Lelkiség - Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI GONDOLATOK
 
NEMZETI ÜNNEPEK
 
 
 
02.25 Kommunizmus áldozatainak emléknapja
 
03.15 Nemzeti ünnep
 
06.04 A nemzeti összetartozás napja
 
08.20 Mária országa - Államalapítás ünnepe
 
10.06 Aradi vértanúk
 
10.08 +Magyarok Nagyasszonya
Magyarok Nagyasszonya
 
10.23 Nemzeti ünnepünk
 
11.13 +Magyar szentek
Egy nemzet szentjei
Szentírás: A keresztény remény bizonyossága
 
 
 
 
 
 
 
Nemzeti ünnepek
 
 
 
Egyházilag kiemelt magyar ünnepek:
Mária országa-Államalapítás ünnepe - 08.20,
Magyarok Nagyasszonya 10.08+,
Magyar szentek ünnepe - 11.13
 
 
További nemzeti ünnepek:
A kommunizmus áldozatainak emléknapja - 02.25,
Nemzeti ünnep - 03.15,
Nemzeti összetartozás napja 06.04,
Nemzeti ünnepünk - 10.23,
Aradi vértanúk - 10.06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
Jegyzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
10.08. Magyarok Nagyasszonya
 
 
 
Magyarországon több templom védőszentje Magyarok Nagyasszonya és és több harangot is szenteltek tiszteletére. A világ bármely részén élő katolikus magyarok ünneplik - pl. Kanada, Argentína, Montreál
 
Ünnepről
Adoremus
 
Szent István királyunk halála előtt Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Ezért Nagyasszonynak szólította őt népünk imádságaiban, énekeiben. Vaszary Kolos prímás kérésére 1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte ezt az ünnepet, Szent X.Piusz pápa pedig a mai napra helyezte. 1980-ban II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter  bazilika altemplomában lévő Magyarok Nagyasszonya kápolnát.
"Ne vesd meg esdeklő gyermekeidet, és a bűnök bocsánatáért könyörgőket mindenkor tapasztalt irgalmaddal oltalmazd... Légy minden ügyünkben szószólónk Szent Fiadnál..." (Eszterházy Pál nádor könyörgéséből)
Méltán csendül fel a római Magyarok Nagyasszonya kápolnájának évfordulóján ajkunkról határainkon innen és túl, és a Rómába zarándoklók énekével együtt:
"Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Nagy inséggel lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról, Ne feledkezzél el szegény magyarokról!"
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
10.23 Nemzeti ünnepünk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
11.13 +Magyar szentek
 
 
 
Azoknak az egyházmegyei szenteknek az ünnepét tartjuk, akiknek az ereklyéit őrizzük templomainkban. Reájuk emlékezünk, akik nemzetünkhöz tartoznak, előttünk jártak a földi élet útján, és hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Méltán kérjük segítségüket és közbenjárásukat, hogy életünkkel mi is példáját kövessük.
Forrás: Adoremus
 
 
Egy nemzet szentjei
Szerkesztő: Jh.Betti
 
Minden nemzet legnagyobb kincseként tekint szentjeire. Nekünk magyaroknak is van, akikre mint példaképeinkre felnézhetünk. Magyar szentek ünnepén emlékezünk mindazon magyarokra, akik becsületes magyarként éltek köztünk. Több évtizede ismerem e jelentős ünnepünket, a november 13-i "Magyar szentek és boldogok napját" és azt is elég régen tudom, hogy van a Magyar szentekről elnevezett templomunk is. A tavalyi évben azonban lázas kutatómunkában voltam a hittan.lap szerkesztése miatt, és eközben úgymond szembetaláltam magam saját kérdésemmel: Ismerem a magyar szenteket? - néhányat név szerint - kik azok? Elkezdtem magamban sorolni a nevüket, az ujjamon számolgattam, de sajnos húszig sem jutottam az ismert nevek között. Ennek utána kell néznem gondoltam, és azonnal keresgetni kezdtem "magyar szentek" címszóval. Mint egy lavina sodort magával a weboldalak sokasága - mintha egy madár szárnycsapása okozott volna természeti csodát: "szentéletű magyarok..., szentség és magyarság..., a magyar szentek történelmi öröksége..."  - tudásban, lelkiségben gazdag oldalak. Több napra, sőt több mint egy hétre leragadtam a témánál. Lapról lapra jártam, és a magyarságról megjelent sorok úgy melegítettek át, mint mikor hideg, szeles napokon hazaérkezik az ember meleg otthonába. (A gyerekeimnek van egy érdekes szokása, mit magam sem tudok hogyan alakult ki,  de mikor hazajönnek az iskolából - lassacskán 12 év - sokszor mondják az ajtón belépve köszönés előtt: "Ó, otthon, ó, édes otthon." Valamiért most a magyar szentekről olvasva, az ő mondatuk jutott  eszembe - itthon vagyok, a magyar szentek házában, hazajöttem: "Ó, otthon, ó, édes otthon". Rejtélyes módon a róluk szóló sorok  rólam, rólad is szólnak, hiszen magyarságuk benne van szívünk dobbanásában, ereinkben , vérünkben, gondolkodásunkban, anyanyelvünkben, sőt hitünkben, életfelfogásunkban, mentalitásunkban. Mondhatja most bármelyikünk: "Milyen sokan nem élnek "magyarként". Mondhatjuk valóban, de a magyarság bennük is meg van, csak más utat választottak, de a lelkiismeretükön nem tudnak változtatni, magyarok maradnak. Magyarként fogunk a Mindenható elé állni. Lesznek, akik magyar tekintetüket felemelik majd, s lesznek, akik lesütött szemmel fognak állni. Régi kedves vers jut eszembe: "Magyar vagyok magyar. Magyarnak születtem..." Ezen szent ünnepen gondoljuk úgy magyar szentjeinkre, mint a fa gyökerére és törzsére, melyek nélkül  nincs jövője - hiszen "amely nemzet nem becsüli a múltját, annak nincs jövője."
E múltban kutatva találkoztam több mint ötven magyar szenttel a 11.századtól a 21.századig. Meg kell ismernünk őket, akik így imádkoztak: "Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!"
S előttünk állnak ők, kiket olyan megbecsülés vesz körül, hogy a magyarság szentjei közt szeretnénk tisztelni. Jelenleg 14 magyar  szentté avatási "eljárása" van folyamatban. Ők azok, akiknek sírkeresztjére felírhatjuk: "Magyarnak születtem, magyar is maradok."
A magyar szentek és boldogok ünnepének fénye ragyogjon úgy ránk, hogy magyar gyökerünk, törzsünk új hajtásaként akarjuk igaz magyarokká válni:
"Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!"

 

 
 
 
SZENTÍRÁS:
A keresztény remény bizonyossága
 
A keresztény remény bizonyossága Róm 8, 26-30
26Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. 27S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. 28Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. 29Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. 30Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.
A hegyi beszéd
 1A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, 2ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:
A nyolc boldogság Mt 5, 1-12
 3"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. 5Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. 6Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. 7Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 9Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 10Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 11Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. 12Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
M
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP