Lelkiség - Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI GONDOLATOK
 
SZŰZ MÁRIA ÜNNEPEI
 
 
 
Szűz Mária ünnepek
Ünnepek névsora
 
01.01. Istenanyaság - Újév
Istenanyaság ünnepe
 
02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony
Ünnepről: Gyertyaszentelő
Szentírás: Jézus bemutatása a templomban
 
03.25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
Szentírás: Ne félj, Mária!
 
05.01. Május a Szűzanya hónapja
Május, a Szűzanya hónapja
Szentírás: Anyja vagyok én a szép szeretetnek
A loretoi litánia eredete
 
05.13 Fatimai Boldogságos Szűz Mária
Fatima üzenete
 
Szűz Mária Szent Szíve
(Úrnapja utáni szombat)
 
07.02 Sarlós Boldogasszony
 
08.15. Nagyboldogasszony
Mennyekbe fölvett Királyné
 
09.08. Kisboldogasszony
 
09.12. Szűz Mária neve napja
 
10.07. Rózsafűzér Királynője
Rózsafűzér Királynője
Rózsafűzér eredete
 
12.08. Szeplőtelen fogantatás
A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
 
 
 
 
 
 
SZŰZ MÁRIA ÜNNEPEK NÉVSORA
 
 
 
SZŰZ MÁRIA ÉLETTÖRTÉNETI ÜNNEPEI
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 12.08+
Kisboldogasszony - Szűz Mária születésnapja 09.08+
Szűz Mária névnapja: Szűz Mária Szent neve 09.12*
Szűz Mária bemutatása a templomban 11.21*
Nagyboldogasszony - Sz.Mária Mennybevétele 08.15+
 
JÉZUSSAL KAPCSOLATOS ÜNNEPEI:
Gyümölcsoltó Boldogasszony "Jézus lesz a neve" 03.25+
Gyertyaszentelő Boldogasszony-Jézus bemutatása 02.02+
Sarlós Boldogasszony - Mária Erzsébetnél 07.02+
Szűz Mária Jézus Anyja: Istenanyaság ünnepe 01.01+
 
 
SZŰZ MÁRIA, MENNYEI ÉDESANYÁNK
Május, Szűzanya hónapja
Szűz Mária, keresztények segítsége 05.24*
Szűz Mária, a Világ Királynője - 08.22*
Fájdalmas Szűzanya 09.15*
Októberi rózsafűzér
Rózsafűzér Királynője 10.07*
 
SZŰZ MÁRIA TEMPLOMOK ÜNNEPEI
Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 02.11
Fatimai Boldogságos Szűz Mária 05.13
Kármel-hegyi Boldogasszony 07.16
Havas Boldogasszony  - 08.05*
Guadalupei Szűz Mária 12.12
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
Jegyzet
 
 
 
05.24 Szűz Mária keresztények segítsége*
VII. Piusz pápa rendelte el ezt az ünnepet annak emlékére, hogy Mária segítségével megszabadult Napóleon fogságából 1812-ben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
01.01. Istenanyaság - Újév
 
 
 
Újév - A Béke Világnapja / Szűz Mária, Isten Anyja: Szűz Mária Jézusnak–az Isten Fiának, a második isteni személynek édesanyja, ezért Istenanyaként tiszteljük őt. "A Te országod Igazság és Béke, add, hogy e földön élve törekedjünk a békességre!"
 
Istenanyaság ünnepe
Szolgáló lelkiségi lap 2000.
 
XI. Piusz pápa 1931-ben az efezusi zsinat 1500 éves évfordulója alkalmából vezette be újra Mária istenanyaságának régi ünnepét, és október 11-re helyezte. Az új kalendárium az ősi Rómában való liturgikus ünneplés miatt helyezte vissza erre a napra. Az ünnep tanításáról ezt olvassuk Alexandriai Szent Kürillosz egyik művében: "Isten vele való közössége és egyesülése előtt nem létezett soha puszta emberként Krisztus, hanem a Boldogságos Szűzben maga az Ige jött el, aki a Szűz lényegéből vette saját templomát, és külsőleg nézve emberként jött a világra tőle, bensőleg azonban igaz Isten volt. Ezért méltó és igazságos Istenszülőnek és Boldogságos Szűzanyának mondani őt. Mert a tőle született Jézus nem csupán ember volt." - Ma van a béke világnapja. VI. Pál pápa az ENSZ közgyűlés előtt 1965. október 4-én mondotta: "Engedjétek kiesni a kezetekből a fegyvereket. Nem lehet támadó fegyverekkel szeretni."
" A békéért való fáradozást a szeretet sugallja, amely soha el nem múlik, és képes meghozni a maga gyümölcseit" - mondotta II.János Pál pápa 13 évvel később.  Ma különösen is kell kérnünk Istentől, "hogy szüntelenül megvalósítsuk azt az igazságosságot, amely egyedül képes biztosítani a tartós és igaz békét.! - Adoremus
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony
 
 
 
A Mózes törvénye szerint minden elsőszülött fiú az „Úré”, 40 napos korában a templomba kellett elvinni. Jézussal is így tett Mária és József. (Itt találkoztak Simeonnal és Annával). Szentírás: Lk.2,22-40
 
Ünnepről
Adoremus
Az ünnep neve: a Szentírás több helyen is a „világosság eljövetelének” nevezi Jézust. Ő maga is azt mondja: „Én vagyok a világ világossága.” (Az egyházi hagyomány szerint ma is az égő gyertya Krisztus jelkép.)
A jeruzsálemi templomban Simeon a gyermekjézust kezébe véve a nemzetek világosságának nevezi őt.  
Már az 5. században megtartott ünnepet, ma az Egyház gyertyák megáldásával, és gyertyás körmenettel ünnepli.
 
 
 
 
 
Jézus bemutatása a templomban
SZENTÍRÁS: Lk. 2,22-38 Lukács evangéliuma
 
Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hívatik, s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.
 
Simeon éneke
Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: "Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek." Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: "Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak - a te lelkedet is tőr járja át -, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai."
 
Anna prófétaasszony
Volt egy Áser törzséből való, Anna nevű prófétaasszony, Fánuel leánya, aki már igen öreg volt. Hét évig élt férjével lánysága után, aztán özvegyen maradt. Már nyolcvannégy esztendős volt. Nem hagyta el a templomot soha, éjjel-nappal böjtben és imádságban szolgált. Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálem megváltását.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
03.25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
 
 
 
Ne félj, Mária!
SZENTÍRÁS: Lk 1,26-38
Evangélium Szent Lukács könyvéből
 
Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.'' Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ,,Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni [Iz 7,14]. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége'' [2 Sám 7,13; Iz 9,6]. Mária erre megkérdezte az angyaltól: ,,Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?'' Az angyal ezt felelte neki: ,,A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen'' [Ter 18,14; Jób 42,2]. Mária erre így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.'' És eltávozott tőle az angyal.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
05.01. Május a Szűzanya hónapja
 
 
 
Május, a Szűzanya hónapja
Május hónap a római katolikus Egyházban a Szűz Mária hónapja. Ennek eredete a XIII. századra vezethetőek vissza. Május hónap természeti szépsége - a rügyező fák, a fakadó virágok csodálata indította a Szűzanya tisztelőit imádságra. "A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé." Néri Szent Fülöp (XVI. század) örömmel buzdította a fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék ki szeretetüket a Szűzanya felé, és énekekkel köszöntsék Jézus Édesanyját, és mindannyiunk Égi Édesanyját.
 
Május napjaiban katolikus templomainkban felhangzik a rózsafűzér imádság és lorettoi litánia Szűz Máriát megszólító és dicsőítő szép szavai – Égi Édesanyánkhoz imádkozunk, hogy anyai szeretetével vezessen minket Szent Fiához, Krisztushoz.
Boldog vagy Mária, mert hitted, hogy beteljesedik benned mindaz, amit az Úr mondott neked. (Magnifiákát-antifóna)
Anyai szeretetével gondoskodik Fiának testvéreiről, akik még zarándokúton vannak, sok veszedelemben és bajban, amíg el nem érkeznek a boldog hazába. Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közvetítőnek. (Lumen gen.)
Mária tehát, aki Krisztus anyja, egyben a mi bölcsességünk anyja, megigazolásunk anyja, megszentelődésünk anyja, megváltásunk anyja is. (Szent Elréd apát)
Tengernek csillaga, Isten édesanyja / Üdvöz légy, mindig szűz, menny boldog kapuja! (Himnusz)
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában örvendezve bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennybe. Amen.
Készült az imaórák liturgiája c.könyv alapján - Összeállította: Jh.Betti  Megjelent: Szolgáló 2005. Úrnapja
 
 
 
 
 
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
SZENTÍRÁS
Sir 24,23-31
Jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél! Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak, aki rám hallgat, meg nem szégyenül, s akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.''
Gal 4,4-7
De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: ,,Abba, Atya!'' Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által.
Lk 1,26-28
Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.''
 
 
 
 
 
Loretoi litánia eredete
A "litánia" (görög litaneuó) szó jelentése: könyörgők. Az V. században már az imádság ismert formája: mint kérő és mint bűnbánati imádság. Az évszázadok során több "litániás imádság" (válaszos) lett ismert.
A litániáknak ismert énekelt változata is.
A legősibb a Mindenszentek litániája - VII. század.
A Loretói litánia eredetének nyomai már a XVI. században fellelhetőek. Elnevezését Loreto városáról kapta, ahol a bazilikában a Boldogságos Szűzanya tiszteletére imádkozták. VIII. Orbán pápa az Egyház imádságaként jóváhagyta 1691-ben.
 
 
 
     
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
05.13 Fatimai Boldogságos Szűz Mária
 
 
 
Fatima üzenete
„Ha a rózsafüzért imádkozzátok, minden tized végén tegyétek hozzá: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra!” - Fatimai üzenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Szűz Mária Szent Szíve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
07.02 Sarlós Boldogasszony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
08.15. Nagyboldogasszony ünnepe
 
 
 
Augusztus 15-én ünnepeljük Szűz Mária mennybevételét, ősi magyar néven Nagyboldogasszony napját, amely a katolikusok számára parancsolt ünnep.
Mária halálának időpontját teljes biztonsággal nem lehet meghatározni. Feltételezhető, hogy Jézus Krisztus halálának évében vagy nem sokkal azután halt meg. Jeruzsálemben már az V. században megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, vagyis „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. században egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s itt a VIII. századtól Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz mennybevételé”-nek nevezték. Hittételként XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki, hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.
Az ünnepet Szent István király is megülte. Hogy mennyire fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, jelzi az is, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.
Forrás
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
09.08. Kisboldogasszony
 
     
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
09.12. Szűz Mária neve napja
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
10.07. Rózsafűzér Királynője
 
 
 
Rózsafűzér Királynője
Adoremus
Szent V. Piusz pápa rendelte el az ünnepet a török felett Lepantónál (1571) aratott sikeres tengeri csata emlékére. A győzelmet a rózsafűzér imádkozása által a Boldogságos Szűznek tulajdonította . II. János Pál pápa 2002. ooktóber 16-án adta ki a "Rosarium Virginis Mariae" kezdetű apostoli levelet, amelyben meghirdette a rózsafűzér évét. Ugyanakkor az eddig imádkozott rózsafűzért kiegészítette "A világosság titkaival", amelynek imádkozását a heti rendben csütörtökre javasolta. Így szombaton is az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, de biztatott arra, hogy akinek lehetősége van, nap mint a nap a teljes rózsafűzért imádkozza el.
 
 
 
 
 
Rózsafűzér eredete
 
Már a 13. században a szerzetesek együtt imádkozták a Szentírás zsoltár sorait. Az olvasni nem tudó szerzetesek azonban a zsoltározás közben a Miatyánk… imádságot mondták. Szent Domonkos tanácsára a Miatyánk helyett az Üdvözlégy Mária… imádságot mondták a későbbiekben a szerzetesek, de csak az első részét, az angyali üdvözlet szövegét (Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse: Jézus).
Az 1400-as évek elején valószínűleg először a rónavölgyi karthauzi szerzetesek az 50 Üdvözlégy… imádsághoz 50 Jézus életéről szóló „gondolatokat” (a megváltás misztériumának titkait) fűzték hozzá, melyen elmélkedtek a szerzetesek. Több helyen naponta mind a 150 zsoltárt elimádkozták, ott 150 titokkal egészítették ki az imádságot.
Az 1470-es években egy domonkos szerzetes alapította az első Rózsafűzér Társaságot.
 
V. Piusz pápa (aki maga is domonkos szerzetes volt) 1568-ban hagyta jóvá a Rózsafűzér imádságot, és egészítette ki az imádságot a 2. résszel (Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Imádkozz érettünk most és halálunk óráján. Amen).
 
1571-ben a lepantói csata győzelméért a pápa imádságra hívta a híveket - Rózsafűzér imádkozásával kérték Szűz Mária oltalmazó segítségét. XIII. Gergely a győzelem napját Rózsafűzér királynője ünnepnek nyilvánította.
 
A 16.században egészítették ki az imádságot a Dicsőséggel és a Hiszek egy… imádsággal, és osztották tizedekre (5x10 részre).
II. János Pál pápa 2002-t a Rózsafűzér évének nyilvánította és (az Örvendetes, a Fájdalmas és a Dicsőséges) rózsafűzért a hagyományokra támaszkodva a Világosság rózsafűzérével egészítette ki.
 
Rózsafűzér kifejezés eredete: „rosarium”, imádságaink Mária rózsakoronáját alkotják.
Szentolvasó: a rózsafűzér láncának szemei segítenek, hogy követni tudjuk a tizedeket, ezt „olvasva” folytatjuk az imádságot.
 
II. János Pál pápa: Rosarium Virginis Mariae (részlet)
„Van-e vajon jobb eszköz a rózsafűzérnél ahhoz az igényes és rendkívül gazdag feladathoz, hogy Máriával együtt szemléljük Krisztus arcát? Fel kell azonban fedeznünk azt a titokzatos mélységet, amely ennek a népi ájtatosság számára oly kedves imának az egyszerűségében rejlik. Az Üdvözlégy Mária elimádkozásával elmélyítjük Isten Fia küldetésének legfontosabb eseményeit, amelyeket az Evangélium és a Szent Hagyomány által kaptunk örökségbe.
Fogjátok újra kézbe a rózsafűzért, fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a mindennapi élet körülményei között. Felhívások bárcsak ne lenne pusztába kiáltó szó!”
 
 
 
     
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
12.08. Szeplőtelen fogantatás
 
 
 
A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Adoremus 2006. Kránitz Mihály teológus tanár
 
A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe arra utal, hogy a Szent Szűz fogantatása első pillanatától, Krisztus érdemeire való tekintettel, mentes volt az eredeti bűntől és annak minden hatásától.
 
A hittétel Isten bűn fölötti győzelmét adja tudtul, melyet Jézus Krisztus által vitt végbe. A "kegyelemmel teljes" megnevezés tömören kifejezi az ünnep tartalmát. Gábor főangyal így szólítja meg a názáreti Máriát. Lukács evangélista itt tudatosan a hívő tanítvány példaképeként állítja be Máriát, aki elfogadja Isten hívását. Ő a kegyelemmel átjárt végidőkbeli Sion leánya. Benne olyan állandó életállapot alakult ki, melyet Isten beavatkozása vitt végbe.
 
A szeplőtelen fogantatás elsősorban Isten szeretetének a győzelme, mely nem hátrál meg az emberek ellenállása és bűnei miatt, hanem talál lehetőséget és alkalmat tervének megvalósítására. A kinyilatkoztatás egészét tekintve elmondhatjuk, hogy az úgynevezett ősevangéliumtól kezdve - amikor az Úristen a Teremtés könyve első lapjain tudtul adja, hogy "az asszony széttiporja a kígyó fejét" - a pátriárkákon át egészen a próféták és a királyok jövendöléséig, a szeplőtelen fogantatás, mint a tiszta emberiség megnyilvánulása, Isten üdvözítő tervében végig jelen volt. Mária ezért az "egészen szép", a Nap teljes fénye, az Atya ragyogásának tükröződése, az Istenhez, és az ő eredeti elgondolásához leginkább hasonló és legközelebb álló teremtmény. Az ő végérvényes "igenje" Isten tervére és az Istenre hagyatkozó engedelmessége a kegyelem műve. Ahogy nem véletlen az angyal megszólítása: "Üdvöz légy kegyelemmel teljes!", nem volt véletlen Mária válasza sem: "Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint." Mária magatartása a szív fiatalságát és az eljövendő dolgok hűséges várását jelenti. Benne az Istennel való együttműködés tökéletes mintáját láthatjuk.
 
A dogma több mint másfél évszázados kihirdetése Krisztus mai követőit is megszólítja, mert Isten bennünket is olyannak szeretne látni, mint Máriát, a kegyelemmel teljest. Szent Pál apostol valami hasonlóra buzdítja az efezusi híveket: "Isten Krisztusban minket is kiválasztott a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk, hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket." Ugyanaz a kegyelmi adomány vár tehát ránk is, amelyet Mária elfogadott, és amelyre élete szentségével és tisztaságával válaszolt.
 
1858-ban, négy évvel az ünnepélyes pápai kijelentés után a lourdes-i jelenések mintegy megerősítették a dogma tanítását: Szűz Mária az áteredő bűn minden foltjától mentes volt. A tizennégy éves Bernadettnek többször megjelenő "gyönyörű asszony" a rózsafűzér imádkozására szólított fel, azért, hogy az emberek változtassák meg életüket és fogadják be Istent a szívükbe. Ez a "fehér ruhás asszony" az egyik jelenés alkalmával így mutatkozott be: "Én vagyok a szeplőtelen fogantatás." Az ünnep azt az örömhírt közvetíti felénk, hogy Máriát követve és az ő közbenjárását kérve elnyerhetjük az Isten által nekünk is megadott kegyelmet, még ebben a bűntől megsebzett világban is, Krisztus üdvözítő művébe vetett hittel, hogy Isten tiszta, szeplőtelen gyermekei legyünk.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP