Imádság - Ima albumok
 
 
IMÁDSÁGOK - VERSEK
 
NEMZETI ÜNNEPEK
 
 
 
02.25 Kommunizmus áldozatainak emléknapja
 
03.15 Nemzeti ünnep
Hazádnak rendületlenül (Szózat)
 
06.04 A nemzeti összetartozás napja
 
08.20 Mária országa - Államalapítás ünnepe
 
10.06 Aradi vértanúk
 
10.08 +Magyarok Nagyasszonya
Boldogasszony Anyánk... 
Édesanya, boldog anya (Magyarok Nagyasszonya)
Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak (Gyimesi Fohász)
Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja (Eszterházy Pál nádor imádsága)
Mindenható és kegyelmes Nagyboldog Asszonyunk (Magyar ima)
Mindenható, örök Isten! kérlek, őrizd meg kedves magyar (Ima hazánkért)
 
10.23 Nemzeti ünnepünk
Az ország útján függ s a földre néz (A tápai Krisztus)
Mindenható, örök Isten, alázattal borulunk (Imádság hősi halottainkért)
 
11.13 +Magyar szentek
Árpád-házi Szentek
Hála néked Urunk
Krisztus áldott nagy királyunk
Magyar vagyok
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Nemzeti ünnepek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
03.15  Nemzeti ünnepünk
 
 
 
Szózat
 
 
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.
 
A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
 
Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.
 
Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.
 
Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.
 
És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.
 
S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"
 
Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

 

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.
 
Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.
 
S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.
 
Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
 
A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
[Vörösmarty Mihály 1836]

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
10.08. Magyarok Nagyasszonya
 
 
 
Boldogasszony Anyánk...
évszázadokig a magyarság himnusza  - Hozsanna énekek: 284
 
 
 
1. Boldogasszony Anyánk, Régi nagy pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
2. Ó Atya Istennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
4. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
5. Sírnak és zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
6. Vedd le országodról ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk. Ó nyerj békességet.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
7. Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
8. Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltének,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
9. Tudod, hogy Szent István örökségbe hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
10. Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk s hozzája megtérünk.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
11. Jézus Fiad előtt hajtsd térdet érettünk,
Mert ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
12. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!
 
 
 
 
 
Magyarok Nagyasszonyához
Eszterházy Pál nádor imádsága
Adoremus
 
Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked felajánlott és végrendeletében reád hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.
 
Hozzád kiáltottak őseink, és minden ínségükből kiszabadultak, mert éber szemed folyton-folyvást vigyázott örökségeidre, mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ezt mi biztosra vettük, ezért gyakran folyamodtunk hozzád, és tapasztalásból tudjuk, és mondhatjuk, hogy éretted áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped, örökséged és nyájad, akiket szentséges Fiadról kereszténynek neveznek, különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária országának hívjuk és valljuk. Azért emeljük fel tehát hozzád szívünket, hogy alázattal eléd tárjuk könyörgésünket.
 
Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi - lelki bajtól édes hazánkat, hogy Isten dicsőségére és néped vigasztalására mindenkor virágozzék. Eszközöld ki könyörgéseddel, hogy az Anyaszentegyházat, vagyis a katolikus hitet idehaza és mindenütt a világon fölmagasztalás érje: hazánk főpásztorainak és egész papságának nyerj isteni segítő kegyelmet, nekünk híveidnek pedig tanulékony, engedelmes és az élő hit cselekedeteiben s gyümölcseiben bővelkedő szívet, hogy szent Fiad meg ne nehezteljen ránk, és országát tőlünk joggal el ne vonja. Gyullaszd föl bennünk ősatyáink buzgóságát, és vezéreld a hitetlenkedőket az igazak okosságára, hogy mindannyian egy szájjal, egy szívvel - lélekkel, azonegy hittel szolgáljunk Fiadnak, a mi Urunknak, téged pedig tiszteljünk és valljunk Nagyasszonyunknak, pártfogónknak, amiként valósággal tiszteltek is őseink.
 
Könyörgünk, Nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által felvilágosítva megismerjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt és védelmezzék az igazat, hogy a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fáradozzanak, az árváknak, özvegyeknek és ártatlanoknak igaz lelkiismerettel szolgáltassanak igazságot.
 
Könyörgünk Nagyasszonyunk, egész nemzetünkért. Légy hozzá irgalmas, örökséged polgárait, akiket védelmed alá vetettél, őrizzen meg minden bűntől, kormányozd és vezesd kegyességeddel, tartsd meg Isten szeretetében és félelmében. Esedezésed által nyerj a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állhatatosságot, a szüzeknek tisztaságot, a házastársaknak hűséget, az utasoknak szerencsés megérkezést, az özvegyeknek és árváknak gyámolítást, a szegényeknek pártfogást, a szomorúaknak vigasztalást, a megholt híveknek pedig örök nyugodalmak.
 
Ne vesd meg esdeklő gyermekeidet, és a bűnök bocsánatáért könyörgőket mindenkor tapasztalt irgalmaddal oltalmazd, mert bár mi megfogyatkoztunk a fiúi kegyeletben, te megmaradtál édesanyánknak és Nagyasszonyunknak. Légy minden bajos ügyünkben szószólónk szent Fiadnál, hogy az ő akarata szerint rendezzük életünket, és téged Nagyasszonyunknak, különös pártfogónknak valljunk és tiszteljünk életünknek minden napján.
 
Jó Anyánk! Te uralkodjál felettünk és szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk. Fogadd kegyesen hódoló szívünk esdeklését, amelyet színed elé terjesztünk, hogy közbenjárásoddal megsegítve, a jelen élet viszontagságai után, a síron túl, az örökkévaló boldogságba juthassunk.
 
Ti is, édes hazánk védőszentjei: Béla püspök, István király, Imre herceg, Mór és Gellért püspökök, László király, Erzsébet asszony, Szent Margit, Boldog Kinga és Jolán (Iv. Béla király leányai), Boldog Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, Isten minden dicsőült szentjével együtt esedezzenek érettünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen
 
 
 
 
Sík Sándor:
Magyarok Nagyasszonya
 
Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűz Mária,
Világrászült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.
 
Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.
 
Mind a tíz bűnnel komáztunk,
Belzebubbal paroláztunk,
Ami csepp jó maradt bennünk,
Lemarta az idegen bűn.
 
Csúfra mégis megmaradtunk,
Nem nyílt meg a föld alattunk,
Kikerültük a koporsót,
Itt vagyunk most, legutolsók,
 
Legutolsók a világnak,
Kik a szívünkbe nem látnak,
De tenálad, Asszonyunknál,
Tudjuk, hogy csak irgalom vár.
 
Eddig is mint nyitott könyvben,
Úgy olvastál a szívünkben.
Bűneinket végigsírtad,
De ítélni föl nem írtad.
 
Te látod, hogy szívünk marja
A bűnbánat jeges karma,
Pislog már a keserűség
Hamvából a régi hűség.
Már a régi hit is mozdul,
A meleg vér meg-megpozsdul.
Ami szégyenünkre válott,
Szemünkről már hull a hályog.
 
Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó,
Tudjuk, mi félteni való.
Sereglünk a Krisztus elé,
De hogy álljunk szeme elé?
Mit mondjunk, ha reá kérdez?
Szólj helyettünk, anyánk édes,
Annyit mondj csak: rosszak vagyunk,
De mégis a tied vagyunk.
Forrás

 

 
 
 
 
Gyimesi fohász
 
Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak,
Pátrónája, Pártfogója Régi magyar hazánknak!
Tehozzád járulunk, sírva leborulunk,
Légy anyja fiaidnak!
Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa!
Igaz szívét és jó szemét Aki reánk fordítsa.
Sok véres sebünket, panaszos ügyünket
Aki előbbmozdítsa.
Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket,
Majd száraz ég, majd zápor, jég veri el termésünket.
Most szívünk szomorú, fél, hogy lesz háború,
Kétség gyötör bennünket.
Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat,
Becsületben és bőségben Örökös Országodat!
Szánd meg, ó Jó Anya, Magyarok Asszonya,
Hű magyar jobbágyodat!
Jó hírnévnek, magyar vérnek gerjeszd vidám újultát,
Királyáért, hazájáért vitéz vére buzdultát!
Engedd, hogy hős karja mindig föltarthassa
Az ellenség lándzsáját!
Így zokogunk, így hódolunk, Mária, szent nevednek;
Így remélünk, halunk s élünk jó anyai szívednek.
A magyar Szent Hazát s Angyali Koronát
Ajánld föl az egeknek!
Ámen
 
 
Magyar Ima
 
Mindenható és kegyelmes Nagyboldog Asszonyunk
Mindenható és kegyelmes Magyar Öregistenünk
Köszönöm a kegyelmeteket
Köszönöm a szereteteket
Köszönöm a bizalmatokat
Köszönöm ezt a gyönyörű és sikeres életet
Köszönöm ezt a sikeres és gyönyörű napot
 
Mindenható és kegyelmes Nagyboldog Asszonyunk
Mindenható és kegyelmes Magyar Öregistenünk
Kérlek Benneteket, tisztítsátok ki szívemet
Befogadhassa a szeretetet
Kérlek Benneteket, tisztítsátok ki elmémet
Befogadhassa az Ősök tiszteletét
 
Mindenható és kegyelmes Nagyboldog Asszonyunk
Mindenható és kegyelmes Magyar Öregistenünk
Kérlek Benneteket kíméljetek mindenkit a
Méltánytalan szenvedéstől
Vezéreljétek lépteinket országotok felé
                                 Sárosi Zoltán

 

 
Imák a hazáért

Mindenható, örök Isten! kérlek, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első apostoli királyunknak és minden szentjeidnek könyörgése által adj magyar népednek egyességet és békességet; távolíts el tőlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégiglen bátorságos szabadsággal szolgáljon. A mi urunk Jézus Krisztus által. Amen.
(Sík: DB, 855)

 

 

 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
10.23 Nemzeti ünnepünk
 
 
 
A tápai Krisztus
Juhász Gyula
 
Az ország útján függ s a földre néz
Arcán szelíd mosoly a szenvedés.
A falu népét nézi csöndesen,
Amint ballagva munkából megyen.
 
Az ősi népet, mely az ősi föld
Zsellére csak és várja az időt,
Mikor saját portáján úr leszen,
Mikor az élet néki is terem.
 
A magyar Krisztus, a falusi szent
Hiszen neki is megváltást izent.
Olyan testvéri áldással tekint
Feléjük és bíztatja híveit.
 
Feje fölött a nyárfa is magyar,
A fecske is és egy a zivatar,
Mely őt paskolja s a falut veri
És folyton buzgó öt szent sebei
Nem a magyarság sorsát hirdetik?
És ki segít már, ha ő sem segít?
 
 
 
Imádság a hősi halottakért 
 
Mindenható, örök Isten, alázattal borulunk szent Fölséged elé, hogy a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk.
Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását: irgalmazz nekik, és adj megnyugvást az örök békesség honában.
Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk, Istenünk, ismerd el őket, teremtményeidet, magadénak: ne emlékezz vétkeikre, melyeket a meggondolatlanság zavarában vagy a rossz kívánságok hevületében követtek el, és örvendeztesd meg mindnyájukat szent színed látásával!
 
Isteni Megváltónk, Jézus Krisztus, a te mondásod ez: "Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért." Akikért most imádkozunk, nem kímélték magukat, életüket áldozták értünk, a mi épségünkért és testi-lelki javainkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszthalálod végtelen érdemében!
 
Nekünk pedig add, hogy a drága vérrel megszerzett és megvédett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, érte dolgozni meg ne szűnjünk! Add, hogy a hősök véréből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozathozatal szelleme áradjon ránk! Adj csüggedetlen szívet, hogy a harctereken elesett honfitársaink nyomában magyar hazánkért mindent megtegyünk, törvényeit és tanításod szerint éljünk, dicsőségedre és embertársaink javára. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
11.13 +Magyar szentek
 
 
 
Magyar vagyok
Pósa Lajos
 
Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem.
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarúl tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörûszép hazám!
 
Lerajzolta képed szívem közepébe,
Beírta nevedet a lelkem mélyébe,
Áldja meg az Isten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!
 
Széles e világnak fénye, gazdagsága
El nem csábít innen idegen országba,
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!
 
Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell, meg is halok!
Ringó bölcsõm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!
 
 
 
Hála néked Urunk
 
Hála néked Urunk, teremtő Istenünk
minden jótéteményt neked köszönhetünk.
Hazánkat, népünket vészben és veszélyben
pusztulástól védted hitben és reményben.
 
Ősi magyarokért zeng neked a hála,
idehoztad őket Duna-Tisza tájra.
Alföld rónasága, Dunántúl szépsége,
téged dicsér Isten sorsunk ezer éve.
 
Isten dicsősége Szent István királyunk,
László vitézsége, Erzsébet virágunk,
Szent Imre, Szent Margit áldozatos tette,
magyar hősök, szentek ezer névtelenje.
 
Mindennapi hősök hűsége, erénye
ellenségek ellen haza védelmére.
 Országépítésében kezek alkotása,
téged dicsét Urunk népünk gazdagsága.
 
Drága magyar nyelvünk, minden szava áldjon.
Hegyek, völgyek, rétek szépsége e tájon.
Dicsérjen az ének templomáhítatban,
tiszta szeretetben fellángoló dallam.
 
Bocsásd meg sok vétkünk, ezer gyávaságunk,
ne büntess meg minket, áldásodra várunk.
Újabb ezer évre adj kegyelmet nékünk,
lélek üdvösségre Krisztus jó vezérünk.
 
Boldogasszony anyánk imádkozz érettünk,
régi nagy pátrónánk, mennyei védelmünk.
Erősítsd népünket jóságban szentségben
járjunk mindenkoron Isten nagy kedvében.
 
 

 

 
 
 
Árpádházi Szentek
 
Árpádházi Szentek, szent Magyar Királyok,
áldva kegyelettel gondolunk ma rátok,
virrasztó szemekkel könyörgünk hozzátok,
szent csodáitokkal mentsétek hazánkot,
szétszéledt népünköt, szép Magyarországot.
Isten-verte rosszak Mennyt tagadó bűne!
Mivé lett "Király Úr" ezeréves műve?
Hol Imre erénye? László bátorsága?
Erzsébet jósága - Margit mártírsága,
Piroska példája? - Árpád drága vére.
Áldva néz fel Rátok fel a magas Égbe
mai Magyaroknak szétszórt árva népe.

Árpádházi Szentek, szent Magyar Királyok áldott ősök sora!
áldva nézhet Rátok védelemben felnőtt népes Európa.
O
 
 
Krisztus áldott nagy királyunk
 
Krisztus áldott nagy királyunk
hozzád száll az ének
Ezredéve áldva tisztel
hívő magyar néped.
Krisztus anyja Boldogasszony,
könyörögve kérünk,
égi földi boldogságra,
vezesd áldott népünk.
 
Szentjeinkért, nagyjainkért
könyörülj meg rajtunk,
És bocsásd meg bűneinket
hűtlenek ha voltunk.
Krisztus anyja Boldogasszony,
könyörögve kérünk,
égi földi boldogságra,
vezesd áldott népünk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP