S   z   o   l   g   á   l   ó      K   ö   n   y   v   t   á   r
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
ZSOLOZSMA
 
JANUÁR
 
 
Január 2.
NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY PÜSPÖKÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓK
Emléknap
Vazul a kappadóciai Cezáreában született 330-ban keresztény családból. Felsőbb tanulmányokat folytatott, erényeivel tűnt ki. Remeteként élt, majd 370-ben városa püspökévé szentelték. Az ariánusok ellen küzdött. Sok kiváló könyvet írt, ezek közül leghíresebbek a Szerzetesi szabályok, amelyeket még ma is nagyon sok keleti szerzetes követ. Bőkezűen támogatta a szegényeket. 379. január 1-én halt meg.
Gergely ugyancsak 330-ban Nazianz mellett született. Sokat utazott, hogy növelje tudását. Barátját, Vazult a remeteségbe is követte, majd pappá és püspökké szentelték. 381-ben Konstantinápoly püspökévé választották. Miután egyházát sok széthúzás osztotta meg, visszatért Nazianzba, ahol 389. vagy 390. január 25-én halt meg. Kiváló taní­ tása és ékesszólása miatt Teológusnak is nevezik.
Több lelkipásztor, 1145, vagy Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1172.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA MÁSODIK
OLVASMÁNY
Nazianzi Szent Gergely püspök beszédeiből
(Oratio 43, Ín laudem Basilii Magni, 15. 16-17. 19-21: PG 36, 514-523)
Két testben egy lélek
Athénban úgy voltunk, mint egy folyónak két ága, amelyek közös hazai forrásból fakadtak, de a tudásvágyuk szétszakította őket, majd szinte egy akarat folytán, tudniillik az Isten ösztönzésére, újra egyesültek.
Akkoriban nemcsak magam vettem körül csodálattal az én nagy Vazulomat, mivel láttam erkölcsi komolyságát, érett és bölcs beszédét, hanem hasonló viselkedésre bírtam másokat is, akik kevésbé ismerték őt. így sokan mások is megbecsülésükbe fogadták, mivel mar hírből ismerték.
Mindennek mi lett az eredménye? Az, hogy így csaknem ő volt az egyetlen kivétel azok között, akik Athénba jöttek tanulni; mert nagyobb megbecsülésben részesült, mint ami a kezdő tanulónak kijárt volna. Ez lett barátságunk bevezetője, kapcsolatunk gyújtószikrája, így sebzett meg minket a kölcsönös szeretet.
Amikor idők múltával kölcsönös vonzalmunkat feltártuk egymás előtt, és azt is, hogy a filozófiáért lelkesedünk, akkor már mindene lettünk egymásnak: lakótársak, elválaszthatatlan barátok voltunk, egyetértettünk, egyformán gondolkodtunk, és napról napra forróbbá és erősebbé szőttük egymás közt a szeretet szálait.
Egyforma tudásszomj vezetett bennünket, és � noha ez a féltékenység egyik legerősebb indítéka � mégis távol állt tőlünk az irigység, bár a vetélkedést nagyra tartottuk. Ez a kettőnk közötti versengés egyikünket sem emelte a másik fölé, mert mindegyikünk a másiknak engedte át az elsőséget, hiszen mindegyikünk sajátjának tartotta a másik dicsőségét.
Úgy tetszett, hogy egy lélek lakik kettőnkben, két testet éltetve egyszerre. Ha nem is lehet igazat adni azoknak, akik szerint a dolgok mind átjárják egymást, nekünk mégis nyugodtan elhiheti bárki, hogy mindketten egymásban és egymásnál éltünk.
Mindkettőnk munkája és törekvése egyformán az erényre irányult, hogy a jövendő reménységnek éljünk és így felkészüljünk arra, hogy már halálunk előtt kiköltözzünk ebből a világból. Ezt tartottuk szem előtt életünk és minden cselekedetünk irányításában. Egyrészt az isteni parancsok útmutatását követtük, másreszt pedig egymást támogattuk erényeink tökéletesítésében. Talán nem tűnik elbizakodott beszédnek, ha azt mondóm: mi egymásnak szabályul és mértékül szolgáltunk a jónak a rossztól való megkülönböztetésében.
Az embereknek más és más nevük van, amelyet vagy szüleiktől kaptak, vagy maguk szereztek az életben ta­núsított törekvéseik, illetve elért eredményeik alapján. Nekünk viszont az volt nagy dicsőségünk és nagy nevünk, hogy Krisztus-követők legyünk, és kereszténynek hívjanak minket.
VÁLASZOS ÉNEK Dán 2, 21 -22; l Kor 12, 11
V. Az Úr bölcsességet ad a bölcseknek, és tudományt azoknak, akik megértik. * Kinyilatkoztatja a mélységes és elrejtett titkokat.
F. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. * Kinyilatkoztatja.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Az istenismerők ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.
Könyörgés
Istenünk, te Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely példájával és tanításával világosságot árasztottál Egyházadra. Add, kérünk, hogy igazságodat alázatos szívvel megismerjük, és azt szeretetben hűségesen tettekre váltsuk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Aki megtartja és tanítja a parancsokat, az nagy lesz a mennyek országában.
 
Január 7.
PENYAFORTI SZENT RAJMUND ÁLDOZÓPAP
Barcelona mellett, 1175-ben született. A barcelonai egyházmegye kanonokja lett, majd belépett a domonkos rendbe. IX. Gergely pápa rendeletére az egyházjogi dekre- tálisok gyűjteményét állította össze. Rendje elöljárójává választva igen jó szabályokkal irányította azt. írásai közül kiemelkedik a Summa casuum, amely a bűnbocsánat szentségének jó és gyümölcsöző kiszolgáltatásáról szól. 1275. január 6-án, Barcelonában halt meg.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1145.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Rajmund áldozópap leveléből
(Monumenta Ord. Praed. Hist. 6, 2, Romáé 1901, pp. 84-95)
A szeretet és béke Istene adjon békességet szíveteknek!
Az igazság hirdetője nem tévedett, hanem helyesen mondta, hogy mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztusban, üldözést szenvednek (vő. 2 Tim3, 12). Úgy gondolom, senki sincs kivéve ez alól az általános szabály adói, csak az, aki vagy elhanyagolja, vagy nem ismeri a fegyelmezett, szent és buzgó életet ebben a világban (Tit 2, 12).
Távol legyen tőletek, hogy ti azok közé tartozzatok, akiknek háza békességes, nyugodt és biztonságos, és akik fölött nincs az Isten büntető vesszeje, akik jó sorsban töltik életüket, és végtére is elkárhoznak.
Lelketek tisztasága és jámborságtok azonban kiérdemli és igényli, hogy � mivel Isten elfogadott benneteket, és kedvesek vagytok előtte � lelketek tisztasága sok megpróbáltatáson át finomodjék ki egészen. Ezért, ha olykor kétszeres vagy háromszoros erővel suhog fölöttetek a kard, még ezt is örömmel kell a szeretet jelének tekintenetek.
Külső harc és belső félelem: ez kétélű kard. Belsőleg akkor sokszorozódik, amikor az a bizonyos csalárd szellem álnoksággal és hízelgéssel nyugtalanítja a szívek mélyét. Az ilyenfajta küzdelmeket mar eddig is eléggé megismertétek. E nélkül lehetetlen lett volna eljutnotok a belső békéteknek és nyugalmatoknak erre az oly szép rendjére.
Külsőleg viszont akkor sokszorozódik a kard, amikor az Egyház lelki javai ellen tör ki alaptalanul az üldözés: ez esetben súlyosabbak a sebek, főleg ha barátainktól kapjuk azokat,
Ez Krisztusnak az a kívánatos és boldog keresztje, amelyet András apostol oly férfiasán és örvendező lélek­ kel fogadott. Egyedül ebben kell dicsekednünk, mondja az Apostol, Isten választott edénye.
Tekintsetek fel tehát hitünk szerzőjére és fenntartójára, Jézusra, aki övéitől ártatlanul szenvedett, és a bűnösök közé számították. Ha tehát isztok a mi Urunk, Jézus csodálatos kelyhéből, adjatok hálát az Úrnak, aki az összes javakat osztogatja.
A szeretet és béke Istene pedig, adjon békességet szíveteknek és gyorsítsa meg előrehaladástokat. Oltalmazó p ajzsként rejtsen el arca az emberek zaklatásai elől egy időre, amíg csak el nem vezet és át nem ültet abba a teljességbe, ahol mindörökre a béke szépségében, a bizalom otthonában és a bőség nyugalmában fogtok megállapodni.
VÁLAS7OS ÉNEK
V. Tanításának fénysugarával megvilágította a sötét­ség foglyait: * Szeretetének melegével kiváltotta a szegénység és a hatalom rabjait.
F. A gonoszságból kimentette az eltévedteket, az elnyomástól megszabadította a szegényeket. * Szeretetének melegével.
Könyörgés
Istenünk, te Penyaforti Szent Rajmund áldozópap lelkét csodálatos szeretetre gyullasztottad a bűnösök iránt. Közbenjárására add meg nekünk, hogy a bűn rabságából megmeneküljünk, és szabad lélekkel mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted. A mi Urunk.
 
JANUÁR Január 13.
SZENT HILÁRIUSZ (VIDOR) PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANTO
Poitiers-ben született a IV. század elején. 350 körül szülővárosának püspökévé választották. Az ariánusok ellen küzdött, és Constantius császár száműzte. Bölcsességgel és tudománnyal gazdag műveket írt, amelyekkel a katolikus hitet erősítette, és a Szentírást magyarázta. Meghalt január 13-án, 367 körül.
Lelkipásztorok, 1608, vagy Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1634.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Hiláriusz püspöknek "A Szentháromság" című értekezéséből
(Lib. l, 37-38: PL 10, 48-49)
Téged hirdetve, neked szolgáljak!
Jól tudom, Atyám, mindenható Istenem, hogy életem legfőbb kötelességeként azzal tartozom neked, hogy minden szavam és gondolatom téged dicsőítsen.
Hiszen a tőled kapott beszédkészségemnek semmi más nagyobb jutalma nem lehet, mint hogy téged hirdetve neked szolgáljon, és bizonyságot tegyen a téged nem ismerő vagy téged eretnek módon tagadó világ előtt, hogy te vagy az Atya, azaz a mi egyszülött Istenünk Atyja.
Mindez persze csak az én akaratom elhatározása, ehhez még kérnem kell a te segítséged és irgalmad ajándékát is, hogy hitünk látható megvallásának kifeszített vitorláit Szentlelked fuvallata dagassza, és e téged magasztaló prédikálásunk útját te irányítsd. Hiszen hűséges a nekünk adott ígéreteihez az, áld ezt mondja: Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek (Mt 7, 7).
Tudjuk, mi magunk gyengék vagyunk, ezért kérjük majd tőled mindazt, amire szükségünk van. Prófétáid és apostolaid írásait is majd szüntelen igyekezettel kutatjuk, és kopogtatni fogunk minden előttünk bezárt ismeret ajtaján, de egyedül tőled függ, hogy megadod-e, amit kértünk, hogy meglesz-e, amit kerestünk, és kinyílik-e az az ajtó, amelyen zörgettünk.
Ránk nehezedik emberi természetünk tunya tudatlansága, hiányos a tudásunk, és a te titkaid megértésében korlátoz még bennünket értelmünk gyengesége is. Ha azonban állandóan foglalkozunk tanításaiddal, ez elvezet bennünket az isteni dolgok megismerésére, és a hitbeli engedelmesség a természetes vélekedés fölé emel minket.
Mi gyámoltalanok vagyunk, azt várjuk tehát, hogy te kezdd el bennünk a szót, te erősítsd annak további folytatását, és te kapcsolj be minket is a prófétai és apostoli lelkek közösségébe, hogy tanításaikat ne értelmezzük másképp, mint ahogyan ők mondták, és szavaik sajátos jelentését is ugyanabban az értelemben magyarázzuk.
Mi ugyanis azt akarjuk hirdetni, amit isteni sugallatra ők prédikáltak, hogy te vagy az örök Isten, az örökkévaló egyszülött Fiúnak az Atyja. Téged, az egy Istent, aki nem születtél, és az egy Úr Jézus Krisztust, aki öröktől fogva tőled született, nem szabad az igaz­ ságtól eltérve a többi istenek közé sorolni. De nem sza­bad azt sem tanítanunk, hogy ő nem tőled, az egy Is­ tentől született volna, és nem szabad másnak, mint igaz Istennek tartanunk őt, aki tőled, az igaz Istentől, az Atyától született.
Add meg tehát nekünk, hogy megértsük a szavakat, adj értelmünknek világosságot, add, hogy tiszteletben tartsuk tanításaidat, add, hogy hűek legyünk az igazsághoz. Add, hogy amit hiszünk � azaz amit ta­ nultunk a próféták és apostolok tanításából �, téged, az egy Istent, az Atyát és egy Urunkat, Jézus Krisztust egyrészt hirdessük most az ezt tagadó eretnekekkel szemben, másrészt pedig úgy dicsőítsünk téged, Istenünket, és úgy hirdessük Krisztust is, hogy tanításunk tévedés nélküli legyen.
VÁLASZOS ÉNEK l Jn 4, 2-3. 6. 15
V. Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való. * így különböztetjük meg az igazság lelkét és a tévedés lelkét.
F. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben. * így különböztetjük meg.
Könyörgés
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy Fiad istenségét, amelyet Szent Hiláriusz püspök rendíthetetlenül védelmezett, kellő módon megértsük, és igaz hittel megvalljuk. A mi Urunk.
 
Január 15.
REMETE SZENT PÁL
Életéről első ízben Szent Jeromos írásaiban történik említés. Eszerint a Decius-féle üldözések idején � 249 körül � a thébai hegyek közé menekült, és ott élt az emberektől távol, elmélkedésben és önmegtagadásban. Az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend, a Boldog Özséb által alapított pálos rend tőle nyerte nevét.
Szent férfiak, szerzetesek közös zsolozsmája, 1713.
MÁSODIK OLVASMÁNY
A II. vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dogmatikai konstitúciójából VII. 43 
A szerzetesek
Az evangéliumi tanácsokat, az Istennek szentelt szegénységet, tisztaságot és engedelmességet isteni ajándékként kapta az Urától az Egyház, hiszen az Úr szavain és példáján alapulnak; az apostolok, az atyáit, az Egyház tanítói és pásztorai ajánlják; az isteni kegyelem is mindig megőrzi ezt az ajándékot. Magának a hivatalos Egyháznak pedig gondja van arra, hogy a Szentlélek vezetésével értelmezze e tanácsokat, szabályozza követésüket, és a bennük foglaltak alapján tartós életformákat is megszervezzen. így a magból, amelyet Isten vetett el az Úr földjén, fa nőtt, csodálatos és szerteágazó fa: a remetéskedő és a közös élet különféle formái alakultak ki, és szerzetescsaládok nagy változatosságban. Mindezek jelentékenyen segítik tagjaik tökéletesedését, és gyarapítják az egész krisztusi test gazdagságát. A szerzetescsaládok ugyanis megadják tagjaiknak az életforma szilárdabb állandóságát, a jól bevált tanítást a tökéletesség elérésére, Krisztus seregében a testvéri közösséget és a segítséget az engedelmességben kibontakozó szabadsághoz úgy, hogy szerzetesi elkötelezettségükben biztosan helytállhatnak és hűségesen kitarthatnak, s örvendező leiekkel haladhatnak előre a szeretet útján.
A szerzetesség az Egyház isteni és hierarchikus alkotmánya szempontjából nézve nem közbülső' állapot a klerikusok és a laikusok között. Az Isten ugyanis mind a két részről hív keresztény hívőket, hogy az Egyház életén belül különleges adományban legyen részük, és ki-ki közreműködjék a maga módján az Egyház üdvösségszerző küldetésében.
VÁLASZOS ÉNEK Vö. Fii l, 23; 2 Tim 4, 7
V. Elérkezett, amit mindig kívántam: feloszlani, s Krisztussal egyesülni. * Pályámat végigfutottam, már csak az igazság koszorúja vár rám.
F. Már régóta társamnak ígért remeteségemben az Úr. * Pályámat végigfutottam, már csak az igazság koszorúja vár rám.
Benedictus-ant. Tündöklő hírét hirdessük thébai Pálnak! Krisztus Urunk, könyörülj rajtunk, szent érdemeit nézd, és akik a példáján megvetni tanuljuk a földet, juthassunk egykor fel a boldog mennyei honba!
Könyörgés
Istenünk, te Remete Szent Pálnak a magányban erőt adtál arra, hogy a szegény és alázatos Krisztust kövesse mindhalálig. Közbenjárására add meg nekünk is, hogy hivatásunkban hűségesek legyünk, és eljussunk arra a tökéletességre, amelyet egyszülött Fiadban állítottál elénk. Aki veled él.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Pál, áld a mennyben vagy, nézz ránk a hatalmas egekből, szolgáidra, kik itt nevedet tisztelve dicsérjük. Jó példát adtál minekünk a földi hazában, ó, könyörögj értünk, hogy majd az egekbe mehessünk!
 
Január 17.
SZENT ANTAL APÁT
Emléknap
A remeték híres atyja Egyiptomban született 250 körül. Szülei halála után anyagi javait szétosztotta a szegényeknek, magányba vonult, és ott bűnbánó életet élt. Sok tanítványa volt, az Egyházért dolgozott. A Diocletianus-féle üldözés idején támogatta a hitvallókat, és Szent Atanázt segítette az ariánusok elleni küzdelemben. Meghalt 356-ban.
Szent férfiak, szerzetesek közös zsolozsmája, 1713.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Antal életrajzából, amelyet Szent Atanáz püspök írt meg
1128. oldal
(Cap. 2-4: PG 26, 842-846)
Szent Antal meghívása
A szülők halála után húgával egyedül maradva a körülbelül 18-20 éves Antal átvette a ház és húga gondviselését.
Nem telt el még hat hónap sem a szülők halála után, amikor szokása szerint a vasárnapi misére ment, és útközben azt forgatta magában, hogy hogyan hagy­ ták el az apostolok mindenüket, és követték Üdvözítőnket, és azokra is gondolt, akik az Apostolok Cselekedetei szerint minden vagyonukat eladták, árát pedig az apostolok lábához tették, hogy a szegényekről gondoskodjanak belőle. Elgondolkodott azon is, hogy az ilyeneket micsoda remény várja a mennyben. Ezen elmélkedve lépett be a templomba, s történt, hogy amikor az evangéliumot olvasták, Antal hallotta, hogy az Úr azt mondja a gazdag ifjúnak: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere, és kövess engem! (Mt 19, 21).
Antal ekkor, mintha isteni indításra jutottak volna eszébe a szentek, s mintha őmiatta olvasták volna az említett részt, mihelyt kijött a szentmiséről, az őseitől örökölt birtokot (mintegy 300 szántásnyi termékeny és szép fekvésű földje volt), elajándékozta a falusi szomszédoknak, hogy az ne legyen terhére sem neki, sem a húgának. Aztán pénzzé tette minden ingóságát, s az érte kapott nagy összeget szétosztotta a szegények között, csak egész keveset tartott vissza a húga számára.
Legközelebb a vasárnapi misére menve hallotta, hogy az Úr azt mondja az evangéliumban: Ne aggódjatok a holnap miatt! (Mt 6, 34). Ezután már azt sem tudta elviselni, hogy valamije is maradjon, s kimenve, azt is szétosztotta a szegényebbek között. Húgát az általa ismert szüzekre és a hívekre bízta, hogy ők neveljék. Ö maga pedig ettől kezdve háza közelében önmegtagadó életre adta magát, és kemény, önmegtartóztató életet élt.
1129. oldal
Saját kezével dolgozott, mert ezt hallotta: Aki nem dolgozik, ne is egyék! (2 Tessz 3, 10). így részben magának tudott kenyeret venni, részben a szegényeken tudott segíteni.
Gyakran imádkozott, mivel azt tanulta, hogy viszszavonultan, szünet nélkül kell imádkozni (vö. l Tessz 5, 17); annyira figyelt a szentírási olvasmányokra, hogy abból semmit sem felejtett el, hanem mindent megjegyzett, úgyhogy végül is emlékezete szolgált neki könyv gyanánt.
Az összes, közelben lakó és becsületes férfi, akivel bizalmasan elbeszélgetett, csodálta ezt az embert, és Isten barátjának hívtak. Egyesek gyermekükként, mások testvérükként szerették őt.
VÁLASZOS ÉNEK Mt 19, 21; Lk 14, 33
V. Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. * Aztán gyere, és kövess engem!
F. Alá nem mond le mindenéről, amije csak van, nem lehet a tanítványom. * Aztán gyere.
Könyörgés
Istenünk, kegyelmed ajándékából Szent Antal apát csodálatosan szép remeteélettel szolgált neked a sivatagban. Közbenjárására segíts, hogy önmagunkat megtagadva, mindennél jobban szeressünk téged. A mi Urunk.
 
Január 18.
ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZŰZ
Ünnep
IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Boldog Kinga, Boldog Jolán és Boldog Konstancia testvére. Kiissza várában (Dalmácia, ma Jugoszlávia) született, ahol szülei fogadást tettek, hogy ha Isten megmenti az országot a tatároktól, születendő gyermeküket egészen az ő szolgálatára szentelik.
Négyéves korában a veszprémi domonkos apácákhoz adták, ahol gondos neveltetésben részesült. A Nyulak szigetén (ma Margitsziget) épült kolostorban 1254-ben szerzetesi fogadalmat tett, amelyet, több uralkodó házassági ajánlatát visszautasítva, 1261-ben ünnepélyesen megerősí­ tett. Önfegyelmezés, keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét.
1270. január 18-án a vezekléstől és a szeretettől felemésztve halt meg a Nyulak szigeti kolostorban.
XII. Piusz pápa 1943. november 19-én avatta szentté.
Szüzek, 1646, vagy Szent asszonyok, szerzetesnők közös zsolozsmája, 1713.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant. A Királynak, Krisztusunknak zengjünk víg hódolatot. Országában Margitunknak boldogságot ő adott.
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános rész­ ben, 555.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Margit e földön nyílt virág, Pannóniának drága gyöngy: zendítse rá a szent öröm domonkos rendje kardalát!
Midőn veszélyben volt hazánk, értünk ajánlta életét: Felszentelt házak rejtekén bocsánatot esdett le ránk.
Klastrom fogadta, s eltakart mindent, mit ér királyi vér; a testének csak szenvedést, csak böjtöt és ostort akart.
Szívében Krisztusért hevült, feléje tárta karjait, s az ő erődén tagjait szolgálta rendületlenül.
Dicsérjük Istenünk, Atyánk s Fiát, ki véle egy való, s Lelkűk, a szent Vigasztaló, dicsértessék örökkön át! Ámen.
1. ant. Fényűzéssel, csalfasággal telt világot elítél.
Margit, szűz ártatlansággal, boldog égi nászt remél.
Zsoltárok a Szüzek közös zsolozsmájából, 1647.
2. ant.Cilicium övezi, fején szűzi fátyla, magát ostorral veri Krisztus szentelt lánya, kemény vasöv derekán az ó' boldogsága.
3. ant. Szentségének illatát ontja bőven a népnek,
fénylő' példát benne lát mind, aki vele élhet.
V. Bűnt még nem is tudhatott,
F. S már gyakorolt bűnbánatot.
ELSŐ OLVASMÁNY
Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 7, 25-40
A keresztény szüzesség
Testvéreim! A szüzeket illetően nincs külön parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint olyan, aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom, a mostani megpróbáltatások miatt ez az állapot ajánlható; jó, ha így marad az ember.
Ha asszonyhoz vagy kötve, ne törekedj elválni, ha azonban nem kötötted magad asszonyhoz, ne keress feleséget. De ha megnősülsz, nem vetkezel, s ha a lány férjhez megy, nem követ el bűnt. Ám az ilyeneket testi nyugtalanság gyötri, s én meg akarlak kímélni benneteket.
1132. oldal
Azt mondom tehát, testvérek: az idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, áld sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki használja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.
Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól. A nőtlennek arra van gondja, ami az Űré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi dolgok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy a feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.
Ha valaki mégis úgy véli, hogy igazságtalanul bánna hajadon lányával, mert eljárt fölötte az idő, ha úgy van rendjén, tegye, amit akar. Nem vétkezik, kössenek csak házasságot. Akinek azonban szilárd a meggyőződése, s minden kényszerítő ok nélkül, teljesen szabadon úgy döntött, hogy megőrzi hajadon lányát, jól teszi. Tehát aki férjhez adja hajadon lányát, jól teszi, aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi.
Az asszony le van kötve, amíg férje él, de ha férje meghal, felszabadul. Férjhez mehet, akihez akar, de csak az Úrban. Boldogabb azonban, ha úgy marad, ahogy van. Ez a tanácsom, és hiszem, hogy Isten Lelke szerint beszélek.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Akarom, határozottan tudjátok meg: * Szüzességem tisztaságát, amelyet kiskoromban egész lélekkel az Úr Jézus Krisztusnak szenteltem, nemcsak világi dicsőségért, de sem életért, sem halálért még a legkisebb dologban sem szegem meg vagy sértem meg.
F. Nemde szüleid vagyunk, és Isten parancsa sze­ rint nekünk engedelmeskedni tartozol? * Szüzességem.
1133. oldal
MÁSODIK OLVASMÁNY
XII. Piusz pápa határozatából, amellyel Árpád-házi Margitot szentté nyilvánította.
(AAS 36 /1944/ 33-40)
Az Úr szenvedéseinek titkairól elmélkedett
Istentől ránk ruházott apostoli szolgálatunkból folyóan ránk háruló legnagyobb feladatok közt sincs oly súlyos, de kedvesebb sem, mint az, hogy a vallásos tiszteletet legmagasabb elismerését megadjuk azoknak a híveknek, akik földi életükben az erények minden fajtájában a tökéletesség fokára jutottak, és méltán állnak az életszentség hírében. Teljes joggal kell ezek közé sorolnunk a katolikus magyar nemzet díszét, Szűz Szent Margitot, IV. Béla király leányát, Szent Domonkosrendi apácát. Mivel ő folyamatosan ősi tiszteletnek örvend, erényeiről és csodáiról hitelt érdemlő történetírók egyöntetű tanúságtétele sem hiányzik, valóban méltónak találjuk arra, hogy, bár nem szabályszerű és szokásos szentté avatással, hanem saját döntésünkkel szentnek nyilvánítjuk, és a szentek sorába iktatását elrendeljük.
Margit abból az Árpád-házi királyi családból származott, amely csupán a 13. században egymaga még négy, az életszentségben kiemelkedő nőt adott Isten Egyházának, nevezetesen Szent Erzsébetet, Boldog Ágnest és IV. Béla királynak két leányát, Kingát és Jolánt, akiknek tiszteletét az Apostoli Szentszék megerősítette. Margit 1242 körül született, amikor a tatárok Magyarországot tűzzel-vassal pusztították. Szülei, IV. Béla és Laszkarisz Mária, a megfogant magzatot, ha leány lesz, Istennek szándékoztak szentelni engesztelő áldozatként az ország felszabadulásáért és saját megmenekülésükért. Imádságuk és fogadalmuk meghallgatásra talált. Édesanyja, megemlékezve ígéretéről és a kapott jótéte­ményekről, már négyéves kora előtt a veszprémi apácák kolostorába vitte. Itt Margit tanulékony, készséges és nemes lelkületével és nyíltszívűségével tűnt ki. Amikor pedig királyi atyja a Duna szigetén, amely ma Szent Margit nevét viseli, kolostort emelt, abba nemcsak szüzeket telepített, hogy magukat égő áldozatként egyedül Istennek szenteljék, hanem odavitte Margit lányát is, akit a többi gyermekei közül annál gyengédebb érzéssel szeretett, minél inkább felismerte benne az Istennek szentelt jámbor élet ígéretes csíráit.
Eközben Margit egyre jobban magáévá tette az Apostol szavát; Uramnak, Krisztus Jézusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csakhogy Krisztust elnyerhessem, és hozzá tartozzam (Fil 3, 8-9). Mindig a legsilányabb ruhákba öltözött, az alacsonyrendű szolgálatokra áhítozott. A söprésben, szennyes helyek takarításában, konyhai munkában, nehéz terhek cipelésében lelte örömét. A beteg nővéreket, sőt szolgálókat, akiknek betegsége miatt mások fertőzéstől tartottak, szeretettel és a megalázkodásnak nagy vágyával szolgálta ki, és a körülöttük kínálkozó összes nehéz és alantas szolgálatot magának követelte.
Az Úr szenvedésének titkairól zokogva elmélkedett, és a vértanúság forró vágya lobogott benne. Szívesen imádkozott az eukarisztikus színekben rejtőző Jézus Krisztus előtt vagy a feszület előtt naponta hosszú órákon át, szívét kiöntve. De imádkozott ő mindenütt megszakítás nélkül. Az előírt istentiszteletet nem ritkán az Atyaistenhez vagy a Vigasztaló Szentlélekhez intézett könyörgésekkel és a neki olyannyira kedves Szűz Istenanya dicséretével tetézte.
Margit tevékenységét nem korlátozta csupán az Istenhez intézett lángoló könyörgésekre és igen kemény vezeklésekre. Nem habozott éles szemrehányásokkal illetni a bűnt sem, akárki, még ha a legnagyobb tekintélyt vagy méltóságot képviselő személy követte is el. Amikor pedig látta az atyja családját marcangoló ellenségeskedéseket és meghasonlást, a nép elnyomását, az Anyaszentegyháznak zsarnoki lábbal tiprását, a kolostorok elnéptelenedését, Margit a mindenható Isten haragjának engesztelésére és népe számára a kegyelem kieszközlésére, még bőségesebb könnyhullatássaL imádkozott. Testét böjtökkel sanyargatta, vezeklőövet viselt, siratva azok bűneit, akik gonoszul Isten ellen cselekszenek, s egészen imádságba merülve járt közben népéért Istennél.
Közeli halálát előre tudva, az Egyház végső szentségeit angyali áhítattal vette fel, s harmincadik életévének betöltése előtt elaludt az Úrban.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Ajánld testedet és lelkedet az Úristennek, és szíved legyen mindenkor az Úrral, * Hogy sem halál, sem egyéb ok téged el ne vonjon Isten szerelmétől.
F. Ez az atyák tökéletessége: Istent szeretni, magunkat megvetni, senkit meg nem vetni, senkit meg nem ítélni. * Hogy sem halál.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 558.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Áldjuk Istent, hogy Margitot,
ki néki mindent áldozott,
kiáradó kegyelmekkel
bőségesen halmozta el.
Volt, hogyha égi Manna hullt,
Jézus-szerelme lángra gyúlt,
testét elfogta lankadás,
lelkét az elragadtatás.
Könnyített súlyos terheket,
vigasztalt vérző szíveket,
felismert rejtett titkokat,
ápolt nagy bajban társakat.
1136. oldal
Dicsővé tette szent halál,
testét is édes illatár,
erényének felsőbb jele
orcáit fénnyel vonta be.
Ó, Szűz Szent Margit, add hazád
számára pártfogó imád!
Légy támaszunk, ha elmegyünk,
s ég ajtajához érkezünk!
Örök áldás és hódolat
az Atyának és Fiúnak,
vigasztaló Szentléleknek,
Háromságban egy Istennek! Ámen.
1. ant. Boldog békében, újjáalakulva szívében tör
koronájára, az egek ragyogó magasába.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 593.
2. ant. Mind a menny örvendezik, hogy csillagunk
születik, égi kegy edénye, fénye, dicsősége.
3. ant. Hol a király trónja áll, reá örök része vár.
Segíts utunk céljához jutni, ég kapujához.
RÖVID OLVASMÁNY Én 6, 1-3
Hová ment Szerelmed, asszonyoknak gyöngye? Hová lett Kedvesed, hadd keressük veled?! Szerelmesem lement a kertjébe, a balzsamágyakhoz, hogy élvezze kertjét, és liliomot szedjen. Én a Kedvesemé vagyok, s ő az enyém.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Szívem rólad mondta: * A te arcodat nézem. Szívem.
F. A te arcodat keresem, Uram. * A te arcodat nézem. Dicsőség az Atyának. Szívem.
Benedictus-ant.Jutalommal méltón felel az ég, örök díjul élvezheted kegyét, Krisztusnak szánt szűz, szolgálatodért osztja néked szüntelen örömét.
1137. oldal
FOHÁSZOK
Forduljunk Istenhez, aki mindnyájunkat meghív az életszentségre, és mondjuk:
Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!
Urunk, te Árpád-házi Szent Margitnak jó szülőket adtál, akik hittek az engesztelő áldozat erejében,
- add, hogy a mai szülők is isten- és hazaszeretetre
neveljék gyermekeiket!
Szent Margitot megtanítottad, hogy teljesen és önként átadja magát Isten és az embertárs szeretetére,
- növeld bennünk is a készséget a szeretet parancsának mind tökéletesebb megvalósítására!
Kegyelmedből Margit szívesen vállalkozott arra, hogy testében kiegészítse mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből,
- engedd, hogy mi is Krisztus munkatársai lehessünk
a megváltás művében!
Mérhetetlen szereteted meghódította Margit szívét, hogy önmagát nem kímélve közbenjárjon értünk,
- add, hogy szeretetedért mi is boldog önfeledtséggel
vállaljuk magunk és mások bűneinek engesztelését!
Önként vállalt szenvedésekkel teli élete és halála drágagyöngyként tündökölt előtted,
-segíts életünk nehézségeit és szenvedéseit úgy viselnünk, hogy halálunk után mi is a szent magyarok
között lehessünk!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, szüzesség kedvelője és védelmezője, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk.
1138. oldal
NAPKÖZI IMAÓRA
Zsoltárok a soros köznapról.
Délelőtt
Ant. Hogy kegyelmet szerezzen, böjtöléssel sürgeti, lángoló bizodalom magas útra vezeti.
RÖVID OLVASMÁNY Bölcs 8,21
Beláttam, hogy nem juthatok másként a bölcsesség birtokába, csak ha Isten megadja. Már az is okosság volt, hogy tudtam, kinek az adománya.
V. Példát így ad hazájának, ellene mond a világnak,
F. Hogy Isten háza legyen.
Délben
Ant. Fenyítékkel neveli teste gyarlóságait, égiekhez emeli szabad lelke vágyait.
RÖVID OLVASMÁNY l Kor 7, 25
A szüzeket illetően nincs külön parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint olyan, aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel.
V. Vággyal kér, követel,
F. Sóhajt, könyörög szeretettel.
Délután
Ant. Menyegzői lakomán minden jónak részese, Jegyesének oldalán csendül boldog éneke.
RÖVID OLVASMÁNY Jel 19, 6-7
Átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk: örvendezzünk, ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert elérkezett a Bárány menyegzőjének napja, már fel is készült menyasszonya.
V. Liliomot, ékes koszorút visel,
F. Illata édes.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
1139. oldal
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Ma új örömben egyesül
az Egyház szentelt éneke,
s az éggel együtt lelkesül,
mely vígan, buzgón zeng vele.
Égi születés e napon
hozott új boldog ünnepet:
mint a tündöklő liliom,
a királylány még ékesebb.
Margit, mikor még kisleány,
kerül múlandó vágyakat,
és gyermekként, már jó korán,
az égi élet vonzza csak.
Megvetve magas palotát,
szigorú klastrom rejtekén,
akit királyi pompa várt,
miként a koldus, oly szegény.
Add meg nekünk is, Istenünk,
kikért szűz Margit esdekel,
hogy mi is véle ott legyünk
a boldog mennybe jutva fel. Ámen.
1. ant. Új virágnak kinyílásán örvend ujjongva az
ég. Győzött ő a testnek harcán, nyugtalan hevén.
Zsoltárok és kantikum a Szüzek közös zsolozsmájából, 1659.
2. ant. Sok munkáját ha bevégzi, megnyeri gyü
mölcseit, sőt már jó előre érzi szent boldogság ízeit.
3. ant. Boldog szolgálóleány, tiszta élete után bevo
nul a mennybe, angyali seregbe.
RÖVID OLVASMÁNY Ef 5, 1-2
Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ó' követői, és éljetek szeretetben, ahogy krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. A szüzek a Király elé indulnak * Hangos öröm­ujjongás között. A szüzek.
F. Bevonulnak a Király templomába. " Hangos örömujjongás között. Dicsőség az Atyának. A szüzek.
Magnificat ant. Boldogságos, boldog örökre már, ki mindenben legmagasabbra száll. Földi törzsnek szülötteként ragyog, és a mennyek dicsőült szentje lett.
FOHÁSZOK
Forduljunk Istenhez, aki mindnyájunkat meghív az életszentségre, és mondjuk:
Szent Margit közbenjárására könyörülj rajtunk!
Urunk, te Árpád-házi Szent Margitnak jó szülőket ad­ tál, akik hittek az engesztelő' áldozat erejében,
- add, hogy a mai szülők is isten- és hazaszeretetre
neveljék gyermekeiket!
Szent Margitot megtanítottad, hogy teljesen és önként átadja magát Isten és az embertárs szeretetére,
- növeld bennünk is a készséget a szeretet parancsá
nak mind tökéletesebb megvalósítására!
Kegyelmedből Margit szívesen vállalkozott arra, hogy testében kiegészítse mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből,
- engedd, hogy mi is Krisztus munkatársai lehessünk
a megváltás művében!
Mérhetetlen szereteted meghódította Margit szívét, hogy önmagát nem kímélve közbenjárjon értünk,
- add, hogy szeretetedért mi is boldog önfeledtséggel
vállaljuk magunk és mások bűneinek engesztelését!
Önként vállalt szenvedésekkel teli élete és halála drágagyöngyként tündökölt előtted,
- segíts életünk nehézségeit és szenvedéseit úgy viselnünk, hogy halálunk után mi is a szent magyarok
között lehessünk!
1141. oldal
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, szüzesség kedvelője és védelmezője, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. A mi Urunk.
 
Január 20.
SZENT FÁBIÁN PÁPA ÉS VÉRTANÚ
236-ban választották a római egyház püspökévé. A Decius-féle üldözés idején, 250-ben vértanúságot szenvedett Szent Ciprián tanúsága szerint. A Callixtus katakombában temették el.
Egy vértanú, 1584, vagy Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ciprián vértanú püspök és a római egyház levélváltásából Szent Fábián pápa vértanúhalála alkalmával
(Ép. 9, l ét 8, 2-3: CSEL 3, 488-489. 487-488) Fábián pápa a bit és az erényesség példaképe
Amikor Szent Ciprián értesült Fábián pápa haláláról, ezt a levelet írta Róma papjainak és diakónusainak:
?Szeretett testvéreim! A kiváló férfiúnak, a szent tisztségben társamnak haláláról eleinte bizonytalan hírek érkeztek, és ellentétes értesüléseink voltak. Ekkor kaptam meg leveleteket, amelyet Crementius alszerpap által juttattatok el hozzám. Ebből teljes képet kaptam dicsőséges haláláról, nagyon boldog voltam, mert kiváló kormányzói működéséhez híven életét is tiszteletre méltó módon fejezte be.
Ezzel kapcsolatban fogadjátok szívből fakadó jókívánságaimat: az ő emlékét ugyanis olyan ünnepélyes és messzire világító tanúságtétellel örökítettétek meg, hogy általatok jutott el hozzánk annak ismerete. Elöljárótok dicsőséges emlékének híre pedig nemcsak számotokra dicsőség, hanem a hit és az erényesség jó példáját nyújtja számunkra is.
Mert amennyire megnöveli a bukás veszélyét a hívek számára egy elöljáró erkölcsi összeomlása, annyira hasznos és üdvösséges az, ha egy püspök a hit erősségé­ vel ad követendő példát testvéreinek."
Amint kitűnik, még ennek a levélnek a vétele előtt a római egyház a karthágói egyháznak így tett tanúságot arról, hogy hűséges maradt az üldöztetések alatt:
?Az egyházi közösség erősen áll a hitben. Igaz ugyan, hogy egyesek a megfélemlítés hatása alatt elbuktak. Voltak, akik az állásukat féltették, másokat pedig csupán az emberektől való félelem kerített hatalmába. Az elbukottak ugyan kiszakadtak közösségünkből, de mi nem hagyjuk magukra őket. Biztattuk, és mindig is biztatjuk, hogy tartsanak bűnbánatot, mert ily módon bocsánatot kapnak attól, aki ezt megadhatja nekik. Ha elfordulnánk tőlük, csak mélyebbre süllyednének.
Vigyázzatok tehát, testvéreim, mert nektek is így kell eljárnotok: buzdító szavakkal erősítsétek meg azoknak a lelkét, akik előzőleg elbuktak, hogy ha majd újból elfogják őket, megvallják hitüket, így jóvá fogják tenni az előbbi eltévelyedésüket. De vannak más teendőitek is, egyébként már felsoroltuk ezeket, így például mindenképpen segíteni kell azokon, akik elbuktak ebben a kísértésben, most pedig kezdenek erőt venni gyengeségükön, bűnbánatot tartanak, és vágyakoznak az egyházi közösség után. Legyenek továbbá köztetek olyanok, akik szolgálatára vannak az özvegyeknek, az elnyomottaknak � ha ezek magukról gondoskodni nem tudnak �, illetve a raboknak és a számkivetetteknek. De nem szabad megfeledkezni a beteg keresztényjelöltekről sem, hanem legyen, aki segítsen rajtuk. Üdvözölnek titeket a bilincsbe vert testvérek, a papok és az egész Egyház, amely igen nagy buzgósággal imádkozik mindazokért, akik az Úr nevet hívjak segítségül. És kérjük: viszonzásul ti is emlékezzetek meg mirólunk."
VÁLASZOS ÉNEK Fil l, 23; 3, 8; l, 21; 2, 17
V. Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek. Mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem. * Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.
F. Ha hitetek szent szolgálatáért áldozatként véremet ontják is, örülök, együtt örülök mindnyájatokkal. * Számomra.
Könyörgés
Istenünk, te papjaid dicsősége vagy, add meg Szent Fábián pápa és vértanú közbenjárására, hogy hitünkben megerősödjünk, és azt egyre hatékonyabban terjesszük. A mi Urunk.
 
Ugyanezen a napon, január 20-án
SZENT SEBESTYÉN VÉRTANÚ
Rómában szenvedett vértanúságot a Diocletianus-féle üldözés kezdetén. Sírját a Via Appián, a ma róla elnevezett katakombában a hívek már régi időktől tisztelettel övezik.
Egy vértanú közös zsolozsmája, 1584.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ambrus püspöknek a 118. zsoltárhoz írt magyarázatából
(Cap. 20, 43-45, 48: CSEL 62, 466-468)
Hűséges tanúság Krisztus mellett
Sok szorongatás közepette kell bejutnunk az Isten országába (ApCsel 14, 22). Ha sok az üldözés, sok a tanúságtétel is; ahol sok a győzelmi koszorú, ott sok volt a küzdelem is. Javadra válik tehát, ha sok az üldöző, mert a sok üldözés közepette könnyebben találsz lehetőséget arra, hogy te is koszorút nyerj.
Tanuljunk Sebestyén vértanú példájából, akinek mennyei születésnapját ünnepeljük ma.
Sebestyén milánói származású volt. Talán már eltávozott innen az üldöző, vagy még ide sem ért a birodalomnak erre a részére, vagy itt csak enyhébb volt az üldözés. Sebestyén úgy látta, hogy itt egyáltalán nincs lehetőség a küzdelemre, vagy csak nagyon kicsi harcra van kilátás.
Rómába ment, ahol elkeseredett üldözések dúltak hitünk ellen; ott szenvedett, azaz ott nyerte el a győzelmi koszorút. Tehát örök halhatatlanságának állandó lakhelyét ott szerezte meg, ahová csak jövevényként érkezett. Ha akkor csak egyetlen üldöző lett volna, Sebestyén nem kapott volna ott sem vértanúi koszorút.
De még rosszabb, hogy nem csupán látható üldözők vannak, hanem láthatatlanok is, mégpedig sokkal többen.
Miként ugyanis egy üldöző király sok helyre kül­ dött ki üldözési parancsot, és így az egyes tartományokban és városokban több üldöző is lett, ugyanígy irányítja a sátán is sok csatlósát, akik nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is üldözik az egyes lelkeket.
Ezekről az üldözésekről mondatott: Az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban (2 Tim 3, 12). Ez mindenkire vonatkozik, senki sem kivétel. De hat ki is lehetne kivétel, ha már maga az Úr is elviselte az ilyen üldözések próbatételeit?
Hány ilyen elrejtett vértanúja van Krisztusnak napról napra, akik tanúságot tesznek az Úr Jézus mellett! Ismerte ezt a vértanúságot és ezt a Krisztus melletti hűséges tanúságtételt az az Apostol is, aki ezt írta: A mi dicsőségünk lelkiismeretünk tanúságtételében áll (2 Kor l, 12).
VÁLASZOS ÉNEK
V.Ez a szent mindhalálig harcolt Istenének törvényéért; nem félt a gonoszok szavától, * Mert életének alapja szilárd kőszikla volt.
F. Megvetette életét a földön, és eljutott a mennyei országba. * Mert életének.
Könyörgés
Istenünk, add meg nekünk az erősség lelkét, és taníts minket Szent Sebestyén vértanú ragyogó példájával, hogy inkább kell neked engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi Urunk.
 
Január 21.
SZENT ÁGNES SZŰZ ÉS VÉRTANÚ
Emléknap
A III. század közepén vagy a IV. század elején Rómában szenvedett vértanúságot. Sírját Damazusz pápa verses felirattal ékesítette; Szent Ambrus nyomán az ókeresztény Egyház írói közül sokan dicsőítő beszédekkel övezték alakját.
Egy vértanú, 1584, vagy Szüzek közös zsolozsmája, 1646.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Isteni tűznek mennyei szerelmét ontja, a testit fölülmúlva, Ágnes szent diadallal és szűzi erővel győzve le testét!
Tündöklő lelkét szent karok fogadják csillagok fölé emelve az Égbe. Vőlegény várja szent égi lakába tiszta aráját!
Szűz! Könyörülj, hogy mindaz, aki sorsát hordva e földön győzelmed köszönti, nyerje el bűne bocsánatát és majd égi jutalmát!
Békítsd az éggel az itt könyörgőket s velük Föld Urát, az Ég Fejedelmét, hogy kegye adjon irgalmasan békét s csendes időket!
Ünneplünk, Ágnes, s a szent Égi Bárányt, ki Jegyesed már, s kegyesen szelíd, jó, aki irányít egeket és mindent, s csillagok százát! Ámen.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ambrus püspöknek A szüzekről szóló értekezéséből
(Lib. l, cap. 2. 5. 7-9: PL 16 /edit. 1845/, 189-191)
Büntető kínokra még gyenge, de győzelemre már érett volt
Szűznek van születésnapja; érintetlenségét kövessük! Vértanú mennyei születésnapja van, áldozatot ajánljunk fel! Szent Ágnes mennyei születésnapja van. A hagyomány szerint tizenkét eves korában jutott a vértanúságra. Annál szörnyűbb ez a kegyetlenség, amely még e zsenge kornak sem irgalmazott, de mennyivel nagyszerűbb a hit ereje, amely még ebben a korban is tanúságot tudott tenni!
Volt-e sebezhető hely azon a gyenge kis testen? Mégis volt mivel legyőznie azt a kardot, amely szinte alig tudta hol megsebezni. Az ő korabeli lányok még a szüleik egy görbe tekintetét sem igen tudják elviselni, még egy tűszúrástól is sírva fakadnak, mint valami sebesüléstől.
ő még a véres kezű hóhérok között sem fél; mozdulatlan állja a csikorgó láncok nehéz rángatását; odatárja egész testét a dühöngő' hóhér kardja elé. Még azt sem tudja, mi a halál, de már kész elfogadni. Amikor pedig máglyára hurcolják, a lángok között Krisztusnak nyújtja a kezét, és győzedelmes Urunk diadaljelével szenteli meg azt a szentségtelen oltárt. Hiába tették nyakát és két kezét vasbilincsbe, gyenge tagjait az semmiképpen sem tudta összeszorítani.
Újfajta vértanúság? Büntető kínokra még gyönge, de a győzelemre már érett volt. Alig tudott harcolni, mégis könnyen érdemelte ki a győzelmi koszorút. Korára való tekintettel még semmi erényt sem várhattak tőle, mégis mestere lett a tökéletességnek. Soha még menyasszony nem ment úgy a menyegzős házba, amilyen vidáman és ünnepélyes léptekkel ő indult a kivégzés helyére. Fejét befont haja nem koszorúzta, de fel volt ékesítve Krisztus számára, nem ugyan virágokkal, hanem erényeivel.
Mindenki sírt körülötte, csak az ő szeme volt száraz. Mindenki csodálta, hogy életét, amelyből még alig élvezett valamit, olyan könnyen áldozta fel, mint áld már mindent élvezett. Mindenki bámult, hogy már az Isten mellett tanúskodhatott, pedig koránál fogva még szava sem lehetett volna a bíróság előtt. Végül is elérte, hogy Isten ügyében hittek a szavának, pedig ember ügyében még nem hittek volna neki. Mert ami a termeszét erejét meghaladja, az a természet Alkotójától van.
Hogyan ijesztgette a hóhér, hátha megrémül! Hogyan igyekezett kedveskedéssel rábeszélni, milyen ajánlatokat tett, hogy még férjhez mehet! De ő így felelt: ?Már az is méltánytalanság a Jegyessel szemben, ha más jövendőbelire várunk. Azé leszek, aki már előbb engem választott. Mire vársz, hóhér? Hadd pusztuljon ez a test, ha olyan szemeknek is tetszhet, amelyeknek én nem akarom." Odaállt, imádkozott, és lehajtotta fejét.
Csak láttad volna, hogyan remegett a hóhér, mintha ő lett volna az áldozat! Reszketett a keze, és belesápadt az arca annak a másik életnek az elvesztésébe, pedig ez a leány nem féltette a saját életét. Látjátok, ebben az egy áldozatban két vértanúság van: a tisztaságé és a hité. Szűz maradt, és a vértanúságot is elnyerte.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Szent Ágnes emléknapját üljük, szenvedésére emlékezünk: * Ifjúságában legyőzte a halált, és megtalálta az életet.
F. Mivel egyedül az élet Szerzőjét szerette. * Ifjúságában.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Ágnest, a boldog szűzleányt
az égnek szülte ez a nap:
az Urnák adta vissza ma
vérben megszentelt életét.
Megért a mártírságra már,
bár földi nászra zsenge még;
viszik, de arca oly derült,
azt vélnéd, menyegzőre megy.
Bálványoltárhoz cipelik,
gyújtson fáklyával illatot;
?Nem ily fáklyákkal � feleli �
járnak Krisztusnak szüzei.
Gonosz tűz ez: hitet kiolt,
istentelen láng: fényt rabol;
1149. oldal
omló vérrel hadd oltom el,
itt vagyok, ide sújtsatok!"
Hogyan hajolt a bárd alá!
Szorosra vonta köntösét,
térdhajtva siklott földre le
estében is szemérmesen.
Dicsőség, Jézus, teneked,
kinek a Szűz szülőanyád.
Atya s Szentlélek, áldva légy,
most és örök időkön át! Ámen.
1. ant. Gyűrűjével eljegyzett az Úr Jézus Krisztus,
és mint menyasszonyát, koronával ékesített engem.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 593.
2. ant. Az Úr jegyese vagyok, akinek az angyalok
szolgálnak : Uram szépségét a nap és a hold is csodálja.
3. ant. Örüljetek és ujjongjatok velem, mert az Úr
szentjei között fénytől ragyogó helyet nyertem.
RÖVID OLVASMÁNY 2 Kor l, 3-5
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden vigasztalás Istene! ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Isten oltalmazta őt, * És reátekintett. Isten.
F. Nem fog megrendülni, mert Isten laliili benne. * És reátekintett. Dicsőség az Atyának. Isten.
Benedictus-ant. íme, amit kívántam, már elértem; amit reméltem, már látom: Urammal vagyok az égben, akit a földön egész szívemmel szerettem.
Könyörgés
Mindenható, örök Isten, te ebben a világban a gyöngéket választod ki arra, hogy megszégyenítsd az erőseket. Segíts kegyelmeddel, hogy mi, akik Szent Ágnes szűz és vértanú égi születésnapját ünnepeljük, példáját követve állhatatosak maradjunk a hitben. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ Ágnest, mint a Reggeli dicséretben, 1148.
1. ant. Krisztus jegyese a kínzástól sem félt, a csábí tásnak sem engedett.
Zsoltárok és kantikum az Egy vértanú közös zsolozsmájából, 1598.
2. ant. Hűségemet csak neki őrzöm, magamat egész
szívvel rábízom.
3. ant. Uramnak, Jézus Krisztusnak Atyja, áldalak
téged, mert Fiad által győzelmet adtál szolgálódnak.
RÖVID OLVASMÁNY l Pét 4, 13-14
Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis az Isten Lelke lebeg fölöttetek.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Az Úr kiválasztotta őt magának, * Öröktől fogva kiválasztotta. Az Úr.
F. Sátrában adott neki lakóhelyet. * Öröktől fogva kiválasztotta. Dicsőség az Atyának. Az Úr.
Magnificat ant. Szent Ágnes kitárt kezekkel imádkozott: Atyám, hozzád fohászkodom; hozzád megyek, akit kerestem, és mindig kívántam.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
1151
 
Január 22.
SZENT VINCE DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ
Vince, a saragossai egyház szerpapja, a Diocletianus-féle üldözés idején a Hispániái Valenciában kegyetlen kínzások közepette szenvedett vértanúságot, tisztelete azonnal elterjedt az egész Egyházban.
Egy vértanú közös zsolozsmája, 1584.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ágoston beszédeiből
(Sermo 276, 1-2: PL 38, 1256)
Vince annak erejében győzött, aki legyőzte a világot
Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte (Fil l, 29).
Elfogadta ezt Vince, a diakónus, elfogadta, és magáévá is tette mind a kettőt. Ha ugyanis el nem fogadja, ugyan mije volna? így azonban hitt Isten igéjének, és volt ereje elviselni a szenvedést is.
Senki se merítsen tehát csupán saját szívéből, amikor beszél; és senki se bízzék saját erejében, amikor megpróbáltatást szenved, mert Krisztustól van az a bölcsességünk, hogy igazságait okosan hirdessük, és őtó'le van az az erőnk is, hogy a szenvedéseket bátran elviseljük.
Emlékezzünk csak vissza Krisztus Urunkra, miként figyelmezteti tanítványait az evangéliumban. Emlékezzünk csak vissza a vértanúk Királyára, hogyan szereli föl csapatait szellemi fegyverekkel, miként mutatja meg a harcukat, mint biztosítja nekik a segítséget, és hogyan ígéri meg jutalmukat, amikor tanítványainak ezt mondja: A világban üldözést szenvedtek; és hogy rémületükben megerősítse őket, hozzáfűzi: De bízzatok, mert legyőztem a világot! ( Jn 16, 33).
Mit csodálkozunk tehát azon, testvéreim, ha Vince győzött annak erejében, aki legyőzte a világot? A világban � mondja � üldözést szenvedtek. De ha e világ szorongat is benneteket, meg nem semmisít; ha támad is benneteket, le nem győz. A világ kétféle hadat visel Krisztus katonái ellen. Hízeleg, hogy megtévessze őket, és fenyeget, hogy megtörje őket. Ne tartsanak tehát fogva a saját élvezeteink, és meg ne rémítsen mások kegyetlenkedése, akkor már le is van győzve a világ.
Mindkét fronton segít Krisztus, ezért nem győzik le Krisztus követőjét. Ha Vince szenvedését az emberi erő határának szempontjából nézzük, akkor hihetetlennek tűnik, de az isteni hatalom oldaláról nézve nincs mit csodálkoznunk rajta.
Annyi dühödt kegyetlenség marcangolta a vértanú testét, és annyi fölséges nyugalom csengett ki szavából; olyan éles kínok hasogatták tagjait, és olyan bátorság hatotta át szavait, hogy azt gondolhatnánk: Vince kínzásakor másvalakit kínoztak, nem azt, áld beszélt.
És valóban, testvéreim, úgy is volt. Csakugyan úgy volt. Másvalaki beszélt. Evangéliumában ugyanis megígérte Krisztus ezt is az ő tanúságtevőinek, akiket az ilyen küzdelmekre is felkészített. Ezt mondta ugyanis nekik: Ne törjétek előre a fejeteket, hogyan vagy mit mondjatok. Mert nem ti fogtok szólni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek (vö. Mt 10, 19-20). A test tehát kínokat szenvedett, de a Szentlélek szólt belőle. A Szentlélek szava nemcsak az istentelenséget győzte le, hanem a gyenge embert is megerősítette.
VÁLASZOS ÉNEK Vö. Jób 23, 11; Fii 3, 8. 10
V. Próbára tett engem az Úr, mint az aranyat, amely átmegy a tűzön; lábam követte nyomdokait. * Megtartottam útját, nem tértem el tőle.

1153. oldal
F. Mindent elvetettem, hogy megismerjem Krisz­ tust, és a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Megtartottam útját.
Könyörgés
Mindenható, örök Isten, tölts be minket Szentlelkeddel, hogy szívünket ugyanaz a hősies szeretet járja át, amellyel Szent Vince vértanú minden testi kínt legyőzött. A mi Urunk.
 
Január 24.
SZALÉZI SZENT FERENC PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Emléknap
Sales kastélyában, Annecy közelében született 1567-ben. Pappá szentelése után sokat dolgozott hazájában a katolikus újjászületésért. Mint genfi püspök igazi pásztora volt papjainak és híveinek, a hitre nevelte őket írásaival és munkásságával. Mindenkinek példaképül szolgált. Chantal Szent Franciskával 1610-ben megalapította a vizitációs apácák rendjét. Lyonban halt meg 1622. december 28-án. A mai napon helyezték Annecyben örök nyugalomra.
Lelkipásztorok, 1608, vagy Egyháztanítók közös zso-lozsmája, 1634.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szalézi Szent Ferenc püspöknek ?A jámborság útja" című könyvéből
(Pars l, cap. 3)
A jámborság minden életállapotban gyakorolható
A világ teremtésekor megparancsolta a teremtő Isten a növényeknek, hogy mindegyik a maga faja szerint teremjen gyümölcsöt. A keresztényeknek � akik az ő Egyházának az élő növényei � szintén megparancsolta, hogy ki-ki a saját állása és hivatása szerint hozza meg a jámborság gyümölcsét.
Tehát hangoztatom: más-más módon kell a jámborságot gyakorolnia az előkelő embernek és a kézművesnek, a szolgának és a fejedelemnek, az özvegynek, a hajadonnak és a feleségnek. Sőt a jámborság gyakorlatainak alkalmazkodniuk kell egészen részletesen az egyes ember testi egészségéhez, foglalkozásához és hivatalos kötelességeihez.
Kérlek, Philotea, te magad mondd meg: tényleg dicséretes lenne-e, ha a püspökök olyan visszavonultan akarnának élni, mint a karthauzi szerzetesek; ha a házasemberek a család anyagi javait nem törekednének jobban gyarapítani, mint a kapucinusok; ha a kézműves az egész napot a templomban töltené, mint a szerzetesek; vagy fordítva: ha egy szerzetes minden olyan alkalommal és minden olyan esetben, amikor azt egy- egy embertársa szüksége megkívánná, mindig törődnék vele, mint ahogy az a püspök dolga? Mondd meg te magad: nemde nevetséges, rendetlen és megengedhe­ tetlen lenne az ilyen jámborság?
Mégis gyakorta előfordul ez a tévedés, ez a képtelenség. Viszont az igazi és őszinte jámborság, Philotea, semmire nem ártalmas, sőt mindent megjavít és tökéletesít. De ha a jámborság hivatásunk és állásunk józan követelményeivel ellenkezik, akkor az kétségtelenül hamis erény lesz.
A méhecske is úgy gyűjti magának a mézet a virágokból, hogy azokat nem sérti meg, hanem éppen olyan üdén és sértetlenül hagyja el, mint ahogy megtalálta. Az igazi jámborság még a méhecskénél is helyesebben cselekszik, mert nemcsak hogy nem sérti meg az egyes hivatások és foglalkozások követelményeit, hanem azokat még érdemesebbé és még szebbé is teszi.
1155. oldal
Azt mondják, hogy ha a drágaköveket mézbe teszik, akkor még szebb színben tündökölnek és ragyognak, ugyanígy lesz kedvesebb és tökéletesebb az az ember is, aki a hivatásának megfelelő jámborságot gyakorolja. Az ilyen jámborság gyakorlásával ugyanis békésebb lesz a te életed és a családod élete is, őszintébb lesz a férj és feleség közti kölcsönös szeretet, hűségesebb lesz az elöljáró iránti engedelmesség, kellemesebb és eredményesebb lesz minden egyes foglalkozás is.
Tehát tévedés, sőt eretnekség lenne, ha a jámborság gyakorlását ki akarnák zárni a hadseregből, az iparosok műhelyeiből, a fejedelmek udvaraiból és a házasok köréből. Viszont hangoztatom, kedves Philotea, hogy a teljesen szemlélődő, kolostori és szerzetesi jámborságot az említett hivatalokban és állásokban nem lehet gyakorolni. Azonban a most említett háromféle jámborságon kívül van még sok másfajta is, amely igen alkalmas arra, hogy általa a világi életet élők is tökéletességre jussanak.
Bármilyen viszonyok között legyünk is, a tökéletes életre lehet és kell is törekednünk.
VÁLASZOS ÉNEK Ef 4, 32 � 5, 1; Mt 11, 29
V. Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. * Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői.
F. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. * Mint Isten.
Könyörgés
Istenünk, te a lelkek üdvössége érdekében úgy akartad, hogy Szalézi Szent Ferenc püspök mindenkinek mindene legyen. Segíts, hogy példája szerint mi is fáradhatatlanul szolgáljuk embertársainkat, és így min-

1156. oldal
denkor tanúságot tegyünk szereteted hatalmáról. A mi Urunk.
 
Január 25.
SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE
(PÁL FORDULÁSA)
Ünnep
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant. Dicsérjük Istenünket, mert megtérítette a népek tanítóját!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános rész­ ben, 555.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Bajok súlyától görnyedünk,
Szent Pál, ma hozzád fordulunk,
ki mennyből bőven adsz nekünk
üdvünkhöz biztos zálogot.
Mert boldog láng gyújtott fel úgy,
Isten szerelmének heve,
hogy azt öleld oltalmazón,
kit gyűlöltél, mint üldöző.
Szerettél egykor, s hogy miként,
emlékezz, kérünk, arra most,
s belénk, gyengékbe onts reményt,
az ég kegyelmet hozd nekünk.
Imádra nyíljék sok virág
a romlatlan jóság tövén,
melyet nem tép ki pártviszály,
sem tévesztés meg nem sebez.
 
1157. oldal
Te mennynek kedves áldozat,
népek szerelme s fénye vagy,
mint nagy szószólót kér szavunk:
Szent Pál, te légy a pártfogónk!
A Háromságnak zengje most
örök dicsőségét szavunk,
fejünkre ő fonjon babért
a jó harcunk után, veled. Ámen.
1. ant. Ki vagy te, Uram? Én vagyok Jézus, akit te
üldözöl. Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod.
Zsoltárok az Apostolok közös zsolozsmájából, 1546.
2. ant. Ananiás, menj, és keresd meg Sault: nézd,
imádkozik. Eszközömül választottam, hogy megismertesse nevemet a pogány népekkel, a királyokkal és Izrael fiaival.
3. ant. Pál hamarosan hirdetni kezdte a zsinagógák­
ban a zsidóknak, hogy Jézus a Messiás.
V. Könyörületes az Úr, és jóságos,
F. Hosszan tűrő, és nagy irgalmú.
ELSŐ OLVASMÁNY
Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből l, 11-24
Isten kinyilatkoztatta bennem a Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak
Biztosítalak benneteket, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertói való. Hiszen nem embertói kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.
Hallhattátok már, hogy azelőtt még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam; könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és a romlására törtem. A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúl-

 
1158. oldal
tam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományainak.
De amikor tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem a Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálembe sem mentem föl apostolelődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. Három év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig. Más apostolt nem is láttam, csali Jakabot, az Úr testvérét. Amit itt írok, Isten előtt mondom, nem hazugság.
Azután elmentem Szíria és Kilikia tartományba. Júea Krisztusban hívő egyházai tehát személyesen nem ismertek meg. Csak hallomásból tudták rólam: aki valamikor üldözött bennünket, most hirdeti a hitet, amelynek azelőtt a romlására tört. És magasztalták értem az Istent!
VÁLASZOS ÉNEK Gal l, 11-12; 2 Kor 11, 10. 7
V. Az általam hirdetett evangélium nem embertől való. * Hiszen nem embertől kaptam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.
F. Krisztus igazságára mondom: Isten evangéliumát hirdettem köztetek. * Hiszen nem.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Aranyszájú Szent János püspök szentbeszédeiből
(Horn. 2 de laudibus sancti Pauli: PG 50, 477-480) Pál mindent elviselt Krisztus szeretetéért
Nem volt még senki, akiben úgy megmutatkozott volna, mint Pál apostol személyében, hogy mi is az ember, milyen nemes a mi természetünk, és mekkora erények hordozójává is lehet. Mindennap nagylelkűbb lett, mindennap új erőre kapott. Új kockázatokkal
1159. oldal
szembenézve újult kedvvel vállalta azokat. Erre célzott, amikor kijelentette: Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van (Fil 3, 13). Amikor pedig a halálát közeledni látta, arra biztatta övéit, hogy vegyenek részt az ő nagy örömében: Örüljetek hát ti is, örüljetek velem! (Fil 2, 18.) Amikor veszedelmek leselkednek rá, bántalmazásokat kell elviselnie, és mindenféle megaláztatás éri, megint csak ujjong, és így ír a korintusiakhoz: Kedvem telik a gyengeségben, gyalázaíban, üldöztetésben (2 Kor 12, 10). Mindezeket a megigazulás eszközeinek tartotta, rámutatva, hogy ebből meríti a legnagyobb hasznot.
Ezért, amikor ellenségei mindenfelől szorongatják, minden támadásuk alkalom neki a győzelemre. Amikor mindenütt megkorbácsolják, bántalmazzák, szidalmazzák, ő mintegy diadalmenetnek tekinti ezt, állandóan győzelmet ünnepel, dicsőségének tartja, és szívből hálálkodik Istennek: Hála legyen Istennek, aki mindig győzelemre segít minket (2 Kor 2, 14). Hogy az ige hir­ detéséért megszégyenítették és bántalmazták? Ezt ő jobban kereste, mint mi a megtiszteltetést. A halált pedig sóvárgóbban kívánta, mint mi az életet, a szegénységet inkább akarta, mint mi a gazdagságot, a fáradalmakat jobban kereste, mint mások a munka utáni pihenést. Semmitől sem félt, csak attól az egytől menekült, hogy megbántsa Istent. Mint ahogyan nem is vágyódott semmi másra, csak arra, hogy mindig Isten tetszésére legyen.
Mert mindent felülmúló érték gyanánt hordozta szívében a Krisztus iránti szeretetet. Ezért meg volt győződve arról, hogy ennek birtokában ő boldogabb mindenkinél, enélkül viszont semmiféle uralkodásban, fejedelmi méltóságban sem kívánkozott volna részesülni. Ennek a szeretetnek birtokában viszont inkább akart volna az utolsók, sőt a börtönben levők közé tartozni, mint ennek hiányával a legfőbbek és köztiszteletben állók között lenni.

 
1160. oldal
Ha ettől a szeretettől megfosztják, az a gyötrelmek gyötrelme lett volna számára, a pokol, az igazi büntetés, a végtelen és elviselhetetlen szenvedés.
Persze, a gyönyörűsége is ez a Krisztus-szeretet volt; ez lett számára az élet, a világ, az angyali állapot, a jelen és a jövő, a királyság, az ígéret és felmérhetetlen érték. A Krisztus-szereteten kívül semmi sem jelentett neki szomorúságot vagy örömet. Mindazt, ami e világon van, nem tekintette sem kellemetlennek, sem kellemesnek.
Annyiba vette ő az egész világot, mint a rothadó füvet. A zsarnokokat és a dühtől lihegő népeket pedig kellemetlenkedő szúnyogoknak tartotta.
Ha egyszer valamit Krisztusért szenvedhetett, akkor már a halált, a sok fenyítést és az ezernyi kínzást is csak gyerekjátéknak tartotta.
VÁLASZOS ÉNEK l Tim l, 13-14; l Kor 15, 9
V. Isten megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. * Valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel.
F. Arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. * Valósággal elárasztott.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 558.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Dicső tanítónk, Szent Pál, adj intelmeket,
hogy lelkünk bátran törjön ég felé veled,
míg az egésznek birtokába nem jutunk,
levetve mindazt, amik rész szerint vagyunk.
Örök dicsőség, Szentháromság, teneked örömujjongás, hatalom és tisztelet!
1161. oldal
 
Te legfőbb egység, a te erőd végtelen,
most és örökké te uralkodsz mindenen. Ámen.
1. ant. Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, mert az igazság Bírája elég hatalmas ahhoz, hogy
rábízott kincsemet megőrizze az ítélet napjáig.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 593.
2. ant. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a
gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.
3. ant. Isten rám árasztott kegyelme nem maradt
hatástalan, hanem mindig bennem marad.
RÖVID OLVASMÁNY ApCsel 26, 16b-18
Azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanúja légy annak, amit láttál, és amit majd még ezután fogsz látni. Megvédelek népedtől és a pogányoktól, akikhez majd küldelek, hogy nyisd meg a szemüket, s visszatérjenek a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez, hogy a bennem való hit révén elnyerjék bűneik bocsánatát, és helyet kapjanak a megszenteltek között.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Választott eszköz vagy, * Szent Pál apostol. Választott.
F. Az igazság hirdetője az egész világon. * Szent Pál apostol. Dicsőség az Atyának. Választott.
Benedictus-ant.Ünnepeljük Szent Pál apostol megtérését, mert az üldözőből az Úr választott eszköze lett.
FOHÁSZOK
Kedves Testvéreim! Az apostoloktól ránk hagyományozott mennyei örökség birtokában adjunk hálát Atyánknak minden ajándékáért, és mondjuk:
1162. oldal
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret neked Krisztus testének és vérének asztaláért, amelyet az apostolok adtak tovább nekünk,
- hogy tápláljon és éltessen minket:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara! Dicséret és hála neked igéd asztaláért, amelyet az apostolok terítettek meg nekünk,
- hogy ott világosságot és örömet találjunk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret és hála neked az apostolokra épített Egyháza­dért,
- amelyben Krisztus titokzatos testének tagjaivá leszünk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara! Dicséret és hála neked a keresztség és a bűnbocsánat megtisztító fürdőjéért,
- amelyet az apostolokra bíztál, hogy lemossák minden bűnünket:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, te Szent Pál apostol igehirdetésével az egész világot tanítottad. Megtérésének mai szent ünnepen kérünk, segíts, hogy példáját követve tanúságot tegyünk igazságodról a világban. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
Zsoltárok a soros köznapról.
Délelőtt
Ant. Saul testvér, Urunk, Jézus küldött, aki megjelent neked ide jövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel.
1163. oldal
RÖVID OLVASMÁNY l Tim l, 12-13
Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, alti erőt adott nekem, megbízhatónak tartott, és meghívott a szolgálatára engem, aki azelőtt káromoltam s üldöztem, és erőszakos ember voltam. De Isten megkönyörült rajtam.
V. Örüljetek, és ujjongjatok, mondja az Úr,
F. Mert nevetek föl van írva a mennyben.
Délben
Ant. Amikor Saul Damaszkusz közelébe ért, délfelé hirtelen nagy mennyei fényesség vette körül.
RÖVID OLVASMÁNY l Tim l, 14-15
Valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel. Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, s közöttük én vagyok az első.
V. Mécsvilágot gyújtasz nekem, Uram,
F. És a sötétet földeríted, Istenem.
Délután
A kiegészítő' zsoltároknál a 125. helyett vehető a 128. zsoltár, 1058.
Ant. Az Úr így szólt Saulhoz: A názáreti Jézus vagyok, altit üldözöl.
RÖVID OLVASMÁNY l Tim 1,16
Éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus először is rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre.
V. Nevedet dicsőítem, Uram, mindörökké,
F. Mert nagy a te jóságod hozzám.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.


 
1164. oldal
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Ma szent Egyházunk ünnepel,
Szent Pál dicső napját üli,
kit ellenségből hirtelen
apostolává tett az Úr.
Üldözte ő az Úr nevét,
lángolva tombolt ellene,
s hirdette tűzzel, harcosan
később Krisztusnak jó hírét.
Milyen nagy Pálnak érdeme!
A harmadik menny ráragyog,
s hall ott mélységes titkokat,
mikről nem szólhat emberajk.
Igének szórja magvait,
és kél utána dús vetés,
a jótettek gyümölcsei
megtöltik mennynek csarnokát.
Mint égő fáklya, tündököl,
ragyogva minden földeken,
eloszlat tévelyt, vak homályt:
hit fénye gyűljön egyedül.
Atyát s a Lelket egyaránt
s Krisztust dicséret áldja most,
kitől, mint választott edényt,
kapták Szent Pált a nemzetek. Ámen.
l. ant. Legszívesebben a gyengeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém.
Zsoltárok és kantikum az Apostolok közös zsolozsmájából, 1553.
 
1165. oldal
2. ant. Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést
az Isten adta.
3. ant. Számomra az élet Krisztus, a halál pedig
nyereség; Urunk, Jézus Krisztus keresztjével akarok dicsekedni.
RÖVID OLVASMÁNY l Kor 15, 9-10
Én az utolsó vagyok az apostolok közt, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Magasztallak, Uram, * Teljes szívemből. Magasztallak.
F. És nevedet dicsőítem mindörökké. * Teljes szívemből. Dicsó'ség az Atyának. Magasztallak.
Magnificat ant. Szent Pál apostol, igazság hirdetője és népek tanítója, járj közben értünk Istennel, aki kiválasztott téged.
FOHÁSZOK
Testvéreim, mi, akik az apostolok sziklaalapján állunk, kérjük szent népéért a mindenható Atyaistent, és mondjuk:
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról! Atyánk, te úgy akartad, hogy Fiad a feltámadás után először az apostoloknak jelenjék meg,
- tégy minket is az ő tanúivá az egész világon!
Te elküldted a világba Fiadat, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek,
- engedd, hogy mi is hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek!

 
1166. oldal
Te elküldted Fiadat, hogy elvesse az isteni ige magvait,
- add, hogy akik az igehirdetésben fáradoznak, egykor örömmel arassák le a termést!
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról! Te elküldted Fiadat, hogy vére árán kiengesztelje veled a világot,
- add, hogy mindannyian együttműködjünk vele a
kiengesztelődés művében!
Te Fiadat jobbodra ültetted a mennyben,
- bocsásd be a megholtakat a boldogság hónába!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Istenünk, te Szent Pál apostol igehirdetésével az egész világot tanítottad. Megtérésének mai szent ünnepén kérünk, segíts, hogy példáját követve tanúságot tegyünk igazságodról a világban. A mi Urunk.
 
Január 26.
SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ PÜSPÖK
Emléknap
Szent Pál apostol tanítványai és segítőtársai. Timóteus az efezusi egyház, Titusz pedig a krétai egyház feje. Pál apostol az úgynevezett lelkipásztori leveleket intézte hozzájuk. Ezekben kitűnő intelmek találhatók az elöljárók és a hívek oktatására.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Aranyszájú Szent János püspök szentbeszédeiből
(Hom. 2 de laudibus sancti Pauli: PG 50, 480-484)
A jó harcot megsarcoltam
 
1167. oldal
Pál apostol a börtönben is úgy volt, mintha magában az égben lakott volna; a sebeket és korbácsütéseket nagyobb örömmel fogadta, mint mások a versenyeken szerzett díjakat. A szenvedést sem szerette kevésbé, mint a kitüntetéseket, hiszen kitüntetésnek tartotta a szenvedéseit. Ezért is nevezte azokat a kegyelem aján­ dékainak, így értsd, amit mond: elköltözni és Krisztussal lenni (Fil l, 23), a jutalma volt, viszont megmarad­ ni a testben, a harcot jelentette számára. De Krisztusért mégis inkább ezt választja, mint amazt, és kijelenti, hogy a harc szükségesebb.
Itt a földön Krisztustól eltaszítottnak lenni harcot és gyötrelmet jelentett. Sőt többet, mint harcot, és többet, mint akármilyen gyötrelmet. Krisztussal lenni pedig a legnagyobb jutalom volt. Pál mégis inkább amazt választotta Krisztusért, mint emezt.
Talán azt mondhatná most valaki: ?De Pál azt írta, hogy mindez édes volt neki Krisztus miatt." Hát azt én is állítom, hogy ami minket elcsüggeszt, az neki nagy gyönyörűséget szerzett. És miért emlegetem én mégis a veszedelmeket és a mindenféle nyomorúságot? Azért, mert Pál szakadatlan nagy levertségben élt, ezért mondta: Ki gyönge, hogy én ne volnék gyönge? Ki botránkozik meg, hogy én ne égnék? (2 Kor 11, 29).
Titeket pedig arra kérlek, hogy ne csalt csodáljátok, hanem kövessétek is az erénynek ezt a példaképét, mert csak így részesülhetünk vele együtt az ő győzelmi koszorúiban.
Csodálkozol, amikor azt mondom, hogy ugyanazért a teljesítményedért ugyanazt a jutalmat érheted el, mint Pál? Őt magát halljad, mert ezt mondja: A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét (2 Tini 4, 7). Látod tehát, ho-
 
1168. oldal
gyan hív ugyanabba a közös dicsőségbe mindannyiunkat?
Mivel pedig mindenkire ugyanaz a dicsőséges koszorú vár, iparkodjunk mindnyájan, hogy érdemessé legyünk e megígért jutalomra.
De ne csak teljesítménye nagyságát és kiválóságát nézzük, hanem lelki készségét és erős elhatározását is, amellyel oly nagy érdemet szerzett. Lássuk meg azt is, hogy ugyanolyan ember volt, mint mi, és hogy minden terén osztozott természetünkben, így azután majd azt is meglátjuk, hogy ami tényleg nagyon nehéz, az a mi számunkra is majd könnyű lesz, s nem lesz elviselhetetlen, és akik e rövid földi életünkben szenvedünk, majd mi is azt a hervadhatatlan és örök győzelmi koszorút hordjuk a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből és irgalmából. Neki legyen dicsőség és hatalom most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK l Tim 6, 11-12; Tit 2, l
V. Te, Isten embere, törekedjél igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. * Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet!
F. Azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel. * Vívd meg.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.
Könyörgés
Istenünk, te Szent Timóteust és Szent Tituszt apostoli erényekkel ékesítetted. Közbenjárásukra add, hogy szentül és buzgón éljünk ezen a világon, s így méltók legyünk eljutni az örök hazába. A mi Urunk.
 
1169. oldal
ESTI DICSÉRET
Magnificat ant.Éljünk szentül és buzgón, várakozzunk boldog reménységgel Urunk eljövetelére.
 
Január 27.
MERICI SZENT ANGÉLA SZŰZ
1470 körül született Desenzano dél Gardában, Brescia közelében. Szent Ferenc harmadik rendjének öltönyét fölvéve, leányokat gyűjtött maga köré, akiket a szeretet gyakorlataira oktatott. 1535-ben Bresciában Szent Orsolya pártfogása alatt női szerzetestársulatot alapított a szegény leányoknak a keresztény életben való nevelésére. Meghalt 1540. január 27-én, Bresciában.
Szüzek, 1646,vagy Szent asszonyok, nevelők közös zsolozsmája, 1723.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Merici Szent Angéla szűz Lelki végrendeletéből
Isten a. mindenséget üdvösen igazgatja
Kedves Anyák és Nővérek Jézus Krisztusban!
Először is arra törekedjetek minden erőtökkel és jó szándékotokkal, hogy Isten segítségével olyan jó elhatározásra jussatok, hogy egyedül az Isten szeretetétől és a lelkek üdvözítésére való buzgóságtól vezetve teljesítsétek minden nevelő munkátokat és fáradozásotokat.
Mert egyedül csak e kettős szeretetben gyökerező és erre támaszkodó munka és fáradozás hoz majd jó és üdvösséget biztosító gyümölcsöket, hiszen Üdvözítőnk is ezt mondja: Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt (Mt 7, 18).
Azt mondja: a jó fa, azaz a jó szív, a szeretettől égő lélek csak jó és szent gyümölcsöt fog teremni, amint Szent Ágoston is mondja: Szeress, és tégy, amit akarsz!

 
1170. oldal
Vagyis: ha megvan bennünk a szeretet és a jóakarat, bármit tehetünk! Szinte azt lehetne mondani: A szeretet nem vetkezhet (vö. l Kor 13, 8).
Kérlek is titeket, hogy viseljétek gondját minden rátok bízott leánynak! Mindegyik legyen szinte a szívetekbe vésve: ne csak a nevüket ismerjétek, hanem életkörülményeiket is. Nem lesz ez nehéz feladat, ha igazán egész szívből szeretitek őket.
Ugye, az igazi anyák szívükön viselik minden egyes gyermekük életét, akárhány gyermekük legyen is? Soha el nem feledkeznek egyikükről sem: mert igazán szeretik őket. Sőt: talán azt is el lehet mondani, hogy minél több gyerekük van, annál inkább törődnek mindegyikkel. Ti lelki anyáik vagytok nekik, tehát nektek még inkább így kell cselekednetek, hiszen a lelki szeretet nagyobb, mint a vérségi kötelék.
Ha tehát, kedves Anyák, ezeket a leányaitokat iga­ zán és őszintén szeretitek, az nem is képzelhető másképp, mint hogy valamennyit és mindegyiket külön-külön is jól ismeritek, és a szívetekbe zárjátok.
Még arra is kérlek, hogy vezessétek őket szeretettel, szerényen és barátsággal, semmiképpen sem zsarnokoskodva és keménységgel. Úgy illik, hogy mindig mindegyikhez kedvesek legyetek, amint a mi Urunk is mondta: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű (Mt 11, 29). Utánozzátok a jó Istent, akiről azt olvassuk, hogy a mindenséget üdvösen igazgatta (Bölcs 8, 1). Jézus pedig még azt is mondja: Az én igám édes, és az én terhem könnyű (Mt 11, 30).
Legyetek hát mindenkihez kedvesek, és ügyeljetek arra, nehogy erőszakkal akarjátok megvalósítani azt, amit parancsoltok. Isten ugyanis szabadságot adott mindenkinek, és ezért ő senkit sem kényszerít, csak hív, biztat és bátorít. Ha pedig alkalomadtán mégis szigorúnak kell lennetek, mert így kívánja a leányok helyzete és jól felfogott java, akkor ebben is a szeretet és a lelkekért való buzgóság vezessen benneteket.

1171. oldal
VÁLASZOS ÉNEK Ef 5, 8-9; Mt 5, 14. 16
V. Ti világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. * A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség.
F. Ti vagytok a világ világossága. Világosságtok világítson az embereknek! * A világosság.
Könyörgés
Urunk, Istenünk, szüntelenül ajánljon minket irgalmadba Merici Szent Angéla szűz közbenjárása, hogy szeretetének és okosságának lelkesítő példáját kö­ vetve, tanításodat megtartsuk és életünkkel megvalljuk. A mi Urunk.
 
Január 28.
AQUINÓI SZENT TAMÁS ÁLDOZÓPAP ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Emléknap
1225 körül született az aquinói grófok családjából. Előbb a Monté Cassinó-i kolostorban, majd Nápolyban tanult, később csatlakozott a domonkosok rendjéhez. Tudását mesterének, Nagy Szent Albertnek vezetésével Párizsban és Kölnben mélyítette el. Sokat és bölcsen írt, másokat tanított, a bölcseletben és a hittudományban elévülhetetlen érdemeket szerzett. Terracina közelében, a fossanuovai ciszterci kolostorban halt meg 1274. március 7-én. Emlékét január 28-án üljük, 1369-ben e napon szállították át ugyanis földi maradványait Toulouseba.
Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1634.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Aquinói Szent Tamás áldozópap rövid szentbeszédeiből

 
1172. oldal
(Collatio 6 super Credo in Deum)
Minden erényre példát ad a, kereszt
Miért kellett az Isten Fiának értünk szenvednie? Nagy szükség volt erre. Két okot is fel lehet hozni: először, hogy bűneinktől megváltson, másodszor, hogy saját példájával tanítson meg minket, miként kell élnünk.
Ami a megváltásunkat illeti, Krisztus szenvedése váltott meg bennünket attól, amit bűneinkért megérdemeltünk volna.
De nem kisebb jelentőségű az sem, amit példaadása jelent nekünk. Krisztus szenvedése ugyanis megújította egész életünket. Aki ugyanis tökéletes akar lenni, az vesse meg azt, amit Krisztus megvetett a kereszten, és vágyódjék arra, amire Krisztus vágyott. Mert minden erényre példát ad a kereszt.
Gondoljunk csak a szeretetben való példaadásra: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért (Jn 15, 13). Ezt tette Krisztus a keresztfán. Ha tehát ő életét adta értünk, akkor semmi szenvedés nem lehet nehéz, amit őérte vállalunk.
Vagy gondoljunk a türelemben való példaadásra, erről szintén a kereszt tanúskodik kiváló módon. A tü­ relem két szempontból is értékes: vagy úgy, hogy valaki súlyos szenvedéseket türelmesen visel el, vagy pedig úgy, hogy elfogadja azt is, amit el lehetne hárítani, de nem tér ki előle. Krisztus türelemmel viselte el a legnagyobb szenvedést is a keresztfán, mert amikor szenvedett, nem fenyegetőzött (l Pét 2, 23); mint a juhot, úgy vitték feláldozni, és nem nyitotta szóra ajkát (vö. Ap- Csel 8, 32). Krisztus türelmes kitartása a kereszten csodálatraméltó! Mi tehát fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Emeljük tekintetünket a bit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, és nem törődött a gyalázattal (Zsid 12, 2).
 
1173. oldal
Ha az alázatosság példáját keresed: nézz a keresztre, mert Jézus, Isten létére, vállalta, hogy Poncius Pilátus elítélje, és meghaljon.
Ha az engedelmességre keresel példát, kövesd azt, aki engedelmes volt Atyjának mindhalálig: Ahogy egy embernek (azaz Ádámnak) engedetlensége miatt mindnyájan bűnössé váltak, ugyanúgy egynek engedelmességéért meg is igazultak (Róm 5, 19).
Ha a földiek megvetésére keresel példát, kövesd azt, aki a Királyok Királya és az Urak Ura (l Tim 6, 15), akiben a bölcsesség és tudomány minden kincse rejlik (Kol 2, 3), de mégis eltűrte, hogy mezítelen legyen a kereszten, hogy kigúnyolják, leköpdössék, összeverjék, tövissel koronázzák, aztán ecettel és epével itassák.
Te se áhítozz hát díszes ruhákra és gazdagságra, hiszen elosztották maguk közt ruháimat (vö. Mt 27, 35). Ne törekedj arra, hogy tiszteljenek, hiszen ő gúnyt és verést szenvedett! Ne törekedj magas rangokra, hiszen tövisből koszorút fontak, és fejére tették (vö. Mk 15, 17). Ne törekedjél élvezetekre, hiszen szomjúságomban ecettel itattak (Zsolt 68, 22).
VÁLASZOS ÉNEK Bölcs 7, 7-8; 9, 17
V. Könyörögtem, és megkaptam az okosságot; esde-keltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke. * Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzá mérten semminek tartottam a gazdagságot.
F.Ki ismerte föl valaha is akaratodat, Uram, ha te nem adtál neki bölcsességet, és nem küldted el a magasból Szent Lelkedet? * Többre becsültem.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant.Áldott az Úr, akinek szerelméért Szent Tamás tanult, virrasztóit és munkálkodott.

 
1174. oldal
Könyörgés
Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat ant. Az Úr nagy bölcsességet adott neki, amelyet csalárdság nélkül sajátított el, és irigység nélkül adott tovább.
 
Január 31.
BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP
Emléknap
A torinói egyházmegyében levő Castelnuovo közelében született 1815. augusztus 16-án. Ifjúkorában nehéz élet jutott osztályrészéül. Pappá szentelése után minden erejét az ifjúság nevelésére szentelte. Megalapította a Szalézi Szent Ferenc, illetve Mária, a Keresztények Segítője Leányainak Társaságát. Ezekben tanította az ifjúságot mesterségre és keresztény életre. A vallás védelmét és oltalmát szolgáló műveket is írt. Meghalt 1888. január 31-én, Torinóban.
Lelkipásztorok, 1608, vagy Szent férfiak, nevelők közös zsolozsmája, 1723.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Bosco Szent János áldozópap levelezéséből
(Epistolario, Torino, 1959, 4, 201-203)

1175 . oldal
Mindenkor szeretettel munkálkodtam
Ha azt akarjuk, hogy meglássák rajtunk az emberek, hogy mi a növendékeink örök boldogságáért fáradozunk, és őket a sajátos feladataik teljesítésére tanítjuk meg, akkor mindenekelőtt szükséges, hogy sohase feledkezzetek meg arról, hogy ti e szeretett ifjak szüleit helyettesítitek. Ezekért az ifjakért mindenkor szeretettel munkálkodtam, tanultam, és teljesítettem papi szolgálatomat, de nemcsak én magam, hanem az egész Szalézi Társaság is.
Rövidnek éppen nem mondható eddigi életemben, fiacskáim, hányszor meg kellett győződnöm e nagyszerű igazságról! Könnyebb dolog valakire megharagudni, mint őt elviselni; könnyebb a gyermeket megfenyíteni, mint őt meggyőzni; sőt, nyíltan megmondom: türelmetlenségünkben és önkényeskedve kényelmesebb dolog a makacsokat büntetgetni, mint határozott és nyájas türelmünkkel őket megjavítani.
Hadd ajánljam figyelmetekbe Szent Pálnak azt a szerető magatartását, amelyet a hitújoncokkal szemben tanúsított. Ez a szeretet őt gyakran könnyekre fakasztotta, s arra serkentette, hogy könyörögjön is nekik, amikor úgy tapasztalta, hogy kevésbé tanulékonyak, és az ő szeretetének ellenszegülnek.
Vigyázzatok arra, nehogy olyannak tartsanak benneteket az emberek, mint akiket a megtorlás indulata vezérel. Nehéz dolog ugyanis a büntetésben megőrizni a léleknek azt a következetes nyugalmát, amelyre azért van szükség, nehogy azzal gyanúsítsanak bennünket, hogy csak tekintélyünk fitogtatása miatt cselekszünk, vagy hogy indulatunkat szabadjára engedjük.
Tekintsük fiainkat azoknak, akik fölött valamelyes hatalmat kell gyakorolnunk. Legyünk inkább szolgálatukra, miként Jézus, aki azért jött, hogy engedelmeskedjék, és nem azért, hogy uralkodjék; szégyelljük magunkat bármi uralkodni vágyás miatt! Ne uralkodjunk

 
1176. oldal
hát fölöttük, hanem inkább arra törekedjünk, hogy jobban szolgáljuk őket.
Ilyen volt Jézus magatartása is az apostolokkal szemben. Elviselte őket, mint tudatlanokat és faragatlanokat, sőt mint kishitűeket is, és a bűnösökhöz is olyan jósággal és meghitt szeretettel közeledett, hogy ezen egyesek csodálkoztak, mások pedig megbotránkoztak miatta, és ismét másokban pedig azt a bizalmat keltette, hogy kérjék Istentől bűneik bocsánatát. Ezért hagyta meg nekünk parancsban, hogy szelídek és alázatos szívűek legyünk.
A mi gyermekeink ezek! Tehát ha hibáikat javítani akarjuk, tegyünk félre minden haragot, vagy legalábbis mérsékeljük azt annyira, mintha egészen kiirtottuk volna.
Ne legyen felindulás a szívünkben, ne legyen megvető tekintet a szemünkben, sem gyalázkodó szó ajkunkon, hanem legyünk irgalmasok minden adott helyzetben, a jövőre nézve pedig tudjunk remélni a javulásban, mint ahogyan az olyan igazi atyákhoz illik, akik a fiák igazi megjavítására és jobbá tételére törekszenek.
Az igen nehéz helyzetekben pedig tartsuk előbbre valónak azt, hogy esedezve és alázatosan kérjük az Istent, és ne mennydörgő szavak áradatát zúdítsuk a vétkesre, hiszen ez csak kárára lesz mindannak, aki csak hallja, és magát a vétkest sem javítja meg.
VÁLASZOS ÉNEK Mk 10, 13-14; Mt 18, 5
V. Kisgyerekeket hoztak Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezet. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette: * Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa.
F. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. * Hagyjátok.
 
1177. oldal
Könyörgés
Istenünk, te Bosco Szent János áldozópap személyében atyát és tanítómestert ajándékoztál a fiataloknak. A mi szívünk szeretetét is gyújtsd lángra, hogy egészen neked éljünk, és mindenkit hozzád vezessünk. A mi Urunk

 
 
á LAP
 
á LAP