Lelkiség - Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI GONDOLATOK
 
KARÁCSONY
 
 
 
 
 
Karácsonyhoz kötődő ünnepek
 
 
 
KARÁCSONYHOZ KÖTŐDŐ ÜNNEPEK
Advent - dec+ / előkészület Karácsonyra
 
Jézus születése 12.25+
 
Karácsony utáni vasárnap:
Szent Család vasárnap -december+
 
 
Vízkereszt- Urunk megjelenése 01.06+
 
Urunk megkeresztelkedése 01.09+ (Évközi 1.vasárnap)
 
MÁRIA ÜNNEPEK KÖZT TALÁLHATÓ:
Gyertyaszentelő Boldogasszony 02.02+
Gyümölcsoltó Boldogasszony 03.25+
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
Jegyzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Karácsony
 
 
 
Karácsony ünnepe
Mindaz, aki rádöbben az Isten jelenlétére életében, valami rendkívüli módon szeretne köszönetet mondani. Dávid király úgy gondolta, templomot épít az Úrnak. Istent azonban nem lehet nagylelkűségben felülmúlni... Miközben oly nagy gonddal készítjük az ajándékokat, gondoljunk a legnagyobbra, amelyet ezen az éjszakán kapunk - ma este az Úr megtestesülését ünnepeljük.
Adoremus 2008. dec.
 
Vajon ragyoghat-e fel számunkra Istennek ennél nagyobb kegyelme, mint az, hogy egyszülött Fiát, aki csak az övé volt, Emberfiává tette - és fordítva: az ember gyermekét Isten gyermekévé?
Keresd az érdemet, keresd az okot, keresd az igazságosságot - és meglátod, nem találsz mást, csak azt, hogy mindez kegyelem.
Szent Ágoston püspök
 
Jézus Krisztus születése
Az evangélisták, akik Jézus gyermekségét lejegyezték, nem voltak tanúi az eseményeknek, de amit leírtak, valószínűleg Szűz Máriától hallhatták, aki visszaemlékezett a történtekre az angyali üdvözlettel kezdve egészen addig, amikor a tizenkét éves gyermeket a templomban megtalálták. Jézus születésének emléke több mint emlékezés. A kegyelem által újra átélhetjük azt az örömet, amit a Messiás világra jöttével Isten egykor nekünk ajándékozott. "Kezdetben volt az Ige" - fogalmazott János evangélista. Az örök és időtlen Isten vállalta a történelmi létezést, az emberi sorsot. "Isten az istentől, világosság s világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől" - imádkozzuk a hitvallásban. És hozzátesszük: mindez "értünk, ami üdvösségünkért" történt. Az evangéliumi szakaszoknak van azonban egy ítélkező, kemény megállapítása: "Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be." Ez nem csupán az akkori eseményre vonatkozik, hanem azóta is igaz...
A karácsonyi evangélium folytatása azonban az élet és a remény üzenetével folytatódik: "Mindazoknak, akik befogadják, hatalmat adott, hogy gyermekei legyenek." Jézus Krisztus sorsközösséget vállalt velünk, hogy Isten gyermekei, a mennyország örökösei legyünk. Az úr földi sorsa drámai volt, de nem tragikus. Ugyanígy az istengyermekség tudata megadja mindnyájunknak a biztos reményt, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik, sorsunk az Isten kezében van.
Karácsonyt ünneplünk. Ámulattal szemléljük a csodát, hogy ne csak az ünnepnek, hanem a hétköznapnak is értelmet adjon. Karácsonyt a szeretet ünnepének is nevezzük, de legalább annyira a hit és a remény ünnepe, hiszen Krisztus születése óta tudjuk, hogy a világ, s benne személyes sorsunk nem a vak végzete, hanem Istenben van elrejtve. Jézus születésének ünnepe növelje hitünket, erősítse reményünket és tökéletesítse szeretetünket. Isten szeretete járja át szívünket, és tegye végtelenül boldoggá karácsonyi ünneplésünket!
Részlet: Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek (Adoremus 2008)
 
 
 
 
 
SZENTÍRÁS:
Az Ige testté lett
János evangéliuma - december 25-i evangélium  Jn 1,1-18
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogta. Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tesz róla, és hirdeti: ,,Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet. Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
 
 
 
 
 
SZENTÍRÁS:
Jézus Krisztus születésének ez a története
Szent Máté evangélista  (1.fejezet, 18-25)
Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől." Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.
 
 
 
 
 
SZENTÍRÁS:
Jézus születése
Szent Lukács evangélista  (2.fejezet, 1-20)
Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
A pásztorok hódolata
Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat.Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektettett, bepólyált gyermeket." Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!" Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!" Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.
 
 
 
 
 
SZENTÍRÁS:
A napkeleti bölcsek
Máté evangéliuma
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat." Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. "Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz." Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: "Menjetek - mondta -, s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki." Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
Az Angyalok éneke
Szolgáló lelkiségi lap: 1999. december 24. Érszegi Gábor lelkipásztor
 
Karácsonykor az angyalok így énekeltek:
Dicsőség a magasságban Istennek,
és Békesség a földön a jóakarat embereinek.
 
Mi a “dicsőség” szót egy kicsit nehezen értjük meg, hiszen a mi magyar nyelvünkben elsősorban egy külső véleményt fogalmaz meg. Tudniillik azt, hogy valaki, akit a dicsőség érint, arról mások fogalmaznak meg véleményt, tehát ilyen értelemben a dicsőség azt jelentené, hogy ez a mi véleményünk az Istenről. Tényleg ez, de az is tény, hogy amikor a Biblia az Isten dicsőségéről beszél, akkor elsősorban az Isten nagy tetteit hirdeti és létében, valójában megmutatkozó nagy dicsőségről beszél. Egy Létezőnek a Létben megmutatkozó súlyát, fontosságát jelenti, az általa sugallt tiszteletet és dicsőséget.
 
Sokminden lehet a dicsőség alapja.
A gazdagság is - Ábrahám például igen dicsőséges, mert “gazdag, jószágban, aranyban és ezüstben”, mondja a Teremtés könyve.
A dicsőség jelöli azt a társadalmi állást is, amelyet az ember elfoglal - gondolok itt József történetére, aki azt mondja testvéreinek, “ha hazamentek mondjátok el atyámnak mindazt a dicsőséget, amit Egyiptomban körülöttem láttatok”.
A csődbe jutott, megalázott, elszegényedett Jób, akit még a közvetlen családja is kigúnyol azt mondja, hogy “megfosztottak dicsőségemtől”.
A dicsőség persze hatalmat is jelenthet. Ragyogást foglal magában, azt a tény - különösen a prófétáknál Izaiásnál és Jeremiásnál tapasztaljuk - hogy a király dicsősége és hatalma mit jelent.
A szépség tündöklését is jelenti a dicsőség, ilyen dicsősége van Áron főpap a ruhájának és ilyen dicsőség illeti a templomot,. Jeruzsálem dicsőségéről olvashatunk Izaiás könyvében, sőt Libanon dicsőségéről is, mint az Isten kedves helyéről. Természetes, hogy a dicsőség elsősorban a király része. Gazdagsággal és hatalommal együtt királysága tündöklését fejezi ki. Salamon Istentől olyan gazdagságot és dicsőséget kap, amilyet egy király sem kapott. Az embert, a teremtés királyát, dicsőséggel koronázta meg az Isten - a zsoltárok könyvében (8. zsoltár 6. fejezet).
Az Újszövetségi Szentírás a dicsőséget ugyancsak Istenre érti, de miután Istenünk és Urunknak a képmása Jézus Krisztus, ezért a dicsőség Jézus személyében az Isten dicsőségével azonos. Mint Isten Fia, dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása - mondja a Zsidókhoz írt levél (1, 3.)
Isten dicsősége felragyogott Krisztus arcán, írja a 2. Korintusi levél.  Róla sugárzik az emberekre ez a dicsőség, ugyanakkor Ő a dicsőség királya. És Izaiás amikor ezt a dicsőségét szemlélte, akkor - János evangéliuma szerint -  Róla, tudniillik Jézus Krisztusról beszélt (12,  41.).
Mi, akik ezt az éneket, mint az angyalok énekét valljuk, nem annyira ezekre a dolgokra gondolunk, hanem arra, hogy az Isten mekkora tettet vitt végbe, amikor önmagát emberré tette, pontosabban amikor egyszülött Fiát emberré tette, és elküldötte hozzánk. Ezért mondják az angyalok, hogy dicsőség a magasságban Istennek.
„…és Békesség a földön a jóakarat embereinek.”
 
A másik ilyen kulcsszó a béke, a békesség. Az ember lénye legmélyéből mindig vágyakozik a béke és a békesség után. Akkor is, ha a történelemben azt tapasztaljuk, hogy az emberek gyakran visszaélnek ezzel a szóval.
Mi olyan negyven politikai esztendő után vagyunk, amikor mindenki a békéről beszélt, de ezt a békét úgy képzelték el, hogy mi diktáljuk a feltételeket, és a másik ember, másik nemzet, másik politikai irányzat az általunk diktált politikai feltételeket elfogadja. Magyarán nem ismerték annak a jónak a természetét, amelyre mindenki vágyott, irányult. És azok az utak, amelyeken el akarták érni ezt a jót, bizony nem azonosak az Isten útjaival. A szent történelemből nekünk azt kell megtanulnunk, hogy miben áll az igazi béke keresése, és hallanunk kell, hogy a béke ajándékát Isten Jézus Krisztusban nyújtotta nekünk. Hogy igazán fel tudjuk mérni a szó által takart valóság teljes értékét éreznünk kell annak a termő talajnak az ízét, amely benne van a “szemita” kifejezésben, még a legspirituálisabb, leglelkibb felfogásban is, és az egész Bibliában, egészen az Újszövetség utolsó könyvéig.
 A próféták és a bölcsek reménysége valósággá vált Jézus Krisztusban, mert Őbenne és Őáltala legyőzetett a bűn, de addig, ameddig a bűn meg nem hal minden emberben, addig, amíg az Úr vissza nem tér az utolsó napon a béke csak eljövendő jó. A prófétai üzenet tehát megőrzi érvényét. “Az igazságosság gyümölcsét békében vetik el azok számára akik a békét megteremtik.”
            (Jakab apostol levele 3, 18.)
 
Ezt az üzenetet hirdeti az Újszövetség, Lukácstól a karácsonyi örömhíren kezdve, Pálon keresztül egészen Jánosig.
Nyilvánvaló, hogy a mi gondolkodásunk szerint a békesség mást jelent, mint amit az előbb felsoroltam. A keresztény felfogás Jézus Krisztusnak, az utolsó vacsorán elhangzott szavaiból indul ki: “Békességet adok néktek, az én békémet adom néktek. Nem úgy adom mint a világ.” - És itt van a gondolat lényege! Az Isten úgy adta nekünk a békességet, hogy legfőbb értékét, Önön magát egyszülött Fián keresztül odaajándékozta az embereknek.
Ha azt az üzenetet, amit az angyalok énekeltek és mondtak mai nyelvre akarom lefordítani, akkor azt kell mondanom, hogy azok az Isten előtt a kedves emberek, az Istenszeretők, az igazán jó keresztények - akik az Istennek a nagy tetteiért a dicsőséget meg tudják adni, és el tudják ismerni, hogy Isten milyen nagy dolgokat művelt a történelemben, és milyen nagy csodát tett abban, hogy egyszülött Fia érettünk emberré lett. Másrészt megtanulják Jézus Krisztustól azt a békességet adni, amit csak az Isten tud adni. Nem másokra rákényszerített békéről van szó, hanem arról a békéről, hogy mi az önmagunk értékeit oda tudjuk adni másoknak. Ez a keresztény felebaráti szeretetnek egyik fontos alapja, ez az a bizonyos békesség, amely minket hasonlóvá tesz az Istenhez. Ez az a bizonyos békesség, amely nem mások javának birtoklását, hanem önön magunk szétosztását jelenti. Amen.
 
 
 
 
 
Hol lakozik a Béke?
Szolgáló lelkiségi lap: 1999. december 24. Bódi Gáborné - hitoktató pedagógus
 
1. Karácsonyi köszöntéseink
2. A Béke ellentétei
3. A Béke Országa
 
1. Karácsonyi köszöntéseink
Karácsonyi köszöntésünket hallott, tanult hagyományok szerint fogalmazzuk meg. Képeslapok előképén, címzett oldalán is megjelennek, s karácsony estéjén tudatosan vagy csak éppen szokásból köszöntjük így egymást.
Legsivárabb - számomra semmitmondó - köszöntésként hangzik a
“Kellemes karácsonyi ünnepeket” üdvözlés. Jézus megszületésének jelentősége és a kellemes szó nagyon távol áll egymástól, nem méltó az Isten adta szeretet kiáradásának felismerésére, adott önzetlenségének örömteli fogadására.
Kívánhatunk “Boldog karácsonyt”, hisz a jézusi kis jászol és az örök élet boldogsága összecseng. Személyes köszöntés ez, a te boldogságod, örömöd legyen meg ezen ünnepen - ezt kívánom neked. Teljesedjék be személyes boldogságod, a megtalált öröm, hisz a  karácsonyon öröme nem lehet “a végre túl vagyunk rajta”, az “ezt a lebonyolítottuk”, a jó megszervezett rendezvény. Örömöt kell találnunk benne.
“BÉKÉS KARÁCSONYT”
Mire gondolunk, mikor “Békés karácsonyt” kívánunk egymásnak?
A béke a kisgyermek legelső érzelmeinek egyike. Ha szeretetben él, a félelem nem árnyékolja be létét, a teljes béke öleli át egész létét. Minden kicsi, felcserepedő gyerek ereiben érzi, érti mi a béke. Egyre több lépést leszünk képesek megtenni, majd megtanulunk sietni, és elfedjük a léptek sokaságában mi is ez a “béke”. Tudjuk mit jelent, s mégis elértéktelenedik, a mindennapok sodrában, elszaladunk mellette. Hová lesz a gyermekkori béke?
Szükséges-e, hogy lakótársunk legyen a béke?
Hogyan élhetünk vele közös házban, egy asztalnál otthonunkban, útjainkon kíséretében?
A békének legáltalánosabb megfogalmazása, a népek egymás melletti békés élete. Ez mindannyiunk számára fontos. Megdöbbentő közeli példák voltak számunkra, szinte a bőrünkön érezzük jelentőségét, mikor hallottuk a szerbek, horvátok, oroszok, csecsenek és még sorolhatnák messzi népek vitáit, sok ezer emberéletet követelő harcát.
Békén értjük a népek belső békéjét, s láttuk a cseh viszályokat, a magyar 56-os szabadságharcot, a román népirtást, a béke keresését. Béke társadalmi fogalma, hogy elfogadjuk egymást, hagyunk másokat jó céljaik szerint élni. A Béke Világnapja (január 1.) is erre hívja fel figyelmünket.
A békének egymásközti, személyes értelmi is van. Az elfogadom a másokat, a nem bántjuk egymást, a béke érdekében kötött személyes egyezségek, a hibáim belátása, a másik tévedései feletti szemethunyás, a saját érdekeim háttérbe helyezése. A béke nem lehet önző, erőszakos, a saját utamat járó élet. A béke összhang. Két ember között akkor lesz béke, ha elfogadják egymást, mikor felelősséget éreznek egymás iránt, mikor a béke és szeretet jegyében kezet nyújtanak egymásnak elásva a sértődöttséget és haragot, mikor képesek leszünk megbocsátani egymásnak, mikor megbecsüljük egymást, a személyes lelki értékeket. Ehhez a békéhez nyitottság kell, a másik szeretete, féltése.
De mindez akkor valósulhat meg, mikor megtaláljuk benső békénket. Személyes békémet önmagamban egyedül nem tudom megvalósítani. Az Isten teremtményei vagyunk, öncélú, “csak én” életünk nincsen. Részesei vagyunk az isteni életnek, így az egyedüli “én béke” nem létezik. Isten az Ő hasonlóságára teremtett minket. Az Ő élete a tökétes szeretet, ez az Ő békéje. Így a békénket mi is csakis így találhatjuk meg, ebben a szeretetben, mikor engedjük, hogy átöleljen Isten az Ő békéjével. Ő a mi belső békénk alapja. Őrá épül a megismerése iránti vágy, az isteni élet befogadásának nyitottsága, a tökéletesség keresése, a jóra való törekvés küzdelme, saját céljaink felismerése - az én békém megtalálása. Ez a benső békénk nem megvehető, nem árverezhető, nem elcserélhető. Lelkünk békéjéhez belső csend, őszinteség, tiszta lelkiismeret, saját céljaim megfogalmazása, mások elfogadása, az Istennel járt közös út szükséges.
 
2. A béke ellentétei
A béke hajtásait még gyökerében elfojtó erő az elégedetlenség. Aki elégedetlen önmagával, az Istennel, életével, mindennapjaival, társaival, barátaival, családjával, társadalmi helyzetével, munkájával, kötelezettségeivel az sohasem fog békében élni. Állandó megbántottsága, sértődöttsége, céltalansága a béke összhangját elfojtja.
 
A béke megtalálását elrejti előlünk önmagunk nem ismerése, az önismeret hiánya.
Céltalanság - Isten adta tehetség, képesség eltékozlása: Minden ember ért valamihez, tehetsége van. Tehetségem, képességem kihasználása kötelességem, mert így szolgálhatom önmagam és mások javát. Ha nem tűzök ki célokat magamnak nincs mit értékelnem, és így kudarc sem érhet - ez a menekülés az adott feladatom elől. Vállalmon kell, és lehető legjobban megvalósítanom amihez értek, sokszor érte feláldoznom kényelmemet, anyagiakat, sikert, elismerést.
Önteltségünk - “Én jobb vagyok náluk. Nekem szabad.” Ha sokra becsülöm saját erőmet, többet kívánok magamtól, mint mire képes lehetek örökös elégedetlenség, önvád nehezedik rám, mert igazságtalan vagyok magammal szemben. Amíg nem látjuk magunk hibáit, nem találhatjuk meg saját békénket sem, és nem fogunk tudni másokkal sem békében élni. Jogos és jogtalan sikereink nem emelnek mások fölé.
 
A békének nem lehet melegágya az igazságtalanság. Hogy a békét megtaláljuk igazságosnak kell lennünk, elsősorban magunkkal szemben. Tudnom a lehetőségeimet, a vágyaim realitását, a céljaim elérhetőségét. Igazságosam kell értelmeznem tetteimet, küzdelmeimet és hanyagságaimat. Ha megpróbálunk igazságosak lenni, reális célokat kitűzni, s annak megvalósításáért küzdeni minden öncélt alávetve, igazságosak lehetünk, s megtaláljuk az áhított békét.
Igazságosnak kell lennünk másokkal szemben is. Másokkal szembeni elvárásaink általuk is teljesíthető és jogos legyen. Első lépés kettőnk kapcsolatának értékelése, és a másik személyiségének megismerése. Sohase várjunk igazságtalanul a másiktól többet, mint amire képes lehet, amit meg tud tenni, mint ami az ő feladata lehet velünk szemben.
A békéhez hit és szeretet kell. Az Istenbe vetett hit, az érte kötött béke, a mindent odaadni képes szeretet, a magam érdekéről, sokszor jogos igazságáról való lemondás.
 
3. A Béke Országa
A választott nép évezredeken át a Megváltóra, az Üdvözítőre várt. Izaiás próféta a béke és igazság eljöveteléről jövendölt, melynek kezdete az isteni Gyermek megszületése lesz. Keresztelő Szent János, Jézus Krisztus - a béke - előhírnöke volt. Mivel kezdte tanítását? “Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét.” Bűnbánatunk méltó gyümölcse a teljes béke. Bűnbánatunkat az isteni megbocsátás teszi teljessé, így tölthet el minket a béke örömének teljessége. Az Ő Ország, a  Béke Országa a mi egyetlen és örök reményünk.
Ajánlott: Lelkem békéje (Imádság-vers mappában)                   
A békét, az Isten és ember békéjét, Jézus hozta el. Az Ő születése nyitotta fel az Üdvösség első lapjait, a Béke Országának kapuját előttünk. A béke Istenben van, Őbenne találjuk meg. A betlehemi kis Jézus békéjét érezzük, s bennünk kezdődik el, és adjuk tovább másoknak is. Így hozott az isteni kis Jézus világosságot közénk, Ő a kezdete a Béke Országának, melyet életünk során építünk fel a magunk számára. A béke Őbenne lakozik, a Béke Országának mennyei királyában, a betlehemi jászolban. A karácsonyt meg kell élni a maga legfontosabb örömével, az Isten befogadásával. Jászlat kell készíteni szívünkben, gondosan eligazított szalmaszálakat, hogy nyugodt, békés szállás lehessen a szívünk rejtekében megformált betlehem. A köszöntésünk is ehhez méltó legyen. A katolikus karácsonyi köszöntés ily módon fejezi ki az Ő békésségének megtalálását: ”Kegyelemteljes karácsonyt.” A kegyelem az Isten élete bennünk, az Isten szeretetének önzetlen ajándéka, az üdvösségre való örömteli meghívása.  Ha karácsony ünnepét, üdvösségünk kezdetének napját az Istennel való teljes egységben, a vele való lelki egyesülésben ünnepeljük meg, a béke szívünk mennyei jászolának lakója lesz, családi asztalunk vendége, útjaink társa, s a Béke Országa bennünk életre kél, hogy Isten áldásával másoknak teríthessünk asztalt közös békénkért.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
Szentírás a békéről
 
Így fogják hívni:
Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke fejedelme,.
Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége. Íz 9,1
 
Ő a békét hirdeti.
Békét népeknek és minden szentéjnek,
mindenkinek, aki szívből megtér hozzá.
Igen, közel az üdvösség azokhoz, akik őt félik,
a dicsőség lakik majd földjükön.
Az igazság és hűség találkoznak,
az igazságosság és a béke csókot vált.
A földből kisarjad a hűség, az égből igazságosság tekint le.
Igen, az Úr kiárasztja áldását és földünk meghozza termését.
Igazságosság jár előtte, és béke a lába nyomában.”
85. zsoltár: Ima a békéért
 
Béke lakozzék falaid között és biztonság házaidban!
testvéreim és barátaim miatt könyörgök:
jöjjön el neked a béke!
Könyörgök az Úr, a mi Istenünk háza miatt:
áldás legyen az osztályrészed!”
122. zsoltár
Azon a napon a kedvéért szövetséget kötök a mező vadjaival,
a magasban szárnyaló és földön csúszó állatokkal;
Eljegyezlek magamnak örökre,
eljegyezlek igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel.
Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat.”
Ózeás 2,20
Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal,
Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán,
egy kisgyermek is elterelgetheti őket.
Izaiás 11,6
 
 
 
 
 
Dicsőség - Békesség
”Dicsőség a magasságban Istennek,
és békesség a földön a jóakaratú embereknek!”
Szolgáló album 2003. Karácsony Érszegi Gábor atya
 
Itt Észak-Európában, nekünk az év folyamán a legnagyobb ünnepünk a karácsony. A legnagyobb ünnepünk azért, mert az egyre sötétedő kora téli éjszakák egy pillanatra megállnak, és Jézus születésének pillanatától újra növekszik a fény, újra hosszabb ideig világítja be a földtekét a Nap, és a fény növekedésével vidámabbakká, nyugodtabbakká, bátrabbakká leszünk és bátor szívvel várjuk a tavasz, a nyár közeledtét. De nemcsak ilyen egyszerű ok amiért nekünk a legnagyobb ünnep, hanem azért is mert minden érzelmünk előjön ilyenkor. Sokan vannak, akik közöttünk kicsinyek, és a kicsinyek a karácsonyfában, az ajándékban 
fölfedezik azt az Istent, aki Önmagát, egyetlen Fiát tudta nekünk odaajándékozni karácsony ünnepén. Sokan tele vannak érzelmekkel azért, mert karácsonynak az ünnepén eszünkbe jutnak azok a régi szép karácsonyok, amelyek a gyermekkorunkat fényessé, ragyogóvá tették. Ez akkor is igaz, ha azok a gyermekkori karácsonyok, mint az én korombélieknek bizony sokszor a nélkülözést is jelentették. De mindenképpen igaz, hiszen a gyerekeket mindenki a lehető legnagyobb kedvességgel, örömmel vette ilyenkor körül, mert ilyenkor a családok összefogtak és együtt készítették az ünnepet. Mert ilyenkor a családban nemhogy veszekedés, még hangos szó sem volt, és ünneplő arccal, ünneplő pillanattal ültek le az esti vacsoraasztalhoz, hogy vagy előtte, vagy utána fölragyogjon a karácsonyfákon a gyertyák fénye.
Sajnos, amikor kezdünk megöregedni, akkor egyre többször van, hogy ezeknek a föllobbanó gyertyáknak a lángjában bizony már nem élőket keresünk, hanem azokat, akik szerettek minket, és akiket mi is oly nagyon szerettünk, és akik ugyan sok évtizeddel előttünk jártak a hit jelével, de ma már a béke álmát alusszák. Isten szeretetének fénye, melegsége jár át minket, és a mennyei karácsonyt ünneplő üdvözültekét, hisz ők örvendeznek a krisztusi ünnepen, és több hálát éreznek, mint amit mi itt valaha is felismerhetünk.
Azt hiszem azonban, hogy kevesen gondolkodunk el az angyalok karácsonyi énekén. Szent Lukács evangélista írja, hogy amikor az angyal a pásztoroknak megjelenti, hogy megszületett  a Messiás, az Úr Jézus Krisztus, akkor angyalok jelennek meg az égen, és énekelnek: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakarat embereinek.” Kevesen gondolkodunk el, hogy miért ez a két mondat a karácsony legteljesebb jelentése, karácsony legteljesebb kimondása.
 
DICSŐSÉG
Nagyon nehéz a dicsőséget megfogalmazni, mi emberek a földi dicsőség világához vagyunk szokva, dicsőséghez, amelyet anyagiak fejeznek ki: a birtok, a pénz, a vagyon, az összegyűjtött értéktárgyak: És bizony be kell vallanunk, hogy ezek az összegyűjtött értéktárgyak úgy, ahogy Jézus Krisztus is mondja: a rozsda szétmarja őket, a moly megemészti, és az igaz, hogy bizony amikor eltemetnek minket annak az utolsó ingnek már nincsen zsebe. De ha volna is, mit érnénk, azzal, amit oda abba a zsebbe betesznek. Persze vannak értékesebb, dicsőséget jelentő dolgok is ezen a világon. Dicsőséget jelent ma a világon bármilyen komoly dologban első lenni. Sokan nézik végig a világszépe versenyeket, amelyek előzményei a nemzeti, vagy földrészi szépe választásoknak a sorozata. A világ szépe, hogy mennyire csak pillanatnyi öröm, és milyen gyorsan szertefoszlik, azt éppen ezeknek a nagyszerű kinézésű hölgyeknek a szerencsétlen sorsa példázza. A mi kis magyar történetünkben is van „Miss Hungary”, aki nem sokkal a megválasztása után bizony a halálba menekült, mert nem érezte a „világ szépe” dicsőséget elegendőnek az élethez, csak a halálhoz tartotta elegendőnek. Aztán az igaz, hogy vannak más értékesebb dicsőségek a földön, akár egy Nobel díj, akár egy megnyert sportverseny, vagy olimpia. Vannak közülünk egyesek akik politikai karriert futnak be, és talán éppen a politikai karrier a legmúlékonyabb. Egy-két év, és valaki más kapja meg ugyanazt a kinevezést. A politikusok négyévente kicserélődnek. Sőt ez a dicsőség annyira kétes, hogy az éppen a pályájuk csúcsán lévő politikusokat, miniszterelnököket, államelnököket már a dicsőségük erejében, a megválasztásuk idejében is ócsárolják, szidják, elégedetlenek velük. Bizony el kell gondolkodni azon, hogy az evilági dicsőség milyen kétes értékű.
 
Az Isten dicsősége egészen más.
Megismerhetjük az Isten a dicsőségét a  teremtés nagyszerű tettéből. Mi bármit készítünk itt a földön az anyagot, azt az anyagot, amelyet készen kaptunk használjuk föl. Abból készítünk értékesnél értékesebb tárgyakat, de abból az anyagból csak azt tudjuk megtenni, amit az Isten belerejtett, mint lehetőséget. Értékeket, terveket, amelyeket az anyag hordoz. Az agyagban a téglát, a kemény csillogó érckőbe az acélt, vagy a gyémántba a csodálatos ékszert, és folytathatnám végtelenül. Ezzel szemben az Istennek a teremtő hatalma a semmiből teremt meg valamit. „Ezért – mondja Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében – a teremtett világ dolgaiból következtethetünk az Istenre, és az Isten dicsőségére.„ Még szebb ez a gondolat, ha belegondolunk, hogy az Isten nemcsak a semmiből megteremti az anyagot, de az anyagba az Ő eredetei terveit, mint lehetőségeket belerejti. S az ember immár több ezer éve és ki tudja még hány ezer évig fogja folytatni, ezeket a lehetőségeket újra meg újra megismeri, fölismeri és újabb csodákat, az élet csodáit, az emberi alkotásnak a csodáit hozza létre. Van egy ilyen mondás: a világnak hét csodája van. A hetes szám a teljességnek, a tökéletességnek a jelképe. És a világnak hét csodája annyit jelent, hogy a világnak számtalan csodája van. Soha senki, én magam sem, ti sem valószínű, meg talán egyetlen ember sem vállalta azt, hogy végigszámlálja, végiggondolja mennyi csodája van a világnak amit az Isten teremtett. És mennyi csodája van a világnak, amit az Isten teremtéséből az ember alkotott, és létrehozott.
 
Amikor Szent Pál apostol Jézus Krisztusnak a föltámadásáról beszél, akkor elmondja nekik, hogy először azok támadnak föl, akik már meghaltak, azután mi, akik még élünk átalakulunk az anyagiból szellemivé leszünk és elragadtatunk Krisztus elé. És Krisztus azzal az erővel, amivel mindent megtehet átalakítja a mi beteg, romlandó, gyarló testünket és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez. Ez az Istennek a legnagyobb dicsősége, hogy azt ami anyagi, azt ami földi, ami szétesik a sírban,
ami nem örök, át tudja alakítani, és olyanná tudja tenni amilyen Ő maga volt a föltámadás után. Nem véletlen tehát, hogy Szent Pál apostol azt írja az efezusi levélben: „Nézzétek mekkora az Isten hatalma fölöttünk, akik Őbenne hiszünk.” Valóban, aki hisz az Istenben, az megismerheti az Isten dicsőségét.
 
De az Istennek igen nagy dicsősége az, ami történt a paradicsomkerti történet után. Tudjuk Ádám és Évának a bűnét. Nem is ezzel akarok foglalkozni, hanem hogy ott ígéri meg az Isten, hogy megváltót küld, és a Megváltó Jézus Krisztus személyében jelenik meg. Csodálatos amire épül ez az egész gondolat. Jézus Krisztus, az Isten egyszülött Fia, Önön része, amelyet emberré tesz. Miért? Hogy az embert fölemelje a maga bűnös emberségéből, és lehetővé tegye, hogy az Isten életében részesedjék. „Mert amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és az emberre vonatkozó törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig Isten fiai vagytok, Isten elküldte Fiának lelkét szívünkbe, aki arra biztat minket, hogy kiáltsuk: Miatyánk. Ha tehát többé nem vagyunk már szolgák, hanem fiúk, ha pedig fiúk, akkor örökösök is, az Isten örök életének a részesei is. ” (Gal. 4,1-7) Hogyan tapasztaljuk meg az Isten dicsőségét? Úgy ahogy az a valóságban is történt. Szent Péter apostol, amikor Pünkösdkor, a Szentlélek eljövetelekor kiáll a világ minden részéből összegyűlt zsidók elé, akkor azt mondja nekik, hogy ez a Jézus Krisztus a halálból való föltámadás által Úrrá és fejedelemmé lett, az Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ezért talán nem baj, hogy amikor karácsonykor a gyertyák fényébe tekintünk, gondolunk azokra, akik a meghaltjaink, akik szeretteink, mert eszünkbe jut az, hogy igazából mi azt a nagyszerű élményt, hogy mit jelent: Krisztus asszonytól született, és mit jelent az, hogy: Krisztusban mi mindannyian örökösei vagyunk az Istennek, talán egy kicsit jobban értjük - de igazából megtudni, hogy ez mi, akkor fogjuk, amikor eljön Jézus Krisztus ítélni eleveneket és holtakat – ahogy a „Hiszek egy-ben” mondjuk. „Amikor külön állítja jobbjára a jókat, baljára a gonoszakat, és meghívja a jókat, hogy jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek birtokotokba azt az Országot, amely néktek készült a világ teremtése óta.” (Szt. Máté evang. 25. fej.)
 
 
BÉKESSÉG
Természetesen ennek az éneknek, amit az angyalok énekelnek van egy második része is: a békesség. Már kimondtam, hogy mit jelent az igazi békesség. A világ békessége és az Isten békessége között óriási a különbség. Nagyszerű latin tanárom, Gottfried atya, amikor minket Tacitus soraival nevelt az életre, és fölolvasta ezt a két sort, ami rendkívül tömör, amit Tacitusz a Britannia-t elfoglaló rómaiakról írt: „”solicitüdinom fecerunt et pacem apellaverunt” -  megöltek mindenkit, csendet teremtettek, és erre azt mondták, hogy béke van.  – és akkor kinézett az ablakon (ott volt a temető 56-os hősökkel), és ezt mondta: nézzétek meg, ez a római béke. Az a római béke, amelyet minden jog azóta is minden béke forrásának tekint. Ezt mi magyarok is megtapasztaltuk, nemcsak a közelmúltban, de az elmúlt 40-50 évben, hogy mit jelent, ha egy győztes hatalom békét csinál. Megalázottságot, nyomort, keserűséget, elnyomott embereket, elnyomott gondolatokat, tönkretett életeket.
Ezzel szemben mi az Isten békéje? Az, amit a szentmisében is mondunk a Miatyánk után, amikor áldozásra készülünk, Jézus szavaival: „Békét adok néktek, az én békémet, adom néktek.”
Bizony Jézusnak a békéje, az a béke, mikor az Isten önmagát adja oda annak, aki tulajdonképpen a bűn miatt szembeszegül vele. „Mi Ádámban és Évában az emberiség közös bűnében, és a mi saját bűneinkben szembeszegülünk az Istennel. Mi az Isten válasza erre? Hogy hasonlóvá teszi a mi emberi életünket a saját megdicsőült testéhez, és azzal a hatalommal, amellyel mindent megtehet föltámaszt minket a halálból.” (Filippiekhez írt levél 3, 20-21) Ezen az estén, amikor visszagondolunk arra a meleg karácsonyra,  amely nekünk örömet okozott a gyerekkorunkban. (Ma is örömet okoz, mert ma nem kapunk, hanem mi adunk), amikor tele vagyunk élő, érzelmes képekkel, mert a gyerekeink a mai estén örültek, és örülnek az ajándéknak, a szeretetnek, a csendnek, a melegnek, ami ilyenkor a családokat eltölti. Ezen az estén, amikor eszünkbe jutnak azok, akik valamikor minket szerettek,  és akiket mi szerettünk,   és amikor belenéztünk a gyertyák ragyogó világosságának fényébe bizony eszünkbe jut, hogy karácsonynak mekkora értéke van. Mi most itt sokan vagyunk a templomban, és mindannyian azért vagyunk, mert ezek a gondolatok vonzanak, hívnak minket. Vannak itt közöttünk olyanok, akik a hit meggyőződésével jöttek el ma imádkozni, és örülök neki, hogy szépszámmal vagyunk itt. Vannak közöttünk természetesen olyanok is, akik nem rendszeresen jönnek, akik talán egy kicsit félve gondolnak arra, (azokkal együtt, akik egy évben egyszer-kétszer jönnek), hogy talán szemrehányó szavakat kapnak a lelkipásztortól. Nem kapnak, mert nekik is joguk van arra, hogy szembenézzenek az Isten békéjével. Ha az Isten nem kéri számon rajtunk a vétkeinket, sem az ősatyákét, sem a közös bűneinket, sem a saját bűneinket, de szíve egész szeretetével odaadta magát karácsonykor, akkor a lelkipásztor sem kérhet számon semmit. Még azokat sem, akik csak kíváncsiskodni jöttek ide, mert csak éppen hogy pislákol bennük a hit. De elismerem, sőt biztos vagyok benne, hogy akik itt vannak, azok mind azért jöttek, mert hívja, vonzza őket az Istennek a csodálatos dicsősége, amelyet a nagy tetteivel valósított meg, és amely nem 4 évig, egy választási ciklus erejéig, nem a vagyon erejének meglétéig, nem a halálig, hanem örökké tart. Mert biztos vagyok benne, hogy szeretnének az Istentől békességet kapni. Lehet, hogy az Istent sokszor megbántottuk, megbántották, mégis az Isten szeretetére és békéjére vágynak, és vágyódnak.
És mi mindannyian arra gondolunk, hogy amikor eljön Jézus Krisztus, és jobbjára és baljára állít bennünket, akkor mi a jobb oldalán állhassunk, és abban, amiben most csak hiszünk, és reménykedünk, hogy színről színre megtapasztaljuk az ő dicsőségét, és az ő békességét. Egy örökkévalóságon át a magunkénak vallhassuk. Ott leszünk a közelében. Amen.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
A Kisjézus jászolánál
Betlehemi mese hittanosoknak
Szolgáló album 2003. Karácsony - Betlehemi történetek gyerekeknek (Jh.Betti hitoktató)
 
A Jóisten elérkezettnek tartotta az idő, hogy Jézus megszülessen az emberek közé, az ő üdvösségükért az emberi élet útját játja. Összehívta a mennyben angyalait. Angyalok! – szólt a tőle megszokott őszinte, békés, szerető, mindenható hangon.  Földi feladatot bízok egy angyalra. A Kisjézus nemsokára megszületik, a pusztában lesz a jászola, de állatokat kell összegyűjteni a pásztori kunyhóba. Ki jelentkezik erre a feladatra? Az egyik angyal nagy örömmel jelentkezett: Én Atyán szívesen megyek! Jó, menj te. Látod? Ott a jászol. Keress a Kisjézus és családja mellé megfelelő állatokat.
Az angyal kihirdette az állatok között, hogy jelentkezhetnek a jászolhoz. Hosszú sorokban álltak a betlehemi puszta pásztorkunyhója előtt.
A legelső állatot szólította az angyal: Te ki vagy hatalmas állta? Én az oroszlán vagyok, mondta. Én vagyok az állatok királya. Mindenki fél tőlem. És miért szeretnél a Kisjézus jászolához menni – kérdezte az angyal?
Mert én megvédeném mindenkitől, senki sem merne idejönni, mert félnek hatalmas erőtől. Jó lenne, gondolta az angyal, hiszen a félelmetes oroszlán miatt minden rosszszándékú távol maradna a jászoltól.
Majd hosszasan tovább gondolkodott, és így szólt: Ne haragudj oroszlán, de nem jöhetsz be a jászolhoz, mert nemcsak a rossz, de a jószándékú emberek is félnének tőled, és a Kisjézus az embereknek békét hoz, és nem félelmet. Az oroszlán csendben elballagott.
A következő állat a farkas volt. Büszkén kiállt az angyal elé, és elmondta, hogy ő a megfelelő állat, mert neki bizony mindig igaza van, megverekszik az igazáért, mert ha valakinek nem tetszik amit mond, akkor ő bizony megharapdálja, megcibálja, megkergeti. Az angyal rögtön elküldte a farkas, mert tudta a Kisjézusnak nem tetszene egy veszekedős, önző társ.
Hát te kedves kis vigyorgó állat, ki vagy? Szép a bundád, nagyon aranyos vagy? Én a róka vagyok! – válaszolt nevető hangon. És miért szeretnél a jászolhoz jönni:  Ó angyalka, én leszek ide a legjobb. Majd Betlehembe minden nap elmegyek, hogy ennivaló lopjak a Kisjézusnak, Máriának és Józsefnek. Hoznék nekik, sajtot, mézet, és Máriának hogy megsüsse még csirkét is. De ha a csirkét megsütötte, magamnak is lopnék egy kicsit belőle, csak a szárnyacskáját. Igaza van a rókának - gondolkodott az angyal. Nem lenne többet gondjuk, hogy a Kisjézust finomságokkal etessék. De rókakoma – szólt az angyal, mégsem mehetsz te oda, mert nem vagy becsületes, a Jézuska sohasem örülne ellopott ételnek.
Sorra jöttek az állatok, de angyal mindegyiket elküldte őket, mert az egyik lusta volt, a másik kiabálós, a harmadik hazug, és így tovább. 
Az angyal egyedül maradt a pusztában. Körbenézett és a messzi távolban meglátott ismeretlen állatokat.  Rögtön hozzájuk ment. Ti kik vagytok, göndör szőrű kis állatkák? Nem is jelentkeztetek a jászolhoz. Ó, kedves angyal mi a bárányok vagyunk. Hogyis jelentkeztünk volna mi? Mit csináltok – kérdezte az angyal. Esszük a füvet. És holnap? Holnap is a füvet esszük – mondták. Verekedni szoktatok? Ó nem soha – mondták. És Lopni, kiabálni? Azt sem szoktuk – válaszolták szinte félve a bárányok. Na bárányok, én titeket választalak. Ti mehettek a Kisjézus jászolához, mert békességes állatok vagytok, a Kisjézus titeket biztos szeretni fog.  És a bárányok nagy örömmel indultak el.
Az angyal azonban meglátta a mező közepén a teheneket és kisborjakat. Odasietett hozzájuk. Kedves kicsi állat, miért mentek a szekér mellet – kérdezte. Apánk, anyánk húzza azt, és mi is segítünk nekik. Az angyalnak rögtön megtetszett a kisborjak válasza, így szólt hozzájuk: menjetek szüleitekkel a pásztori kunyhóhoz, mert a Jézuska a szófogadó, segítőkész, szorgalmas állatokat kedveli, nektek biztosan örülni fog. És ők nagy boldogan elindultak felkeresni a jászol helyét.
Az angyal azonban még egy állatot szeretet volna. Körbenézett messzi a határba, és nagyon távol hosszúfülű, szürke állatokat látott meg, amint éppen szalmát vacsoráztak. Csendes hangon megszólította őket: Kedves állat csak nem te vagy a szamár? De én vagyok, válaszolta egyikőjük csendesen. Van aki fél tőled? Félni tőlem? Ugyan mit beszélsz? És van, aki haragszik rád? Nem hiszen hogy lenne ilyen, jóbarátom minden társam. És ebben a pillanatban a nagyobbik két szamár szinte egyszerre nyúlt a szalmarakás felé, és a szájukba vett hatalmas falatot letették a kis szamár elé a földre, hiszen ő nem érte fel az etetőt. Amikor ezt az angyal meglátta örömmel felkiáltott: ti menjetek a Kisjézus jászolához, mert az Ő legnagyobb öröme a jószívűség lesz. Ti lesztek a kedvenc állatai. A szamarak szinte szólni sem tudtak örömükben, csak tőlük szokatlan sietséggel elindultak a betlehemi jászol felé.
Az angyal mégegyszer körbenézett a jászolnál, és boldog volt hogy teljesíthette küldetését, hiszen a megfelelő állatokat vezette a jászolhoz: a békességest, a szorgalmast és a jószándékút.
 
 
 
 
 
Farkasok a jászolnál?
Betlehemi elmélkedés felnőtteknek
Szolgáló album 2003. Karácsony - Jh.Betti hitoktató
 
A pásztori kunyhó körül oroszlánok portyáznak, mély, erős hangon felhorkannak az éjszakában.  A csendet olykor farkasok vonyítása töri meg, és Betlehembe rókák járják az utcákat, hogy lopva minden jóhoz jussanak. Virrad a hajnal, kakasok kukorékoló párviadala figyelmezteti a jászolnál őrt álló katonákat, hogy szolgálatuk lejárt, jön a váltás. De lám szekér érkezik, felékszerezett lovakkal, és a király, sőt a római császár követei kincsekkel telt ládákat hoznak szolgák seregével az Újszülöttnek egy levél kíséretében, mely békés tárgyalásra invitálja az illetékeseket. Milyen hétköznapi, értéktelen, szinte visszataszító történet. De miért? Hiszen az élet, a mindennapok erről szólnak. Az „oroszlánoké, a farkasoké, a rókáké, és a kakasoké” a világ. Védők, szolgák, kincsek, tárgyalások nélkül az ember (a világiak szemében mit sem ér. Ha valaki „Valaki, akar lenne”, ezek nélkül labdába se rúg.   Mégis a karácsony, Jézus születése ennek éppen az ellenkezője: birkák, borjak, szamár, szalma, pásztor, énekszó, angyalok. Milyen egyszerű történet. Semmi csattanó, poén. Krisztus születésénél nincsen „felhajtás”, csak a „csendes éj”, és a csillagok. Ezzel teszi az Isten ünneppé Jézus születésének napját.  A Kisjézus még lépni, még beszélni sem tud, de már születésével is az igaz értékekre tanít. A bárányok szelídségét kedveli, és a pásztorok őszintesége felé fordítja kisgyermeki csillogó tekintetét. Ilyen az Isten. A békességben és a tisztaszívűségben talál magának otthont. Nem megy oroszlánok közé, nem kutat kincsesládákban, és nem kezd pozíciótárgyalásokba. A miértre és hogyanra csak egy választ ismert: szeretetből szeretettel. De hogyan vélekednek az emberek? Tény, hogy a „rókák és a farkasok” nevetnek ezen, elűzik földjükről vagy rosszabb esetben kihasználják  azokat, akik a szívüket, az elveiket tartják a legfontosabbnak. De a betlehemi csillagunkat, a hitünket, így se veszítsük el. Bár az élet mindig hoz nehézséget, aggodalmakat, küzdelmeket, figyelmetlenségeket, parttalanságot, meg nem értettséget, nézeteltérést,  hiábavalóságot, beleuntságot, magányosságot, fáradtságot, és  lázadást.   De adjon biztatást nekünk, hogy a pusztába, szalmajászolban született Jézuska is felnőtt, de nem vesztett el semmit, önmaga tudott maradni, az aki volt - a bárányok és a pásztorok társa és barátja. Szeretetből szeretettel élte az életét. A karácsony egyik legfontosabb üzenete: „mindenkinek van útja a jászolhoz, az Isten szeretetéhez” - ne hagyjuk szétmorzsolni a „farkasoknak és rókáknak” a kereső, őszinte szívünket, ne veszítsük a félhomályban a hitünket, ne fújja be homokkal a „sivatagi szél” a céljainkat és az elveinket.
 
Csak messzinek tűnő csillagokat látunk, de ezek felé érdemes menni, mert valódi csillagok, és a lelkünk mélyén érezzük, hogy az Isten valamit ránk bízott, és ezen az úton nem hagy cserben - ez az „Isten útja”. Mielőtt bármihez hozzászólunk, véleményt mondunk, vagy döntést hozunk, ne felejtsünk el felnézni arra a betlehemi csillagra, amely a napkeleti bölcseket is elvezette a Kisjézus jászolához. Mert aki keresi az Istent, megtalálja, hiszen Ő végtelen szeretettel várja jászolához az őszinte szívvel keresőket. Ez az életünk célja, amiért mindennap útrakelünk, a kedvünkre való vagy fárasztó dolgainkat tesszük: a Kisjézus jászolát szeretnénk megtalálni a pusztában – csendben térdethajtani és az angyalokkal együtt énekelni: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Szent Család ünnepe
 
 
 
II. János Pál pápa: A Szent Család (részlet)
 
„A Szent Család – Jézus, Mária és József – azáltal lett szentté, hogy az Ige megtestesült benne. Akárcsak a többi család, az övéké is megannyi tiszta, emberi vonást tartalmaz.
Az evangélium tanítása szerint rendkívül szegények voltak, és mind az Istenfiú születésekor, mind Egyiptomban – ahová el kellett menekülniük -, mind pedig Názáretben – ahol később letelepedtek – egyszerűen, kétkezi munkájukból éltek.
Jézus, Mária és József alakjában éppen az a nagyszerű, ahogyan kapcsolatot teremtenek az emberekkel, a többi családdal, tehát a társadalommal. Éppen ezért mindenkinek úgy kell alakítania az életét, hogy őket is belevonja a házasságban és a családba fölmerülő valamennyi problémába. Mert velük együtt, komoly és mély összetartozással, felelősségérzettel mindent megoldhatunk.
Hasonlóképpen, mint Názáretben, így lesz jelen Isten a családban, egymáshoz ölelve minden emberi sorsot.”
  “Irgalmában meglátogat minket a Magasságból, hogy világosságot adjon az embereknek… lábukat meg a béke útjára igazítsa.”
 
 
 
 
 
A házasság és a család szent
A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű,
az Egyház és a mai világ viszonyáról szóló lelkipásztori konstitúcióból
 
A férfi és a nő a házasságban már nem két test, hanem csak egy (Mt 19,6), személyük és tevékenységük bensőséges kapcsolatában egymás kölcsönös segítségére és szolgálatára vannak, egységüket átélik, és egyre szilárdabban érzik a magukénak.
 
Ez a bensőséges egyesülés – hiszen itt két személy kölcsönös önátadásáról van szó -, nemkülönben a gyermekek érdeke is a házastársak teljes hűségét követeli meg, és sürgeti, hogy felbonthatatlan legyen egységük.
 
Krisztus Urunk bensőségesen megáldotta ezt a sokoldalú szeretetet, amely az isteni szeretet forrásából eredt, s Krisztus és Egyháza egyesülésének mintájára jött létre.
 
Ahogyan ugyanis egykor a szeretet és a hűség szövetségével sietett Isten a népe elébe, úgy most a házasság szentségén keresztül találkozik az emberiség Megváltója és az Egyház Jegyese a keresztény hitvestársakkal. Velük is marad, hogy amiként ő szerette az Egyházat, és önmagát adta érte, ugyanúgy szeressék egymást a házastársak is kölcsönös odaadással és örök hűséggel.
 
Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása lesz, Krisztus megváltó ereje és az Egyház üdvöt szerző tevékenysége irányítja és gazdagítja, hogy a házastársak valóban eljussanak Istenhez, magasztos atyai és anyai hivatásukban pedig segítséget és erőt kapjanak.
Ezért a keresztény házastársakat külön szentség erősíti meg állapotbeli feladataikban és méltóságukban, sőt erre mintegy fel is szenteli őket, ennek erejével teljesítik házastársi és családi kötelességeiket, ez tölti el őket Krisztus szellemével, amely egész életüket hittel, reménnyel és szeretettel hatja át, így halad előre egyéni tökéletesedésük és egymás kölcsönös megszentelése, tehát Isten együttes megszentelése.
Ezért a gyerekek és mindazok, akik a családi körben élnek, könnyen rátalálnak a természetes emberi erények, az üdvösség és a szentség útjára, ha a szülők jó példával járnak elől, és vezetik a közös családi imádságokat. A házastársak tehát, akiket az apaság és az anyaság méltósága és tiszte ékesít, szorgalmasan teljesítsék a nevelés, különösen a vallásos nevelés feladatát, amely elsősorban rájuk tartozik.
 
A gyerekek – az új élet a családban – a maguk módján hozzájárulnak a szülők megszentelődéséhez. Hálás szívvel, kegyelettel és bizalommal viszonozzák szüleik jóságát, és mint hűséges gyermekek, mellettük állnak a viszontagságok és az öregkor magányosságában.
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
01.06. Vízkereszt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
01.09. Urunk megkeresztelkedése
 
 
 
SZENTÍRÁS:
Jézus megkeresztelkedése
Szent Lukács evangélista  (3.fejezet, 15-16. 21-22)
 
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: "Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.
Ekkor történt, hogy amikor a nép megkeresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP