Lelkiség - Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI GONDOLATOK
 
SZENTEK ÜNNEPEI
 
 
 
APOSTOLOK
   Névsora
   Szentírás: A hetvenkét tanítvány elküldése
 
 
EGYHÁZTANÍTÓK
   Névsora
01.02 N Szt Vazul és Nazianzi - Et
   Vazul - Gergely - Hiláriusz
01.28 Aquinoi Szent Tamás - Et
   Aquinoi a teológus
   Hiszek a Szentlélekben
08.28 Szent Ágoston - Et
   Idézetek
10.01 Lisieux-i Kis Szent Teréz - Et
   Szent Teréz
10.01 Lisieux-i Kis Szent Teréz - Et
   Szent Teréz
 
 
SZENTATYÁK
   Névsora
 
 
HITVALLÓK-VÉRTANÚK
   Névsora
01.15 Remete Szent Pál - Hv
08.14 Szent Maximilián Kolbe -Hv
   Idézetek
 
 
SZERZETESEK-MISSZIÓSOK
   Névsora
10.04 Assisi Szent Ferenc - Szt
   Assisi szentje
   Szentírás: Vegyétek magatokra igámat
10.06 Szent Brúnó - Szt
   Szent Brúnó és a karthauzi rend
   Szentírás: Óvás a téves tanítástól
 
 
ISMERT SZENTEK
   Névsora
02.03 Szent Balázs - Ism
   Szent Balázs ünnepe
   Szent Balázs
04.16 Soubirous Sz. Bernadett - Ism
   Lourdes és Szent Bernadett
09.23 Pio atya -Ism
   Pio atya jövendölése a magyaroknak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOSTOLOK
 
 
 
02.24 +Szent Mátyás
04.25 +Szent Márk evangélista
05.03 +Szent Fülöp
05.03 +Szent ifj.Jakab
06.11 +Szent Barnabás
06.29 +Szent Péter
06.29 +Szent Pál
07.03 +Szent Tamás
 
 
07.25 +Szent id.Jakab
08.24 +Szent Bertalan
09.21 +Szent Máté evangélista
10.18 +Szent Lukács evangélista
10.28 +Szent Simon
10.28 +Szent Júdás Tádé
11.30 +Szent András
12.27 +Szent János evangélista
 
 
 
 
A hetvenkét tanítvány elküldése
Szent Lukács evangéliuma 10. fejezet 1-11. rész
 
Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Isten országa!  De ha betértek valamelyik városba és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg: Közel van az Isten országa.
 
 
 
 
Szent Pál
A 313-ig tartó keresztényüldözésnek több százezer vértanú áldozata volt. A katonai hatalom üldözte a krisztuskövetőket. Pál is katona volt (tiszt, eredeti nevén Saul) Az apostoli korban, vagyis az I.században élt. A damaszkusz felé vezető úton a feltámadt Krisztus szólt hozzá:"Sau, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl."Apcsel9  A katona lesett lováról, több napig vakon ápolták. Krisztus egyik leghűségesebb apostola lett. (Pál megtéréséből született a szólás: Pálfordulás - az ellentétét teszi, mint addig.)
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
EGYHÁZTANÍTÓK
 
 
 
01.02 Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely*
01.24 Szalézi Szent Ferenc*
01.28 Aquinoi Szent Tamás*
04.04 Szent Izidor
04.29 +Sienai Szent Katalin Európa védőszentje
05.02 Szent Atanáz*
06.13 Páduai Szent Antal*
08.19 Szent Bernát apát /szerzetes*
08.28 Szent Ágoston*
09.13 Aranyszájú Szent János*
 
 
09.30 Szent Jeromos*
10.01 Lisieux-i Kis Szent Teréz /szerzetes*
10.15 Avilai Szent Teréz /szerzetes*
12.07 Szent Ambrus*
12.14 Keresztes Szent János*
MÁS CSOPORTBAN TALÁLHATÓAK
09.03 Nagy Szent Gergely*à   pápa
11.10 Nagy Szent Leó*à   pápa
Pázmány Péterà   magyar szentek
 
 
 
 
 
 
 
01.02 Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely*
 
Vazul - Gergely - Hiláriusz
 - Nagy Szent Vazul: Az igaz ember bölcsességet beszél, nyelve helyesen szól, szívében Isten törvénye lakik.
A IV. században élő Nagy Szent Vazul remete évei után Cezárea városának püspöke lett. Erényes életéért és a Szerzetesi szabályokról szóló könyvéért az Egyház tiszteletében él.
 - Nazianzi Szent Gergely: Amit kezdettől fogva hallottunk, az maradjon meg bennünk.
A IV. században Nazianz mellett született. Szent Vazul barátja volt. Később Konstantinápoly püspökévé választották.
 - Szent Hiláriusz: Téged hirdetve, neked szolgáljak!
A IV. században élt, a hit útján megtévedt ariánusok megtérítésén szívvel – lélekkel munkálkodott. Szentírás-magyarázatainak írott szövegrészei jelentősek.
 
Nagy Szent Vazul
Tanulj, hogy rendíthetetlen és megingathatatlan légy!
A IV. században élő Nagy Szent Vazul remete évei után Cezárea városának püspöke lett. Erényes életéért és a Szerzetesi szabályokról szóló könyvéért az Egyház tiszteletében él. Vazul a kappadóciai Cezáreáben született 330 körül. Kitűnt erényes életével, a város környékén remetéskedett. 370-ben a város püspökévé választották. Leghíresebb könyve a Szerzetesi Szabályzatok, amelyet a keleti szerzetesek ma is követnek. Rövid tanácsa az életre: "Önmagadra ügyelj! Ne képzelj el magadnak nem létező dolgokat, hanem a meglévő dolgojat fordítsd hasznodra!" 379-ben halt meg. - Adoremus
Nazianzi Szent Gergely
Értékes barátokat keress, de te is kincs legyél másoknak!
A IV. században Nazianz mellett született. Szent Vazul barátja volt. Később Konstantinápoly püspökévé választották.
Gergely Nazianz mellett született330 körül. Utazásait tudásának bővítésére használta. Barátját, Vazult a remeteségbe is követte. Pappá és püspökké szentelték. 381-ben Konstantinápoly püspökévé választptták. Ő elnökölt a konstantinápolyi zsinaton. Később visszatért Nazianzba, és ott is halt meg 390 körül. Egyik homiliájában így kiált fel Urunk megjelenésére utalva: "Krisztus a testben van, ujjongjatok félelemmel és örömmel! Félelemmel a bűn miatt, örömmel a remény miatt."  - Adoremus
Szent Hiláriusz
A Biblia olvasásának hatására felnőtt korában tért meg. Városának, Poitiers-nek püspökévé választották. Egybe foglalta az ariánusok elleni döntéseket. Kisázsiai száműzetése alatt tanulmányozta a keleti teológusok gondolatvilágát. Visszatérve még elszántabban védelmezte a hitet, és mindent megtett az ariánusok megtérítéséért. Ezért "Nyugat Atanáz" - nak nevezték. Számos, jeles írásműve maradt fenn, legjelentősebb a Zsoltárok magyarázata. Számos himnuszát és Szentírásmagyarázatát ismerjük. A keleti és nyugati gondolkodásmód igazi jeles képviselője. 367-ben halt meg. - Adoremus
 
 
 
 
01.28 Aquinoi Szent Tamás*
 
Aquinoi a teológus
Adoremus
"Az Úr lelke rajtam,  kiválasztott és megjelölt engem."  Lk 4,18
A XIII. században élt, Monte Cassino mellett született, a domonkos rend tagja lett. Teológia tanárként több városban tanított, és számos teológiai művet írt. Roccasecca kastélyában, Monta Cassino közelében született 1225 körül. Tizennyolc éves korában belépett a domonkosok közé. Párizsban tanult teológiát, majd később ott tanított is. Nagy Szent Albert tanítványai közé tartozott. A Szentírást és az egyházatyák tanítását nagyon jól ismerte, Arisztotelész és Platón filozófiája sokat foglalkoztatta. Hatalmas teológiai műveket hagyott az utókorra, amelyek magyar nyelven is megjelentek (Summa). 1274. március 7-én halt meg a fossanovai ciszterci kolostorban, 1369-ben ezen a napon vitték át földi maradványait Toulouse-ba.  A fossanovai kolostorban eredeti állapotában tartották meg azt a szobrát, ahonnan az örök életbe távozott. (Adoremus)
 
 
Hiszek a Szentlélekben
Az Apostoli Hitvallás vagyis a Hiszekegy kifejtése - Aquinói Szent Tamás
 
Amint mondtuk, az Isten Igéje az Isten Fia, amint az ember szava az értelem szülötte. De olykor az ember szava holt, tudniillik amikor az ember olyat gondol, amit meg kell tennie, de nincs meg benne a cselekvő akarat; mint amikor az ember hisz és nem cselekszik, hitét holtnak mondjuk, ahogy a Jakab-levél 2. fejezetében olvassuk. Isten Igéje azonban élő. „Mert eleven az Isten szava” (Zsid 4,12); tehát Isten birtokában kell lennie az akaratnak és a szeretetnek is. Ezért mondja Szent Ágoston a Szent-háromságról szóló könyvében: „Az Ige, amelyet törekszünk megismerni, a szeretet révén válik ismeretessé.” Amint pedig Isten Igéje Isten Fia, úgy Isten szeretete a Szentlélek. Innen van, hogy akkor bírja az ember a Szentlelket, amikor szereti Istent. Az Apostol mondja: „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott.” (Róm 5,5)
Voltak olyanok, akik helytelenül vélekedtek a Szentlélekről, és azt tanították, hogy teremtmény volt, és hogy kisebb volt az Atyánál és a Fiúnál, és hogy szolga volt, Isten szolgája. Ezért a szentek, hogy ezeket a tévedéseket elhárítsák, más szimbólumban öt kifejezést csatoltak a Szentlélekről szóló részhez.
     Az első az, hogy noha vannak más lelkek is, tudniillik az angyalok, ezek mégis Isten szolgái az Apostol ezen kijelentése szerint: „Ők mindnyájan szolgáló lelkek.” (Zsid 1,14); de a Szentlélek Úr: „A Lélek Isten” (Jn 4,24); vagy ahogy a Apostol mondja: „Mert az Úr a Lélek” (2 Kor 3,17); ezért ahol az Úr Lelke, ott a szabadság, ahogy a 2. korinthusi levél (3. fej.) mondja. Ennek az az oka, hogy előidézi a istenszeretetet és megszünteti a világ szeretetét. Ezért mondjuk: ,,(Hiszek) a Szentlélekben, az Úrban.”
     A második, hogy mivel abban áll a lélek élete, hogy összeköttetésben van Istennel, minthogy maga Isten a lélek élete, mint ahogy a lélek a test élete. Istenhez azonban a Szentlélek köt bennünket a szeretet által, mivel ő Isten szeretete, és ezért éltet. „A szellem az, ami éltet.” (Jn 6;64) Ezért mondjuk: „És az éltetőben.”
     A harmadik, hogy a Szentlélek azonos lényegű az Atyával és a Fiúval, mivel miként a Fiú az Atya Igéje, úgy a Szent lélek az Atya és a Fiú szeretete, ezért mindkettőtől származik; és amint Isten Igéje azonos lényegű az Atyával, úgy a szeretet is az Atyával és a Fiúval. Ezért mondjuk: „Aki az Atyától és a Fiútól származik.” Ebből és ezáltal nyilván való, hogy nem teremtmény.
     A negyedik, hogy egyenlő az Atyával és a Fiúval a kultusz tekintetében. „Igaz imádói lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát.” (Jn 4,23) „Tanítsatok minden népet megkeresztelvén őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.” (Mt 27,19) Ezért mondjuk: „Akit az Atyával és é Fiúval együtt imádunk.”
     Az ötödik, amely által kinyilvánul, hogy egyenlő Istennel az hogy a szent próféták Istentől indíttatva beszéltek. Nyilvánvaló, hogyha a Szentlélek nem lenne Isten, nem mondhatnánk, hogy a próféták a Lélek indíttatására beszéltek. Pedig Péter azt mondja, hogy „a Szentlélektől sugalmazva szóltak az Isten szent emberei.” (2 Pét 1,21) „Az Úr Isten és az ő Lelke küldött engem.” (Iz 48,16) Ezért mondjuk itt: „Aki szólt a próféták által.”
     Ezáltal pedig eloszlik két tévedés, nevezetesen a manicheusok tévedése, akik azt állították, hogy az Ószövetség nem Istentől van, ami tévedés, hiszen a próféták által a Szentlélek szólott. Ugyancsak eloszlik Priscilla és Montanus tévedése, akik azt állították, hogy a próféták nem a Szentlélektől indíttatva, hanem mint tébolyultak beszéltek.
A mi számunkra a Szentlélektől többféle gyümölcs származik.
     Először az, hogy megtisztít a bűnöktől. Ennek az a magyarázata, hogy annak a feladata a helyreállítás, akinek a feladata a létrehozás. De a lélek a Szentlélek által teremtetett, mivel mindent rajta keresztül hozott létre Isten. Isten ugyanis szeretetből, jóságával hozott létre mindent. „Szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál.” (Bölcs 11,25) Dionysius írja Az isteni nevekről szóló könyvének 4. fejezetében: „Az isteni szeretet nem engedte, hogy sarj nélkül legyen.” Szükséges tehát, hogy az emberek bűn által megrontott szívét a Szentlélek meggyógyítsa. „Áraszd ki lelkedet, és fölélednek, és megújul a föld színe.” (Zsolt 103,30) Nem csoda, hogy a Lélek tisztít, hiszen minden bűnt a szeretet töröl el. „Megbocsáttatott az ő sok bűne, mert nagyon szeretett.” (Lk 7,47) „A szeretet fátyolt borít minden hibára” (Péld 10,12); továbbá: „A szeretet befödi a bűnök sokaságát.” (1 Pét 4,8)
     Másodszor, megvilágosítja az értelmet, mivel mindazt, amit tudunk, a Szentlélektől tudjuk. „A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, kit az Atya az én nevemben küld, az majd megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondottam nektek.” (Jn 14,26) Továbbá: „A kenet megtanít titeket mindenre.” (1 Jn 2,27)
     Harmadszor, segít és valamiképpen késztet a parancsok meg tartására. Senki sem képes ugyanis Isten parancsainak a megtartására, csak ha szereti Istent. „Ha valaki szeret engem, az én beszédemet megtartja.” (Jn 14,23) A Szentlélek pedig előidézi az istenszeretetet, és ezzel segít. „Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek és szemetek előtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok.” (Ez 36, 26)
     Negyedszer, megerősíti az örök élet reményét, mivel mintegy záloga ennek az örökségnek. Az Apostol írja: „Megkaptátok az ígéret Szentlelkének pecsétjét, aki foglaló örökségünkre.” (Ef 1,13-14) Ő ugyanis mintegy az örök élet foglalója. Ennek az a magyarázata, hogy annyiban jár ki valakinek az örök élet, amennyiben Isten fiává válik, és ez azáltal valósul meg, hogy hasonlóvá válik Krisztushoz. Azáltal válik pedig valaki Krisztushoz hasonlóvá, hogy birtokolja Krisztus lelkét, aki a Szentlélek. Az Apostol szerint: „Nem vettétek ugyanis a szolgaság lelkét, hogy ismét csak féljetek, hanem vettétek a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk, Abba, Atyánk! Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt bizonyságot, hogy az Istennek a fiai vagyunk” (Róm 8,15-16), és „Mivel pedig Isten fiai vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívetekbe, aki azt kiáltja, Abba, Atya.” (Gal 4,6)
     Ötödször, tanácsot ad a kétségekben és megtanít minket arra, hogy mi az Isten akarata. „Akinek fülei vannak a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.” (Jel 2,7) „Hallgatom őt mint tanítót.” (Iz 1,4)
 
Forrás: http://katolikus-honlap.freeweb.hu/060604/aquinoi.htm
 
 
 
 
 
08.28 Szent Ágoston
 
Szent Ágoston idézetek:
"Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban."
"Az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt igazi."
"Éppen nem nagy dolog elkezdeni a jót. Azt be is végezni, egyedül ez teszi az embert tökéletessé."
 
Könyvek: Szent Ágoston vallomásai / Isten városáról
 
 
 
 
10.01 Lisieux-i Kis Szent Teréz*
 
Szent Teréz
Forrás: Adoremus
A Gyermekjézusról nevezett, Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító
A franciaországi Alenconban született 1873-ban. Édesanyját négyéves korában elvesztette, ezért a család Lisieux-be kötözött. Két nővérének a Kármelbe való belépése után maga is erős vágyat érzett, hogy kövesse őket. Fiatal kora miatt édesapjával és egyik nővérével Rómába utazott, hogy XIII. Leó pápa engedélyét megszerezze. Ennek birtokában lépett be a karmeliták lisieux-i kolostorába. Egy évvel belépése után kapta a "Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett" rendi nevet, és magára öltötte a szerzetesi ruhát. 1893-ban másod újoncmesternő lett, és rövidesen elkezdett verseket írni. Az Egy lélek története című művében gyermekkori élményeit írta le. A lelkek üdvéért és az egyház terjedéséért ajánlotta fel életét. "Mindenkinek a saját kis útját kell járnia. Én rózsaesőt fogok hullatni az emberekre" - tanította. Ezért ábrázolják feszülettel és rózsacsokorral a szentet. Ez a "kis út" mindenki számára azt jelenti, hogy a saját adottságait, körülményeit felhasználva kell az életszentség útján járni. Ez az út mindenkinek a saját útja. 1897. szeptember 30-án halt meg. 1923-ban boldoggá, 1925-ben szetté avatták, majd rövidesen a missziók pártfogójává, 1997. október 19-én II. János Pál pápa egyháztanítóvá nyilvánította. Egyik ereklyéjét elhozták hazánkba a budapesti városmisszióra. A budapesti ünnepségek előtt több egyházmegyében volt lehetőségük a híveknek tiszteletüket kifejezni.
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
SZENTATYÁK
 
 
 
04.30 Szent V. Piusz pápa
05.18 Szent I. János /vértanú
05.25 Szent VII.Gergely
08.07 Szent II. Szixtusz /vértanú
08.13 Boldog XI. Ince*
08.21 Szent X. Piusz*
 
 
09.03 Nagy Szt Gergely* /egyháztanító
10.11 Boldog XXIII.János
10.22 II.János Pál pápa
11.10 Nagy Szent Leó* /egyháztanító
11.23 Szent I. Kelemen /vértanú
12.31 I. Szilveszter pápa
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
HITVALLÓK - VÉRTANÚK
 
 
 
01.15 Remete Szent Pál
01.20 Szent Fábián
01.20 Szent Sebestyén
01.21 Szent Ágnes*
01.22 Szent Vince
02.05 Szent Ágota*
02.14 +Szent Cirill és  Metód Európa védőszentjei
05.16 Nepomuki Szent János
06.22 Morus Szent Tamás
08.09 +Szent Benedikta Európa védőszentje
08.10 +Szent Lőrinc
08.14 Szent Maximilián Kolbe*
08.29 Keresztelő Szt János vértanúsága*
11.22 Szent Cecília*
 
 
11.25  Alexandriai Szent Katalin
12.13 Szent Lúcia*
12.26 +Szent István diakónus
12.29 Becket Szent Tamás*
MÁS CSOPORTBAN TALÁLHATÓAK
02.03 Szent Balázsà  ismert
04.24 Szent Györgyà  ismert
05.04 Szent Flóriánà  ismert
05.11 Boldog Salkaházi Sáraà  magyar
05.23 Boldog Apor Vilmosà  magyar
09.24 Szent Gellértà  magyar
05.18 Szent I. Jánosà   pápa
08.07 Szent II. Szixtuszà   pápa
11.23 Szent I. Kelemenà   pápa
 
 
 
 
 
 
 
 
01.15 Remete Szent Pál
 
 
 
 
08.14* Szent Maximilián Kolbe
 
Az Isten iránti szeretetből következik a felebarát szeretete. Add felebarátodat Istennek és felebarátodnak Istent, ez az igazi szeretetet.”  M.Kolbe
 
„A nehézségek könnyebben elviselhetők, ha Isten kezében eszközzé válunk azok legyőzéséhez” M.Kolbe
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
SZERZETESEK - MISSZIÓSOK
 
 
 
01.17 Remete Szent Antal*
01.27 Merici Szent Angéla
01.31 Bosco Szent János*
02.10 Szent Skolasztika*
02.17 Szervita rend hét alapítója
03.08 Istenes Szent János
05.22 Szent Rita
06.21 Gonzága Szent Alajos*
07.11 +N.Szt Benedek apát, Európa védőszentje
07.23 +Svéd Szent Brigitta Európa védőszentje
07.31 Loyolai Szent Ignác*
08.08 Szent Domonkos*
08.11 Assisi Szent Klára*
08.25 Kalazanci Szent József
09.27 Páli Szent Vince*
10.04 Assisi Szent Ferenc*
 
 
10.06 Szent Brúnó
10.23 Kapisztrán Szent János*
12.03 Xavéri Szent Ferenc*
12.12 Chantal Szt J. Franciska
MÁS CSOPORTBAN TALÁLHATÓAK
01.18 Árpád-házi Szt Margità  magyar
06.15 Árpád-házi Boldog Jolánà  magyar
07.24 Árpád-házi Szt Kingaà  magyar
10.25 Boldog Mórà  magyar
08.19 Szent Bernát apátà  egyháztanító
10.01 Lisieux-i Kis Szt Terézà  egyháztanító
10.15 Avilai Szent Terézà  egyháztanító
04.16 Soubirous Sz. Bernadettà  ismert
09.05 Kalkuttai Boldog Terézà  ismert
09.23 Pio atyaà  ismert
04.30 Szent Fausztina à  ismert
 
 
 
 
 
 
 
10.04 Assisi Szent Ferenc*
 
Ferences rend alapítója. Szent Ferenc, Isten szegénykéje. Egészen az Istennek akart élni, egészen a szegény Jézust akarta követni. Megtalálta azt a sajátos hívatást, amelyet az Isten hívta őt. Kövessük Ferencet az egyszerűségben, az Isten iránti szeretetben, a hűségben. plebania.net
 
Assisi szentje
Adoremus
Assisiben született 1182-ben olyan családból, ahol elsődleges volt az anyagi jólét és annak gyarapítása. Ezért atyja a gazdag posztókereskedő nem törődött Ferenc szellemi nevelésével. Könnyelmű életet élt, és betegsége döbbentette rá arra, hogy életét meg kell újítania. Ezért Ferenc kereste a csendet és a magányt. Rómába zarándokolt, és belső sugallataira hallgatott. Szembefordult családjával, amely ezért kegyetlenül üldözte, fogságba vetette, de döntésében nem tudták befolyásolni. Megtért, és Istennek szentelte életét. Döntő jelentőségű esemény volt életében. 1209. Szent Mátyás ünnepén a Porciunkula kápolnában való szentmise. Az evangélium az apostolok küldetéséről szólt. Úgy érezte, hogy az neki szól, és ez ez, amit keresett. Mezítláb, szürkésbarna ruhában vándorolt és prédikált. Követői is akadtak, és amikor elérkezettnek látta az időt, a pápa jóváhagyását kérte. III.Ince pápa barátságosan fogadta a tizenkét testvérrel érkező Ferencet. Engedélyt adott nekik a prédikálásra. A Porciunkula-kápolna mellett alakult meg a ferences rend anyakolostora, ahová később rendszeresen összejöttek rendi káptalanra. Egyre többen követték, Szent Klárával megalapította a női ágat, a világiak számára pedig a harmadrendet. Három rend őrzi Szent Ferenc szabályzatát: a minoriták, a konventuálisok, és a kapucinusok. 1226. október 3-án halt meg, és két év múlva már szentté avatták.
 
 
SZENTÍRÁS
Vegyétek magatokra igámat
Gal 6, 14-18
14Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. 15Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. 16Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten (igaz) Izraelének! 17Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. 18A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Amen.
 
Mt 11, 25-30
Jézus saját magáról
 25Abban az időben Jézus ezeket mondta: "Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. 26Igen, Atyám, így tetszett neked. 27Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. 28Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. 29Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. 30Az én igám édes, és az én terhem könnyű."
 
 
 
 
10.06 Szent Brúnó
 
Szent Brúnó és a karthauzi rend
Adoremus
Kölnben született 1030 körül. Az ottani káptalani iskolában tanult, majd Reimsben fejezte be tanulmányait. Pappá szentelték, majd teológiát tanított. Látván azonban a sok visszásságot, menekült a világtól, és remeteségbe kívánt vonulni. 1084 tavaszán Chartreuse erdejében úgy döntött, hogy itt véglegesen megtelepszik. Zordon hegyek vették körül e helyet, és hat évig élt itt magányban. Rendjük e helyről kapta a "karthauziak" elnevezést. II. Orbán pápa, aki tanítványa volt, Rómába rendelte, és rendelkezésére bocsátotta Diocletianus termáit, a mai Termini pályaudvar közelében álló Santa Maria degli Angeli-bazilika területét. A felajánlott püspökséget visszautasította, Dél-Itáliában több kolostort alapított. 1101-ben az általa alapított Santa Maria della Torre-remeteségben halt meg.
 
 
SZENTÍRÁS
Óvás a téves tanítástól
 
Fil 3, 8-14
Óvás a téves tanítástól
 1Egyébként, testvéreim, örüljetek az Úrban. Nekem nincs terhemre, hogy ugyanazt írjam nektek, titeket pedig megerősít. 2Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a kontár munkásoktól, óvakodjatok a megcsonkítottaktól. 3A körülmetéltek ugyanis mi vagyunk, akik lélekben szolgálunk Istennek, akik Krisztus Jézusban dicsekszünk, 4s nem a testben bízunk, bár magam a testben is bizakodhatnék. Ha más úgy gondolja, hogy bizakodhatik a testben, én még inkább. 5Nyolcadnapra körülmetéltek, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, zsidó vagyok a zsidók közül. A törvény megtartásában farizeus, 6az Egyház üldözésében szenvedélyes, a törvény szerinti jámborságban feddhetetlen voltam. 7Ám amit akkor előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem. 8Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. 9Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, 10hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. 11Így hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljuthassak a halálból a feltámadásra is. 12Nem mintha már elértem volna vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magával ragadott engem. 13Testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. 14Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. 15Mi, a tökéletesek, gondolkodjunk így! Ha valamiben még másképpen gondolkodtok, Isten majd megvilágosít benneteket, 16de amit már elértünk, abban tartsunk ki.
 
 Lk 9, 57-62
Jézus követése
 57Amint mentek az úton, valaki megszólította: "Követlek, bárhová mész is." 58Jézus azonban ezt mondta: "A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania." 59Egy másikat felszólított: "Kövess engem!" Az így válaszolt: "Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." 60"Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat - mondta neki -, te meg menj, és hirdesd az Isten országát." 61Egy harmadik ezt mondta neki: "Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól." 62Jézus így válaszolt: "Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára."
 
Érszegi Gábor atya egy évet töltött a karthauzi szerzetesek közt. Mindig megrendült lélekkel beszél az imádságos szerzetesi életről.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
ISMERT SZENTEK
 
 
 
02.03 Szent Balázs /vértanú
02.08 Emiliáni Szent Jeromos
03.19 +Szent József
04.16 Soubirous Sz. Bernadett /szerzetes
04.24 Szent György /vértanú
04.30 Szent Fausztina /szerzetes
05.04 Szent Flórián / vértanú
05.26 Néri Szent Fülöp*
05.30 Szent Johanna
07.22 Szent Mária Magdolna*
07.24 Szent Kristóf
07.26 Szent Anna és Joakhim*
07.29 Szent Márta*
08.04 Vianney Szent János*
08.27 Szent Mónika*
09.05 Kalkuttai Boldog Teréz /szerzetes
09.23 Pio atya* /szerzetes
10.20 Skóciai Szent Vendel
12.06 Szent Miklós
 
 
MÁS CSOPORTBAN TALÁLHATÓ ISMERT SZENTEK
01.24 Szalézi Szent Ferenc*à   egyháztanító
01.28 Aquinoi Szt Tamás*à   egyháztanító
01.30 Bosco Szent János* à   szerzetes
04.29 +Sienai Szt Katalinà   egyháztanító
05.16 Nepomuki Szent Jánosà   vértanú
06.13 Páduai Szent Antal*à   egyháztanító
07.31 Loyolai Szent Ignác* à   szerzetes
08.09 +Szent Benediktaà   vértanú
08.14 Szent Maximilián Kolbe*à   vértanú
08.25 Kalazanci Szent József  à   szerzetes
09.27 Páli Szent Vince* à   szerzetes
10.04 Assisi Szent Ferenc* à   szerzetes
10.01 Lisieux-i Kis Szt Terézà   egyháztanító
10.23 Kapisztrán Szent Jánosà   szerzetes*
11.25  Alexandriai Szent Katalinà   vértanú
12.03 Xavéri Szent Ferenc* à   szerzetes
12.13 Szent Lúciaà   vértanú
 
 
 
 
 
 
 
 
02.03 Szent Balázs
 
Szent Balázs ünnepe /Február 3.
Blaise / Blasius: A III. – IV. században élt, a keresztényüldözések utolsó éveiben. A hagyomány szerint a börtönben egy kisfiú életét mentette meg, akinek halszálka akadt a torkán. Innen származik a Balázs áldás (torokáldás) hagyománya.  Babits Mihály a „Balázsolás” c. versében ír róla.
“Segítségük hívta az Urat, a Mindenhatót, aki erőt adott jobb kezének." Sir 47,10
Balázsáldás: "Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól"
 
 
Adoremus:
A hagyomány szerint az örményországi Szebaszte városának volt a püspöke a IV. században. A börtönben megmentette egy gyermek életét, aki halszálkát nyelt. Ezért keleten és nyugaton már a VI. századtól kezdve kérik közbenjárását a torokbetegség ellen. 316-ban Liciniusz császár idejében lefejezték. Az ünnepéhez kötődő balázs-áldás a XVI. század óta terjedt el. Balázst a középkor óta a 14 segítő szent közé sorolják.
Az orvosok, muzsikusok pártfogójaként tiszteljük.
Naptárolvasó:
A III. – IV. században élt, a keresztényüldözések utolsó éveiben. A hagyomány szerint a börtönben egy kisfiú életét mentette meg, akinek halszálka akadt a torkán. Innen származik a Balázs áldás (torokáldás) hagyománya. Babits Mihály a „Balázsolás” c. versében ír róla.
 
 
Szent Balázs
Szent Balázs a 300-as évek körül élt. 316-ban halt vértanúhalált. (Nagy Konstantin – Constantinus - császár, 313-ban adta ki a keresztényüldözés megszüntetésére vonatkozó rendeletet, de egyes városokban tovább folytatódott).
Szent Balázs orvos volt, aki  a betegek testi, lelki gyógyulásával szívvel – lélekkel törődött. Nevéhez hű maradt, hiszen a Balázs (Blasius) név királyt jelent, s ő valóban királyi módon fordult az emberekhez, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásában élt, igaz keresztény volt. Hozzá fordultak segítségért idős betegekkel, gyerekkel, vándorokkal, nincstelennek, és mindenkin segített válogatás nélkül. De nem csupán testi betegségben kérték segítségét, hanem a lélek orvosaként is fordultak hozzá.
Sebaste városában az igen szeretett orvost püspöknek választották. Örömmel gondozta, óvta a keresztény tanítást. A rómaiak ellenszenvvel nézték a Krisztusról tanító, orvosként gyógyító püspököt. Sokszor csodás gyógyulásokról is beszéltek. A város megszállásakor őt is el akarták fogni, azonban hívei kérésére az erdők barlangjaiba elbujdosott. Irgalmas szíve ott sem változott meg, és az erdőben talált sebesült vadállatokat gyógyította. Legendák szólnak Szent Balázsról, hogy hogyan hálálták meg az állatok jószívűségét. A madarak bogyókat vittek neki ételül, a vadállatok pedig megvédték másoktól. Agricola a város vezetője elküldte szolgáit, hogy hozzák el Balázs püspököt. Meg is találták a barlangját, amit a vadállatok úgy körül állták, hogy közel sem mertek menni. A püspök megköszönte az álltok segítségét. A legenda szerint egyszer egy farkas ellopott egy szegény asszonytól egy disznót. Szent Balázs meglátta a tolvajt, és rászólt, hogy adja vissza. A farkas visszaadta a disznót az asszonynak.
Az erdei békességnek azonban véget vetettek a katonák. Behurcolták Szent Balázst Sebaste városába. A nép az utcán állva úgy fogadta, mint a királyt szokás. Menet közben betegeket vittek hozzá, kiknek homlokára keresztet rajzolt, s gyógyultan álltak föl. Az emberek kegyelmet kértek a püspöknek, de börtönre ítélték. A cellában sokan voltak, köztük egy kisfiú is, akinek halszálka akadt a torkán. Már majdnem megfulladt, amikor a püspök odalépett hozzá, és megmentette a fiút. A csodákat tévő Balász püspököt halálra ítélték.
A legenda szerint vízbefojtásra ítélték, de mikor kivezették a tóhoz és belelökték, nem merült el. Így lefejezték.
Szent Balázshoz halála után imádkoztak a betegek gyógyulásukat kérve. A Balázsáldás hagyománya a kisfiú megmentésére vezethető vissza, és már a 6. századtól megemlékeznek róla. A 14- században a himlő- és pestisjárvány idején (ezek a betegségek torokfájással kezdődnek) imádkozták: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól!”
Szent Balázs a 14 segítő szent egyike, és közbenjárását ma is kérjük.
 
Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!
 
(A 14 segítő szent: Ákos, Balázs, Borbála, Cirjék, Dénes, Egyed, Erazmus, Eustachius, György, Katalin, Margit, Kristóf, Pantaleon, Vitus – a későbbiekben mindegyikőjük a Szentek oldalon megtalálható lesz.)
 
 
 
 
 
04.16 Soubirous Sz. Bernadett
A Lourdes-i jelenések szentje. Szegény 14 éves kislány volt, amikor megjelent neki Lourdes-ban a Szűzanya. Szerzetes nővér lett. ?1879
 
Lourdes és Szent Bernadett
Szerkesztő: Jh.Betti
 
A franciaországi Lourdes városának élete 148 éve, szinte egyik napról a másikra megváltozott. A régen egyszerű városkát ma emberek százezrei ismerik, hiszen 1858-ban kitárta kapuit a nagyvilág előtt, és lett mindenki Lourdes-ja. Nevezetességét nem emberi erő, alkotás vagy híresség adta, hanem az Isten szeretetének, gondviselésének megnyilvánulása.
 
Lourdes-ban élt családjával az akkor 12 éves Bernadett (Soubirous Marie-Bernard), aki Nevers-ben született, édesapja molnár volt, és a szegénység miatt költöztek Lourdes-ba, ahol egy régi börtöncella volt az otthonuk. Bernadett beteges kislány volt, de szülei szeretetben, hitben nevelték őt öt testvérével együtt.
1858. február 11-én Bernadett a Gave-patak mellett, a Massabielle-barlangban egy „fehér ruhás imádkozó Hölgyet” pillantott meg, aki mosolyogva magához hívta, és Bernadett őt látva a Rózsefűzért imádkozta. A kislány nem tudta kit látott, de meghatottságában elmesélte szüleinek, és a helyi plébánosnak. Az elkövetkező öt hónapban Bernadett 18-szor látott itt jelenést.
Már a 3. alkalommal 300-an álltak mellette a barlangnál, de a „Hölgyet” csak ő látta, azonban a tömeg áhítattal nézte Bernadett ragyogó arcát, és a kezében lobogó gyertyát.
Február 25-én a „Hölgy” így szólt Bernadatt-hez: ,,Menj, igyál a forrásból, és mosdj meg a vizében!'' Bernadett elindult a patak felé, de a fehér ruhás „Hölgy” visszahívta. A Bernadett kezével ásott kis gödörben forrás fakadt.
A hatóság és eleinte az Egyház is kételkedve fogadták Bernadett szavait és a történteket. Kérdezték, faggatták, hogy ki az, akit lát, és mit mond neki.  Bernadett ugyanazokat a szavakat suttogta mindig: „A Hölgy azt kérte, imádkozzunk a bűnösökért és építsetek itt templomot!” A plébános megkérte Bernadettet, hogy legközelebb kérdezze meg, mi a „Hölgy” neve, és csodás jelként virágozzék ki a barlang előtti rózsabokor. Bernadett elmondta az üzenetet, de a „Hölgy” csak mosolygott, nem mondta meg a nevét és nem virágzott ki a bokor. Azonban március 25-én (ma Gyümölcsoltó Boldogasszony – az Angyali üdvözlet, Jézus fogantatásának ünnepe)  a „Hölgy” ezt mondta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” Bernadett nem értette ezeket a szavakat, a plébános azonban igen, hiszen néhány évvel ezelőtt mondta ki a pápa (IX. Piusz, 1854. december 8) a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Ezek a szavak meggyőzték a plébánost a jelenés valóságáról.
Bernadett az utolsó jelenést július 16-án látta. Százak, majd ezrek jöttek Lourdes-ba Szűz Mária megjelenésének helyére. Imádságos lélekkel kérték a Szűzanya segítségét. A forrás vizénél már első napokban többen meggyógyultak.
1876-ban templomot építettek a jelenés helyére. Ma évente 5 millióan mennek Lourdes-ba, imáikban segítséget kérve lelki- és testi gyógyulásra. A zarándokok együtt imádkozzák a Rózsafűzért és segítségüket felajánlva súlyos betegeket visznek a forrás vizéből táplálkozó medencébe, hol évente 400 ezren fürdenek meg. Orvosi bizonylatok sorát adták ki (Nemzetközi orvosi bizottság) a gyógyíthatatlan betegségek megszűnéséről, de a gyógyulást nem találók is a lelki békesség örömében térnek haza. Lourdes a megtérés, a bűnbánat, a gyógyulás helye – a kegyelem forrása. Ma három templom áll ezen a helyen: az Oltáriszentség, a Rózsafűzér és a Szeplőtelen Fogantatás Bazilikája.
 
Bernadett a jelenesek után pár év múlva a Nevers-i Iskola- és Szeretet- Nővérek kolostorában élt. Sokan bántották őt szavaikkal az 1858-ban vele történtekért. Gúnyolódások, megjegyzések, kíváncsiskodások, okoskodások, ellenségeskedések közepett élt, a rosszindulat minden oldalával találkozott. Gyermekkorától kísérő aszmás betegsége is sok szenvedést okozott neki. A „Szeplőtelen Fogantatás” ígéretét azonban sohasem felejtette el: „Boldog leszel, de nem itt a földön.”
 
Bernadett feljegyzése: ,,Ha erősödik a vihar, emlékezni akarok Urunk szavára: Ne félj, Én vagyok! Ha elöljáróim vagy társaim megaláznak, nyomban hálát akarok adni érte az Úrnak, és szívesen veszem a bántó szót, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessek Istenhez.''
 
1879-ben, 35 évesen halt meg, a Nevers-i kolostorba temették. 30 év múlva sírját újra felnyitották, és épen maradt testét üvegkoporsóba helyezték. 1925-ben boldoggá, majd 1933-ban szentté avatták.
 
Urunk és Istenünk, alázatosak kedvelője, védelmezője és megdicsőítője, aki Szent Bernadettet megajándékoztad a türelem és a szeretet csodálatos kegyelmével, kérünk, engedd, hogy az ő imádságára és példája szerint egyszerűségben járjuk a hit útjait, és szemlélhessünk téged a mennyek országában!
 
 
 
 
 
 
09.23 Pio atya*
 
Pio atya jövendölése a magyaroknak
„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP