Lelkiség - Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI GONDOLATOK
 
ADVENT
 
 
 
 
 
Jegyzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
Advent
 
 
Advent jelentése: Úrjövet
Eredete a latin adventus: jövet / Adventus Domini: az Úr érkezése / Életünk adventje - készülődés a Krisztussal való találkozásra!
 
 
 
 
SZENTÍRÁS: Mk 1,1-8
Keresztelő János: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
Szent Márk könyvéből
 
Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete. Amint Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá egész Júdea vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Miközben megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül, és sáskával meg vadmézzel élt. Ezt hirdette: "Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket."
 
Mindenható, örök Isten, önts híveid szívébe szent elhatározást, hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé. (Könyörgés)
 
 
 
 
 
Advent
Szent Pál az "Úr megjelenésének" várására buzdít.
Az advent két pólus között feszül:
   - hála az Üdvözítő születéséért és a benne kapott ajándékokért,
   - valamint várakozás az idők végén bekövetkező dicsőséges eljövetelére.
Ha a közbeeső időszakot valóban a tevékeny várakozás tölti ki, Isten megerősít minket, hogy feddhetetlenek legyünk Urunk, Jézus Krisztus napján. Isten pedig hűséges és megtartja ígéretét! Életünk adventje - készülődés a Krisztussal való találkozásra!
Adoremus 2008 december
 
 
 
 
 
Mit mond az Advent?
 „Szolgáló” album: 1996 advent + Érszegi Gábor atya
 
Advent első vasárnapja Egyházunkat idézi, mely vele nyitja meg a liturgia új esztendejét feltáró szent kaput.
 
Mintha a mennyország előcsarnokában állnánk, adventi időben a Születés ünnepének teljes gazdagsága hitelezi előre kincseit.
 
Advent az "Úrjövetet" idézvén, Jézus dicsőségének eljövetelét, a megtestesülés és a születés emberfölötti titkainak ünneplésévé magasodik.
 
Advent az ősatyákat idézi, akik még csak várják és sejtették a titkot; a prófétákat, akik előre hirdették, hogy a földre szállás szűztől születik, hogy örömbe borítsa a világot, mikor az idők teljességében megjelenik.
 
Advent a tündöklő galileai tavaszt idézi, mely a homályba borult antik világban az Úr angyalát látta Názáretben meg­jelenni, midőn az igenlő szóra a tiszta szűz méhében az Ige megfogamzott s a régi Évának bűnét az új Éva, Szűz Mária kiengesztelte. Idézi az Istenanyának várakozását, aki a kis názáreti barlang­lakásban meghúzódva csodálta testének sértetlen voltát és méhének termékenységét és várta, hogyan nyilvánul meg a Földön a Megtestesülés.
 
Advent derengése felidézi a Karácsony gondolatvilágának fényességét, amikor Betlehem mikrokozmoszában a világon először voltak kénytelenek elhinni az emberek a történelem legszentebb pillanatának elérkezését. Oly nagy-erős csodákkal igazolta ezt az Isten: szűzi fogamzással és szűzen maradó születéssel; angyalok énekével és csodálatos csillaggal.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
Prohászka: Az Advent várakozásteljes, sejtelmes idő
Harmatozzatok…! (Rorate coeli) Adventi elmélkedések
 
Jól illik hozzá az a novemberi, decemberi reggel, mely nem tud kibontakozni ködből és sötétségből, elnyújtja a lélek vágyát is. E hosszú, elnyújtott keltegetés egyszersmind kikezdés  - az egyházi év Adventtel kezdődik. Kópiázza a a Krisztus előtti évek borongós homályát. Tehát várakozás, keltegetés, kikezdés – ezek az advent jellegei, melyeket Szent Pál is említett: Nox praecessit, dies appropinquavit… tűnik az éj, hasad a nap, ébredjünk erőteljes, szent életre, mely Krisztus felé siet.
 
Várakozunk, mert az Úr jön, boldog szolga ki Urát várja. Vigilia az élet, szent virrasztás, virrasztó éj az evangéliumi jegyeseknek: „Olajjal telt lámpák velünk, Jézus elé siethetünk.” Virrasztó éje a nagy ünnepnek, mikor Krisztust tényleg meglátjuk. Gót dómnak kapuzatában állunk, próféták, apostolok s az ecangélium cherubjai várnak ránk, de a kapu még zárva van, az élet izgalma fut végig rajtunk. Expectantes beatam spem… várakozunk, reménykedünk, szemünk az örök világosság kapuin függ… Jöjj el, Úr Jézus.
 
Készülünk. Először is egy szent, kedves ünnepre, a kegyelmek, az ajándékok ünnepére, a szent Karácsonyra. Átéljük az Advent vágyait, izgalmait, reményeit, hogy a karácsonynak kegyeletes, gyertyafényes, fenyőillatos ünnepén a kis Jézust örvendezve fogadhassuk.
Kivált három gyakorlatra lesz gondunk: (a) penitenciára, hogy tiszta legyen a szívünk, (b) összeszedettségre, hogy valamint a természet most magába vonul s készül új tavaszra, mi is magunkba térve jobban lássuk, s erősebben akarjuk, (c) a természetfölötti vágyak ébresztésére: harmatozzatok égi magasok… Isten, én Istenem, hozzád ébredek… nem felejtlek.
 
Különösen pedig ismét kezdők akarunk lenni. Jézus buzdít: kezdj! Mint ahogy a napsugár sziporkázik a zúzmarás fák bóbitáin s ingerkedve süt bele jégvirágos ablaktáblákon át szobánkba, mintha fölszólítana, kezdjünk hát élni – úgy Krisztus. Kezdjünk sokszor! Furcsa kívánság, de rendkívül fontos. A kezdetnek sajátlagos mozgalma, s lendülete van. Még nem ismer fáradtságot és csalódást. Van kedve. Gondolj a kikelet kezdetére, hajt a százéves tölgy és bükk is, puhul fakad a kenettől. Nem hajtana, ha kemény és száraz maradna. Az Isten keni föl a lelket - …propterea unxit te Deus… - a jó kedv kenetével oleo laetitiae. Nagy a föladatunk, a kezdet kezdetén állunk. Szent Pállal, amik előttünk vannak, azok után törekszünk!
 
Téríts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! Zsoltár
 
Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között állhatatosak maradjatok a hitben, örvendezők a reménységben és tevékenyek a szeretetben.
 
 
 
 
 
Az adventi koszorúnak nincs árnyéka
Szerkesztő: Jh.Betti
 
Elérkezett az Advent. Új ruhába öltözik a város, csillogó fénysorok ívelnek át fejünk felett. Némelyik fényalkotást szinte csodálattal nézzük. A virágos adventi koszorúkat köt már négy napja, és egy-egy polc mindig üresen áll nála. Örömmel mondja, hogy sokat visznek. Ennek jómagam is örülök, de hazafelé autózva azon tűnődtem, hogy vajon mi lesz a családi adventi koszorú sorsa. Kinek, miért kell? Mit ér az egész, ha csupán leteszik az asztalra dísznek, és karácsonykor arrébb tolják. Milyen fény tölti be a karácsonyra készülő szíveket ott, ahol az adventi koszorúnak nincs árnyéka? A szokás megmarad, a lényeg elveszik.
Lobogó fény kell a családi otthonba, szikrázó, valódi, igazi láng, levegővel játszó, világosságot és meleget sugárzó gyertyaszál. Hétről – hétre több fény töltse be otthonunkat, és e fényből új fény támad, szemek tükrében csillogó lángsugár. Várjuk a karácsonyt, adventi fénnyel, s mire Krisztus születésének ünnepe elérkezik, szívünket is átjárja a betlehemi kisgyermek mennyei fénye és szeretetének melege.
„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit” – mondja Keresztelő Szent János. Advent napjai erre hívnak minket: készítsünk utat lelkünkben az Üdvözítő érkezésére és tegyük egyenessé ösvényeit, hogy mások is Őhozzá keressenek utat a készületben. A mi lelki készületünk is olyan fényt fog árasztani körülöttünk, mint adventi koszorúnk gyertyalángja, és elvezethet másokat is arra, hogy ők is meggyújtsák gyertyájukat. - Ne félj a fénytől, és ne félj, hogy rád tör az ünnep öröme, ha te nem akarod. –
A szülők adventjei és karácsonyi nem fognak elveszni a múltba, mert örökségül adjuk gyerekeinknek, hiszen 10-20 év múlva ugyanúgy fogják ezeket az ünnepek megélni, ahogyan tőlünk ma megtanulják. Gyújtsátok meg az adventi koszorú gyertyáit - „Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit”
 
 
 
 
 
SZENTÍRÁS
Aki megkezdte bennetek a jót
Szent Pál apostol filippiekhez írt levele (1.fejezet)
 
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!
Valahányszor rátok gondolok, hálát adok Istenemnek, és mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg rólatok mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig részt vállaltatok (Krisztus) evangéliumának hirdetésében. Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. Méltányos is, hogy így gondolkodjam rólatok, mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket, hiszen ti osztoztok kegyelmemben, akár bilincsekben vagyok, akár az evangéliumot védelmezem és bizonyítom. Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére.
 
 
 
 
 
Adventi vasárnapok
Szolgáló album 2002. Advent: Jh.Betti hitoktató
 
ADVENT 1. vasárnapja - “Vigyázzatok és virrasszatok!”
Döntés – céltudatosság vasárnapja
Hogyan valósulnak meg dolgok? Az első lépés mindig az, hogy megszületik egy gondolat, elhatározás, hogy mit szeretnénk. Példának vegyünk azt az elhatározást, hogy házat szeretnénk építeni. Dönteni kell: házat akarok építeni! Mert, aki nem tud dönteni, csak “akarom is – meg nem is”, az sohasem fogja élvezni háza melegét, szépségét, örömét. Határozott döntés nélkül a célt nem lehet elérni.
Az Isten dolgaiban is pont így van. Először határozottan dönteni kell tudni: Az Istennel együtt akarom életemet élni! Célom, hogy megismerhessem Őt, hogy Hozzá tartozzak, hogy az Ő útján járjak.
Ezt a döntést - mint keresztény emberek - már valószínűleg kimondtuk, de döntésünket emberi gyengeségeink miatt, az idő múlásának homálya miatt újra ki kell mondanunk:
Az Istennel együtt akarom élni életem?
 
ADVENT 2. vasárnapja - “Tegyétek egyenessé az Úr ösvényét!”
Önismeret - Világosság vasárnapja
A döntéseinket a megvalósítás követi. A megvalósítás minden esetben átgondoltságot igényel. Ezen áll vagy bukik az eredmény. A házépítés példájánál maradva, megnézzünk mink van a megvalósításhoz., milyen lehetőségek vannak a tarsolyunkban.
Az Isten útján járva vegyük mi is számba mink van, és mik a lehetőségeink. A Szentírás is erre mutat, mikor Jézus érkezése előtt Keresztelő Szent János szavai csengenek fel: “Tartsatok bűnbánatot” Tegyétek egyenessé az Úr ösvényét!”
Ki vagyok én?
Milyen céljaim vannak? Mit tartok fontosnak?
Ki nekem az Isten, mit adok és várok tőle? Milyen vagyok embertársaimmal? Mit adok és mit vonok meg tőlük lehetőségeimből? Mit tudnék másképp tenni? Mire kelleni az eddigieknél fontosabbnak tartanom, és minek kellene kevesebb jelentőségét tulajdonítanom?
 
ADVENT 3. vasárnapja - “Köztetek van az, akit nem ismertek.”
Vállalás - Feladat vasárnapja
A házat megépíteni igen hosszadalmas és fáradtságos munka. Sokszor az ember elveszti kedvét, kitartását, néha a reménytelenség lebeg előtte. De újra és újra nekilát, mert tudja csak így boldogul, más helyette nem fejezi be. A feladat vasárnapja is erről szól: “mert más helyette nem fejezi be.” Fel kell ismernünk azokat a dolgokat, amiket Isten ránk bízott, amiket más helyettünk nem tehet meg. Bizony sokszor nehéz ezt a ránk szabott palástot felvenni, mert olyan mintha kényelmetlen lenne, mégis a miénk.
Az adventi 3. gyertya gyújtásánál keressük meg azokat a feladatokat, amiket Isten nekünk szánt. Ragyogjon fel szemünkben az Isten bizalmának fénye: “tudom mire vagy képes” – mert az Isten sohasem ad nehezebb keresztet, mint amit elbírunk.
Felismerem-e feladataim fontosságát?
 
ADVENT 4. vasárnapja - “Az Úr veled van”
Megvalósulás - Bizalom vasárnapja
Hogy mennyire tudunk örülni annak, amit megcsináltunk – a háznak, amit felépítettünk – attól függ milyen szívvel tettük ezt, mit áldoztunk fel az eredmény érdekében. Örülni csak annak tudunk (bármilyen kisdologról legyen szó), amit hittel tettünk meg. Az Isten is aszerint fogja tetteinket értékelni, hogy milyen céllal tettük azt: örömmel vittük-e véghez, vagy csupán a kényszerűség vitt rá minket. Ehhez az úthoz legfontosabb társunk a bizalom.
A “megvalósulás-bizalom” a négy vasárnap legnehezebb pontja: meg tudom-e valósítani a feladatomat a célnak megfelelően?
Miért teszem? - Miben bízok?
Önmagam tudok-e maradni a feladatok sokszínűségében, látom-e még a célt (vagyis a fától az erdőt). Képes vagyok-e másokban keresni az “énjét”, az Isten arcvonását? Bízom-e a mindennapok forgataga-, a ma problémái között  az Isten gondviselő szeretetében?
 
 
 
 
 
SZENTÍRÁS: 1Tessz 5,16-24
Legyetek derűsek
Szent Pál apostol tesszaloniki hívekhez írt levele
 
Testvéreim! Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Aki meghívott benneteket, az hűséges, és végbe is viszi.
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP