Imádság - Családi imakönyv
 
 
S z o l g á l ó
 
S Z Ü L Ő K  I M Á D S Á G A I
 
 
 
Könyörgés gyermekeinkért
 
Buzgó imában, hittel kérünk,
mindenek Atyja, Istenünk:
Szentlelked ajándékozd nékünk,
tanácsodat megértenünk,
hogy korán neveljük neked
a ránk bízott gyermekeket!
 
Mint legelőd juhait, őket
Te gondozod és vezeted.
Hogy semmi el ne vonja tőled,
védve, szívünkre helyezed,
hogy Teneked őrizze meg
életüket a szeretet.

Szülők szívében szent szereteted
szent zálogát szemlélhetik.
Szülői szívek őket már az
örök otthonhoz köthetik.
Neked szenteltek legyenek!
Neked nőjenek, érjenek!
 
Bár örökölnék üdvösséged
holtig híven mindannyian!
Könnyítsd terhüket! Nyújts segítséget
korunk nehéz próbáiban!
Szent kezed adjon vagy vegyen,
csak minden javukra legyen!
 
Javukra és dicsőségedre
rád bízzuk őket. Hű kezed
legyen mindig segítségükre,
hogy jók és tiszták legyenek!
S ha mi nem leszünk már velük,
Te légy útjuk, eledelük!
 
Álld meg őket borúban, fényben!
Add, hogy boldogok legyenek.
s egykor, áldásunktól kísérten
biztosan célhoz érjenek,
hogy ott dicsérjünk szüntelen
örökre együtt! Így legyen!
 
Fr. A. Koethe
Ford.:
Túrmezei Erzsébet
 

 

A szülő imája
Ó, Mennyei Atyám, tégy engem jobb szülővé!
 
Segíts, hogy értsem a gyerekeimet, türelmesen hallgassam a mondanivalójukat és szeretettel válaszoljak minden kérdésükre!
Óvjál engem attól, hogy félbeszakítsam őket vagy ellentmondjak nekik.
Add, hogy olyan kedves legyek velük, amilyennek nekik kellene lenniük velem.
Ne engedd, hogy nevessek a hibáikon vagy megszégyenítsem, netán kinevessem őket, ha nem tetszik, amit csinálnak.
Soha ne büntessem őket a saját önző indítékaim miatt vagy azért, hogy a hatalmamat fitogtassam.
Soha ne vigyem őket a hazugság, vagy a lopás kísértésébe.
Mindig irányíts, hogy minden szavammal és tettemmel azt mutassam, hogy a becsület boldogságot ad.
Kérlek, gyógyíts ki az irigységből. És amikor nem tudok higgadt lenni, segíts Uram inkább csöndben maradnom.
Mindig tudatában legyek annak, hogy ők gyerekek, tehát nem várhatok tőlük felnőttes nézeteket.
Add, hogy ne vegyem el tőlük azt a lehetőséget, hogy önmaguk érdekében ők döntsenek.
Ajándékozz nekem bölcsességet, hogy az összes értelmes kérésüket teljesítsem, és bátorságot, hogy megtagadjam tőlük azokat a kívánságokat, amelyek ártanának nekik.
Tégy engem igazságossá, igazzá és béketűrővé.
Ó, Uram, add, hogy a gyerekeim becsüljenek engem, szeressenek és a jóban utánozzanak.
Ámen

 

Keresztény házastársak napi imája gyerekeikért

 

MENNYEI ATYÁNK,

Hálát adunk neked, hogy gyermekekkel

áldottál meg bennünket.

ÚR JÉZUS,

Segíts, hogy jó keresztény szülők

lehessünk és a hit irányítsa egész

életünket.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN,

erősíts bennünket, hogy támogassuk

egymást a gyermeknevelés nehézségeiben

és a bizalom légköre járja át

családunkat.

Minden könyörgés előtt mondjuk közösen:

SEGÍTS MINKET URUNK,

-hogy házasságunkat mindig a kölcsönös

megbecsülés, megbocsátás és hűséges

szeretet hassa át.

-hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk,

jóságos higgadtság, tekintély és

szeretet áradjon belőlünk.

- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink

jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni

őket a rossz környezeti befolyásoktól.

-hogy gyermekeink szorgalmasak legyenek

a tanulásban, kitartóak a munkában és

hűségesek a haza-szeretetben.

-hogy a szentmiséken való részvételünk

életünk erőforrása legyen.

-hogy gyermekeink a mi példánkon

tanulják meg a gyakori szentgyónás és

szentáldozás áldásos hatásait.

-hogy megerősödjön családjainkban a Szűz

Anya iránti tisztelet és a rózsafüzér

imádkozás fontossága.

-hogy aktívan részt vegyünk plébániai

közösségünk életében és gyermekeinket is

bátorítsuk az apostoli lelkületre.

-hogy ha gyermekeink közül valamelyik

meghívást kapna a papi vagy szerzetesi

életre azt hálásan elfogadjuk és

támogassuk annak egyre teljesebb

kibontakozását.

-hogy gyermekeink életük csalódásai,

veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai

közepette is megtapasztalják

gondoskodó szeretetedet.

-hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy

másik gyermekünk megrendülne hitében

és letérne a helyes útról, őt akkor is

szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal

segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.

-hogy gyermekeink a Te irányításoddal

találják meg társukat és választásukban

bízva családunk új tagját szeretettel

elfogadjuk.

-hogy gyermekeink házasságával és

gyermekvállalásával kapcsolatban katolikus

hitünk alapjaihoz ragaszkodjunk.

-hogy gyermekeink családjában a Te

békéd és szereteted uralkodjon és

unokáink is erősödjenek hitükben.

-hogy amikor más szülőkkel találkozunk fel

tudjuk ébreszteni bennük a felelősséget és

az imaközösségünkhöz való tartozás

vágyát.

Különösen könyörgünk a mai napon

................. bajban lévő és gondokkal

küzdő családért.

K ö n y ö r ö g j ü n k !

SZŰZ MÁRIA,

égi Édesanyánk, segíts bennünket, hogy

Szent Mónikához hasonlóan kitartsunk az

imában és családjainkban megtapasztaljuk

a hit diadalát.

ÚR JÉZUS,

kérünk add meg nekünk szülőknek és

gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet,

hogy majd együtt örvendezhessünk a Te

dicsőségedben az egész örökkévalóságon

át.

Ámen

 

 
 
Link: Szülők imája (pps)
 
Szülők: Istenünk Előtted nagyon nagy érték a gyermek, jutalmat ígérsz annak, aki csak egyet is befogad a kicsinyek közül. Megköszönjük gyermekeinket,
és azt az örömöt, amely a velük való élet, a nevelésük már eddig is adott. Apai anyai gondunkat, aggódásainkat, félelmeinket szeretnénk megosztani
Veled, mert egyre inkább érezzük, hogy szükségünk van Rád. Fogadd el a mi családjainkat, segíts, oltalmazz a nehézségek idején, légy velünk az
örömeinkben is, hogy áldott legyen, boldog legyen családi életünk. Ámen.

 
 
Az arsi plébános életében olvassuk, hogy az édesanya formálja az embert, és az édesanyának érzelmei, gondolatai tejével átszivárognak a gyermekekbe. És Rousseau mondja, hogy az emberek mindig olyanok lesznek, mint anyáik. Ha ez igaz, akkor nem kell másra törekednünk, mint hogy a Boldogságos Szűz Mária iránt való szeretetünk és gyengédségünk minél elevenebb, minél élénkebb legyen; mert ez a Boldogságos Szűz iránt való szeretet fog minket az Isten gyermekeivé és hőseivé nevelni. 
 
Uram, add a Te szemed,
 
Uram, add a Te szemed,
hogy Téged lássalak gyermekeimben.
Add a Te szived,
hogy őket szeressem,
és a Te szelidségedet,
hogy segitsek nekik növekedésükben.
Add a Te bölcsességedet,
hogy helyesen vezessem őket,
és a Te erődet arra a pillanatra,
amikor hagynom kell őket,hogy járják a maguk útját.
Amen.
 
 
Hívő Édesanya
 
Az az édesanya
a legtöbbet tette,
aki gyermekeit
Jézushoz vezette.
 
A legszentebb ösvényt
nékik megmutatta, –
az az édesanya
a legtöbbet adta.
 
Én sem kívánok mást,
minthogy megérhessem:
gyermekeim lelkét
tudni szent kezedben.
 
Ösvényeden járva
házadban szolgálni,
velük együtt Téged
örökre imádni.
 

Uram, ki házasságomat megszentelve nekem gyermekeket adtál, fogadd el most értük alázatos hálaadásomat, hallgasd meg irgalmasan buzgó imámat, add szent áldásodat gyermekeimre! Adj nekik jó egészséget, növeld őket a jó erkölcsökben, szeretetben, legyen velük a Szentlélek kegyelme, hogy sértetlenül megmaradjanak ártatlanságban és okosságban! Óvd meg őket minden bűntől és bűnre vivő alkalomtól! Add, hogy előrehaladva a korban, növekedjék bennük a szeretet is irántad! Uram, adj nekik erőt, hogy megtarthassák törvényeidet, engedelmesek legyenek, szorgalmasan dolgozzanak, mindig neked szolgáljanak, egész életükön át téged dicsérjenek! Istenem, amint elfogadtad áldozatul atyjától Izsákot, fogadd el tőlem is gyermekeimet! Atyai szeretetedbe, irgalmadba, erős védelmedbe ajánlom őket. Te oktasd, te vezesd őket jóságoddal, bölcsességeddel, úgy, ahogyan egyedül csak Te tudod. Ámen. (Emeljük föl szívünket! Görög katolikus imakönyv, Nyíregyháza 1992., 107. o.)

 

GONDOLKODÓ
Egy élet a kezedben
 
Ha a gyerekek kritizálva élnek,
   megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
   megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
   megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
   megtanulnak bűnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
   megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
   megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
   megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek,
   megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
   megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek,
   megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
   megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.

 


 

Források: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O