Imádság - Családi imakönyv
 
 
S z o l g á l ó    -    I m a n a p t á r
 
 
F I A T A L O K N A K
 
 
Ha imádkozunk, az az erő árad felénk, mely az egész világmindenséget mozgásban tartja. (Alexis Carrel)
 
Imakönyv napi használata:
 
1. Imádságok a hét napjaira: Hétfőtől vasárnapig minden nap másért imádkozunk a napok szerint
2. Imádságok a hónap napjaira: Minden nap új imádságot találunk a dátum szerint                       
 
A reggeli, esti és ismert imádságokat megtalálhatjátok:
Szolgáló - Kis Imakönyv vagy Ismert imádságok vagy Gyerekek imakönyve
válassz tetszésed szerint!
 
 
 
IMANAPTÁR - GYORSLINK
Milyen nap van ma?
 
Hétfő   Kedd   Szerda   Csütörtök   Péntek   Szombat   Vasárnap
Hányadika van?
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
 
16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  
 
 
 
 
 
Imádságok a hét napjaira
 
A hét napjai szerinti napi imádságok
 
A hét napjaira a Szentlélek hét ajándékát kérjük:
értelem, bölcsesség, erősség, jó tanács, jámborság, tudomány, istenfélelem
Saját szavainkkal imádkozunk minden nap:
Családunkért, Gyermekekért - Fiatalokért, Bajban lévőkért, A világ hitéért, Egyházunkért, Hazánkért, Hálát adunk
A Nyolc boldogság idézete minden napra, és a nap imádságai:
Miatyánk, Hiszek egy, Üdvözlégy, Krisztus lelke, Gyónom, Most segíts meg, Dicsőség
HÉTFŐ
 
Szentlélek adj nekünk ÉRTELMET,
hogy megértsük Krisztus tanítását!
 
Minden hétfőn CSALÁDUNKÉRT imádkozunk!  
 
Imádkozhatunk szüleinkért, nagyszüleinkért, testvéreinkért, rokonainkért és elhunyt családtagjainkért!
Szolgáló: családért
 
"Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hívják majd őket."
A nap imádsága: Miatyánk...
KEDD
 
Szentlélek adj nekünk BÖLCSESSÉGET,
hogy a Mennyország kincseit gyűjtsük!
 
Minden kedden GYERMEKEKÉRT és FIATALOKÉRT imádkozunk!
 
Imádkozhatunk magzatokért, csecsemőkért,
kisgyerekekért, kamaszokért és tinikért, fiatalokért!
Szolgáló: gyerekekért, fiatalok
 
"Boldogok a tisztaszívűek, mert ők látni fogják Istent. "
A nap imádsága: Hiszek egy Istenben...
 
 
SZERDA
 
Szentlélek adj nekünk ERŐSSÉGET, hogy a nehézségektől ne hátráljunk meg!
 
Minden szerdán BAJBAN LÉVŐKÉRT imádkozunk!
Imádkozhatunk balesetet szenvedettekért, súlyos betegekért, öregekért, éhezőkért, elhagyottakért, üldözöttekért!
Szolgáló: bajban lévőkért
 
"Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek. "
A nap imádsága: Üdvözlégy Mária!
 
CSÜTÖRTÖK
 
Szentlélek adj nekünk JÓ TANÁCSOT, hogy Isten akarata szerint éljünk!
 
Minden csütörtökön A VILÁG HITÉÉRT imádkozunk! 
 
Imádkozhatunk azokért, akik hitükben erősek,
akik hitünkben gyengék, és a hitetlenekért.
Szolgáló: hitért
 
"Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot,
mert ők megkapják. "
A nap imádsága: Krisztus lelke, szentelj meg engem!
 
PÉNTEK - Szentlélek adj nekünk JÁMBORSÁGOT, hogy alázatosak és szelídek legyünk embertársainkkal!
 
Minden pénteken EGYHÁZUNKÉRT imádkozunk!
 
Imádkozhatunk a katolikus egységért, testvéri szeretetért, Egyházunkhoz való hűségünkért.
Szolgáló: Egyházért
 
"Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. "
A nap imádsága: Gyónom a mindenható Istennek...
 
SZOMBAT
 
Szentlélek adj nekünk TUDOMÁNYT, hogy tudásunk segítse hitünket, életünket!
 
Minden szombaton HAZÁNKÉRT imádkozunk!  
 
Imádkozhatunk a keresztény Magyarországért,
hogy hazánkban béke, szabadság és igazságosság legyen.
Szolgáló: hazáért
 
"Boldogok a szelídek, mert ők birtokolják majd a földet."
A nap imádsága: Most segíts meg Mária...
 
VASÁRNAP
 
Szentlélek adj nekünk ISTENFÉLELMET, hogy tisztelettel és szeretettel legyünk Teremtőnk iránt.
 
Minden vasárnap HÁLÁT ADUNK!                                                                                        
Hálát adunk Istennek,
hogy egész életünk során jóban - rosszban mellettünk áll.
Szolgáló: hála adás
 
"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók, mert őket majd megvigasztalják. "
A nap imádsága: Dicsőség a magasságban Istennek...
 
EGY KIS HITTAN! - AMI A MINDENNAPI ÉLETHEZ SZÜKSÉGES:
Isteni erények: hit, remény, szeretet / A 4 sarkalatos erény: okosság, igazságosság, mértékletesség, lelki erősség /
 A Szentlélek hét ajándéka: a bölcsesség és értelem, tanács és erősség, tudomány, a jámborság és az Úr félelmének lelke /
Szentlélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság /  A nyolc boldogság: Boldogok... a lelki szegények, szomorkodók, szelídek, igazságkeresők, irgalmasok, tisztaszívűek, békességesek, akiket üldöznek az igazságért.
Katolikus Lexikon:  Isteni erények / A 4 sarkalatos erény / A Szentlélek hét ajándéka / Szentlélek gyümölcsei / A nyolc boldogság
 
 
 
 
Imádságok a hónap napjaira
 
Dátum szerinti napi imádságok
 
1.
 
 
Ó, hála neked, jó Atyám,
Hogy engem úgy szeretsz,
Gondot viselsz mindig reám
S ösvényeden vezetsz.
 
Taníts, nevelj, hogy Téged
Jobban szeresselek,
Hogy ezt a földi életet
Leélhessem Veled.
 
Híven követve Jézusom’,
Lelkem hű pásztorát,
Ő jár elöl a jó úton,
Ő visz a mennybe át.
 
"Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.
Máté 28,20
 
 
 
2.
 
Add Uram, hogy jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek!
Virágot lássak télben, hóban,
Ne higgyek a rosszban, csak a jóban!
A kenyérnek falatját megbecsüljem,
A szenvedők könnyét letöröljem.
A holnaptól sohase féljek,
Az embernek jobb jövőt reméljek!
Uram, ki fönt vagy a Mennyekben,
Add, hogy higgyek Benned rendületlen,
Hogy mindig őszintén jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek.
 
"Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni." Máté 7,1-2
 
 
 
 
3.
 
 
Hogyha engem az Úr Jézus az ölébe venne,
legjobb dolgom a világon tudom, nekem lenne.
 
Szent szívének közelében volna puha fészkem,
semmiféle veszedelem nem árthatna nékem.
 
Nem félnék én, ha a világ rám bosszúval törne,
mert megvédne én Jézusom szerető szent Szíve.
 
Meghajtom hát a fejemet imádságra, csendbe’,
kedves Jézus arra kérlek vegyél az öledbe.
 
 
"Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet,
és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért." János 10,14-15
 
4.
 
Hiszek benned Uram, ha nem is láttalak.
Bízom benned Uram, ha nem is hallottalak.
Tudom itt vagy velem ó kegyelmes Istenem.
Tudom itt vagy mellettem és vigyázod életem.
Kérlek segíts nekem, hogy ne legyek árva.
Kérlek engedd, hogy eljussak hozzád a mennyországba.
Én hagyom, hogy vezess engem a helyes irányba.
Beengedlek szívembe, hogy ne legyek árva.
 
"Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge."
Márk 14,38
 
 
5.
 
 
Életem ott van Isten tenyerén
azért nem félek én.
Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon,
hitem fel nem adom.
Rám törhet vadul ezer baj, veszély,
Isten így szól: Ne félj!
Miért is? Mitől is félhetnék én?
az Isten tenyerén!
 
"Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk?" Máté 6,26
 
 
6.
 
Segíts,  Uram, hogy legyek:
         belsőleg ártatlan;
külsőleg egyszerű;
         társalgásban szerény;
életemben példás.
Légy velem, Uram, hogy ügyeljek:
         természetem fékezésére,
         a kegyelem ápolására,
         parancsaid megtartására,
         az üdvösség elnyerésére.
Tanuljam meg Tőled:
         mily csekély, ami földi,
         mily nagy, ami isteni,
         mily rövid, ami ideiglenes,
         milyen tartós, ami örökkévaló. Amen.
 
"Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket."
Máté 11,28
 
 
 
7.
 
 
Adj nekem, Istenem,
gyermeki szívet, hogy higgyek,
gyöngéd szívet, hogy szeressek;
erős szívet, hogy bátran cselekedjem!
Adj gyermeki hitemhez biztonságérzetet, nyugalmat,
a szerető gyöngédséghez tisztaságot és bensőséget,
a férfias tetterőhöz alázatosságot és bizakodást!
Ha mindezt megadtad nekem,
ezzel már elég gazdag vagyok,
s minden imámat meghallgattad.
 
"Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű."
Máté 11,29-30
 
 
8.
 
Én Istenem, legyek vidám,
hogy házamat vidítni tudjam.
Mosolyogjak, ha bántanak
és senkire se haragudjam...

Én Istenem, legyek vidám,
ujjongjon újra puszta lelkem,
mint rég, mikor falum felett
az első forrásvízre leltem...

Én Istenem legyek vidám,
ma minden gondot tűzre vessek.
Nyújtsam ki kincstelen kezem
s szegényen is nagyon szeressek...
 
"Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!" Máté 5,12
 
9.
 
 
Uram!
E szép földet adtad, hogy rajta éljünk,
a bensejébe titkos kincset rejtve el.
Segítettél, hogy művedet megértsük,
könnyítsük munkánk s küzdjük le
az éhséget és betegséget is.
 
Isten! A Teremtésben tégy társaddá,
hogy értsük műved s nemesítsük azt,
földünket biztos otthonná téve
a boldog jólétnek s harmóniának.
 
"Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért?" Máté 18,26
 
 
10.
 
Uram, nem kérem tőled, hogy lobogva
égjek, mint a szeretet csodás hősei,
Csak amit hoz a hétköznapi élet,
csak azt tudjam végig küzdeni.
Azt kérem tőled küzdelmeimben
Ne legyen zokszó, csak mosoly ajkamon,
Az eléd hozott sok kis áldozatból lásd,
hogy én is szeretlek nagyon.
 
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok! Ahol a kincsed, ott a szíved is." Máté 6,19-20
 
11.
 
 
Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.
 
"Ugye két verebet adnak egy filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. Nektek minden szál hajatok számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél." Máté 10,29-31
 
 
12.
 
 
Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgok és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
Aki mozdítja minden mozdulásom,
S én jóban-rosszban boldogan imádom
Intéző édes mély akaratát.
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.
 
 
"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből." Máté 22,37
 
13.
 
 
Égnek és földnek testté vált frigyét:
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét.
Akit az Atya örök óta szül,
És akiben szépséggé lesz a zűr.
Kinek emberré tetszett válnia,
Hogy Isten legyen az ember fia.
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát.
Benne az élet és benne az út.
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.
 
"Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog." János 11,25
 
14.
 
Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet.
Aki Szent Péter ajakán rivall,
Hegyeket bont, szíveket áthidal,
És hét csatornán csorgatja beléd
Az élesztő kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak,
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.
 
"Szeresd embertársadat, mint saját magadat."
Máté 22,38
 
 
15.
 
 
Egyedül az Isten tud - a teremtés csodájával élni,
   De rád bízta – hogy két kezeddel gondoskodj róla.
Egyedül az Isten képes - új életet forrása lenni,
   De neked kell - elfogadnod ajándékát.
Egyedül az Isten hívhat meg - az örök életre,
   De te neveled - gyerekeidet az Istenszeretetre.
Egyedül az Isten tud – valóságos hitet adni,
   De neked kell – imádkoznod érte.
Egyedül az Isten tud – erőt adni mindenhez,
   De neked kell kérni – hogy Vele tudj maradni.
Egyedül az Isten tud – igazi békét adni.
   De neked kell – az Isten békéjére vágyni.
 
"Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni." Máté 7,2
 
16.
 
Azért van síró, hogy vigasztald,
Az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
Hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
Hogy terhüket te segíts hordani...
Megmutattad néha legalább,
Hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
Menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég, siess.. keresd,
Ki van jelölve a helyed.
 
"Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük." Máté 7,12
 
 
17.
 
 
Szemek tükréből tekint rád az Isten,
hívó karok erdeje nyúl feléd,
jóság harangoz milliónyi szívben,
és átölel a mérhetetlen ég.
 
    Közös folyamba ömlik ér az érrel
    és hömpölyög a négy égtájon át.
    Gondolatod a csillagokig ér fel,
    s tekinteted a jövőbe lát.  
 
Tiéd a kor, hogy titkukat kitárva,
úr légy a teremtett dolog felett,
és lelkedből áradjon a világba
türelem, béke, hűség, szeretet.  
 
    Perceidet az Idő tovahordja,
    s mind teljesebbé gyarapszol naponta.
 
"Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent:
Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Máté 9,13
 
 
18.
 
Halljad világ a vallomásomat;
Egyszerűek legyünk, mint az országút,
hogy mindenkihez elmehessünk.
Jók legyünk, mint a levegő,
hogy mindenkit megölelhessünk.
Édesek legyünk mint a kenyér,
hogy mindenkit etethessünk.
Vidámak legyünk, mint a bor
hogy mindenkit megnevettessünk.”
 
"A száj ugyanis a szív bőségéből szól. A jó ember jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat hoz elő...  Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet."  Máté 12, 34-37
 
19.
 
 
Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek.
     Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok,
     szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem:
     nélküled lankad buzgóságom.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom -
     nélküled sötétségben járok.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
 
"Menjetek és hirdessétek:
Közel van a mennyek országa!" Máté 10,7
 
 
 
20.
 
Istenem, Mennyei Atyám,
mily nagyszerű, hogy mindenütt
itt vagy velem, figyelsz rám,
s ismered minden léptemet.
Akkor is látsz, ha félelem gyötör,
akkor is látsz, ha elrejtem magam,
s látszólag semmit sem teszek.
Akkor is látsz, ha egyedül vagyok,
akkor is látsz ha álmodom
hatalmas dolgokról s jövőmről.
És milyen jó hogy itt vagy énvelem
és elkísérsz akárhová megyek.
Egyetlen szót sem mondhatok,
amit ne hallanál,
és ismered minden gondolatom.
Hatalmas tenyeredben tartasz
s jóságosan viseled gondomat. Amen.
 
"Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz."
Máté 6,6
 
21.
 
 
Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelemet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fölségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom, boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
és az örökké boldog életben
 
22.
 
Uram, tégy
ellentmondás nélkül engedelmessé,
a szív kisszerűsége nélkül tisztává,
zúgolódás nélkül türelmessé,
színlelés nélkül alázatossá,
szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá,
kislelkűség nélkül szomorúvá,
fennhéjazás nélkül komollyá,
könnyelműség nélkül vonzóvá,
hamisság nélkül igazlelkűvé!
Add, hogy
kevélység nélkül tegyem a jót,
önhittség nélkül meg tudjam inteni felebarátomat és
épülésére szolgáljak szóval és jó példával,
a Te igazságodat tartva szem előtt.
(Aquinoi Szt. T.)
 
"Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát."
Máté 7,24
 
23.
 
 
Add Uram,
hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és
   tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd,
   bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak,
   útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam,
   ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon,
   s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen
   az igazság - csak az igazság befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat,  
   szavaimat, tetteimet, ami fölemel!
 
"Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!" Máté 5,42

 
24.
 
 
Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik Arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.
 
"Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!"
Máté 5,44
 
25.
 
 
Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen.
Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen.
Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen.
Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen.
Hogy megmutattál mindent, ami szép,
és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép,
és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen.
 
"Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába." Máté 18,3
 
 
 
26.
 
Uram, adj türelmet,
   hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot,
   hogy megváltoztassam amit lehet,
És adj bölcsességet,
   hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
 
 
"Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!" Máté 5,48
 
27.
 
 
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
 
S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma." Máté 10,42
 
 
28.
 
 
Adni kell, adni, mindent odaadni:
Munkát, erőt, életet,
Pénzt, ruhát és kenyeret.
Könnyet, mosolyt, simogatást,
Jó szándékot, jó akarást,
Imádságot, egészséget,
Melegséget, élő hitet.
Odaadni akárkinek,
A legelső nincstelennek.
Szeretet adni - adni,
S érte semmit sem kívánni!
 
"Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát." Máté 7,21
 
29.
 
 
Adj, Uram, éber szívet,
 - hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat
   Tőled el ne terelje;
Adj nemes szívet,
 - hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje;
Adj egyenes szívet,
 - hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse,
   maga felé ne hajlítsa,
Adj erős szívet,
 - hogy azt semmi viszontagság meg ne törje;
Adj szabad szívet,
 - hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne   
   fűzhesse.
Adj, Uram, Istenem,
 - Téged megismerő értelmet,
 - Téged kereső buzgalmat,
 - Téged megtaláló bölcsességet;
Add, hogy életem
 - Előtted kedves legyen,
   állhatatosságom téged bízvást várjon;
   és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.
Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. Máté 10,32
 
30.
 
Uram, Istenem, én reményem,
hallgass meg engem!
Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe,
Adj erőt mindenütt.
Arcod látására törekedjem.
Önts belém reményt,
hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád.
Te ismered erőmet, és gyöngeségemet.
Őrizd az egyiket, gyógyítsd a másikat.
Te juss eszembe mindenütt.
 
"Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja."
Máté 6,34
 
 
31.
 
 
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat,
mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,
vajon nem nagyobb-e,
nem nehezebb-e a te számodra,
mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta,
szent kegyelmével,
irgalmával megillatosította,
reád és bátorságodra tekintett
és így érkezik a mennyből a Kereszt,
mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
 
"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak." Máté 7,6
 
Antoine de Saint-Exupery: Fohász
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes időbeosztásban! Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat! Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk! Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek! Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések művészetére!
 
Források: O O O O O O O O O
 
O O O O O O O O O
 
Ajánlott:  Versek gyűjteménye     Sík Sándor versei      Reményik Sándor összes versei
 
 
 
 
KÉPTÁR