsókoljon,
lábai szorosan szögezve,
hogy szabaddá tegyen engem.
Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa,
szíve szélesen kitárva,
hogy befogadjon engem.

Akkor tudom,
hogyan szeretett Jézus engem.

/Teréz anya/
 

A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.
Ámen.
(Teréz anya)
 
 
 
 
 
 
 
09.23 Pio atya*
 
 
 
Pio atya imája szentáldozás után
 
Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled sötétségben járok.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.
Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.
Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.
Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.
Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által.
Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.
Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban. Ámen.
 
Pio atya jövendölése a magyaroknak
„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”
 
 
 
 
 
 
10.04 Assisi Szent Ferenc*
 
 
 
Naphimnusz
Assisi Szent Ferenc imája
 
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
 
Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
 
Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és
minden csillaga az égnek;
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
 
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.
 
Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.
 
Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
 
Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
 
Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.
 
 
Uram, tégy engem
Assisi Szent Ferenc imája
 
Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
Add, hogy ahol gyűlölet tombol,
oda én a szeretetet vigyem,
Ahol a viszály szertehúz,
oda én az egységet vigyem,
Ahol a kétség tétovázik,
oda én a hitet vigyem,
Ahol a hamisság kígyózik,
oda én az igazságot vigyem,
Ahol a reménytelenség csüggeszt,
oda én a bizalmat vigyem,
Ahol a szomorúság fojtogat,
oda én a világosságot vigyem!
Uram tégy engem a Te békéd eszközévé! Úgy legyen!
 
másik fordítás
Uram!
Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra! Ámen.
(Assisi Szent Ferenc)

 

 
 
 
 
 
10.15 Avilai Szent Teréz
 
 
 
Aviali könyv:
A lélek kiáltása Istenhez /  Karmel kiadványok
 
 
Lássalak csak téged
 
Lássalak csak téged,
Jézusom, te drága,
Lássalak csak téged,
Haljak meg utána.
 
Lássa, ha ki rózsát,
Jázmint akar nézni:
Én ha nézhetek rád,
Ezer kert vagy, égi.
Édes Nazaréti,
Szeráfok virága,
Lássalak csak téged,
Haljak meg utána.
 
Boldogság sosem kell,
Amíg Jézus távol,
Eped gyötrelemmel,
Akiben ez lángol:
csak te légy a gyámol,
Te szerelmed vágya,
Lássalak csak téged,
Jézusom, te drága,
Lássalak csak téged,
Haljak meg utána.
Forrás

 

 
Hozzon a mai nap
 
Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira,
hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket,
amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál,
és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban,
hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat **teljesen a tiéd,**
és adja meg lelkednek a dal,
a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké!
Forrás
 
 
 
Tiéd vagyok
 
Tiéd vagyok,
Érted születtem,
Mit kívánsz tenni velem?

Fenséges Méltóság,
Örök Bölcsesség,
Jóság, amely elárad lelkemben.
Isten, fenség, egyedüli Létező,
Irgalmasság,
Lásd, milyen hitvány az a lény,
aki ma
ezekkel a szavakkal hirdeti szeretetedet:

MIT KÍVÁNSZ TŐLEM, URAM?

TIÉD VAGYOK, MIVEL TE TEREMTETTÉL,
TIÉD, MIVEL MEGVÁLTOTTÁL,
TIÉD, MIVEL ELVISELSZ,
TIÉD, MIVEL HÍVTÁL,
TIÉD, MIVEL VÁRTÁL,
TIÉD, MIVEL NEM VESZTEM EL.

MIT KÍVÁNSZ TŐLEM?
Forrás

 

 
Égi szerelem
 
Eget ígér szavad, de meg nem indít,
Hogy megszeresselek, ó, Istenem,
S hogy bánatot ne tegyek lelkeden,
Bosszuló poklod átka meg nem indít.
 
Csak magadért szeretlek, és megindít,
Gunyolt kereszten függve testedet,
Sajogva látni rajta hét sebed,
Halálos fájdalmad szeretni indít.
 
Csak áldozat, amit nyujthat kezem,
S ha nincs menyország, akkor is szeretlek,
S ha nincs pokol, akkor sem vétkezem.
 
Szerelmemért nem várok én szerelmet,
És mégha nem remélnék remélhetni
De téged, Úr, szeretnélek szeretni.
Forrás

 

 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
II. János Pál pápa imái
 
 
Mosolyod ... (II. János Pál pápa írása)
Mosolyod, mely szívből fakad,
Aranyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében.
Gazdagítja azt, aki kapja,
S nem lesz szegényebb az sem, aki adja.
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné.
Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedőnek,
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelen.
És, ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkű, s a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.
Forrás: Facebook

 

Ó Élet Ura, add meg, hogy életünk
minden szakaszát ajándékként
értékeljük, mert telve van további ígéretekkel!
Szeretettel valósítsd meg
ránk vonatkozó akaratodat az által,
hogy minden nap irgalmas karjaidba veszel minket.
És, ha eljön a végső „átmenet” pillanata,
add, hogy derűs szívvel induljunk,
nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk,
hiszen ha a hosszú keresés után
Veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi
értéket, amit itt a földön megismerhettünk.
Akkor újra találkozhatunk mindazokkal,
akik előttünk távoztak el a hit és remény jelében.
És te, Mária, a zarándok emberiség Anyja,
imádkozzál érettünk most és halálunk óráján!
Ölelj minket mindig szorosan Jézushoz, a te
szeretett Fiadhoz és a mi testvérünkhöz,
az élet és dicsőség Urához! Amen.
II.János Pál pápa
 

 

 
 
 
 
Idézetek II.János Pál pápától:
"Állhatatosan tartsatok ki Krisztus mellett, hogy Ő bennetek maradjon!  Ne hagyjátok, hogy kialudjon szívetekben a szentség fénye!  Ne féljetek attól, hogy vágyakozzatok az életszentségre!" II.János Pál pápa
 
Totus Tuus!  -  Egészen a Tiéd!  
 
Non abbiate paura! - Ne féljetek! 
 
Derűs vagyok, legyetek azok ti is!"
 
 
 
 
á LAP