Lelkiség - Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI GONDOLATOK
 
NAGYBÖJT
 
 
 
 
 
Jegyzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Nagyböjti idő
 
 
 
Könyörülj rajtam, Istenem! 
50. zsoltár
Könyörülj rajtam, Istenem!
Mivel irgalmas és jóságos vagy,
töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
Mosd le bűnömet teljesen,
és vétkemtől tisztíts meg engem.
Gonoszságomat beismerem,
szüntelenül előttem lebeg bűnöm.
Egyedül csak ellened vétettem,
ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elől,
és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
 
 
 
Nagyböjt kezdete:  HAMVAZÓSZERDA
Szolgáló album 2004. Nagyböjtje Szerkesztő: Jh.Betti
 
A nagyböjt kezdete hamvazószerda. Az Egyház feladata, hogy az embereket Istenhez vezesse, és ezt liturgiájában is kifejezi. Az Istenhez a tiszta lélek vezet – a nagyböjt megtisztulás, a bűnbánat ideje, és ezt a megtérést az Egyház e szavakkal indítja el:
„ Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel.”
 
 „Emlékezzél ember, hogy a látszat, a „porszem” földi életed, léted mögött van egy Valóság, az örök életed. Lépj túl a föld porán, és mögötte a Valóságot, az Isten Valóságát keresd és lásd meg. Te nem a porra vagy hivatott, hanem létedből fakadó krisztusi életre. Ez vezessen téged. Ne próbálj a porból várat építeni, mert látszat marad, és összeomlik. A Valóság a te léted, az Isten Valósága.”
 
Őáltala jöttél e világra – és az örök életre (porból és lélekből), s Ővele éld meg mindennapjaid – legyél te a termés, melyet az Isten vetett el. S ezt nem valósíthatod meg másképp, csak Őbenne élve, az Ő Valóságát keresve, az Ő Valóságáért élve, mert a Valóság az Ő végtelen Szeretete.  Merd kimondani:
„ Saját erőmből csak por vagyok. De Istenem, a te irántam érzett végtelen szereteted által az örök élet hordozója vagyok, te tettél erre képessé, ez a Te önzetlen ajándékod nekem. De ma még csak vándor vagyok – ahogy Szent Pál is mondja – s homályosan látok. Segíts, hogy az elém táruló látszat mögött a Valóságot keressem, képes legyek rátalálni, és a fényeddel átitatva a porból felálljak.”
 
Nem hagyott minket Isten egyedül e küzdelemben, a vándorúton. Nemcsak a teremtésben emel minket a „por fölé”, hanem a megváltásban is. Itt járt köztünk, e föld porából vétetve, e föld porát magán viselve. A végtelen Isten, az Ő teremtő erejével, az Ő mindenhatóságával a porba ivódik bele, a porba viszi bele az isteni életet, hogy a látszatból a Valóság világába emelje – az Isten Valóságába.
 
„Ne csak láss, hanem nézz is” – mindannyian ismerjük a szólást, és keresztény hittel megtöltve, kérjük Mennyei Atyánkat, hogy segítsen nekünk a Valóság felismerésében - és látásunk átalakulása, a Valóság értékei vezessenek minket és szeretteinket az Ő Valóságába.
 
 „Ó, áldott nagyböjt” Te a Valóságot hozod elénk, az Isten szeretetét - az Ő keresztútját. Amikor a látszat a kín, a keserv, a reménytelenség, a megalázottság az elesettség, a szinte értelmetlennek tűnő önfeláldozás. De te Krisztus a kereszttel válladon is megmutatod, hogy a látszat mögött rejlik a Valóság. A szenvedés mögött az isteni szeretet, az áldozat, az örök életre való meghívásunk. Hiszen a halál a Te halálod és feltámadásod által már nem értelmetlen nekünk, nem a semmi felé halad porlétünk, hanem az elmúlás látszata mögött az Élet Valósága van. Mely napon majd mi is a látszatból a Valóságba költözünk, és a feltámadás dicsőségében részesülünk, amint Krisztus. Ez a Valóság vezet minket minden látszat között.
Mennyei Atyánk segíts minket, hogy hitünk által, a te kegyelmed erejéből a látszat fölé tudjunk emelkedni, érezzük Valóságos jelenléted, a Te Valóságos Országod közelségét, és a Te szereteted töltse el szívünket, hogy általa képesek legyünk megszentelni és a Valóságba emelni e látható világot.”

 

 
 
SZENTÍRÁS
Atyád, aki a rejtekben is lát
Hamvazószerda
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Mt 6,1–6.16–18
 
 

A nagyböjti időben
Elmélkedés: Horváth István Sándor
A mai nappal megkezdjük a húsvéti előkészületi időt, a nagyböjtöt. Ezen időszakban az Egyház különösen is ajánlja számunkra a böjtölést, a szegények segítését (alamizsnálkodás) és a több imádságot. Nem mintha máskor nem kellene fegyelmeznünk testünket-lelkünket, vagy máskor nem volna kötelességünk az adakozás vagy a rendszeres imádkozás, de most az eddigieknél is több figyelmet kell szentelnünk mindezeknek. A mai, hamvazószerdai evangéliumban Jézus ezekről beszél, intve minket, hogy e cselekedeteknek az Isten felé fordulás a célja és nem az, hogy büszkélkedhessünk magunknak vagy más emberek tetszését keressük. Minden böjtölésnek, alamizsnálkodásnak és imádságnak az a célja, hogy ne magunkra figyeljünk és ne magunkra irányítsuk mások érdeklődését, hanem Isten felé forduljunk.
Nem véletlen, hogy a nagyböjt első napján éppen ezt a szakaszt tárja elénk az Egyház. Ez a jézusi figyelmeztetés a kulcs számunkra ahhoz, hogy helyes szándék vezessen minket a böjti idő minden napján. Érdemes lesz újra és újra elolvasnunk.
 
         
SZENTÍRÁS
Az alamizsnálkodás / Az imádság / A miatyánk / A böjt
Szentírás: Máté evangéliuma 6.fejezet
 
Az alamizsnálkodás
Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.
Az imádság
Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.
A miatyánk
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket .
A böjt
Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
SZENTÍRÁS
2006. március 26. - Nagyböjt 4. vasárnapja
A keresztény hivatás kegyelmi tartalma
Efezusiakhoz írt levél 2,1-10
 
Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek következtében, amelyekben azelőtt éltetek a világ szokása szerint, a levegőégben uralkodó fejdelemnek a hatalma alatt. Ez a lélek most a hitetlenség fiaiban dolgozik. Közéjük tartoztunk mi is, amíg testi vágyainkban éltünk, s megtettük, amit a test és az érzékek kívántak. Születésünknél fogva mi is a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember. De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is - így kegyelemből kaptátok a megváltást; feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából. Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.
 
 
 
 
 
A mai nagyböjt
Szolgáló lelkiségi lap 2003. március 16. Nagyböjt Érszegi Gábor atya
 
A mai világ is ismeri a böjtölés fogalmát. Vannak emberek, akik evilági okokból böjtölnek, hiszen az a fiatal lány vagy nő aki fél attól, hogy elhízik kemény böjtölést képes vállalni, hogy szebb alakja vagy formásabb kinézése legyen. Ezt a világ elfogadja. Ha azonban valaki vallási okból próbál böjtölni, azt nem fogadja el a világ, sőt furcsának is tartja - pedig a böjt, mint ilyen nem önmagunk gyötrése, nem céltalan erőlködés. Sokkal nemesebb feladata van, mint annak az embernek, aki azért böjtöl, hogy szebb legyen az alakja, vagy éppen azért, hogy a sportteljesítményei jobbak legyenek.
 
Mi a böjt feladata? Aki böjtöl, önmegtartóztató életet él. Mit von meg magától önmegtartóztatásában? Ételt, italt, vagy más számára fontos dologról mond le - egy napon, több napon vagy akár hosszabb időn keresztül. Mindezt azért, hogy Istennek tetsző cselekedetet végezzen. A mai kultúrában ezt a vallásos böjtölést nem nagyon becsülik meg. Szemükben a vallásos okból vállalt böjt az ártalmas az egészségre, és bizony nem gondolnak arra, hogy ennek lelki haszna van. Ez a lelki érték a legfontosabb a böjtben. A böjt fontos helyet foglal el a vallások szabályaiban. Célja a bűnöktől való tisztulás, a gyász vagy pedig Istenhez való könyörgés kifejezése. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak vallások, amelyek sokkal komolyabb böjtölést ismernek, mint a kereszténység. A Biblia, amely az Egyház magatartását megalapozza, hiszen a Szentírásra hivatkozik a böjtölés kérdésében. A Biblia sokkal pontosabban határozza meg a böjtölés jelentését és szabályozza annak gyakorlását. Így háromféle formát is ismertet arra, hogy az Istenhez való ragaszkodásunkat kifejezzük: az imádságot, az alamizsnát, és a böjtöt (vagyis az önmegtartoztatást). Ezek azok a lényeges cselekedetek, amelyek kifejezik az embernek az Istennel szemben tanúsított engedelmességét.  Sokat szoktam emlegetni a Szentírás filippi levélnek azt a nevezetes Krisztushimnuszát, amely arról szól, hogy „Jézus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért az Isten őt megdicsőítette. S olyan nevet adott neki, ami előtt meg kell hajolnia minden térdnek a menyben, a földön, és az alvilágban és alázattal kell megvallania, hogy Jézus a legnagyobb a világon.” Éppen ez a kis himnusz a legfőbb bizonyítékunk arra, hogy Jézus példát adott nekünk az engedelmességre, az alázatosságra - hogy az embernek meg kell hajolnia az Atyaisten előtt.
 
Mi a böjt értelme? Nem szabad azt hinni, hogy a böjtnek valami önsanyargatás a célja - vagy azért van a böjt, hogy a testet megöljük vele, és a lelket erősítsük. A böjtnek éppen az a célja, hogy a lelket alkalmassá tegye arra, hogy az ember képes legyen az Isten iránti elkötelezettségét a test cselekedeteivel is kifejezni. Az ember ugyanis testből és lélekből áll, tehát nem az elpusztítás a cél, hanem a testünk engedelmességre való szorításával fejezzük ki a lelkünk odaadó meghajlását az Isten felé.
A böjt, amelyet mindig  kérő imádság kísér az ember alázatát fejezi ki Isten előtt. Mózes könyvében olvassuk, hogy „böjtölni annyi, mint megalázni a lelket”. (Móz 16.31) Nem valami aszkétikus hőstett tehát a böjt. Nem is valami túlfűtött lelkiállapot, hanem egyszerűen annak a kifejezése, hogy mi szeretjük az Istent. A bibliai ember sokszor tartózkodik az ételtől vagy valamilyen megengedett emberi cselekedettől, ami kellemes - pedig az Isten ajándékának tartja az ilyesmit. (Mózes könyve 8,3). A böjttel tulajdonképpen egy vallási cselekedetett viszünk végbe, amelynek eszköze a testünk.
Az ember az Úr felé fordul a teljes akarat odaadásával mielőtt valami nehéz feladatott vállalna. Ezt tapasztaljuk pl. Eszter könyvébe, vagy a Bírák könyvébe. De hányszor tapasztaljuk ezt, ha gyógyulásért könyörög az ember, mert böjttel erősíti könyörgését. Vagy ott van Judit könyve: mikor nemzeti balszerencse miatt - hiszen a választott nép elpusztításáról van szó - vállal böjtöt, hogy az Isten megsegítse őt, és népét. Tehát ahogy látjuk az alkalom és az indíték sokféle. De a lényeg az, hogy az ember hittel az alázatosság magatartását veszi fel, hogy Isten működését befogadja, és a jelenlétébe helyezkedjék. Ez az Istenhez való ragaszkodás nyilvánul meg Mózes könyvében akkor, mikor Mózes felmegy a hegyre, és 40 nap és éjjel böjtöl, hogy átvegye Istentől a két kőtáblát. Vagy ugyanez a 40 napos böjt Illés próféta történetében, aki 40 nap és 40 éjjel megy Mózes hegyére. Őneki nem az a dolga, hogy a választott népet megtanítsa Istenhívő vallásra, hanem az, hogy az egy Istenhívő vallást, amelyet elrontottak a pogány származású királyok, pontosabban királynők, próbálja helyre állítani. De 40 napig böjtöl Jézus is, pedig Jézusnak nincs arra szüksége, hogy elteljen Szentlélekkel, hiszen eleve telve van a lelke a Szentlélek Istennel, hiszen Jézus Krisztus ember, aki az Isten második személye. Jól tudjuk, hogy az egy Isten három személye mennyire összefügg és egységes, de a Szentlélek ösztönzi, hogy menjen a pusztába, és messiási működését éppen így kezdje meg - hogy az atyára ráhagyatkozik.
 
A böjt gyakorlata.
A zsidó liturgia is ismeri a nagyböjtöt (a kiengesztelés napját). Ez a gyakorlat ugyancsak Mózes könyve szerint az Isten népéhez való tartózás egyik feltétele. Az Újszövetségből tudjuk, hogy a zsidók Jézus korában is megtartották a böjtölést. Nem is kell másra hivatkozni: úgy két héttel ezelőtt olvastuk a vasárnapi evangéliumban, hogy a farizeusok elküldték tanítványaikat Jézushoz, s megkérdezték tőle: „Keresztelő Szt. János és a mi tanítványaink is böjtölnek, a tieid mért nem?” Tudjuk Jézus nagyszerű választ ad nekik, amibe nem lehet belekötni. „Nem böjtölhet a násznép, amíg velük van a vőlegény. Amíg Jézus Krisztus az emberekkel együtt van a földön addig nem kell böjtölni elég nagy böjt lesz akkor, amikor Jézus felmegy a mennybe. S nincs velünk és várhatjuk második eljövetelét.”  Hamvazószerdán olvastuk Máté evangéliumát. Ahol a böjt három formája is kifejezésre kerül: az imádság, az alamizsna, és a böjt. S Jézus mind háromról azt mondja, hogy ezt ne úgy cselekedjük, hogy mások lássák, és mások dicsérjenek érte minket, hanem lehetőleg úgy, hogy csak a Mennyei Atya lássa, „aki a rejtekben is lát minket, s majd Ő adja meg majd nekünk a jutalmat.” Látjuk a böjtnek van veszélye is, mégpedig ha a formális megtartásban kimerül és elmarad mögüle a lényeg. A lényeg pedig, hogy a szívünk, a lelkünk hajoljon meg az Isten előtt.
Amikor az Egyház kialakul, hosszú ideig őrzi a zsidó szokásokat. De azt hozzá kell tennünk, hogy bizony ezek a böjtölések mégiscsak Jézus szellemében történnek. Az Apostolok cselekedetei említést tesz a böjtről és az imádságról. Például amikor kiválasztják Júdás apostol utódját, Mátyást. Vagy amikor Pál apostol kemény apostoli munkája ellenére elviseli az éhséget és szomjúságot (II.Kor. levél 6,5). Az Egyház hűséges ma is ehhez a gyakorlathoz. A böjt által az a célja, hogy megnyíljunk az Úr előtt, várva második eljövetelét. Ha Jézus eljövetele betöltötte Izrael várakozását, a föltámadását követő idő nem a teljes öröm időszaka, ahol semmiféle bűnbánatnak ne lenne értéke.
Jézus maga mondta, amikor megvédte tanítványait a farizeusok ellen: „Böjtölhet e a násznép ha vele a vőlegény. De eljön az idő, amikor a vőlegényt elveszik körükből, akkor majd böjtölnek.” (Márk 2,19). Az igazi böjt tehát a hit böjtje, a vőlegénytől való megfosztottság, és az Ö állandó keresése. Amíg a vőlegény eljövetelére várunk a bűnbánó böjtnek meglesz a helye az Egyház gyakorlatában. Ma az egyházi gyakorlat nem olyan szigorú mint a régi időkben volt, hiszen ma igazából két szigorú böjti nap van: hamvazószerdán és nagypénteken.  Ezeken a napokon csak háromszor szabad enni naponta, és egyszer jóllakni. Ezenkívül nagyböjt péntekein szigorú hústilalom van. Az év többi péntekein lehet más böjti magatartást megvalósítani: Imádság, alamizsna vagy lemondás. Természetesen ez nem vonatkozik a gyerekekre (14 éves korig semmiféle böjtre nem kötelezettek. Csak önszántukból tehetik, ha a családnak olyan a vallásos légköre, hogy ez természetesnek tűnik.) Fölmentés is létezik a böjti gyakorlat alól: Azok, akik betegek (itt nem torokfájásra vagy könnyű betegségekre gondolok), de pl. egy cukorbaj vagy szívbaj, vagy egy műtét az elegendő a felmentésre. Akik nem a saját konyhájukról étkeznek azok is fölmentésben részesülnek, de ha otthon vannak, tartsák meg a böjtöt. Soha ne feledjük, hogy a böjt célja Jézus Krisztus példáját követve, hogy Húsvétkor befogadjuk a feltámadás örömhírét, és a lelkünket minél jobban felkészítsük a föltámadás megértésére. S készüljünk nemcsak erre a Húsvétra, ami 2003-ban következik be, hanem az örök Húsvétra, ami Jézus második eljövetele után ránk vár. 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Bűnbánat-bűnbocsánat
 
 
 
Lelkitükör
Szolgáló album 1999.
 
Mondd, hol vagy, és én hol vagyok?
Mi az, mi Tőled távol sodort?
Az utat Hozzád hol lelem?
És az erő, mely rajta végigvisz,
hol terem?
Miért alszik szívemben a vágy,
és miért kalandozik el a tekintetem?
Mi ez az átok tunyaság,
ami megtelepedett a lelkemen?
Holtak folyója folyik át testemen,
ha megkérlek leszel-e az életem?
(Benedek Laura írása)
 
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítlek titeket... és nyugalmat találtok lelketeknek." (Mt 11,28-29.)
 
1. A Szentháromság szeretetének fényében élünk
A hit: Isten szeretete a legnagyobb érték-e számomra? Közel engedem-e magamhoz az Istent? Törekszem-e az Isteni szeretet befogadására? Hitem a mindennapok élő hite-e, önmagam és mások számára? Döntéseimet, az élet adta örömöket és gondokat megosztom-e Istennel?
Bízom-e Isten gondoskodó szeretetében? Igyekszem-e Isten szeretetét másoknak átadni? Keresem-e Isten legnagyobb ajándéka, az örök boldogság felé vezető utat? Istenre, mint örök társamra tekintek-e?
Törekszem-e a keresztény tanítás mélyebb megismerésére? A hitigazságok, hittitkok felé nyitott szívvel fordulok-e? Figyelek-e Isten üzenetére az imádságban, szentírásban, szentmisén? Szeretettel beszélek-e Istenről? Tudatosan követem-e Jézust gondolataimban, szavaimban és tetteimben?
Az imádság: Személyes kapcsolatteremtést keresek-e Istennel az imádságban? Merek-e Istentől tanácsot és segítséget kérni, megköszönöm-e a tőle kapott szeretetet és javakat, tisztelettel és őszinte gyermeki bizalommal fordulok-e Isten felé?
Rendszeresen, szívesen és őszintén imádkozom-e? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni? - Személyes kapcsolatban vagyok Istennel?
A szentmise: Szívesen, rendszeresen járok szentmisére?
Az önzetlen krisztusi szeretet boldog vendége vagyok-e? Jézus keresztje mellé odateszem-e az enyémet is. Gyakran járulok-e szentáldozáshoz, hogy az Oltáriszentség, mint lelki táplálék részesítsen az Istenben?
A bűnbánat: Belátom hibáimat és komolyan törekszem-e ezek kijavítására? Tudom-e fegyelmezni magamat, egészséges-e életmódom? Szembenézek-e önmagammal, Isten akaratával? Megbánom-e naponta bűneimet? Szentgyónásommal Isten irgalmas szeretete felé fordulok-e?
 
2. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket
A család: Megbecsülöm-e családom tagjait? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e ben­nem? Jó kapcsolatban vagyok-e velük?
Van-e bennem felelősségtudat házastársam iránt és gyermekeim iránt? Teljesítem házastársi és szülői kötelezettségeimet? Gyermekemet keresztényként nevelem-e? Igyekszem-e a családi béke megőrzésére? Türelemmel és megértéssel fordulok feléjük? Gondját viselem beteg, idős szüleimnek? Megőriztem hűségemet a házasságban? Nem éltem-e vissza mások bizalmával? Kerülöm-e a bűnre vezető alkalmat?
A testvérek és társak: Jóindulatú vagyok másokhoz? Tudok-e megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek lelkileg, testileg vagy anyagilag? Jóvátettem-e? Vigyázok-e mások életére, becsületére, testi-lelki épségére, egészségére? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?
A közösség: Becsülettel teljesí­tem-e kötelezettségeimet? Részt veszek-e a közösség életében (baráti, munkahelyi, egyházközségi)? Kihasználom-e és fejlesztem-e képességeimet? Lemondó vagyok-e magammal szemben másokért? Vállalok-e társadalmi munkát jó cél megvalósulása érdekében?
Igazságos, őszinte vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem éltem-e vissza helyzetemmel, a rámbízottakkal, a beosztottaimmal szemben? Megbízható vagyok-e? Igazmondó vagyok-e? Beilleszkedek-e a közösségbe, elviselem-e az embereket és én elviselhet vagyok-e?
Egyház: Milyen apostoli szolgálatokat vállalok? Felelősséggel szolgálom-e az Egyházat - akár csak véleményemmel, szavaimmal? Segítek-e másokat a ke­gyelmi életben? Tanúságtevő keresztény vagyok-e?
"Gyümölcséről ismeritek meg a fákat."
 
Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem,
tetten értem az én szívemben.
(részlet) József Attila
 
 
 
Bűnbocsánat szentsége
 
“Boldog az az ember,
aki nem vétkezik szóval,
és akit bűne miatt
nem kínos fájdalom”
 
ELŐKÉSZÜLET
Szentlélek segítségét kérem:
Szentlélek Úristen,
add kegyelmedet,
hogy bűneimet megismerjem,
szívből megbánjam
és őszintén meggyónjam.
Bűnbánatra indító szentírási történetet keresek.
Pl.: Péter megtagadta Jézust - én Krisztuskövetőként élem-e mindennapjaimat?
Lelkiismeretvizsgálat - Lelkitükör
Megbánom bűneimet és
megfogadom, hogy ezeket elkerülöm.
Szívből bánom Istenem,
hogy bűneimmel megbántottalak,
add kegyelmedet, hogy ezután
a Te akaratod szerint éljek.
 
SZENTGYÓNÁS
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Letérdelünk és keresztet vetünk.
Lelkiatyám, utoljára...gyóntam,...áldoztam.
Ezeket a bűnöket követtem el:
Elmondod bűneidet
A nagyobb bűnöknél megmondjuk hányszor követtük el.
Gyóntató atya elmondja jótanácsait .
Megkapod az ELÉGTÉTELT! (imát vagy jócselekedetet)
Mondd el a bánatimát!
Teljes szívemből
bánom minden bűnömet,
mert azokkal a jó Istent
megbántottam.
Erősen fogadom,
hogy Isten segítségével
a jóra törekszem
és a bűnt kerülöm.
"Lelkiatya:
Én feloldozlak téged bűneidtől az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."
Ámen. Keresztet vetsz!
"Lelkiatya: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!"
Mert örökké szeret minket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
 
SZENTGYÓNÁS UTÁN
Köszönöm Istenem, hogy megbocsátottad bűneimet
és megtisztult lelkemben velem vagy.
Végezd el a kapott elégtételt!

 

 
 
 
 
Legyél ártatlan és igazságos
Szolgáló lelkiségi lap 2003. március 16. Nagyböjt Szerkesztő: Jh.Betti 
 
37. zsoltár szavaihoz
„Bízzál az Úrban s a jót cselekedd.”
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mert sokszor elfeledkeztünk Róla, vagy másodlagosnak tartottuk Őt.
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mikor kegyelmét a sarokba rakjuk tartaléknak.
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mert nem kérdezzük meg tőle az élet mely dolgában van szüksége ránk.
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mert segítségét, az isteni gondviselést ma szerencsének és „mázlinak” nevezzük.
Bocsásson meg nekünk a Jóisten, mert kérni soha nem feledkezünk meg tőle, de hálás szívvel megköszönni annál ritkábban.
„Ügyelj az ártatlanságra és figyelj az igazságra: mert a békés embernek van jövője.”
Bocsássanak meg nekünk mindazok, akikhez nem szóltunk, pedig ők várták.
Bocsássanak meg nekünk mindazok, akiknek örömében nem osztoztunk, akiknek szomorúságát, gondjait nem vettük észre.
Bocsássanak meg nekünk mindazok, akiket nem akartunk vagy nem tudtunk megérteni.
Bocsássanak meg nekünk mindazok, akikre saját elképzelésünket, akaratunkat rákényszerítettük.
Bocsássanak meg nekünk mindazok, akik számítottak ránk, és mi elfordultunk tőlük.
Bocsássanak meg nekünk mindazok, akikhez igazságtalanok voltunk, és szavunkkal vagy tettünkkel megbántottuk vagy megaláztuk őket.
 „az Úr erőt ad az igaznak.”
Bocsánatot adjon nekünk a Jóisten az emberhez méltatlan egoizmusért, az önteltségért, és a gátlástalanságért.
 
 
 
 
 
Látszat és Valóság
Szolgáló album 2004. Nagyböjtje Szerkesztő: Jh.Betti
 
Sokszor ellentétes fogalmakként használjuk e két szót, most azonban nézzük más értelemben: a látható dolgok mögé az Isten saját Valóságát rejtette. Ezt a Valóságot kell keresnünk, ennek a valóságnak a megtalálására vagyunk hivatottak.
 
A természet látszata és valósága
Tél van. Nemrégen havazott. A hó napfényben tündöklő fehérsége borított el mindent. S nemsokára tavasz lesz virágzó fákkal, madarak énekével, a színek ezer varázsával. Ezek a természet szépségei, a látható világ csodái.
 
E látható világ is az Isten ajándéka, az Isten létének, fényének egy-egy sugara, de emögött rejlik a szemnek láthatatlan Valóság, az Isten mindenhatóságának, végtelenségének, gyönyörűségének Valósága.
 
Aki hittel szemléli a körülötte lévő világot az Isten Valóságát is felfedezi benne.
 
Feladataink látszata és valósága
„Evezzünk” a mindennapok eseményeire, teendőire – a cselekvő életre. Mindennapjainkat átszövik tetteink. Ki hobbinak, ki elfoglaltságnak, ki feladatnak, ki munkának nevezi (élethelyzetéből és felfogásából adódóan). A látszat az, hogy kötelességeinket teljesítsük, megélhetésünket biztosítjuk. Ez így jó, ezzel nem ellentétben, hanem a teljesség erejével kiegészülve rejtőzik a valóság: építjük, tökéletesítjük világunkat mind értelmünkkel, mind fizikai erőnkkel mindannyian, különböző mértékben, különböző helyre hívatottan.
 
Aki hitében megerősödve válik cselekvő emberré, az Valóságos küldetésében végzi el feladatait.
 
Emberség látszata és valósága
Igyekszünk jó emberi kapcsolatokban élni, együttműködni és békességben lenni másokkal. E látszat mögött a valóság sokkal több. A másik emberrel való kapcsolatunkban az Isten Valósága él: a szeretet. E Valóságban vagyunk csak képesek igaz emberi érzésekre, értékekre:
ragaszkodásra - hűségre,
felelősségre - aggódásra,
együttérzésre - önzetlenségre,
áldozatokra – szeretetre.
Az emberi szeretet kimondhatatlanul „nagy” tud lenni (szinte nem is találunk rá jelzőket – mély, erős, nagy – nem lehet kifejezni). A mi szeretetünk mégis az Isten szeretetének csak egy szikrája lehet egymás iránt. Az Isten szeretete soha épít a béke látszatára, Ő a Valóság: a szeretet. Az Ő szeretete befogadhatatlan számunkra,  sohasem fogjuk tudni felfogni. Földi életünkben a szikráját vagyunk képesek megélni (egymás iránt, és ő iránta is), de végtelenségéből fakadóan a mennyei örök életünk is kevés lesz ahhoz, hogy Isten szeretetével képesek legyünk egyenrangúak lenni.
Aki a Valóságos szeretetbe (az Istenbe) vetett hittel fordul mások felé, az Isten Valóságát fedezheti fel másokban és önmagában is.                              
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP