S   z   o   l   g   á   l   ó      K   ö   n   y   v   t   á   r
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
ZSOLOZSMA
 
FEBRUÁR
 
 
FEBRUÁR
Február 5.
SZENT ÁGOTA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ
Megemlékezésül
A szicíliai Cataniában szenvedett vértanúságot, való­ színűleg 250-ben, a Decius-féle üldözés idején. Tisztelete már az ősidőktől az egész Egyházban elterjedt, neve is bekerült a római misekánonba.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Szicíliai Szent Metód püspöknek Szent Ágotáról mon­dott szónoklatából
(Analecta Bollandiana 68, 76-78)
Maga Isten, a jóság forrása ajándékozta őt nekünk
Kedves Hallgatóim! Mint tudjátok, e szent vértanú évfordulójának emléknapja gyűjtött össze mindnyájun­ kat erre a helyre. Azért jöttünk, hogy megemlékezzünk e vértanúról, aki hajdan, az első századokban nyerte el a hó'si küzdelem pálmáját, de alakja örökké fiatal, hiszen most is küzd, és most is győz az Isten adta csodákkal, amelyek napról napra koszorúval ékesítik őt
Szemléljük őt elsősorban mint szüzet, aki az örök Isten Igéjéből, Isten megoszthatatlan Fiától született (aki értem is megízlelte testében a halált), amint a teo­ lógus János tanítja: Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyenek (Jn l, 12).
Ez a szűz tehát jegyes, aki meghívott titeket e szent áldozati lakománkra; asszony, aki egy férfinak, Krisz­tusnak volt eljegyezve, ahogyan Pál apostol szól a há­ zasságról.
Szűz, akinek lelkiismerete tündöklő' tiszta, aki aj­ kát, nyelvét és arcát az isteni igaz Bárány vérének bí­ borával tette ékessé. Ö az, aki elméiének minden gon­ dolatával jóságos Jegyesének a halálán elmélkedik, és

 
1306 Febniár 5.
azt fontolgatja, mintha Jegyese csak a minap ontotta volna vérét, így azután ez a hozzá szeretettel ragaszko­dó szűz nemcsak, hogy magában hordja a lelke mélyé­ be befogadva Krisztus piros vérének eltörölhetetlen pe­ csétjét, hanem még a késő utódoknak is szüntelenül osztogatja szűzi ékesszólásának vértanúsággal díszített kincseit is.
Valóban jó ó', Isten jóságának részese. Ezért hívják Ágotának, azaz ?jó"-nak. Nemcsak a neve ez, hanem valójában jó is. Maga Isten, a jóság forrása küldte és ajándékozta őt nekünk, hogy Jegyesének jóságában ré­ szesüljön, és abból nekünk is részt adjon.
Van-e jobb a legfőbb Jónál? És van-e méltóbb tár­ gya ünnepi dicséretünknek, mint az, aki jó, aki Ágota?
Ó, Ágota, jóság a neved, és jóság a lelked! Ó, Ágo­ ta, dicső tetteid nyilván hirdetik jó nevedet, és jó neved hirdeti dicső tetteidet! Ó, Ágota, neved hív, hogy min­ denki hozzád csatlakozzék. Példád vonz, hogy minden­ki késedelem nélkül Istenhez, az egyetlen igazi Jóhoz térjen.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Én pedig az Úr segítségével állhatatos leszek an­ nak megvallásában, * Aki megmentett, és megvigasz­ talt engem.
F. A tisztaságos Úr tisztaságos szolgálót választott magának. * Aki megmentett.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Ágota boldogan és ujjongó lélekkel ment a börtönbe, mintha csak lakomára hívták volna, és halál­ küzdelmét imáiban az Úrnak ajánlotta.
; Könyörgés ;
Urunk, Istenünk, járjon közben nálad bűneink bo­ csánatáért Szent Ágota szűz és vértanú, aki mindig kedves volt előtted, mert tiszta életével és vértanúhalá­ lával megmutatta kegyelmed erejét. A mi Urunk.

 
Február 6. 1307
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; Uram, Jézus Krisztus, jó Mesterem, hálát adok, hogy segítettél legyőzni a kínok gyötrelmeit; add, Uram, hogy szerencsésen eljussak fogyhatatlan di­ csőségedbe.
Február 6.
MIKI SZENT PÁL ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK
Megemlékezésül
Pál Japánban született 1564-1566 között. Belépett a Jézus-társaságba, és honfitársai között gyümölcsözően hirdette az evangéliumot. A katolikusok elleni üldözés elhatalmasodásakor 25 társával együtt letartóztatták. Kegyetlen kínzások után Nagaszaki városába vitték őket, ahol 1597. február 5-én mindnyájukat keresztre feszítették.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Miki Szent Pál és társai vértanúságának egy kortársuk által megírt történetéből
(Cap. 14, 109-110: Acta Sanctorum Febr. l, 769) Tanúim lesztek
Keresztre feszítették őket. Csodálatos volt látni mindegyikük állhatatosságát. Erre buzdította őket Pasio atya, és Rodriguez atya is. Elöljáró atyánk szinte ál­ landóan mozdulatlannak látszott, szemet az égre sze­ gezte. Márton testvér az Isten jóságáért hálát adva né­ hány zsoltárt énekelt, hozzáadva a válaszos verset: Uram, kezedbe ajánlom telkemet (Zsolt 30, 6). Blanco Ferenc testvér is fennhangon hálálkodott tIstennek. Gonsalvo testvér jó hangosan imádkozta az Úr imádsá­ gát és az Angyali üdvözletet.
Miki Pál testvérünk észrevette, hogy mindenki, aki valamikor hozzá tartozott, tiszteletteljes várakozással

 
1308 Február 6.
tekint feléje. Ezért először is kijelentette a körülötte ál­ lóknak, hogy ő japán, és Jézus Társaságának tagja, hogy az evangélium hirdetése miatt hal meg, és halát ad Istennek e kitüntető ajándékáért. Majd ezeket mondta: ?Most, hogy elérkezett számomra ez a pilla­ nat, úgy vélem, közületek senki sem hiszi rólam, hogy bármikor is el akartam volna titkolni előttetek az igaz­ ságot. Tehát kijelentem nektek, hogy más út nem vezet az üdvösségre, csak az, amelyen a keresztények járnak. Mivel pedig ez arra tanít engem, hogy megbocsássak ellenségeimnek és mindazoknak, akik megbántottak, én szívesen megbocsátok a királynak és mindenkinek, aki halálomat okozza. Arra kérem őket, hogy vegyék fel ők is a keresztséget."
Ekkor társaira tekintett, és halálküzdelmükben erőt igyekezett beléjük önteni. Mindegyikük arcán valami boldog öröm sugárzott, de Lajos arcán különösen is, mert amikor az egyik keresztény odakiáltotta neki, hogy nemsokára már az égben lesz, ujjainak és egész testének örömteljes intésével magára vonta minden né­ ző figyelmét.
Antal, aki Lajos oldalán az utolsó volt, égre emelt tekintettel segítségül hívta Jézus és Mária szent nevét, majd elénekelte az Áldjátok az Urat, mindnyájan kez­ detű zsoltárt (Zsolt 133, 1). Ezt Nagaszakiban tanulta a hittanórán. Ott ugyanis néhány zsoltárt kívülről meg­tanítanak a gyermekeknek.
Végül ismét mások derűs arccal mondogatták: ?Jé­ zus, Mária!" Néhányan még buzdították is a körülöt­ tük állókat a keresztényhez illő életre. Ezekkel és más hasonló cselekedetükkel tettek bizonyságot arról, hogy készek meghalni.
Amikor pedig a négy hóhér a japánoknál szokásos kardját kezdte a hüvelyéből kihúzni, e borzalmas lát­ ványra az összes keresztény felkiáltott: ?Jézus, Mária!", és azután egekig hatoló zokogásban tört ki mindenki. A hóhérok pedig nagyon rövid idő alatt megölték mindegyiküket egy-két döféssel.

 
Február 8. 1309
VÁLASZOS ÉNE K Vö. Gal 6, 14; Fil l, 29
V. Nem akarunk mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével; benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk, * Általa nyertük el a szaba­dulást és az üdvösséget.
F. Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte. * Általa nyertük.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Boldogok, akik üldözést szenvednek az igaz­ságért, mert övék a mennyek országa.
; Könyörgés ;
Istenünk, szentjeid erőssége, te vértanúidat, Miki Szent Pált és társait kereszthaláluk által hívtad meg az örök életre. Közbenjárásukra erősíts meg minket, hogy hitünk megvallásában mindhalálig kitartsunk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Ant A szentek, akik Krisztus nyomában jártak, ujjonganak a mennyben; és mert vérük ontásáig szeret­ték Krisztust, vele uralkodnak mindörökké.
Február 8.
EMÍLIÁN! SZENT JEROMOS
Megemlékezésül
Velencében született 1486-ban. Katonai pályára lépett, majd később ezt abbahagyva, életét a szegények szolgála­ tára szentelte, sőt javait is szétosztotta közöttük. Megala­ pította a Somascai rendet az árva gyermekek és a szegé­ nyek felkarolására. Somascában, Bergamo földjén halt meg 1537. február 8-án.

 
1310 Február 8.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Emiliáni Szent Jeromosnak szerzetestestvéreihez írt le­ veléből
(Velence, 1535. június 21.) Egyedül az Úrban kell bíznunk
Krisztusban szeretett Testvéreim és a Szegények Szolgái Társaságának Fiai!
Köszönt benneteket szegény atyátok, és arra buzdít, hogy tartsatok ki Krisztus szeretetében és a keresztény törvények hűséges megtartásában, amint tettel és szó­ val megmutattam nektek, amikor köztetek voltam, hogy így az Úr legyen általam megdicsőítve bennetek.
Végső célunk az Isten, minden jónak a forrása, és nekünk, miként imádságunkban mondjuk, csak benne kell bíznunk, és senki másban. Jóságos Urunk ugyanis növelni akarja hiteteket (hiszen az evangélista szerint Krisztus sem tudott hit nélkül sok csodát művelni), és meg akarja hallgatni az imádságtokat. Ezért rendelt benneteket arra, hogy felkaroljátok a szegényeket, a gyötrődőket, a leverteket, a kimerülteket, és akiket mindenki megvet, és mindazokat, akik meg vannak fosztva attól, hogy testileg ott legyek mellettük, vi­ szont lélekben ott van mellettük a ti szegény, szerető és kedves atyátok.
Hogy miért rendelt benneteket erre az életre, azt csak ő tudja; három okot azonban felhozhatunk. Ál­ dott Urunk először is arra figyelmeztet ezzel bennete­ ket, hogy be akar sorolni titeket is szeretett fiai közé, ha kitartotok útjain, így tett ugyanis barátaival, és szentekké alakította őket.
A második ok pedig ez: Azt kívánja, hogy mindig csak őbenne bízzatok, és ne másokban. Isten ugyanis, amint mondtam, nem működik együtt azokkal, akik vonakodnak egész hitüket Jj>; reményüket egyedül őbelé helyezni. Teljes szeretetét pedig csak azokba önti,

 
Február 8.
akik nagy hittel és reménnyel élnek, és az ilyenekkel nagy dolgokat visz végbe. Éppen ezért, ha titeket is hit és remény tölt el, nagy dolgokat tesz veletek is az, aki felemeli az alázatosakat. Ha tehát engem elszólít közü­letek, és más valakit állít közétek, akkor majd e kettő közül kell nektek választanotok: vagy hűtlenek lesztek, és visszatértek a világi foglalkozáshoz, vagy hűségesek maradtok, és akkor bizonyára próbára tesz benneteket.
És íme, éppen ez a harmadik ok: Isten ki akar ben­ neteket próbálni, mint az aranyat a tűzben. Az arany salakját a tűz megemészti, a színarany pedig megma­ rad, és értékesebb lesz. Isten is ugyanígy tesz jó szolgá­ jával, aki remél, és a megpróbáltatásban is állhatatosán kitart mellette. Isten megsegíti, és mindazért, amit az iránta való szeretetből elhagyott, már ebben az életben százannyit ad, odaát pedig majd az örök életet adja vi­ szonzásul.
Ugyanígy tett minden szentjével is. így tett Izrael népével is az Egyiptomban átélt szenvedések után, hi­szen nemcsak hogy kivezette őket onnan sok csodával kísérve, de a pusztában mannával táplálta őket, sőt az ígéret földjét is nekik adta. Ha tehát ti a kísértések elle­ nére is állhatatosak lesztek a hitben, az Úr nektek bé­két és boldog nyugalmat ad egy időre itt e földi élet­ ben, és majd odaát örökre.
VÁLASZOS ÉNEK l Pét 3, 7. 8; Róm 12, 10-11
V. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak, * Mert arra kapta­ tok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.
F. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egy­máshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűék: az Úrnak szolgáltok. * Mert arra.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Aki irgalmasságot gyakorol, olyan, mint a jó Pásztor, tanítja és oktatja nyáját.

 
1312 Február 10.
; Könyörgés ;
Istenünk, irgalmasság Atyja, te Emiliáni Szent Jero­ mosban oltalmazó és gondviselő atyát adtál az árvák­ nak. Közbenjárására add, hogy hűségesen megőrizzük a fogadott fiúság kegyelmét, amely miatt gyermek­ eidnek hívnak minket, és azok is vagyunk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Ant Hagyjátok a gyermekeket, hadd jöjjenek hoz­zám, hisz ilyeneké a mennyek országa.
Február 10.
SZENT SKOLASZTIKA SZŰZ
Megemlékezésül
Szent Benedek nővére, az umbriai Nursiában (ma Norcia) született 480 körül. Fivérével együtt Istennek szentelte magát, és követte őt Monté Cassinóra, ahol 547 körül halt meg.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Nagy Szent Gergely pápa ?Párbeszédek" című köny­ veiből
(Lib. 2, 33: PL 66, 194-196) Az győzött, aki jobban szeretett
Szent Benedeknek volt egy leánytestvére, Skolaszti­ ka, aki gyermekkora óta Istennek volt szentelve. Éven­ ként egyszer el szokott menni a testvéréhez, aki ilyen­kor lement hozzá a monostor kapuján kívül levő közeli majorba.
Egy alkalommal, szokása szerint, megérkezett Sko­ lasztika, és tiszteletreméltó testvére felkereste őt tanít­ ványai kíséretében. Az egész napot Isten dicséretében

 
Február 10. 1313
és jámbor beszélgetésben töltötték, amikor pedig bees­ teledett, vacsorához ültek.
A beszélgetés tovább folyt, a késő órákig. Ekkor ez az Istennek élő szűz azzal a kéréssel fordult testvéré­ hez: ?Nagyon kérlek, ma éjjel ne menj el, hadd beszél­gessünk egész reggelig a mennyei élet örömeiről." ?Mi jut eszedbe, nővérem � válaszolta fivére �, az képte­ lenség, hogy ne menjek haza a cellámba."
A szent nővér, amikor testvére tagadó válaszát meg­hallotta, imára kulcsolta és az asztalra tette a kezét, fe­ jét ráhajtotta, és imádkozni kezdett Istenhez, aki min­ dent megtehet. És abban a pillanatban, hogy a fejét fel­emelte, heves villámlás és mennydörgés kezdődött, és óriási záporeső zúdult le a majorra, de oly nagy, hogy Szent Benedek meg a vele érkezett testvérek ki sem lép­ hettek a ház küszöbén.
Ekkor Isten embere egészen elszomorodva panaszos hangon így szólt: ?A mindenható Isten legyen irgalmas hozzád, nővérem! Jaj, mit csináltál!" Skolasztika így válaszolt: ?Nézd, kértelek téged, s te nem hallgattál rám. Aztán kértem az én Istenemet, és ő meghallgatott engem! Most aztán, ha tudsz, csak lépj ki, és engem itt hagyva, menj haza a monostorba."
Testvére mi mást tehetett: ha a szép szóra nem is, hát ott maradt kénytelenségből. így történt azután, hogy átvirrasztották az egész éjszakát, és lelki beszélge­ téssel kölcsönösen felüdítették egymást.
Csoda-e, ha erősebbnek bizonyuk a nővér, mint a fivére? Nemde megmondta Szent János, hogy Isten a szeretet? (l Jn 4, 8). Nagyon igazságos tehát, hogy az győzött, aki jobban szeretett.
Három nap elmúltával, amikor Isten embere éppen az égre emelt tekintettel a cellájában tartózkodott, lattá nővérének lelkét, mint egy galambot, hogy kiröppenve testéből, felhatol, és bejut az égbe. Nagyon megörült Benedek e nagy dicsőség láttán, hálaimával és himnu­ szokkal mondott köszönetet Istennek. Azután elküldte a testvéreket, hozzák el a monostorba a holttestet. Ab

 
1314 Február 11.
ba a sírba temettette el nővérét, amelyet ő saját magá­ nak már előre elkészített.
így történt, hogy akiknek a lelke mindig is egy volt Istenben, azoknak a testét a sír sem választotta el.
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 132, l
V. Amikor a tiszteletreméltó szűz Istent kérte, hogy testvére ne hagyja el őt, * Sokat kapott szíve Urá­ tól, mert nagyon szeretett.
F. íme, milyen jó és mily gyönyörűséges, amikor békén együtt élnek a testvérek! * Sokat kapott.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; íme, az okos szűz, aki Krisztushoz költözött, és úgy tündöklik a szüzek karában, mint égitestek kö­ zött a nap.
; Könyörgés ;
Szent Skolasztika szűz emlékezetét ünnepelve ké­rünk, Istenünk, hogy példáját követve szívünk tiszta szeretetével szolgáljunk neked, és elnyerjük örök szere­ teted boldogító ajándékát. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; Jöjj, Krisztus jegyese, vedd a koronát, amelyet az Úr készített neked mindörökre!
Február 11.
A LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
Megemlékezésül
1858. február 11. és július 16. között a franciaországi Lourdes-ban, a massabielle-i barlangnál a Szeplőtelen Szűz 18 alkalommal jelent meg Soubirous Bernadettnek. Ezt az egyszerű leányt használta fel a Szent Szűz arra, hogy a bűnösöket megtérésre szólítsa fel, és az Egyház­ ban új lendületet adjon az imádságnak, a keresztény sze­ retetnek, a betegek és a szegények szolgálatának.

 
Február 11. 1315
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Soubirous Szent Mária Bernadett szűz leveléből
(Ép. ad P. Gondrand, a. 1861: c F. A. Revier, Les écrits de samte Bernadetté, Paris, 1961, pp. 53-59)
Az Úrnő szólt hozzám
Az egyik napon, amikor két leánnyal a Gave folyó partjára mentem ki rozsét gyűjteni, valami szélzúgást hallottam. A rét felé fordultam, de a fákat egy cseppet sem láttam hajlongani. Ekkor fölemeltem fejemet, és észrevettem a barlangot. Megláttam ott a fehér ruhába öltözött Úrnőt. Tündöklő fehér ruha volt rajta, és kék öv a derekán, mindkét lábán világossárga rózsa, olyan színű volt, mint az olvasója.
Láttára megdörzsöltem a szememet, mert azt hit­ tem, hogy káprázik; kezemet pedig ruhám zsebébe dugtam, és megfogtam az olvasómat. Keresztet is akar­ tam vetni, de nem tudtam a kezemet felemelni, mert lehanyatlott. Amikor pedig az az Úrnő keresztet ve­ tett, bár remegett a kezem, megpróbáltam én is, és vég­ re sikerült. Rögtön elkezdtem imádkozni a szentolva­ sót, maga az Úrnő is pergette olvasója szemeit, ajka azonban nem mozgott. Mire befejeztem a szentolvasót, a látomás rögtön eltűnt.
Megkérdeztem erre a két leányt, hogy láttak-e vala­ mit. Azt mondták: semmit. Sőt még ők kérdeztek en­ gem: ?Milyen titkot tudsz mondani számunkra?" Kö­ zöltem velük, hogy láttam a fehér ruhás Úrnőt, azon­ban nem tudom, kicsoda ő. De figyelmeztettem őket, hogy erről hallgassanak. Erre meg ők figyelmeztettek engem, hogy ide ne jöjjek többé. Ebbe viszont én nem egyeztem bele. Újra eljöttem tehát vasárnap, hiszen er­ re belső indítást ereztem . . .
Az Úrnő csak a harmadik alkalommal szólt hoz­ zám, és megkérdezte, hajlandó lennék-e tizenöt napon át kijönni ide hozzá. Azt feleltem, hogy igen. De hoz

 
1316 Február 11.
zátette még, hogy biztatnom kell a papokat, hogy épít­tessenek fel ott egy kápolnát. Aztán megparancsolta, hogy igyam a forrásból. Mivel nem láttam ott semmi forrást, elindultam a Gave folyóhoz, ő azonban jelez­ te, hogy nem a folyóról beszélt, és ujjával a forrásra mutatott. Amikor pedig arra a helyre mentem, ott csak sárral kevert kis vizet találtam. Kezemmel semmit nem tudtam meríteni belőle, azért kaparni kezdtem, és vég­ re kevés vizet bírtam meríteni a markommal. Három­ szor kimertem, és a negyedik alkalommal már inni is tudtam belőle. Ezután megszűnt a látomás, és én haza­ mentem.
Tizenöt napon át pedig visszamentem oda, és az Úrnő egy hétfő és egy péntek kivételével mindennap megjelent nekem ugyanazt parancsolva, hogy figyel­ meztessem a papokat ott egy kápolna felépítésére, és kérte, hogy menjek a forráshoz megmosdani, és imád­kozzam a bűnösök megtéréséért. Többször kérdeztem ugyan kiléte felől, de ő csak szelíden mosolygott. Végül is karját felemelve és szemével az égre tekintve meg­ mondta nekem, hogy ő a Szeplőtelen Fogantatás.
E tizenöt nap alatt három titkot is közölt velem, de megtiltotta, hogy ezeket bárkinek is eláruljam. Én pe­ dig ezeket mindeddig hűségesen megőriztem.
VÁLASZOS ÉNEK Lkl,46. 49. 48
V. Magasztalja lelkem az Urat, * Mert nagyot mű­ velt velem ő aki Hatalmas: ő akit Szentnek hívunk.
F. íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nem­zedékek. * Mert nagyot.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Üdvösség ékes hajnala, Szűz Mária, tőled szü­ letett az igazság Napja, aki eljött hozzánk, mint felkelő' Napunk a magasságból.

 
Február 14. 1317
; Könyörgés ;
Irgalmas Istenünk, védelmezz minket, mert gyön­gék vagyunk. A szeplőtelen Istenanya hathatós köz­ benjárására add, hogy felkeljünk bűneinkből, akik az ő emlékezetét ünnepeljük. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és ál­dott a te ménednek gyümölcse.
Február 14.
SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJEI
Ünnep
A Tesszalonikában született Cirill kitűnő nevelést ka­pott Konstantinápolyban. Testvérével, Metóddal Morva­ országba ment a hitet hirdetni. Az úgynevezett cirill be­ tűkkel liturgikus szövegeket szerkesztettek szláv nyelven. Midőn Rómába hívták őket, ott Cirill 869. február 14-én elhunyt, Metódot pedig püspökké szentelték. Ő azután Pannoniába ment, ahol faradhatatlanul hirdette az evan­ géliumot. Sokat szenvedett irigyeitől, de a pápák megvéd­ tek. Velehrádban (ma Csehszlovákia) halt meg 885. ápri­ lis 6-án. II. János Pál pápa 1980. december 31-én Európa társvédőszentjeinek nyilvánította őket.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Konsztantinosz szláv életrajzából
(Cap. 18: Denkschriften der kaiserl. Akadémié der Wissenschaften, 19, Wien, 1970. p. 246)
Növeld Egyházadat, és mindenkit gyújts egybe!

 
1318 Február 14.
Konsztantinosz Cirill a sok munkától elgyötörve megbetegedett. Több napié tartó betegsége alatt Isten­tói látomásban részesült, és így kezdett énekelni: Azt mondták nekem: Az Úr házába megyünk, ezért örven­ dett a lelkem, és ujjongott a szívem (vő. Zsolt 121, 1).
Ezután papi ruhát öltött, és így maradt egész nap. Örvendezve mondta: ?Mostantól kezdve nem vagyok szolgája sem a császárnak, sem más földi embernek, ha­ nem csak a mindenható Istennek. Volt idő, amikor még nem voltam, azután megszülettem, és majd örök­ ké élek. Ámen." A következő' napon beöltözött a szer­zetesi szent ruhába. Másnap reggel felvette a Cirill ne­ vet. Ebben a szerzetesi életben ötven napot töltött el.
Midőn eljött az óra, hogy nyugalomra térjen, és az örök hajlékba költözzék, kezet az Istenhez emelve könnyek között így imádkozott:
?Uram, Istenem, aki megteremtetted az összes an­ gyali kart és égi hatalmasságot, kiterjesztetted az égbol­ tot, megszilárdítottad a földet, és megteremtetted a semmiből az összes létezőt, te mindig meghallgatod azokat, akik akaratodat teljesítik, s téged tisztelnek, és parancsaidat megtartják. Hallgasd meg ; Könyörgés ;emet, és őrizd meg hűséges nyájadat, amelynek elöljárójává tettél engem, alkalmatlan és méltatlan szolgádat.
Szabadítsd meg őket a téged káromlók istentelen és pogány gonoszságaitól. Növeld és sokasítsd meg Egy­ házadat, és mindenkit gyújts egybe. Tedd egyetértővé választott népedet az igaz hitben és a helyes vallásban. Vésd szívükbe tanításod igéjét. A te ajándékod ugyanis az, hogy elfogadtál minket Krisztusod evangéliumának a hirdetésére, hogy jótettekre lelkesítsünk, és megte­ gyük mindazt, ami neked kedves. Akiket nekem adtál, most visszaadom neked, mint a tieidet. Vezesd őket erős jobboddal, és védelmezd gondviselő oltalmaddal, hogy mindnyájan dicsérjék és dicsőítsék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevét. Ámen."
Mindenkit szent csókkal köszöntve így szólt: ?Ál­ dott vagy, Istenünk, mert nem adtál minket láthatat­ lan ellenségeink prédájára, szétszaggattad hálójukat, és

 
Február 17. 1319
megszabadítottál a pusztulástól." így szenderült el az Úrban negyvenkét eves korában.
A pápa előírta, hogy a Rómában élő görögök és ró­ maiak gyűljenek egybe, hozzanak gyertyát, és énekelve könyörögjenek érte, utolsó útjára pedig úgy kísérjék, mintha magát a pápát temetnék. Ez meg is történt.
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 88, 20. 21-22; Jer 3, 15
V. Egykor látomásban így szóltál szentjeidhez: Vá­ lasztottamat a népből fölemeltem; szolgámra, Dávidra rátaláltam. * Szent olajommal fölkentem őt, erős táma­ sza kezem lesz.
F. Szívem szerinti pásztorokat adok majd nektek, akik tudással és bölcsességgel legeltetnek titeket. * Szent olajommal.
HIMNUSZ Téged, Isten dicsérünk, 867.
REGGELI DICSÉRET
Bencdictus-; Ant. ; Szentségben és igazságban szolgáltak az Úrnak életük minden napján.
; Könyörgés ;
Istenünk, te a két szent testvér, Cirill és Metód által vezetted el a szláv népeket az evangélium világosságá­ra. Add, hogy tanításodat mi is szívünkbe fogadjuk, és mindnyájan egy néppé legyünk az igaz hit megvallásában. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-; Ant. ; Ezek azok a dicső szentek, akik Isten barátai lettek, mert igazságait hirdették.
Február 17.
A SZERVITA REND HÉT SZENT ALAPÍTÓJA Megemlékezésül

 
1320 Február 17.
A Firenzében született hét férfi előbb remeteéletet élt Senario hegyén, főként a Boldogságos Szűz Máriát tisztel­ ték. Toscanában prédikáltak ezután, megalapították Má­ria szolgáinak rendjét, amelyet az Apostoli Szentszék 1304-ben hagyott jóvá. Emlékezetüket a mai napon ül­ jük, mert a hagyomány szerint egyikük, Falconieri Szent Elek, 1310-ben ezen a napon halt meg.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
A Boldogságos Szűz Mária Szolgái rendjének eredeté­ ről szóló legendából
(Monumenta Ord. Sér V. B. Mariae Virginis, l, 3. 5. 6. 9. 11: pp. 71 ss.)
Dicsérjük a szent és dicső férfiakat!
Élt hét, minden tiszteletre méltó és kiváló férfi. A mi Úrnőnk úgy kötötte össze őket, mint hét ragyogó csilla­ got. Szívüket és lelkűket eggyé forrasztva egy életközös­ ségbe vezette őket, és így velük kezdte meg a Boldogságos Szűz Szolgáiról nevezett szerzetesrend alapítását.
Amikor beléptem rendjükbe, közülük már senki mást nem találtam életben, csak egyedül Elek testvért. Úgy akarta Úrnőnk, hogy Elek testvér egészen a mi időnkig életben maradjon, és így az ő beszámolója alap­ ján ismerjük meg rendünk keletkezését. Amint megta­ pasztaltam, és saját szememmel is láttam, az említett Elek testvér úgy élt, hogy példájával nemcsak a jelenle­ vőket vonzotta, hanem egyben a saját maga és rendala­ pító társai tökéletességéről és az említett szerzetesi élet­ ről is tanúságot tett.
E hét férfi életéből, mielőtt még közös életbe léptek volna, négy vonatkozást említünk meg.
Először az Egyházban való életformájukról szó­lunk. Néhányan közülük még nem kötöttek házassá­ got, mert elhatározták, hogy örökös szüzességben és tisztaságban élnek. Mások viszont már házassági köle

 
Február 17. 1321
lékben éltek; ismét mások feleségük halála következté­ ben szabad állapotúak voltak.
Másodszor, lássuk, mit tettek a polgári élet terén. Mint kereskedők, az anyagi javak adásvételével foglal­ koztak. De amikor rátaláltak a drága igazgyöngyre, vagyis a mi szerzetesrendünkre, akkor minden vagyo­ nukat szétosztották a szegények között, sőt ezenfelül még örvendező lélekkel saját magukat is felajánlottak Isten és Úrnőnk leghűségesebb szolgálatára.
Harmadszor, lássuk, milyen volt Úrnőnk iránti hódolatuk és tiszteletük. Volt Firenzében egy jámbor tár­ sulat, amely Szűz Mária tiszteletére alakult már igen régen. Ez a társulat ősisége és maradandósága, vala­mint férfi és női tagjainak sokasága és életszentsége miatt a többi társulatnál nagyobb megbecsülésben ré­ szesült, és ezért kitüntetésül Úrnőnk nagyobb társulatának is nevezték. Az előbb említett hét férfi, akik Úr­ nőnket oly különös tisztelettel szerették, szintén ennek a társulatnak a tagjai voltak, mielőtt közös életet kezd­ tek volna.
Negyedszer, nézzük lelki életük tökéletességét. Is­ tent mindennél jobban szerették. Bármit tettek � amint illik �, csak érte tették, és így minden gondola­tukkal, szavukkal és cselekedetükkel őt^ dicsőítették.
Miután pedig az isteni sugallat és Úrnőnk különle­ ges vezetése világos lett előttük, komoly fogadalommal kötelezték el magukat a közös életre. Intézkedtek va­gyonukról és családjukról: családtagjaiknak meghagy­ tak a szükségeset, a többit pedig kiosztották a szegé­nyeknek. Ezután pedig felkerestek több bölcs, példás és erkölcsös életű férfit, és feltárták előttük tervüket.
Ezután Senario hegyére vonultak, a hegy tetején egy megfelelő kis házat emeltek, és odaköltöztek, hogy közös életet éljenek. Ott született meg bennük az elha­ tározás, hogy nemcsak a saját életszentségüket akarjak biztosítani, hanem ezt az Úrnőnk által megkezdett új szerzetesrendet is gyarapítani akarják mások felvételé­vel. Ezért testvérek toborzásához fogtak, közülük jó néhányat maguk közé fogadtak, és így alapítottak meg rendünket. Ez a rendalapítás Úrnőnk különleges gon

 
1322 Február 21.
doskodásával történt, a testvérek alázatossága vetette meg az alapját, egyetértésük tartotta össze, és szegény­ ségük őrizte meg.
VÁLASZOS ÉNEK ApCsel 4, 32; 2, 46b-47a
V. Mind egy szív, egy lélek volt. * Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt.
F. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt, dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. * Egyikük sem.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; íme, milyen jó és gyönyörűséges, amikor bé­ kén együtt élnek a testvérek!
; Könyörgés ;
Jóságos Istenünk, öntsd lelkűnkbe a hét szent test­ vér buzgóságát, akik a Boldogságos Szűzanyát teljes odaadással tisztelték, és népedet hozzád vezették. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; Ahol a testvérek együtt dicsőítik Istent, ott ál­dást oszt az Úr.
Február 21.
DAMIÁNI SZENT PÉTER PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Megemlékezésül
Ravennában született 1007-ben. Tanulmányai befejez­ tével tanítani kezdett, de hamarosan abbahagyta, és belé­ pett a Fonté Avellana-i remeteségbe, ahol elöljáróvá vá­ lasztották. Szigorú szerzetesi életet honosított meg, ezt a tevékenységét Itália más vidékein is folytatta. A viharos időkben a pápákat segítette működésével, írásaival, és mint pápai követ, sokat tett az Egyház megújulásáért. IX. István pápa bíborossá és Ostia püspökévé tette. 1072. feb

 
Február 21.

 
1323

 
ruár 22-én halt meg, és azonnal szentként kezdték tisztel­ ni.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
ÖL \ASMANY
Damiáni Szent Péter püspök leveleiből
(Lib. 8, 6: PL 144, 473-476) Szomorúságodban boldogan lard a rákövetkező örömödet!
Arra kértél, kedves testvér, hogy vigasztaló levelet írjak neked, és intelmemmel próbáljam megédesíteni lelked keservét, amit annyi sok csapás miatt kell most elviselned.
De ha okosan gondolkodói, akkor ez a vigasztalás már készen is van számodra. Hiszen azok az isteni igék, amelyek örökséged eléréséről biztosítanak téged, az örökbe fogadott fiút, kétségtelenül megmutatják ne­ ked a vigasztalás útját is. Mert van-e világosabb kijelen­ tés például ennél: Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, légy állhatatos a jámborságban és az istenfélelemben, és készülj fel a megpróbáltatásra? (Vő. Sir 2, 1-2).
Ahol ugyanis megvan az istenfélelem és igazi vallá­ sosság, ott bármilyen súlyos megpróbáltatás jöjjön is, az nem a szolga megkínzásának tűnik, hanem sokkal inkább az Atya fegyelmező' eszközének.
Ezért, amikor a türelmes Jób sok szenvedése között így kiált fel: Bárcsak az Isten, aki elkezdte, összezúzna; s felemelné kezét, és végezne már velem; utána rögtön hozzáfűzi ezt is: Ez az én vigasztalásom, hogy kínnal sújt, és nem kímél (vő. Jób 6, 10).
Isten választoltai számára ugyanis nagy vigasztalás maga az Istentói jövő csapás. Mert amikor e rövid ideig tartó ostorozást szenvedik, már ugyanakkor a dicsősé­ ges égi boldogság elérésének a biztos reménye bátorítja lépteiket.
Az aranyműves kalapácsa azért sújt le az aranyra, hogy minden salakot kiverjen belőle; a reszelő is azért

 
1324 Február 21.
csiszolja az ércet, hogy annak erezete annál ragyogób­ ban előtűnjék. A kemence teszi próbára a fazekas edé­ nyeit, az igaz embereket pedig a megpróbáltatások kísér­ tése (vő. Sir 27, 5). Ezért beszél így Szent Jakab: Testvé­reim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbál­ tatások érnek benneteket (Jak l, 2).
Valóban, jogos örömmel örvendezhetnek azok, akik vétkeikért ideig tartó szenvedést kapnak itt a földön, mert jó cselekedeteikért örök jutalmat kapnak a mennyben.
Ezért tehát, kedves jó testvérem, bár csapások sújta­ nak, és a mennyből jövő fenyíték tisztogat, a kétségbe­ esés össze ne törje lelkedet; ajkad ne nyíljék zúgolódó panaszra; el ne nyeljen a kínzó szomorúság: a kislelkűség türelmetlenné ne tegyen, hanem igyekezzél mindig derűs arccal járni, jókedvedet megőrizni szívedben, hogy ajkadon ujjongó hálaadás fakadjon.
Bizony, magasztalnunk kell Isten ama csodálatos intézkedését, amellyel övéit azért sújtja ideig-óráig, hogy ezáltal megkímélje őket az örökké tartó kíntól; azért szorongat bennünket, hogy felemeljen; azért ütvág, hogy gyógyítson; azért sújt le, hogy felmagasztal­ jon.
A Szentírás ilyen és ehhez hasonló tanúságtételei erősítsék türelmedet, kedvesem! Szomorúságodban bol­ dogan várd a rákövetkező örömödet!
Készítsen fel erre az örömre a remény, és gyújtsa fel benned a szeretet a buzgóságot. Az ilyen boldogan megmámorosodott lélek könnyen felejti, amit külsőleg el kell szenvednie, és azzal táplálkozik, és arra törek­ szik, amit lelke belsejében szemlél.
VÁLASZOS É NEK Sir 31, 8. 11. 10
V. Boldog ember, aki hibátlan, aki nem fut az arany után, és nem bízik pénzben, sem vagyonban. * Biztos ezért az ő boldogsága az Úrnál.
F. Véthetett volna, de nem vetkezett, rosszat tehe­tett volna, de nem tett. * Biztos ezért.

 
Február 22. 1325
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Az istenismerők ragyogni fognak, mint a fény­ lő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündö­kölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.
; Könyörgés ;
Mindenható Istenünk, add, hogy Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító szavát és példáját követve mindennel többre tartsuk Krisztust, mindig készen áll­ junk Egyházad szolgálatára, és egykor eljussunk mennyei fényességed boldog örömébe. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; Ó, hitünk nagy tanítója, Egyházunk fénye, Is­ ten törvényének buzgó kedvelője, Damiáni Szent Pé­ ter, az Isten Fiánál könyörögj értünk!
Február 22. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA
Ünnep
Péter székfoglalásának ünnepét e napon Rómában már a I V. századtól megünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
; Ant. ; Urunkat, az apostolok Királyát, jöjjetek, imádjuk!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános részben, 864.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
HIMNUSZ
Péter, jó pásztor, halld meg esdeklő szavunk, bűneink láncát oldozd meg, hisz Jézusunk rád bízta egykor a mennyország kulcsait: szavaddal nyithatsz, zárhatsz eget, poklot is.

 
Február 22.
Örök dicsőség, Szentháromság, teneked, örömujjongás, hatalom és tisztelet! Te legfőbb Egység, a te erőd végtelen, most és örökké te uralkodsz mindenen.
Ámen.
1. ; Ant. ; Péter így szólt Jézust, akit keresztfára feszítve
megöltetek, Isten feltámasztotta, és megdicsőítette.
Zsoltárok az Apostolok közös zsolozsmájából, 1601.
 • ; Ant. ; Az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított He
  ródes kezéből.
 • ; Ant. ; Hirtelen fényes felhő borult rájuk, és az
  Atya hangja hallatszott: Ez az én szeretett Fiam!
V. Uram, kihez mennénk?
F. Tiéd az örök életet adó tanítás.
; ELSŐ OLVASMÁNY ;
Az Apostolok Cselekedeteiből 11, 1-18
Szent Pétertanítást ad arról, hogy Isten minden népet meghív a keresztény életre
Amikor az apostolok és a júdeai testvérek megtud­ták, hogy a pogányok is elfogadták az Isten szavát, a Jeruzsálembe visszatérő Pétert a zsidók közül némelyek szemrehányással fogadták: ?Körülmetéletlen emberek házában jártál, és ettél velük."
Péter hozzáfogott, és szép sorjában elbeszélte nekik a történteket: ?Joppe városában voltam, és imádkoz­ tam, közben látomásom volt. Valami lepedőféle eresz­kedett le egészen elém az égből, a négy csücskénél fog­va. Amikor jól szemügyre vettem, szárazföldi négylabúakat, vadakat, csúszomászókat és égi madarakat lát­ tam benne. És hangot is hallottam.
így szólított meg: Nos, Péter, öld meg, és edd meg! Én szabadkoztam: Szó sem lehet róla, Uram, hisz nekem soha semmi közönséges és tisztátalan nem volt még a számban.* Másodszor is megszólított az égi hang: Amit az Isten tisztává tett, azt te ne tartsd kő

 
Február 22. 1327
zönségesnek. Ez háromszor megismétlődött, aztán az egész fölemelkedett újra az égbe.
Ebben a pillanatban három ember ért a házhoz, ahol laktam. Cezáreából küldték őket hozzám. A Lélek felszólított, hogy habozás nélkül menjek el velük. Ve­ lem tartott ez a hat testvér is, és az illető férfi házába értünk. Elmondta, hogy angyal jelent meg házában, és felszólította: Küldj Joppéba, hívasd el Simont, más né­ ven Pétert. Ő majd elmondja, ami neked és egész há­ zad népének üdvösséget szerez.
Alighogy beszélni kezdtem, leszállt rájuk a Szentlé­ lek, éppen úgy, ahogy miránk a kezdet kezdetén. Eszembe jutottak az Úr szavai, amikor mondta: János csak vízzel keresztelt, de ti a Szentlélek által nyeritek el a keresztséget. Ha tehát az Isten ugyanazt az ajándé­ kot adta nekik is, mint nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy akadályt gördítsek az Isten útjába?"
Miután ezeket hallották, elhallgattak, és dicsőítették Istent: ?így hát a pogányoknak is megadta az Isten a bűnbánatot az életre."
VÁLASZOS ÉNEK Lk 22, 32; Mt 16, 17b
V. Imádkoztam érted, Péter, nehogy meginogj a hi­tedben. * Amikor megtérsz, te erősíted meg majd test­ véreidet.
F. Nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, ha­ nem az én mennyei Atyám. * Amikor megtérsz.
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből
(Sermo 4 de N.Hali ipsius, 2-3: PL 54, 149-151) Krisztus Egyháza Péter hitének szilárdságára épül
Krisztus az egész emberiségből az egy Pétert vá­lasztja ki, hogy a hitre meghívott minden népnek, sőt minden apostolnak és az Egyház összes elöljárójának is élére álljon. Ezt pedig azért tette, hogy � bár Isten né

 
1328 Február 22.
pében sok pap és sok pásztor van � mégis Péter kor­ mányozza igazában mindazokat, akiken elsődlegesen Krisztus uralkodik. Szeretteim, Isten kegyessége a ma­ ga hatalmának fönséges és csodálatos részesévé tette ezt a férfit, és ha akarta is, hogy a többi vezető is ennek Péterrel együtt részese legyen, csak őáltala adta meg a többinek azt, amit nem tagadott meg tőlük.
Egy alkalommal az Úr valamennyi apostolát meg­ kérdezte, miképpen vélekednek őróla az emberek. Ameddig az emberi tudatlanság bizonytalankodásairól számolnak be az apostolok, addig mindannyian együtt adják a választ.
Amikor azonban azt kérdezi, hogy maguknak a ta­ nítványoknak mi a véleménye, akkor az lesz az első az Úr megvallásában, aki első az apostoli méltóságban is. Hiszen Péter mondta: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám (Mt 16, 16-17); vagyis azért vagy boldog, mert téged Atyám tanított erre; nem vitt tévútra semmi földi vélekedés, hiszen menynyei sugallat oktatott ki. Nem test és nem vér, hanem az nyilatkoztatott ki engem neked, akinek egyszülött Fia vagyok.
Majd Jézus így folytatta: Én is mondom neked; va­gyis, amiként Atyám feltárta neked istenségemet, úgy most én is tudatom veled kiemelkedő méltóságodat: Te Péter vagy. Igaz ugyan, hogy én vagyok az elpusztítha­tatlan szikla, én vagyok a szegletkő, amely egybeköti a kettőt (vő. Ef 2, 14. 20), én vagyok az az alap, amelyen kívül mást senki sem rakhat, mindazonáltal te is szikla vagy, mert az én erőm ad neked szilárdságot, hogy mindaz, ami az én hatalmam, az a részesedés által a ti­ ed és az enyém legyen.
Erre a sziklára építem Egyházamat, és az alvilág ka­ pui sem vesznek erőt rajta (Mt 16, 18). Erre az erődít­ ményre, mondja, örök templomot építek majd, és Egyt

 
Február 22. 1329
házam, ez a fenséges és egészen az égbe nyúló épület ennek a hitnek a szilárdságára épül.
Ezt a hitvallást el nem fojtja a pokol hatalma, bi­ lincsbe sem veri a halál: ez a szó valóban az élet szava. És így, aki ezt megvallja, azt az égbe segíti, aki pedig megtagadja, azt a kárhozatba taszítja.
Ezért is mondja az Úr Szent Péternek: Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva (Mt 16, 19).
Átszállt a többi apostolra is ennek a hatalomnak az őket megillető része, és ennek a határozatnak a törvé­nyes ereje átszállt az Egyház valamennyi pásztorára is, de Urunk nem ok nélkül bízta erre az egyre azt, amit a többivel is közölt. Péterre ugyanis azért bízta különös­ képpen is ezt a hatalmat, mert az Egyház valamennyi elöljárója előtt Péter lesz a mintakép.
VÁL.ASXOS f,NKK
V. Simon Péter, mielőtt a bárkából hívtalak volna, ismertelek, népem vezérévé rendeltelek, * Mert neked adtam a mennyek országa kulcsait.
F. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. * Mert neked.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 867. ; Könyörgés ;
Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületle­ nül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk.
REGGELI DICSÉRET HIMNUSZ
Ó, te boldog Péter, akinek láncait, csodás Krisztus töri szét vasbilincseit,

 
1330 Február 22.
bárányaid őre, Egyház tanítója, nyájad hű pásztora, juhaidnak aklát farkasok dühétől pásztorságod óvja.
Bármi, amit megkötsz idelent a földön, oldatlan marad az ott fönt is örökkön. Amit meg föloldasz idelent e porban, oldott lesz az végleg a mennyei honban; az utolsó napon ítélsz majd Krisztussal.
Örökös dicsőség, ó, Atyánk, teneked, ahogy Szülöttedé sem ér soha véget, amiképp a Lélek is mindebben részes! Századokon által szálljon örök hála a teljes és dicső Szent-Egy-Háromságra!
Ámen.
1. ; Ant. ; Az Úr így szólt Simonhoz: Ne félj! Ezentúl
emberhalász leszel.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 897.
 • ; Ant. ; Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Boldog
  vagy te is, Simon Péter.
 • ; Ant. ; Az Úr így szólt Péterhez: Neked adom a
  mennyek országa kulcsait.
RÖVID OLVASMÁNY ApCsel 15, 7b-9
Isten kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium tanítását, és higgyenek. S maga az Isten is a javukra döntött, aki ismeri a szí­ vet, hisz nekik is megadta a Szendéiket, éppúgy, mint nekünk. Nem tett különbséget köztünk és köztük, amikor a hittel megtisztította a szívüket.
RÖVID VÁASZOS ÉNEK
V. Fejedelmekké teszed őket* Az egész földön. Fe­ jedelmekké.
F. Nevedet, Uram, mindenkor hirdetni fogják. * Az egész földön. Dicsőség az Atyának. Fejedelmekké,

 
Február 22. 1331
Benedictus-; Ant. ; Az Úr így szólt Simon Péterhez: Imádkoztam érted, nehogy meginogj a hitedben. Ami­ kor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet.
FOHÁSZOK
Kedves Testvéreim! Az apostoloktól ránk hagyományo­ zott mennyei örökség birtokában adjunk halát Atyánknak minden ajándékáért, és mondjuk: Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret neked Krisztus testének és vérének asztaláért, amelyet az apostolok adtak tovább nekünk,
� hogy tápláljon és éltessen minket:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret és hála neked igéd asztaláért, amelyet az apos­ tolok terítettek meg nekünk,
_ hogy ott világosságot és örömet találjunk: Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret és hála neked az apostolokra épített Egyháza­ dért,
_ amelyben Krisztus titokzatos testének tagjaivá le­ szünk: Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret és hála neked a keresztség és a bűnbocsánat megtisztító fürdőjéért,
_ amelyet az apostolokra bíztál, hogy lemossák min­ den bűnünket: Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületle­ nül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk.

 
1332 Február 22.
NAPKÖZI IMAÓRA
Antifónák és zsoltárok a soros köznapról.
Délelőtt
RÖVID OLVASMÁNY I z 22, 22
Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát; amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja.
V. Minden földre elhat szózatuk,
F. A földkerekség végéig eljut igéjük.
Délben
RÖVID OLVASMÁNY l Pét 5, l-2a
Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, ké­ rem: legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját.
V. Megtartották az Úr parancsait,
F. És megőrizték törvényeit.
Délután
A kiegészítő zsoltároknál a 125. helyett vehető a 128. zsoltár, 1248.
RÖVID OLVASMÁNY 2 Pét l, 16
Nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Urunk, Jézus Krisztus hatalmát és megjele­nését, mert hiszen szemlélői voltunk nagyságának.
V. Örüljetek és ujjongjatok, mondja az Úr,
F. Mert nevetek föl van írva a mennyben.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben. ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Péter, meghagyta égi Szó, ,
tégy félre hálót, evezőt!

 
Február 22. 1333
Cserébe fényes tisztedet a mennyek kulcsa adja meg.
Szeretve szólt az Úr előtt szívedből hármas vallomás, s bűntói megtisztult juhait rád bízta a szent Szeretet.
Elestél, égi kéz emelt, s kő lettél Háza szegletén, rád épül az, ragyogva áll, és nincs erő ledönteni!
Péter, Krisztusnak hírnöke, földnek tündöklő fénye vagy, te bátorítod véreid, az üdv igéit hirdeted.
Tedd eggyé immár nyájadat, növeld erőben éltetőn, s hogy ellenség ne rontsa meg, vezesd a boldog fény felé.
Krisztusnak hála, tisztelet, örök napját ő keltse ránk, imád szavára nyissa meg nekünk az égnek ajtaját. Ámen.
1. ; Ant. ; Péter, szeretsz engem? Uram, tudod, hogy
szeretlek. Legeltesd bárányaimat!
Zsoltárok és kantikum az Apostolok közös zsolozsmájából, 1612.
 • ; Ant. ; Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az
  Egyház állandóan imádkozott érte az Istenhez,
 • ; Ant. ; Te Péter vagy, és erre a sziklára építem Egy­
  házamat.
RÖVID OLVASMÁNY l Pét l, 3-5
Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jé­zusnak a halálból az elő reményre való feltámadása ál

 
1334 Február 22.
tál, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatal­ ma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyil­ vánuljon.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Hirdessétek a nemzetek között * Az Úr dicsősé-gét. Hirdessétek.
F És csodatetteit minden nép között! * Az Úr di­ csőségét. Dicsőség az Atyának. Hirdessétek.
Magnificat-; Ant. ; Te vagy a bárányok pásztora, az apostolok feje, az Úr neked adta a mennyek országa kulcsait.
FOHÁSZOK
Testvéreim, mi, akik az apostolok sziklaalapján állunk,
kérjük szent népéért a mindenható Atyaistent, és
mondjuk:
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról! Atyánk, te úgy akartad, hogy Fiad a feltámadás után
először az apostoloknak jelenjék meg,
tégy minket is az ő tanúivá az egész világon!
Te elküldted a világba Fiadat, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek,
engedd, hogy mi is hirdessük az evangéliumot min­
den teremtménynek!
Te elküldted Fiadat, hogy elvesse az isteni ige magvait,
add, hogy akik az igehirdetésben fáradoznak, egy­
kor örömmel arassák le a termést!
Te elküldted Fiadat, hogy vére árán kiengesztelje veled a világot,
add, hogy mindannyian együttműködj unit vele a
kiengesztelődés művében!
Te Fiadat jobbodra ültetted a mennyben,
bocsásd be a megholtakat a boldogság hónába!
Mi Atyánk . . .

 
Február 23. 1335
; Könyörgés ;
Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületle­ nül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk.
Február 23.
SZENT POLIKÁRP PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ
Megemlékezésül
Polikárp az apostolok tanítványa, később Szmirna püspöke volt. Itt volt vendége Antiochiai Szent Ignác. Rómába utazott, hogy a húsvéti kérdésben Anicetus pá­ pával tárgyaljon. 155. február 23-án szenvedett vértanúsá­ got, amikor is szülővárosának cirkuszában máglyán elé­ gették.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
A szmirnai egyháznak Szent Polikárp vértanúságáról szóló leveléből
(13, 2 15, 3. Fűnk l, 297-299) Istennek tetsző áldozat
Amikor készen állt a máglya, Polikárp, miután le­ vetette minden ruháját, és övét is eloldotta, a saruját is le akarta vetni. Azeló'tt ezt ő sosem tette, hiszen vala­ mennyi hívő mindig azon versengett, hogy melyikük érintheti hamarabb a testét; mert szent élete miatt már vértanúsága előtt is minden jóval ékeskedett.
Ekkor már mindent előkészítettek körülötte a mág­ lyán. De amikor oda is akarták szögezni, azt mondot­ ta: ?Hagyjatok így, aki ugyanis megadja majd nekem, hogy elbírjam a tüzet, az megadja azt is, hogy a mág­ lyán nyugodtan rajta maradjak akkor is, ha ezt szegek­ kel nem biztosítjátok." Azért tehát nem szögezték oda, hanem csak rákötözték a máglyára.

 
1336 Február 23.
ő meg hátrakötözött kézzel, mint egy, a nagy nyájból áldozatra kiválasztott kos, Istennek kedves áldozat­ ként előkészítve, az égre tekintett, és így imádkozott:
?Mindenható Úristen, szeretett és áldott Fiadnak, Jézus Krisztusnak Atyja, általa ismertünk meg téged: angyalok, hatalmasságok, minden teremtmény és a szí­ ned előtt élő igazak egész nemzetségének Istene! Álda­ lak téged, mert erre a napra és erre az órára méltattál, hogy a vértanúk közé számláltatva vegyem magamhoz Krisztusod kelyhének rám eső részét, hogy testem és lelkem romolhatatlanul támadjon fel a Szentlélek által az örök életre. Bárcsak felvételt nyernék közéjük ma a te színed előtt, mint értékes és kedves áldozat, mint ahogy erre előkészítettél, és előre már megmutattad, és most beteljesíted, hazugságot nem ismerő és igaz Iste­ nem.
Mindezért dicsérlek, áldalak, magasztallak téged szeretett Fiad, Jézus Krisztus, az örök mennyei főpap által, akiben legyen neked, vele és a Szentlélekkel együtt dicsőség most és mindörökké. Ámen."
Miután kimondta az Áment, és befejezte imádságát, a máglyarakók meggyújtották a tüzet.
Amikor a láng magasra tört fel, csodát láttunk mi, akiknek ez látni adatott, akik azért maradtunk életben, hogy másoknak elmondhassuk a történteket. A tűz mintegy boltozatot alkotott, és mint egy széltől feszí­ tett hajóvitorla, körülvette a vértanú testét. A máglya közepén a teste nem olyannak látszott, mintha égett hús lett volna, hanem mint sült kenyér vagy mint a kemence lángjában ragyogó arany és ezüst. Olyan édes illatot éreztünk, mintha tömjén vagy más drága illat­ szer áradt volna belőle.
VÁLASZOS ÉNEK . Jel 2, 8-9. 10
V. A szmirnai egyház angyalának ezt írd: ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt, de életre kelt: Tudok szorongattatásodról, arról, hogy szegény vagy, de valójában mégis gazdag. * Légy hű mindhalálig, és életet adok neked győzelmi koszorúul.

 
Február 24. 1337
F. Ne félj a rád váró szenvedésektől. A sátán néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen bennete­ ket. * Légy hű.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Nyolcvanhat esztendeje szolgálok Krisztusnak, sohasem bántott engem; hogyan is átkozhatnám Kirá­lyomat, aki üdvözít engem?
; Könyörgés ;
Istenünk, minden teremtmény Ura, te Szent Polikárp püspököt azzal jutalmaztad, hogy vértanúid közé fogadtad. Közbenjárására add, hogy Krisztus szenvedé­sének kelyhéből vele együtt részesedve, mi is örök élet­ re támadjunk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; Uram, mindenható Isten, áldalak téged, mert arra méltattál, hogy vértanúid között ihassam Krisztus kelyhéből.
Február 24.
SZENT MÁTYÁS APOSTOL Ünnep
Az apostolok Tudás helyébe választották, hogy tanús­ kodjék az Úr feltámadásáról. A tizenkettő közé sorolták, amint az Apostolok Cselekedeteiben olvasható (l, 15-26).
Apostolok közös zsolozsmája, 1600, a következők ki­ vételével:
OLVASMÁNY OS IMAÓRA HIMNUSZ
Mátyás, téged külön csoda emelt a szent apostolok

 
1338 Február 24.
áldott karába, isteni útmutatás és rendelés.
Eltávozott az áruló, kötélen, ágon lelt halált, szent rangját nem becsülte meg, sem Krisztus szent szeretetét.
Krisztus kegyelme rád maradt, a méltatlan helyébe lépsz, Péter szól, ám a Lélek az, ki intéz szót és sorsvetést.
Te vállalod a küldetést, pogányoknak hogy vidd a fényt, Jézust hűséggel hirdeted, majd érte ontod véred is.
Boldog tanítvány, légy velünk, hogy mindig szíves-örömest járjunk a Lelek útjain, kövessük, bárhová vezet.
A Háromság áldott legyen, és adja meg, hogy általad az égbe jussunk; boldogan zengjük majd ott dicséretét. Ámen.
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Aranyszájú Szent János püspöknek az Apostolok Csele­ kedeteiről mondott szentbeszédeiből
(Honi. 3, 1. 2. 3: PG 60. 33-36. 38) Mutasd meg, Urunk, kit választottál
Az Úr mennybemenetele utáni napokban Péter a tanítványok körében szólásra emelkedett (ApCsel l, 15}. Mint tüzes lelkű ember, és akire Krisztus a nyáját rá­ bízta, mint első a testületben, mindig elsőnek is kezd beszélni: Férfiak, testvérek, valakit választani kell kö­ rünkből (vő. ApCsel l, 21-22). Megengedi a sokaságnak az ítéletet, ezzel egyszerre megtiszteli azokat, akik vá

 
Február 24. 1339
lasztanak, és elejét veszi a könnyen előfordulható félté-kenykedésnek, az ilyesmi ugyanis sok baj forrása szo­ kott lenni.
Nem lett volna-e szabad, hogy Péter egymaga vá­lasszon ki valakit? De igen! Ezt azonban nem teszi, ne­hogy részrehajlónak tűnhessék fel. Egyébként is, még nem kapta meg a Szendéiket. Kijelöltek hát kettőt, Jó­ zsefet, akit Barszabbásznak vagy más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást (ApCsel l, 23). Nem Péter jelölte ki őket, hanem valamennyiük közös akarata. Az indít­ ványt azonban Péter adta elő, és jelezte is, hogy ez nem tóié származik, hanem már régen megmondta a prófé­ tai jövendölés. Ő tehát csak értelmezője a jövendölés­ nek, és nem a maga akaratát kényszeríti a többiekre.
Kell tehát � mondta �, hogy valaki azok közül, akik mindig velünk tartottak . . . Figyeljünk fel, mennyire azt akarta, hogy ezek valóban szemtanúk le­gyenek; jóllehet a Szentlélek eljön majd, hogy érvé­ nyesítse a választást.
Valaki azok közül � folytatja �, akik mindig ve­ lünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt­kelt . . . (ApCsel l, 21). Ez pedig azt is jelenti, hogy ők együtt laktak vele, nem csupán csak tanítványok vol­ tak. Kezdettói fogva ugyanis sokan követték őt. Emlé­ kezzünk, a Szentírás mondja: A kettő közül, aki János szavára követte Jézust, az egyik . . . (Jn l, 40).
Akik mindig velünk tartottak � olvassuk �, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János ke resztségétől (ApCsel l, 21). Méltán hangsúlyozza ezt, hiszen amik azeló'tt történtek, azoknak egyikük sem volt szemtanúja, hanem azt a Szentlélektől tudták meg.
Majd folytatja: . . . egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról. Nem azt mondta: sok minden dologról, hanem: feltámadásá­ ról. Csak erről. Mert leginkább az volt hitelre méltó, aki elmondhatta, hogy: ?Aki evett és ivott, és akit ke­ resztre feszítettek, ő maga az, aki feltámadt." így tehát

 
1340 Február 24.
nem az volt a szükséges, hogy tanú legyen akár az ezt megelőző, akár az ezt követő időkre, sem a csodajelek­ re, hanem csak a feltámadásra! Amazok ugyanis nyil­vánosan történtek, és közbeszéd tárgya voltak, feltáma­ dása azonban nem szemtanúk előtt történt, és egyedül csak őelőttük nyilvánult meg.
Ekkor valamennyien együtt imádkozva kérték: Uram, te belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg . . . Te, nem pedig: mi. Nagyon alkalmas pillanat­ ban nevezik Istent a szívek ismerőjének, mert őneki kellett kiválasztania, nem másnak. Milyen biztosak vol­ tak abban, hogy mindenképpen kell egyet választani. Ezért nem azt mondták, válassz, hanem: mutasd meg, ki a választott, kire esik választásod. Tudták ugyanis, hogy ezt Isten már előre elhatározta. Ezután sorsot ve­ tettek. Még nem tartották ugyanis méltónak magukat a saját elgondolásuk szerint választani; ezért azt kérték, hogy valami eligazító jelet kapjanak.
VÁLASZOS ÉNEK ApCscl l, 24. 26
V. Uram, te belelátsz mindenkinek a szívébe, * Mu­ tasd meg, kire esik választásod, hogy átvegye az aposto­ li szolgálatban a helyet.
F. Sorsot vetettek, és a sors Mátyásnak kedvezett, így a tizenegy apostolhoz sorolták. * Mutasd meg.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 867.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
Bcnedictus-; Ant. ; Kell, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadá­ sáról.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe. Közbenjárására add, hogy szereteted bol

 
Február 24. 1341
dog részeseiként eljussunk választottaid közé. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
A zsoltárokat a soros köznapról vesszük az időszak­ nak megfelelő antifónával. Rövid olvasmány az Aposto­ lok közös zsolozsmájából, 1609. ; Könyörgés ;, mint fen­ tebb.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-; Ant. ; Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek,
hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó
gyümölcsöt
 
 
 
 
FEBRUÁR
Február 2.
URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY)
Ünnep
Ha ez a nap vasárnapra esik:
I. ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ Titkokat látók kara, mint a II. Esti dicséretben, 1191.
ZSOLTÁROZÁS
1. ant. József és Mária felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassak az Úrnak.
112. zsoltár
Dicsérjétek, Isten szolgái, *
dicsérjétek az Úr nevét. Áldott legyen az Úr neve *
mostantól fogva mindörökké.
Dicsértessék az Úr neve *
napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött, *
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? ?
A magasságokban áll a trónja, *
onnan tekint alá égre és földre.
Az elhagyatottat a porból magához vonja, *
fölemeli a szegényt a sárból, hogy odaültesse a gazdagok közé, *
népének gazdagjai közé.
S áld gyermek nélkül élt házában, *
azt gyermekek boldog anyjává teszi.
Ant. József és Mária felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.

1179. oldal
2. ant. Díszítsd fel nászházadat, Sion, és fogadd
Krisztust, a Királyt!
147. zsoltár
Dicsérd, Jeruzsálem, az Urat, * Istenedet magasztald, Sion!
Mert erőssé tette kapuid zárát, *
és fiaidat megáldja benned. Határaidon ő ad békét, *
és jóllakat kövér búzával. Elküldi szavát a földre, *
gyorsan fut az ő igéje.
Gyapjúként teríti szét a havat, *
és mint a hamut, úgy szórja a zúzmarát.
Jegét hullatja, mint a morzsát; *
ki bírná elviselni annak hidegét?
De kibocsátja igéjét, és szétolvasztja mindezt, * lehelete ráfúj, és a vizek árja zúg.
Igéjét Jákobnak hirdeti, *
törvényét és végzéseit Izrael népének. Egyetlen néppel sem bánt így, *
végzéseit nem fedte fel senki másnak!
Ant. Díszítsd fel nászházadat, Sion, és fogadd Krisztust, a Királyt!
3. ant. Boldog vagy, igaz Simeon, áld karjaidba zártad az Űr Krisztust, népének szabadítóját.
Kantikum Fil 2, 6-11
Jézus Krisztus, isteni mivoltában, ?
Istennel való egyenlőségét
nem tartotta olyan dolognak, *
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, ?
az emberekhez lett hasonló, *
külsejében olyan volt, mint egy ember.

1180. oldal
Megalázta önmagát, ?
engedelmes lett a halálig, * mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, ?
és olyan nevet adott neki, *
amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd *
a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, *
hogy Jézus Krisztus az Úr.
Ant. Boldog vagy, igaz Simeon, aki karjaidba zártad az Úr Krisztust, népének szabadítóját.
RÖVID OLVASMÁNY Zsid 10, 5-7
Krisztus így nyilatkozik, amikor a világba lép: Áldozatot és ajándékot nem kívántál, de emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat. Ezért így szóltam: Nézd, megyek, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK.
V. Megmutatta az Úr * Szabadító hatalmát. Meg­ mutatta.
F. Csodájára minden népnek megadta számunkra. * Szabadító hatalmát. Dicsőség az Atyának. Megmutatta.
Magnificat ant. A Gyermeket az öreg hordozta, az öreget a Gyermek vonzotta, akit Szűz szült, és akit a Szűz szűzen imádott szülése után is.
FOHÁSZOK
Imádjuk Üdvözítőnket, akit bemutattak a templomban, és kérjük tőle:
Urunk, add, hogy meglássuk az üdvösséget!
1181. oldal
Üdvözítő Krisztus, te vagy a népeket megvilágosító fény,
- világosítsd meg azokat, akik még nem ismernek,
hogy higgyenek benned, az igaz Istenben!
Megváltónk, te vagy néped dicsősége,
- magasztald fel Egyházadat a nemzetek között!
Jézus, utánad vágyakozott minden nép, a te üdvösségedet látta az igaz Simeon,
- vezess minden embert az üdvösségre!
Urunk, bemutatásodkor a fájdalom tőrét jövendölték édesanyádnak, Máriának,
- erősítsd meg azokat, akik szolgálatodban megpróbáltatásokat viselnek el!
Krisztus, szentek boldogsága, téged látott meg halála előtt Simeon, ahogyan arra buzgón vágyakozott,
- mutasd meg örökre magadat azoknak, akik haláluk után látásodra szomjaznak!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant.íme, eljött szent templomába az Uralkodók Ura, jöjjetek, imádjuk!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános rész­ ben, 555.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Jézus a törvénynek, amit Mózes megírt,
s a szertartásoknak magát aláveti,
noha hatalma mérhetetlen, mennyei,

 
1182. oldal
és kormányozza fenn az égi sereget,
s a menny, a föld, a tenger is szavára lett.
A Boldogasszony hozza tiszta karjain
Istent, ki emberi testünket vette fel;
s Fiára az Anya szelíd csókot lehel.
Valóban ember, s mégis Ura, Istene,
kinek dicsőségével ég, föld van tele.
íme, a tiszta fény a nemzetek előtt,
a rég várt sarjadék e nép körébe jött,
a botrány romlására ó' meghívatott,
ki üdvös életet fog itt fakasztani,
és megnyilatkoznak szívünknek titkai.
Dicsőségét Atyánknak zengjük lelkesen,
e Gyermeknek uralma legyen végtelen,
s a hívő tisztelet a lelket is áldja;
az oszthatatlan Hármas-Egy örök diadalát
így vallja énekünk örök időkön át. Ámen.
Vagy Titkokat látók kara, mint a II. Esti dicséretben, 1191.
ZSOLTÁROZÁS
1. ant. Sokak romlására és sokak feltámadására lesz ő Izraelben.
2. zsoltár
Miért zúgnak a nemzetek, *
miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, ?
összeesküsznek nagyjai *
az Úr ellen és Fölkentje ellen: ?Bilincsüket törjük le magunkról, *
igájukat rázzuk le nyakunkról!"
A Mennybenlakó csak mosolyog rajtuk, *
az Úr kineveti őket.
De haragjában egyszer majd rájuk rivall, *
dörgő szava rémületbe ejti őket:

1183. oldal
?Királyommá magam tettem őt * szent hegyemen, a Sión hegyén!"
Az Úr végzését hirdetem: ?
ő szólt hozzám: ?Fiam vagy nekem, *
ma adtam neked életet.
Csak kérd, és örökségül neked adom a népeket, *
tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, *
és mint a cserépedényt, összetörheted."
Nos, királyok, bölcsek legyetek, *
ti, föld bírál, értsetek belőle: Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, *
remegő szívetek ujjongjon előtte! Csókoljátok lábát rettegéssel, ?
hogy haragjától el ne vesszetek, *
ha egyszer haragja lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, *
akik oltalmában bízva élnek!
Ant. Sokak romlására és sokak feltámadására lesz ő Izraelben.
2. ant. Kelj föl, ragyogj föl, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted!
18 A. zsoltár
Isten dicsőségét hirdetik az egek, *
kezének művéről vall a mennybolt.
A nappalok ezt zengik egymásnak, *
erre oktatja éj az éjszakát.
Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, *
hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre elhat szózatuk, *
a földkerekség végéig eljut igéjük.
Az égen vert Isten sátort a napnak, ?
és az, mint nászházból kilépő vőlegény, * mint ujjongó dalia fut neki útjának.

1184. oldal
Az ég egyik pereméről indul, ?
és másik széléig ér a pályája: *
tüze elől rejtőzni nem lehet.
Ant. Kelj föl, ragyogj föl, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted!
3. ant. Örülj és örvendezz, Sion új népe: nézd, eljött jóságos Királyod, aki üdvözíti népét!
44. zsoltár
Szívemből ünnepi ének árad, ?
dalomat a királynak zengem, *
nyelvem gyors, mint a gyorsíró vesszeje.
Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, ? kedvesség ömlik el ajkadon, *
mert Istened örökre megáldott téged.
Kösd fel derekadra kardodat, te bátor harcos, *
és fényes díszruhádban arass diadalt! Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, *
és íjadon a húrt feszítse erős jobbod! Nyílvessződ halálos éles, ?
népeket taszít lábad elé, *
és a király ellenségeinek szívébe talál.
Trónod, Isten, áll örökkön-örökké, *
kormánypálcád az igazság jogara.
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ?
ezért kent föl Isten, a te Istened, *
az öröm olajával társaid közül.
Ruhád fahéjtól, áloétól és mirhától illatos, *
elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül.
Kedveseid között királylányok is lesznek, *
királynő áll a jobbodon Ofir aranyával ékesítve.
Hallgass rám, leányom, és figyelj, ? hajlítsd füledet szavamra, * felejtsd el népedet és atyád házát!
 
1185. oldal
Elbűvölte a királyt szépséged, *
urad ő, jöjj, és hódolj előtte.
Tirusz leánya ajándékokkal siet hozzád, *
a nép gazdagjai arcod fényét keresik.
Belül a királylány csupa szépség, *
arannyal van átszőve ruhája. Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, *
szüzek követik, és barátnői kísérik útján. Hangos örömujjongás között vonulnak, *
bevonulnak a királyi palotába.
Atyáid helyett fiaid lesznek, *
az egész földön fejedelmekké teszed őket. Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, *
nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is *
századokon át, örökkön-örökké!
Ant. Örülj és örvendezz, Sion új népe: nézd, eljött jóságos Királyod, aki üdvözíti népét!
V. Jóságodról elmélkedünk, Istenünk,
F. Templomod belsejében.
ELSŐ OLVASMÁNY
A Kivonulás könyvéből 13, l-3a. 11-16
Az elsőszülötteket az Úrnak kell szentelni
Azokban a napokban az Úr így szólt Mózeshez: ?Szentelj nekem minden elsőszülöttet! Ami Izraelben anyja mehet megnyitja � akár ember, akár állat �, az mind az enyém." Mózes így beszélt a néphez: ?Ha majd az Úr bevezet a kánaániak földjére, és neked adja azt, amelyet esküvel megígért neked és atyáidnak, akkor majd szenteld mindazt az Úrnak, ami az anyja mehet megnyitja. Az állatok elsőszülöttei közül is a hímnemű az Úré. Minden szamárnak az elsőszülöttét egy báránnyal kell megváltanod. Ha nem váltod meg, törd el a nyakát. Az emberek elsőszülöttét, ha fiú, meg kell váltanod.

1186. oldal
Ha fiad a jövőben megkérdezi, hogy Ez miért van?, ezt feleld neki: Az Úr erős kézzel hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Mert amikor a fáraó makacsul ellenállt, és nem bocsátott el bennünket, az Úr megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az emberekét is, az állatokét is. Azért szentelem az Úrnak mind, ami anyja mehet megnyitja, ha az hímnemű. Ezért váltom meg fiaim közül is az elsőszülöttet.
Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy egy emlékeztető jegy a homlokodon, hogy az Úr erős kézzel hozott ki minket Egyiptomból."
VÁLASZOS ÉNEK
V. Díszítsd fel nászházadat, Sión, és fogadd Krisztus Királyt, * Akit Szűz fogant, Szűz szült, és akit a Szűz szűzen imádott szülése után is.
F. Simeon karjába vette a Gyermeket, és boldog hálával áldotta az Istent. * Akit Szűz.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Szofróniusz püspök szónoklataiból
(Orat. 3, de Hypapante, 6. 7: PG 87, 3, 3291-3293)
Fogadjuk a megvilágító és örökké való Fényt!
Sietve menjünk elébe valamennyien, akik áhítatos tisztelettel ünnepeljük misztériumát; készséges lelkülettel menjünk mindnyájan. Senki se maradjon ki e menetből, senki ne idegenkedjék a közelítő Világosságtól.
Égő gyertyákat is viszünk ilyenkor azért, hogy ezzel is jelezzük a hozzánk közelítő Isten világosságát; ő világosít meg mindent, és miután elűzi a vétitek sötétséget, rögtön előcsillan az örök világosság gazdag bősége. Égő gyertyákat viszünk továbbá azért is, hogy még jobban kihangsúlyozzuk a léleknek azt a tündöklő tisztaságát, amellyel Krisztus elé kell sietnünk.
Miként ugyanis az Istenanya sértetlen szűzi méhében hordozta az igazi Világosságot, és segítségére volt a sötétségben botorkálóknak, ugyanúgy mi is, akiket megvilágosított az ő világossága, és akik kezünkben

1187. oldal
hordozzuk a mindenki más számára is látható fényt, sietve menjünk az elé, aki maga az igazi Világosság.
Ezenfelül pedig, mivel a Világosság a világba jött 0n l, 9), meg is világosította ezt a sötétségbe borított világot, és meglátogatott minket a magasságból Felkelő (vö. Lk l, 78), és megvilágosította azokat, akik a sötétségben ültek. Ez a mi misztériumunk; ezért viszünk égő gyertyát a kezünkben. Azért sietünk elébe fényt hordozva, hogy ezzel is jelképezzük: számunkra már tündöklik a Világosság; de azért is, hogy megköszönjük azt a fényes dicsőséget, amelyet ő hoz majd nekünk. Siessünk hát elébe együtt, siessünk mindnyájan Istenünk elé!
Közeledik már hozzánk az az igazi Világosság, amely megvilágosít minden e világba jövő embert (vő. Jn l, 9). Világosodjunk meg hát mi is mindnyájan, testvéreim, legyünk mindnyájan ragyogókká!
Ne legyen köztünk senki, áld nincs beavatva ebbe a világosságba; senki se maradjon el a sötétségtől bénultan, hanem mint megvilágosítottak együtt menjünk elébe, hogy ezt a ragyogó és örök világosságot az agg Simeonnal együtt fogadjuk valamennyien, és lélekben vele együtt mi is zengjük a hálaadó éneket az Atyának, a Világosság Atyjának, aki elküldte nekünk az igazi Világosságot, s így elűzte a sötétséget, és minket is, mindannyiunkat megvilágosított.
Rajta keresztül latjuk meg ugyanis az Isten Üdvösségét, amelyet minden nép számara rendelt, és kinyilvánította nekünk, új Izraelének dicsőségére. Mi is benne voltunk annak az ősi és sötét bűnnek a mélységeiben, de miután Simeonnal megláttuk Krisztust, megszabadultunk a jelen élet bilincseitől,
A Betlehemből hozzánk érkező Krisztust mi is hittel öleltük magunkhoz, és pogányokból az Isten népe lettünk (mert ő a mi Istenünknek és Atyánknak Üdvössége), és saját szemünkkel láttuk az emberré lett Istent. Isten jelenlétét szemléltük, lélekben karunkba vettük, és mar új választott népnek hívnak bennünket. Úgy ünnepeljünk ezen az évfordulón, hogy jelenlétét többé sohase feledjük el!

1188. oldal
VÁLASZOS ÉNEK Ez 43, 5; vő. Lk 2, 22
V. Az Úr dicsősége bevonult a templomba a kapun át, amely keletre nézett, * És lám, a templomot betöltötte az Úr dicsősége.
F. A gyermek Jézust szülei felvitték a templomba. * És lám.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 558.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Sion, díszítsd nászágyadat,
fogadd a várva várt Urat!
Lobogjon hűség mécsese,
közel már szíved Jegyese.
Siess eléje, boldog agg,
a várt öröm megjött, fogadd!
S a nagy titkok követjeként
a nemzetekhez vidd a Fényt!
Ó, nézd az ifjú Szűzanyát,
templomba hozta magzatát;
ki minden törvényt alkotott,
törvény előtt most meghajolt.
Ajánld fel, Szűz, a Kisdedet,
tied, s Atyádé, véle Egy,
ajánld, ki minket felajánl,
hogy el ne érjen bűnhalál.
Királyi Szűz! Jöjj, hozd Fiad,
így kettős lesz az áldozat!
Örömre gyújtja a szívet,
ki mindnyájunknak üdve lett.
Ki nemzeteknek megjelensz,
dicsérünk téged, Jézusunk,

1189. oldal
Atya s Szentlélek, áldva légy
most és örökre szüntelen. Ámen.
1. ant.Az igaz és istenfélő Simeon várta Izrael megváltását, és a Szentlélek töltötte el.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 593.
2. ant. Simeon karjába vette a Gyermeket, és boldog
hálával áldotta Istent.
3. ant. Fénye ő az egész világnak, és dicsősége választott népednek.
RÖVID OLVASMÁNY Mal 3, l
Nézzétek, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, alti után vágyakoztok,
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V.Imádjátok az Urat ^ Szent ünnepi díszben. Imádjátok.
F.Adjátok meg az Úrnak neve dicséretét! * Szent ünnepi díszben. Dicsőség az Atyának. Imádjátok.
Benedictus-ant. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték a templomba, Simeon karjába vette őt, és ál­ dotta az Istent.
FOHÁSZOK
Imádjuk Üdvözítőnket, akit bemutattak a templomban, és kérjük tőle:
Urunk, add, hogy meglássuk az üdvösséget!
Üdvözítő Krisztus, aki azt akartad, hogy a törvény elő­ írása szerint mutassanak be a templomban az Atyá­ nak,
- taníts meg arra, hogy Egyházad áldozatában veled
együtt önmagunkat is felajánljuk!
Izrael vigasztalása, akit az igaz Simeon fogadott a templomban,
- add, hogy találkozzunk veled testvéreinkben is!

1190. oldal
Népek reménysége, akiről Anna prófétaasszony mindazokhoz szólt, akik Izrael megváltását várták,
- taníts meg minket, hogy mindenkinek méltóképpen
beszéljünk rólad!
Urunk, add, hogy meglássuk az üdvösséget! Isten országának Szegletköve, aki az ellentmondás jelé­vé lettél,
- add, hogy a hit és a szeretet révén az emberek általad új életre támadjanak!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
Antifónák és zsoltárok a soros köznapról.
Délelőtt
RÖVID OLVASMÁNY I z 8, 14
Az Úr lesz a szentély, a botlás köve és a botránkozás sziklája Izrael mindkét háza számára, tőr és háló Jeruzsálem lakóinak.
V. Emlékezetbe idézte jóságát az Űr,
F. És hűségét Izrael népe iránt.
Délben
RÖVID OLVASMÁNY I z 42, 13
Az Úr, mint egy hős, kivonul, harcosként fölszítja indulatát. Csatakiáltásba tör, nagyot kiált, és legyőzi ellenségét.
V. Meglátta a föld minden határa: Istenünk hozott nekünk szabadulást.
F. Minden földek, zengjetek az Urnák öröméneket!
 
1191. oldal
Délután
RÖVID OLVASMÁNY I z 12, 5-6
Zengjetek az Úrnak, mert nagyszerű, amit cselekedett; híreszteljétek az egész földön. Ujjongj, és mondj dicséretet, Sión népe, mert nagy közötted Izraelnek Szentje.
V. Egymásra talál majd irgalom és hűség,
F. Csókot vált az igazságosság és a béke.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
II. ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Titkokat látók kara zengte bölcsen
s hajdan a Lélek tüzeiben égőn,
most, ami történt, csoda ez, ó áldott
Szűz, a te méhed.
Földnek Urát, s az örök égi Istent
szűz foganással szülted a világra,
és azután is gyöngyeidnek gyöngye
szűz anyaságod.
Lám, Simeon, az igaz agg ölére
zárta örömmel a templom homályán,
vágya betelt így, s lelkesülten látta
Krisztusa napját.
Halld meg a kérők imaesdeklését,
Istenünk Anyja, s osztogasd nekünk is
szent Egyszülötted Szíve bő kegyelmét
szerte a földön.
Krisztus az égi Atya arca, fénye,
te a nagy Isten titkait kitárod,
add, hogy énekszónk örök otthonunkban
zengjen örökre! Ámen.

 
1192. oldal
ZSOLTÁROZÁS
1. ant. Simeon kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az
Urat.
109. zsoltár, 1-5. 7
Így szólt az Úr az én Uramhoz: ?
?Jobbom felől foglalj helyet, *
míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá."
Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: *
?Ellenségeid közt uralkodjál! Születésed napjától tiéd a királyság ?
szentséges fényességben; *
a hajnalcsillag előtt szültelek téged."
Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza: * ?Pap vagy te mindörökké
Melkizedek rendje szerint."
Az Úr áll a te jobbod felől, *
és eltiporja a királyokat haragja napján. Patakból oltja útközben szomját, *
és újra fölemeli a fejét,
Ant.Simeon kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Urat.
2. ant. Bemutatták érte az áldozatot az Úrnak: egy
pár gerlicét vagy két galambfiókát.
129. zsoltár
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, *
Istenem, figyelj a szómra!
Fordulj felém, és hallgass figyelmesen *
könyörgésem hangos szavára!
Ha bűneinket, Uram, felrovod, *
Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad bocsánatot nyer a vétek, *
ezért félve tisztelünk téged.

1193. oldal
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, *
és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, *
jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt, *
várja Izrael az Urat, mert az Úrnál van az irgalom, *
és bőséges a megváltás nála. Választott népét ő váltja meg *
minden bűnétől.
Ant. Bemutatták érte az áldozatot az Úrnak: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.
3. ant. Meglátták szemeim, altit küldtél, az Üdvözítőt. Őt adtad számunkra csodájára minden népnek.
Kantikum Kol l, 12-20
Adjunk hálát az Atyaistennek, ?
aki minket arra méltatott, *
hogy részünk legyen a szentek fényességében. A sötétség hatalmából kiragadott minket, *
és helyet adott szeretett Fia országában. Benne nyertük el vére által a megváltást, *
bűneink bocsánatát.
Ő a láthatatlan Isten képmása, *
az egész teremtés elsőszülöttje, mert benne teremtetett minden ?
a mennyben és a földön, *
minden látható és láthatatlan:
a trónusok és uralmak, *
a fejedelemségek és hatalmasságok.
Általa és érte teremtetett minden, ?
ő előbb van mindennél, *
és benne áll fönn minden.
Ő a testnek, az Egyháznak a feje, ?
ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, * hogy övé legyen az elsőség mindenben. -

1194. oldal
Mert úgy tetszett az Atyának, ?
hogy benne lakjék az egész teljesség, *
és általa békítsen ki magával mindent,
békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán * mindennek a földön és a mennyben.
Ant. Meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt. Őt adtad számunkra csodájára minden népnek.
RÖVID OLVASMÁNY Zsid 4, 15-16
Főpapunk nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, alti hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk, és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Megmutatta az Úr * Szabadító hatalmát. Meg­ mutatta.
F. Csodájára minden népnek megadta számunkra. * Szabadító hatalmát Dicsőség az Atyának. Megmutatta.
Magnificat ant.A Boldogságos Szűz Mária ma bemutatta a gyermek Jézust a templomban, Simeon pedig a Szentlélekkel eltelve karjába vette őt, és áldotta az Istent.
FOHÁSZOK
Imádjuk Üdvözítőnket, akit bemutattak a templomban, és kérjük tőle:
Urunk, add, hogy meglássuk az üdvösséget!
Üdvözítő Krisztus, te vagy a népeket megvilágosító fény,
- világosítsd meg azokat, akik még nem ismernek,
hogy higgyenek benned, az igaz Istenben!
Megváltónk, te vagy néped dicsősége,
- magasztald fel Egyházadat a nemzetek között!
Jézus, utánad vágyakozott minden nép, a te üdvösségedet látta az igaz Simeon,
- vezess minden embert az üdvösségre!
1195. oldal
Urunk, bemutatásodkor a fájdalom tőrét jövendölték édesanyádnak, Máriának,
- erősítsd meg azokat, akik szolgálatodban megpróbáltatásokat viselnek el!
Krisztus, szentek boldogsága, téged látott meg halála
előtt Simeon, ahogyan arra buzgón vágyakozott,
- mutasd meg örökre magadat azoknak, akik haláluk után látásodra szomjaznak!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk.
Február 3.
SZENT BALÁZS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ
Az örményországi Szebaszte püspöke volt a IV. században. Tisztelete a középkorban az egész Egyházban elterjedt.
Egy vértanú, 1584, vagy Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ágoston püspök beszédeiből
(Sermo Guelferbytanus 32, De ordinatione episcopi: PLS 2, 639-640)
Vállald a szenvedést juhaimért!
Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért (Mt 20, 28). íme, így szolgált az Úr, íme, ilyen szolgái legyünk, ezt parancsolta. Odaadta életét váltságul sokakért: megváltott minket.

 
1196. oldal
Kicsoda képes közülünk valakit is megváltani? Hiszen az ő vére, az ő halála váltott meg minket a haláltól, az ő megalázkodása emelt föl bennünket elesettségünkből. De az ő tagjaihoz hozzá kell adnunk magunkat, mint parányi résztagokat, hiszen az ő tagjaivá lettünk, ö a fej, mi vagyunk testének a tagjai.
Ezért buzdít bennünket János apostol a levelében, hogy kövessük az Úr példáját, aki azt mondta: Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért. Ennek az utánzására biztat minket János, amikor így ír: Krisztus életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért (l Jn 3, 16).
És feltámadása után maga az Úr kérdezi Pétert: Péter, szeretsz engem? Péter feleli: Szeretlek, Uram! Az Úr ezt háromszor kérdezte, Péter is ezt feleli háromszor. Mindháromszor az Úr rámondja: Legeltesd juhaimat! (Jn 21, 17).
Ugyan mi mással mutatod ki, hogy szeretsz engem, mint hogy legelteted juhaimat? Ugyan mit akarsz nekem adni e szeretetből, amikor úgyis mindent tőlem vársz? Hogy mit kell tenned, ha szeretsz engem, íme itt van: Legeltesd juhaimat!
Ez hangzik el egyszer, még egyszer, meg harmadszor is: Szeretsz engem? Szeretlek! Legeltesd juhaimat! (J n 21, 16). Háromszor tagadta meg ugyanis félelemből, most háromszor vallotta meg szeretetből.
Amikor az Úr harmadszor is rábízza juhait � miután ő harmadszor is felelvén, megvallja szeretetét, és ezzel elítéli és kiirtja magából a hajdani félelmét �, ak­kor hozzáfűzi az Úr: Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, más fog felövezni, aztán oda visz, ahová nem akarod. E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent (Jn 21, 18). A keresztjét jövendölte meg neki, a kínszenvedését mondta meg előre neki.
Az Úr tehát ezt mondja: Legeltesd juhaimat, azaz: vállald a szenvedést juhaimért!

1197. oldal
VÁLASZOSÉNEK Fil l, 20; Zsolt 68, 21
V. Semmiben sem vallók szégyent, * Nyíltan megmondom, hogy Krisztus megdicsérni testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok.
F. Szívemet a szégyen összetörte, ellankadtam. * Nyíltan megmondom.
Könyörgés
Hallgasd meg népedet, Istenünk, amikor Szent Balázs püspök és vértanú pártfogásával könyörgünk hozzád. Add, hogy földi életünkben a te békédnek örvendjünk, és segítségeddel eljussunk az örök életre. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, február 3-án
SZENT ANSZGÁR( OSZKÁR) PÜSPÖK
Galliában született a IX. század elején; a Corbie-i kolostorban nevelkedett. 826-ban Dániába ment a hitet hirdetni, de csekély sikerrel járt. Svédországban már jobb eredményt ért el. Hamburg püspökévé választották, IV. Gergely pápa e tisztében megerősítette, és követül küldte Dániába és Svédországba. Az evangélium hirdetése közben sokat szenvedett, de a szenvedéseket erős lélekkel viselte el. Meghalt 865. február 3-án, Brémában.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
A II. vatikáni zsinat Ad Gentes kezdetű, az Egyház missziós tevékenységéről szóló határozatából
(Nn. 23-24)
Nagy bizalommal kell megismertetni Krisztus misztériumát
Krisztus minden tanítványának vállalnia kell ugyan a hitterjesztésnek ráeső részét, Krisztus Urunk mégis újra meg újra kiszólítja a tanítványok közül azokat,

1198. oldal
akiket választott, hogy vele legyenek, és elküldi őket a pogányokhoz prédikálni.
Éppen ezért, a Szentlélek által � aki tetszése szerint osztja a közösség hasznára a karizmákat � missziós hivatást ébreszt egyesek szívében, és egyúttal olyan intéz­ ményeket létesít az Egyházban, amelyek az evangéliumnak az egész Egyházra nézve kötelező hirdetését sajátos feladatként vállalják.
Különleges hivatás részesei azok a papok, szerzetesek és világiak, akik természetes adottságokkal rendelkeznek, akik alkalmasak tehetségük és iellemességük folytán, és készek is a missziós munka végzésére, akár bennszülöttek, akár külföldiek. A törvényes tekintély küldi őket, a hit és az engedelmesség nevében mennek el azokhoz, akik távol vannak Krisztustól; a nekik szánt munkára vannak kirendelve, mint az evangélium szolgái, hogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt kedvei áldozati ajándékká legyenek (Róm 15, 16).
Az Isten hívására pedig úgy kell válaszolni, hogy az ember nem hallgatva a testre és a vérre, egészen elkötelezi magát az evangélium ügyének. Ilyen választ azonban csak a Szentlélek indításara és erősítő kegyelméből lehet adni.
A küldött ugyanis annak életébe és küldetésébe lép be, aki szolgai alakot öltött, és kiüresítette magát (vő. Fii 2, 7). Ezért késznek kell lennie arra, hogy egy életen át helytáll hivatásában, lemond önmagáról és mindenéről, amije eddig volt, és magát mindenkinek mindenévé teszi.
Mint az evangélium hirdetője a nemzetek között, nagy bizalommal ismertesse annak a Krisztusnak a misztériumát, akinek küldetésében jár, hogy � az ő nevében � úgy beszéljen, ahogyan kell, nem szégyellve a kereszt botrányát.
Szelíd és alázatos szívű Mesterének nyomában járjon, s mutassa meg, hogy Krisztus igája édes, és terhe könnyű.
Valódi evangéliumi élettel, nagy türelemmel, béketűréssel, jósággal és őszinte szeretettel tegyen tanúságot Uráról, ha szükséges, egészen vére ontásáig.
 
Kérjen Istentói erőt és bátorságot, hogy megismerhesse: éppen a megtapasztalt sokféle megpróbáltatásban és a nyomasztó szegénységben található a túláradó öröm.
VÁLASZOS ÉNEK l Kor 9, 16. 22
V. Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. * Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot.
F. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. * Jaj nekem.
Könyörgés
Istenünk, te úgy rendelted, hogy Szent Anszgár (Oszkár) püspök számos népnek hirdesse az evangélium világosságát. Közbenjárására add kegyelmedet, hogy szüntelenül igazságod fényében járjunk. A mi Urunk.
Február 5.
SZENT ÁGOTA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ
Emléknap
A szicíliai Cataniában szenvedett vértanúságot, valószínűleg 250-ben, a Decius-féle üldözés idején. Tisztelete már az ősidőktől az egész Egyházban elterjedt, neve is bekerült a római misekánonba.
Egy vértanú 1584, vagy Szüzek közös zsolozsmája, 1646.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szicíliai Szent Metód püspöknek Szent Ágotáról mondott szónoklatából
(Analecta Bollandiana 68, 76-78)
Maga Isten, a jóság forrása ajándékozta őt nekünk

 
1200. oldal
Kedves Hallgatóim! Mint tudjátok, e szent vértanú évfordulójának emléknapja gyűjtött össze mindnyájunkat erre a helyre. Azért jöttünk, hogy megemlékezzünk e vértanúról, aki hajdan, az első századokban nyerte el a hősi küzdelem pálmáját, de alakja örökké fiatal, hiszen most is küzd, és most is győz az Isten adta csodákkal, amelyek napról napra koszorúval ékesítik őt.
Szemléljük ó't elsősorban mint szüzet, áld az örök Isten Igéjéből, Isten megoszthatatlan Fiától született (aki értem is megízlelte testében a halált), amint a teológus János tanítja: Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyenek (Jn l, 12).
Ez a szűz tehát jegyes, aki meghívott titeket e szent áldozati lakománkra; asszony, aki egy férfinak, Krisztusnak volt eljegyezve, ahogyan Pál apostol szól a házasságról.
Szűz, akinek lelkiismerete tündöklő' tiszta, áld ajkát, nyelvét és arcát az isteni igaz Bárány vérének bíborával tette ékessé. Ö az, aki elméjének minden gondolatával jóságos Jegyesének a halálán elmélkedik, és azt fontolgatja, mintha Jegyese csalt a minap ontotta volna vérét, így azután ez a hozzá szeretettel ragaszkodó szűz nemcsak, hogy magában hordja a lelke mélyébe befogadva Krisztus piros vérének eltörölhetetlen pecsétjét, hanem még a késő utódoknak is szüntelenül osztogatja szűzi ékesszólásának vértanúsággal díszített kincseit is.
Valóban jó ő, Isten jóságának részese. Ezért hívják Ágotának, azaz ?jó"-nak. Nemcsak a neve ez, hanem valójában jó is. Maga Isten, a jóság forrása küldte és ajándékozta őt nekünk, hogy Jegyesének jóságában részesüljön, és abból nekünk is részt adjon.
Van-e jobb a legfőbb Jónál? És van-e méltóbb tárgya ünnepi dicséretünknek, mint az, aki jó, aki Ágota?
Ó, Ágota, jóság a neved, és jóság a lelked! Ó, Ágota, dicső tetteid nyilván hirdetik jó nevedet, és jó neved hirdeti dicső tetteidet! Ó, Ágota, neved hív, hogy mindenki hozzád csatlakozzék. Példád vonz, hogy mindenki késedelem nélkül Istenhez, az egyeden igazi Jóhoz térjen.

1201. oldal
VÁLASZOS ÉNEK
V. Én pedig az Úr segítségével állhatatos leszek annak megvallásában, * Aki megmentett, és megvigasz­ talt engem.
F. A tisztaságos Úr tisztaságos szolgálót választott magának. * Aki megmentett.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Ágota boldogan és ujjongó lélekkel ment a börtönbe, mintha csak lakomára hívták volna, és halálküzdelmét imáiban az Úrnak ajánlotta.
Könyörgés
Urunk, Istenünk, járjon közben nálad bűneink bocsánatáért Szent Ágota szűz és vértanú, aki mindig kedves volt előtted, mert tiszta életével és vértanúhalálával megmutatta kegyelmed erejét. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Uram, Jézus Krisztus, jó Mesterem, hálát adok, hogy segítettél legyőzni a kínok gyötrelmeit; add, Uram, hogy szerencsésen eljussak fogyhatatlan dicsőségedbe.
Február 6.
MIKI SZENT PÁL ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK
Emléknap
Pál Japánban született 1564-1566 között. Belépett a
Jézus-társaságba, és honfitársai között gyümölcsözően h irdette az evangéliumot. A katolikusok elleni üldözés elhatalmasodásakor 25 társával együtt letartóztatták. Kegyetlen kínzások után Nagaszaki városába vitték ő ket, ahol 1597. február 5-én mindnyájukat keresztre feszítették.
Több vértanú közös zsolozsmája, 1562.
 
1202. oldal
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Miki Szent Pál és társai vértanúságának egy kortársuk által megírt történetéből
(Cap. 14, 109-110: Acta Sanctorum Febr. l, 769)
Tanúim lesztek
Keresztre feszítették őket. Csodálatos volt látni mindegyikük állhatatosságát. Erre buzdította őket Pasio atya, és Rodriguez atya is. Elöljáró atyánk szinte állandóan mozdulatlannak látszott, szemet az égre szegezte. Márton testvér az Isten jóságáért hálát adva néhány zsoltárt énekelt, hozzáadva a válaszos verset: Uram, kezedbe ajánlom telkemet (Zsolt 30, 6). Blanco Ferenc testvér is fennhangon hálálkodott ^ Istennek. Gonsalvo testvér jó hangosan imádkozta az Úr imádságát és az Angyali üdvözletet.
Miki Pál testvérünk észrevette, hogy mindenki, áld valamikor hozzá tartozott, tiszteletteljes várakozással tekint feléje. Ezért először is kijelentette a körülötte állóknak, hogy ő japán, és Jézus Társaságának tagja, hogy az evangélium hirdetése miatt hal meg, és halát ad Istennek e kitüntető ajándékáért. Majd ezeket mondta: ?Most, hogy elérkezett számomra ez a pillanat, úgy vélem, közületek senki sem hiszi rólam, hogy bármikor is el akartam volna titkolni előttetek az igazságot. Tehát kijelentem nektek, hogy más út nem vezet az üdvösségre, csak az, amelyen a keresztények járnak. Mivel pedig ez arra tanít engem, hogy megbocsássak ellenségeimnek és mindazoknak, akik megbántottak, én szívesen megbocsátok a királynak és mindenkinek, aki halálomat okozza. Arra kérem őket, hogy vegyék fel ők is a keresztséget."
Ekkor társaira tekintett, és halálküzdelmükben erőt igyekezett beléjük önteni. Mindegyikük arcán valami boldog öröm sugárzott, de Lajos arcán különösen is,

1203. oldal
mert amikor az egyik keresztény odakiáltotta neki, hogy nemsokára már az égben lesz, ujjainak és egész testének örömteljes intésével magára vonta minden néző figyelmét.
Antal, aki Lajos oldalán az utolsó volt, égre emelt tekintettel segítségül hívta Jézus és Mária szent nevét, majd elénekelte az Áldjátok az Urat, mindnyájan kezdetű zsoltárt (Zsolt 133, 1). Ezt Nagaszakiban tanulta a hittanórán. Ott ugyanis néhány zsoltárt kívülről meg­tanítanak a gyermekeknek.
Végül ismét mások derűs arccal mondogatták: ?Jézus, Mária!" Néhányan még buzdították is a körülöttük állókat a keresztényhez illő életre. Ezekkel és más hasonló cselekedetükkel tettek bizonyságot arról, hogy készek meghalni.
Amikor pedig a négy hóhér a japánoknál szokásos kardját kezdte a hüvelyéből kihúzni, e borzalmas látványra az összes keresztény felkiáltott: ?Jézus, Mária!", és azután egekig hatoló zokogásban tört ki mindenki. A hóhérok pedig nagyon rövid idő alatt megölték mindegyiküket egy-két döféssel,
VÁLASZOS ÉNEK Vö. Gal 6, 14; Fii l, 29
V. Nem akarunk mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével; benne van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk, * Általa nyertük el a szabadulást és az üdvösséget.
F. Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte. * Általa nyertük.
Könyörgés
Istenünk, szentjeid erőssége, te vértanúidat, Miki Szent Pált és társait kereszthaláluk által hívtad meg az örök életre. Közbenjárásukra erősíts meg minket, hogy hitünk megvallásában mindhalálig kitartsunk. A mi Urunk.

 
1204. oldal
Február 8.
EMÍLIÁN SZENT JEROMOS
Velencében született 1486-ban. Katonai pályára lépett, majd később ezt abbahagyva, életét a szegények szolgálatára szentelte, sőt javait is szétosztotta közöttük. Megalapította a Somascai rendet az árva gyermekek és a szegények felkarolására. Somascában, Bergamo földjén halt meg 1537. február 8-án.
Szent férfiak, nevelők közös zsolozsmája, 1723.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Emiliáni SzentJeromosnak szerzetestestvéreihez írt leveléből
(Velence, 1535. június 21.)
Egyedül az Úrban kell bíznunk
Krisztusban szeretett Testvéreim és a Szegények Szolgái Társaságának Fiai!
Köszönt benneteket szegény atyátok, és arra buzdít, hogy tartsatok ki Krisztus szeretetében és a keresztény törvények hűséges megtartásában, amint tettel és szóval megmutattam nektek, amikor köztetek voltam, hogy így az Úr legyen általam megdicsőítve bennetek.
Végső célunk az Isten, minden jónak a forrása, és nekünk, miként imádságunkban mondjuk, csak benne kell bíznunk, és senki másban. Jóságos Urunk ugyanis növelni akarja hiteteket (hiszen az evangélista szerint Krisztus sem tudott hit nélkül sok csodát művelni), és meg akarja hallgatni az imádságtokat. Ezért rendelt benneteket arra, hogy felkaroljátok a szegényeket, a gyötrődőket, a levertekét, a kimerülteket, és akiket mindenki megvet, és mindazokat, akik meg vannak fosztva attól, hogy testileg ott legyek mellettük, viszont lélekben ott van mellettük a ti szegény, szerető' és kedves atyátok.
 
1205. oldal
Hogy miért rendelt benneteket erre az életre, azt csak ő tudja; három okot azonban felhozhatunk. Áldott Urunk először is arra figyelmeztet ezzel benneteket, hogy be akar sorolni titeket is szeretett fiai közé, ha kitartotok útjain, így tett ugyanis barátaival, és szentekké alakította őket.
A második ok pedig ez: Azt kívánja, hogy mindig csak őbenne bízzatok, és ne másokban. Isten ugyanis, amint mondtam, nem működik együtt azokkal, akiit vonakodnak egész hitüket és reményüket egyedül őbelé helyezni. Teljes szeretetét pedig csak azokba önti, akik nagy hittel és reménnyel élnek, és az ilyenekkel nagy dolgokat visz végbe. Éppen ezért, ha titeket is hit és remény tölt el, nagy dolgokat tesz veletek is az, aki felemeli az alázatosakat. Ha tehát engem elszólít közületek, és más valakit állít közétek, akkor majd e kettő közül kell nektek választanotok: vagy hűtlenek lesztek, és visszatértek a világi foglalkozáshoz, vagy hűségesek maradtok, és akkor bizonyára próbára tesz benneteket.
És íme, éppen ez a harmadik ok: Isten ki akar benneteket próbálni, mint az aranyat a tűzben. Az arany salakját a tűz megemészti, a színarany pedig megmarad, és értékesebb lesz. Isten is ugyanígy tesz jó szolgájával, aki remél, és a megpróbáltatásban is állhatatosán kitart mellette. Isten megsegíti, és mindazért, amit az iránta való szeretetből elhagyott, már ebben az életben százannyit ad, odaát pedig majd az örök életet adja viszonzásul.
Ugyanígy tett minden szentjével is. így tett Izrael népével is az Egyiptomban átélt szenvedések után, hiszen nemcsak hogy kivezette őket onnan sok csodával kísérve, de a pusztában mannával táplálta őket, sőt az ígéret földjét is nekik adta. Ha tehát ti a kísértések ellenére is állhatatosak lesztek a hitben, az Úr nektek békét és boldog nyugalmat ad egy időre itt e földi életben, és majd odaát örökre.
 
1206. oldal
VÁLASZOS ÉNEK l Pét 3, 7. 8; Rom 12, 10-11
V. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak, * Mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.
F. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűék: az Úrnak szolgáltok. * Mert arra,
Könyörgés
Istenünk, irgalmasság Atyja, te Emiliáni Szent Jeromosban oltalmazó és gondviselő atyát adtál az árváknak. Közbenjárására add, hogy hűségesen megőrizzük a fogadott fiúság kegyelmét, amely miatt gyermekeidnek hívnak minket, és azok is vagyunk. A mi Urunk.
Február 10.
SZENT SKOLASZTIKA SZŰZ
Emléknap
Szent Benedek nővére, az umbriai Nursiában (ma Norcia) született 480 körül. Fivérével együtt Istennek szentelte magát, és követte őt Monté Cassinóra, ahol 547 körül halt meg.
Szüzek közös zsolozsmája, 1646,
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Nagy Szent Gergely pápa ?Párbeszédek" című köny­ veiből
(Lib. 2, 33: PL 66, 194-196)
Az győzött, aki jobban szeretett
Szent Benedeknek volt egy leánytestvére, Skolasztika, aki gyermekkora óta Istennek volt szentelve. Évenként egyszer el szokott menni a testvéréhez, aki ilyen-

1207. oldal
kor lement hozzá a monostor kapuján kívül levő közeli majorba.
Egy alkalommal, szokása szerint, megérkezett Skolasztika, és tiszteletreméltó testvére felkereste őt tanítványai kíséretében. Az egész napot Isten dicséretében és jámbor beszélgetésben töltöttek, amikor pedig beesteledett, vacsorához ültek.
A beszélgetés tovább folyt, a késő órákig. Ekkor ez az Istennek élő szűz azzal a kéréssel fordult testvéréhez: ?Nagyon kérlek, ma éjjel ne menj el, hadd beszélgessünk egész reggelig a mennyei élet örömeiről." ?Mi jut eszedbe, nővérem � válaszolta fivére �, az képtelenség, hogy ne menjek haza a cellámba."
A szent nővér, amikor testvére tagadó válaszát meghallotta, imára kulcsolta és az asztalra tette a kezét, fejét ráhajtotta, és imádkozni kezdett Istenhez, aki mindent megtehet. És abban a pillanatban, hogy a fejét felemelte, heves villámlás és mennydörgés kezdődött, és óriási záporeső zúdult le a majorra, de oly nagy, hogy Szent Benedek meg a vele érkezett testvérek ki sem lephettek a ház küszöbén.
Ekkor Isten embere egészen elszomorodva panaszos hangon így szólt: ?A mindenható Isten legyen irgalmas hozzad, nővérem! Jaj, mit csináltál!" Skolasztika így válaszolt: ?Nézd, kértelek téged, s te nem hallgattál ram. Aztán kértem az én Istenemet, és ő meghallgatott engem! Most aztán, ha tudsz, csak lépj ki, és engem itt hagyva, menj haza a monostorba."
Testvére mi mást tehetett: ha a szép szóra nem is, hát ott maradt kénytelenségből. így történt azután, hogy átvirrasztották az egész éjszakát, és lelki beszélgetéssel kölcsönösen felüdítették egymást.
Csoda-e, ha erősebbnek bizonyult a nővér, mint a fivére? Nemde megmondta Szent János, hogy Isten a szeretet? (l Jn 4, 8). Nagyon igazságos tehát, hogy az győzött, aki jobban szeretett.
Három nap elmúltával, amikor Isten embere éppen az égre emelt tekintettel a cellájában tartózkodott, lattá nővérének lelkét, mint egy galambot, hogy kiröppenve testéből, felhatol, és bejut az égbe. Nagyon megörült

 
1208. oldal
Benedek e nagy dicsőség láttán, hálaimával és himnuszokkal mondott köszönetet Istennek. Azután elküldte a testvéreket, hozzák el a monostorba a holttestet. Abba a sírba temettette el nővérét, amelyet ő saját magá­nak már előre elkészített.
így történt, hogy akiknek a lelke mindig is egy volt Istenben, azoknak a testét a sír sem választotta el.
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 132, l
V. Amikor a tiszteletreméltó szűz Istent kérte, hogy testvére ne hagyja el őt, * Sokat kapott szíve Urától, mert nagyon szeretett.
F. íme, milyen jó és mily gyönyörűséges, amikor békén együtt élnek a testvérek! * Sokat kapott.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. íme, az okos szűz, aki Krisztushoz költözött, és úgy tündöklik a szüzek karában, mint égitestek között a nap.
Könyörgés
Szent Skolasztika szűz emlékezetét ünnepelve kérünk, Istenünk, hogy példáját követve szívünk tiszta szeretetével szolgáljunk neked, és elnyerjük örök szereteted boldogító ajándékát. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Jöjj, Krisztus jegyese, vedd a koronát, amelyet az Úr készített neked mindörökre!
Február 11.
A LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
1858. február 11. és július 16. között a franciaországi Lourdesban, a massabiclle-i barlangnál a Szeplőtelen Szűz 18 alkalommal jelent meg Soubirous Bernadettnek. Ezt az egyszerű leányt használta fel a Szent Szűz arra,

1209. oldal
hogy a bűnösöket megtérésre szólítsa fel, és az Egyházban új lendületet adjon az imádságnak, a keresztény szeretetnek, a betegek és a szegények szolgálatának.
Szűz Mária közös zsolozsmája, 1507.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Soubirous Szent Mária Bernadett szűz leveléből
(Ép. ad P. Gondrand, a. 1861: cf. A. Ravier, Les écrits de sainte Bernadetté, Paris, 1961, pp. 53-59)
Az Úrnő szólt hozzám
Az egyik napon, amikor két leánnyal a Gave folyó partjára mentem ki rőzsét gyűjteni, valami szélzúgást hallottam. A rét felé fordultam, de a faltat egy cseppet sem láttam hajlongani. Ekkor fölemeltem fejemet, és észrevettem a barlangot. Megláttam ott a fehér ruhába öltözött Úrnőt. Tündöklő fehér ruha volt rajta, és kék öv a derekán, mindkét lábán világossárga rózsa, olyan színű volt, mint az olvasója.
Láttára megdörzsöltem a szememet, mert azt hittem, hogy káprázik; kezemet pedig ruhám zsebébe dugtam, és megfogtam az olvasómat. Keresztet is akartam vetni, de nem tudtam a kezemet felemelni, mert lehanyatlott. Amikor pedig az az Úrnő keresztet vetett, bár remegett a kezem, megpróbáltam én is, és végre sikerült. Rögtön elkezdtem imádkozni a szentolvasót, maga az Úrnő is pergette olvasója szemeit, ajka azonban nem mozgott. Mire befejeztem a szentolvasót, a látomás rögtön eltűnt.
Megkérdeztem erre a két leányt, hogy láttak-e valamit. Azt mondták: semmit. Sőt még ők kérdeztek engem: ?Milyen titkot tudsz mondani számunkra?" Közöltem velük, hogy láttam a fehér ruhás Úrnőt, azonban nem tudom, kicsoda ő. De figyelmeztettem őket, hogy erről hallgassanak. Erre meg ők figyelmeztettek engem, hogy ide ne jöjjek többé. Ebbe viszont én nem

 
1210. oldal
egyeztem bele. Újra eljöttem tehát vasárnap, hiszen erre belső indítást ereztem . . .
Az Úrnő csak a harmadik alkalommal szólt hozzám, és megkérdezte, hajlandó lennék-e tizenöt napon át kijönni ide hozzá. Azt feleltem, hogy igen. De hozzátette még, hogy biztatnom kell a papokat, hogy építtessenek fel ott egy kápolnát. Aztán megparancsolta, hogy igyam a forrásból. Mivel nem láttam ott semmi forrást, elindultam a Gave folyóhoz. Ő azonban jelezte, hogy nem a folyóról beszélt, és ujjával a forrásra mutatott. Amikor pedig arra a helyre mentem, ott csak sárral kevert kis vizet találtam. Kezemmel semmit nem tudtam meríteni belőle, azért kaparni kezdtem, és végre kevés vizet bírtam meríteni a markommal. Háromszor kimertem, és a negyedik alkalommal már inni is tudtam belőle. Ezután megszűnt a látomás, és én hazamentem.
Tizenöt napon át pedig visszamentem oda, és az Úrnő egy hétfő és egy péntek kivételével mindennap megjelent nekem ugyanazt parancsolva, hogy figyelmeztessem a papokat ott egy kápolna felépítésére, és kérte, hogy menjek a forráshoz megmosdani, és imádkozzam a bűnösök megtéréséért. Többször kérdeztem ugyan kiléte felől, de ő csak szelíden mosolygott. Végül is karját felemelve és szemével az égre tekintve megmondta nekem, hogy ő a Szeplőtelen Fogantatás.
E tizenöt nap alatt három titkot is közölt velem, de megtiltotta, hogy ezeket bárkinek is eláruljam. Én pedig ezeket mindeddig hűségesen megőriztem.
VÁLASZOS ÉNEK Lk l, 46. 49. 48
V.Magasztalja lelkem az Urat, * Mert nagyot művelt velem ő aki Hatalmas: ő akit Szentnek hívunk.
F. íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek. * Mert nagyot.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Üdvösség ékes hajnala, Szűz Mária, tőled született az igazság Napja, aki eljött hozzánk, mint felkelő Napunk a magasságból.

1211. oldal
Könyörgés
Irgalmas Istenünk, védelmezz minket, mert gyöngék vagyunk. A szeplőtelen Istenanya hathatós közbenjárására add, hogy felkeljünk bűneinkből, akik az ő emlékezetét ünnepeljük. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te ménednek gyümölcse.
Február 14.
SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJEI
Ünnep
A Tesszalonikában született Cirill kitűnő nevelést kapott Konstantinápolyban. Testvérével, Metóddal Morvaországba ment a hitet hirdetni. Az úgynevezett cirill betűkkel liturgikus szövegeket szerkesztettek szláv nyelven. Midőn Rómába hívták őket, ott Cirill 869. február 14-én elhunyt, Metódot pedig püspökké szentelték. Ő azután Pannoniába ment, ahol faradhatatlanul hirdette az evangéliumot. Sokat szenvedett irigyeitől, de a pápák megvédtek. Velehrádban (ma Csehszlovákia) halt meg 885. április 6-án. II. János Pál pápa 1980. december 31-én Európa társvédőszentjeinek nyilvánította őket.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Konsztantinosz szláv életrajzából
(Cap. 18: Denkschriften dér kaiserl. Akademie dér Wissenschaften, 19, Wien, 1870. p. 246)
Növeld Egyházadat, és mindenkit gyújts egybe!

 
1212. oldal
Konsztantinosz Cirill a sok munkától elgyötörve megbetegedett. Több napié tartó betegsége alatt Istentől látomásban részesült, és így kezdett énekelni: Azt mondták nekem: Az Úr házába megyünk, ezért örvendett a lelkem* és ujjongott a szívem (vő. Zsolt 121, 1).
Ezután papi ruhát öltött, és így maradt egész nap. Örvendezve mondta: ?Mostantól kezdve nem vagyok szolgája sem a császárnak, sem más földi embernek, hanem csak a mindenható Istennek. Volt idó', amikor még nem voltam, azután megszülettem, és majd örökké elek. Ámen." A következő napon beöltözött a szerzetesi szent ruhába. Másnap reggel felvette a Cirill nevet. Ebben a szerzetesi életben ötven napot töltött el.
Midőn eljött az óra, hogy nyugalomra térjen, és az örök hajlékba költözzék, kezet az Istenhez emelve könnyek között így imádkozott:
?Uram, Istenem, aki megteremtetted az összes angyali kart és égi hatalmasságot, kiterjesztetted az égboltot, megszilárdítottad a földet, és megteremtetted a semmiből az összes létezőt, te mindig meghallgatod azokat, akik akaratodat teljesítik, s téged tisztelnek, és parancsaidat megtartják. Hallgasd meg könyörgésemet, és őrizd meg hűséges nyájadat, amelynek elöljárójává tettél engem, alkalmatlan és méltatlan szolgádat.
Szabadítsd meg őket a téged káromlók istentelen és pogány gonoszságaitól. Növeld és sokasítsd meg Egyházadat, és mindenkit gyújts egybe. Tedd egyetértővé választott népedet az igaz hitben és a helyes vallásban. Vésd szívükbe tanításod igéjét. A te ajándékod ugyanis az, hogy elfogadtál minket Krisztusod evangéliumának a hirdetésére, hogy jótettekre lelkesítsünk, és megtegyük mindazt, ami neked kedves. Akiket nekem adtál, most visszaadom neked, mint a tieidet. Vezesd őket erős jobboddal, és védelmezd gondviselő' oltalmaddal, hogy mindnyájan dicsérjék és dicsőítsék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevét. Ámen."
Mindenkit szent csókkal köszöntve így szólt: ?Áldott vagy, Istenünk, mert nem adtál minket láthatatlan ellenségeink prédájára, szétszaggattad hálójukat, és
 
1213. oldal
megszabadítottál a pusztulástól." így szenderült el az Úrban negyvenkét eves korában.
A pápa előírta, hogy a Rómában élő görögök és rómaiak gyűljenek egybe, hozzanak gyertyát, és énekelve könyörögjenek érte, utolsó útjára pedig úgy kísérjék, mintha magát a pápát temetnék. Ez meg is történt.
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 88, 20. 21-22; Jer 3, 15
V. Egykor látomásban így szóltál szentjeidhez: Választottamat a népből fölemeltem; szolgámra, Dávidra rátaláltam. * Szent olajommal fölkentem ó't, eró's táma­ sza kezem lesz.
F. Szívem szerinti pásztorokat adok majd nektek, akik tudással és bölcsességgel legeltetnek titeket. * Szent olajommal.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Szentségben és igazságban szolgáltak az Úrnak életük minden napján.
Könyörgés
Istenünk, te a két szent testvér, Cirill és Metód által vezetted el a szláv népeket az evangélium világosságára. Add, hogy tanításodat mi is szívünkbe fogadjuk, és mindnyájan egy néppé legyünk az igaz hit megvallásában. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant.Ezek azok a dicső szentek, akik Isten barátai lettek, mert igazságait hirdették.
Február 17.
A SZERVITA REND HÉT SZENT ALAPÍTÓJA
A Firenzében született hét férfi előbb remeteéletet élt Senario hegyén, főként a Boldogságos Szűz Máriát tisztelték. Toscanában prédikáltak ezután, megalapították Ma-

 
1214. oldal
ria szolgáinak rendjét, amelyet az Apostoli Szentszék 1304-ben hagyott jóvá. Emlékezetüket a mai napon üljük, mert a hagyomány szerint egyikük, Falconieri Szent Elek, 1310-ben ezen a napon halt meg.
Szent férfiak, szerzetesek közös zsolozsmája, 1668.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
A Boldogságos Szűz Mária Szolgái rendjének eredetéről szóló legendából
(Monumenta Ord. Sérv. B. Máriáé Virginis, l, 3. 5. 6. 9. 11: pp. 71 ss.)
Dicsérjük a szent és dicső férfiakat!
Élt hét, minden tiszteletre méltó és kiváló férfi. A mi Úrnőnk úgy kötötte össze őket, mint hét ragyogó csillagot. Szívüket és lelkűket eggyé forrasztva egy életközösségbe vezette őket, és így velük kezdte meg a Boldogságos Szűz Szolgáiról nevezett szerzetesrend alapítását.
Amikor beléptem rendjükbe, közülük már senki mást nem találtam életben, csak egyedül Elek testvért. Úgy akarta Úrnőnk, hogy Elek testvér egészen a mi időnkig életben maradjon, és így az ő beszámolója alapján ismerjük meg rendünk keletkezését. Amint megtapasztaltam, és saját szememmel is láttam, az említett Elek testvér úgy élt, hogy példájával nemcsak a jelenlevőket vonzotta, hanem egyben a saját maga és rendalapító társai tökéletességéről és az említett szerzetesi életről is tanúságot tett.
E hét férfi életéből, mielőtt még közös életbe léptek volna, négy vonatkozást említünk meg.
Először az Egyházban való életformájukról szólunk. Néhányan közülük még nem kötöttek házasságot, mert elhatározták, hogy örökös szüzességben és tisztaságban élnek. Mások viszont már házassági kötelékben éltek; ismét mások feleségük halála következtében szabad állapotúak voltak.
 
1215. oldal
Másodszor, lássuk, mit tettek a polgári élet terén. Mint kereskedők, az anyagi javak adásvételével foglalkoztak. De amikor rátaláltak a drága igazgyöngyre, vagyis a mi szerzetesrendünkre, akkor minden vagyonukat szétosztották a szegények között, sőt ezenfelül még örvendező lélekkel saját magukat is felajánlották Isten és Úrnőnk leghűségesebb szolgálatára.
Harmadszor, lássuk, milyen volt Úrnőnk iránti hódolatuk és tiszteletük. Volt Firenzében egy jámbor társulat, amely Szűz Mária tiszteletére alakult már igen régen. Ez a társulat ősisége és maradandósága, valamint férfi és női tagjainak sokasága és életszentsége miatt a többi társulatnál nagyobb megbecsülésben részesült, és ezért kitüntetésül Úrnőnk nagyobb társulatának is nevezték. Az előbb említett hét férfi, akik Úrnőnket oly különös tisztelettel szerették, szintén ennek a társulatnak a tagjai voltak, mielőtt közös életet kezdtek volna.
Negyedszer, nézzük lelki életük tökéletességét. Istent mindennél jobban szerették. Bármit tettek � amint illik �, csak érte tették, és így minden gondolatukkal, szavukkal és cselekedetükkel őt dicsőítették.
Miután pedig az isteni sugallat és Úrnőnk különleges vezetése világos lett előttük, komoly fogadalommal kötelezték el magukat a közös életre. Intézkedtek vagyonukról és családjukról: családtagjaiknak meghagytak a szükségeset, a többit pedig kiosztották a szegényeknek. Ezután pedig felkerestek több bölcs, példás és erkölcsös életű férfit, és feltárták előttük tervüket.
Ezután Senario hegyére vonultak, a hegy tetején egy megfelelő kis házat emeltek, és odaköltöztek, hogy közös életet éljenek. Ott született meg bennük az elhatározás, hogy nemcsak a saját életszentségüket akarják biztosítani, hanem ezt az Úrnőnk által megkezdett új szerzetesrendet is gyarapítani akarják mások felvételével. Ezért testvérek toborzásához fogtak, közülük jó néhányat maguk közé fogadtak, és így alapították meg rendünket. Ez a rendalapítás Úrnőnk különleges gondoskodásával történt, a testvérek alázatossága vetette

 
1216. oldal
meg az alapját, egyetértésük tartotta össze, és szegénységük őrizte meg.
VÁLASZOS ÉNEK ApCsel 4, 32; 2, 46b-47a
V. Mind egy szív, egy lélek volt. * Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt.
F. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt, dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. * Egyikük sem.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. íme, milyen jó és gyönyörűséges, amikor békén együtt élnek a testvérek!
Könyörgés
Jóságos Istenünk, ontsd lelkűnkbe a hét szent testvér buzgóságát, akik a Boldogságos Szűzanyát teljes odaadással tisztelték, és népedet hozzád vezették. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Ahol a testvérek együtt dicsőítik Is­ tent, ott áldást oszt az Úr.
Február 21.
DAMIÁNI SZENT PÉTER PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Ravennában született 1007-ben. Tanulmányai befejeztével tanítani kezdett, de hamarosan abbahagyta, és belépett a Fonté Avellana-i remeteségbe, ahol elöljáróvá választották. Szigorú szerzetesi életet honosított meg, ezt a tevékenységét Itália más vidékein is folytatta. A viharos időkben a pápákat segítette működésével, írásaival, és mint pápai követ, sokat tett az Egyház megújulásáért. IX. István papa bíborossá és Ostia püspökévé tette. 1072. február 22-én halt meg, és azonnal szentként kezdték tisztelni.
 
1217. oldal
Lelkipásztorok, 1608, vagy Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1634.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Damiáni Szent Péter püspök leveleiből
(Lib. 8, 6: PL 144, 473-476)
Szomorúságodban boldogan várd a rákövetkező örömödet!
Arra kértél, kedves testvér, hogy vigasztaló levelet írjak neked, és intelmemmel próbáljam megédesíteni lelked keservét, amit annyi sok csapás miatt kell most elviselned.
De ha okosan gondolkodói, akkor ez a vigasztalás már készen is van számodra. Hiszen azok az isteni igék, amelyek örökséged eléréséről biztosítanak téged, az örökbe fogadott fiút, kétségtelenül megmutatják neked a vigasztalás útját is. Mert van-e világosabb kijelentés például ennél: Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, légy állhatatos a jámborságban és az istenfélelemben, és készülj fel a megpróbáltatásra? (Vö. Sir 2, 1-2).
Ahol ugyanis megvan az istenfélelem és igazi vallásosság, ott bármilyen súlyos megpróbáltatás jöjjön is, az nem a szolga megkínzásának tűnik, hanem sokkal inkább az Atya fegyelmező eszközének.
Ezért, amikor a türelmes Jób sok szenvedése között így kiált fel: Bárcsak az Isten, aki elkezdte, összezúzna; s felemelné kezét, és végezne már velem; utána rögtön hozzáfűzi ezt is: Ez az én vigasztalásom, hogy kínnal sújt, és nem kímél (vő. Jób 6, 10).
Isten választottai számára ugyanis nagy vigasztalás maga az Istentől jövő csapás. Mert amikor e rövid ideig tartó ostorozást szenvedik, már ugyanakkor a dicsőséges égi boldogság elérésének a biztos reménye bátorítja lépteiket.
Az aranyműves kalapácsa azért sújt le az aranyra, hogy minden salakot kiverjen belőle; a reszelő is azért
 
1218. oldal
csiszolja az ércet, hogy annak erezete annál ragyogóbban előtűnjék. A kemence teszi próbára a fazekas edényeit, az igaz embereket pedig a megpróbáltatások kísér­tése (vő. Sir 27, 5). Ezért beszél így Szent Jakab: Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket (Jak l, 2).
Valóban, jogos örömmel örvendezhetnek azok, akik vétkeikért ideig tartó szenvedést kapnak itt a földön, mert jó cselekedeteikért örök jutalmat kapnak a mennyben.
Ezért tehát, kedves jó testvérem, bár csapások sújtanak, és a mennyből jövő fenyíték tisztogat, a kétségbeesés össze ne törje lelkedet; ajkad ne nyíljék zúgolódó panaszra; el ne nyeljen a kínzó szomorúság: a kislelkűség türelmetlenné ne tegyen, hanem igyekezzél mindig derűs arccal járni, jókedvedet megőrizni szívedben, hogy ajkadon ujjongó hálaadás fakadjon.
Bizony, magasztalnunk kell Isten ama csodálatos intézkedését, amellyel övéit azért sújtja ideig-óráig, hogy ezáltal megkímélje őket az örökké tartó kíntól; azért szorongat bennünket, hogy felemeljen; azért ütvág, hogy gyógyítson; azért sújt le, hogy felmagasztaljon.
A Szentírás ilyen és ehhez hasonló tanúságtételei erősítsék türelmedet, kedvesem! Szomorúságodban boldogan várd a rákövetkező örömödet!
Készítsen fel erre az örömre a remény, és gyújtsa fel benned a szeretet a buzgóságot. Az ilyen boldogan megmámorosodott lélek könnyen felejti, amit külsőleg el kell szenvednie, és azzal táplálkozik, és arra törekszik, amit lelke belsejében szemlél.
VÁLASZOS ÉNEK Sir 31, 8. 11. 10
V. Boldog ember, aki hibátlan, alá nem fut az arany után, és nem bízik pénzben, sem vagyonban. * Biztos ezért az ó' boldogsága az Úrnál.
F. Véthetett volna, de nem vetkezett, rosszat tehe­tett volna, de nem tett. * Biztos ezért.
 
1219. oldal
Könyörgés
Mindenható Istenünk, add, hogy Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító szavát és példáját követve mindennel többre tartsuk Krisztust, mindig készen álljunk Egyházad szolgálatára, és egykor eljussunk mennyei fényességed boldog örömébe. A mi Urunk.
Február 22.
SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA
Ünnep
Péter székfoglalásának ünnepét e napon Rómában már a IV. századtól megünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant. Urunkat, az apostolok Királyát, jöjjetek, imádjuk!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános részben, 555.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Péter, jó pásztor, halld meg esdeklő szavunk,
bűneink láncát oldozd meg, hisz Jézusunk
rád bízta egykor a mennyország kulcsait:
szavaddal nyithatsz, zárhatsz eget, poklot is.
Örök dicsőség, Szentháromság, teneked,
örömujjongás, hatalom és tisztelet!
Te legfőbb Egység, a te erőd végtelen,
most és örökké te uralkodsz mindenen.
Ámen.
1. ant. Péter így szólt: Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek, Isten feltámasztotta, és megdicsőítette.
Zsoltárok az Apostolok közös zsolozsmájából, 1546.

 
1220. oldal
2. ant. Az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes kezéből.
3, ant. Hirtelen fényes felhő borult rájuk, és az
Atya hangja hallatszott: Ez az én szeretett Fiam!
V. Uram, kihez mennénk?
F. Tiéd az örök életet adó tanítás.
ELSŐ OLVASMÁNY
Az Apostolok Cselekedeteiből 11, 1-18
Szent Péter tanítást ad arról, hogy Isten minden népet meghív a keresztény életre
Amikor az apostolok és a júdeai testvérek megtudták, hogy a pogányok is elfogadták az Isten szavát, a Jeruzsálembe visszatérő Pétert a zsidók közül némelyek szemrehányással fogadták: ?Körülmetéletlen emberek házában jártál, és ettél velük."
Péter hozzáfogott, és szép sorjában elbeszélte nekik a történteket: ?Joppe városában voltam, és imádkoztam, közben látomásom volt. Valami lepedőféle ereszkedett le egészen elém az égből, a négy csücskénél fogva. Amikor jól szemügyre vettem, szárazföldi négylábúakat, vadakat, csúszómászókat és égi madarakat láttam benne. És hangot is hallottam.
így szólított meg: Nos, Péter, öld meg, és edd meg! Én szabadkoztam: Szó sem lehet róla, Uram, hisz nekem soha semmi közönséges és tisztátalan nem volt még a számban.* Másodszor is megszólított az égi hang: Amit az Isten tisztává tett, azt te ne tartsd közönségesnek.* Ez háromszor megismétlődött, aztán az egész fölemelkedett újra az égbe.
Ebben a pillanatban három ember ért a házhoz, ahol laktam. Cezáreából küldték őket hozzám. A Lélek felszólított, hogy habozás nélkül menjek el velük. Velem tartott ez a hat testvér is, és az illető férfi házába értünk. Elmondta, hogy angyal jelent meg házában, és felszólította: Küldj Joppéba, hívasd el Simont, más né-
 
1221. oldal
ven Pétert. Ő majd elmondja, ami neked és egész házad népének üdvösséget szerez.
Alighogy beszélni kezdtem, leszállt rájuk a Szentlélek, éppen úgy, ahogy miránk a kezdet kezdetén. Eszembe jutottak az Úr szavai, amikor mondta: János csak vízzel keresztelt, de ti a Szentlélek által nyeritek el a keresztséget. Ha tehát az Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik is, mint nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy akadályt gördítsek az Isten útjába?"
Miután ezeket hallották, elhallgattak, és dicsőítették Istent: ?így hát a pogányoknak is megadta az Isten a bűnbánatot az életre."
VÁLASZOS ÉNEK Lk 22, 32; Mt 16, 17b
V. Imádkoztam érted, Péter, nehogy meginogj a hitedben. * Amikor megtérsz, te erősíted meg majd testvéreidet.
F. Nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. * Amikor megtérsz.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Nagy Szent Leó pápa beszédeiből
(Sermo 4 de natali ipsius, 2-3: PL 54, 149-151)
Krisztus Egyháza Péter bitének szilárdságára épül
Krisztus az egész emberiségből az egy Pétert választja ki, hogy a hitre meghívott minden népnek, sőt minden apostolnak és az Egyház összes elöljárójának is élére álljon. Ezt pedig azért tette, hogy � bár Isten népében sok pap és sok pásztor van � mégis Péter kormányozza igazában mindazokat, akiken elsődlegesen Krisztus uralkodik. Szeretteim, Isten kegyessége a maga hatalmának fönséges és csodálatos részesévé tette ezt a férfit, és ha akarta is, hogy a többi vezető is ennek Péterrel együtt részese legyen, csak őáltala adta meg a többinek azt, amit nem tagadott meg tőlük.

 
1222. oldal
Egy alkalommal az Úr valamennyi apostolát megkérdezte, miképpen vélekednek őróla az emberek. Ameddig az emberi tudatlanság bizonytalankodásairól számolnak be az apostolok, addig mindannyian együtt adják a választ.
Amikor azonban azt kérdezi, hogy maguknak a tanítványoknak mi a véleménye, akkor az lesz az első az Úr megvallásában, aki első az apostoli méltóságban is. Hiszen Péter mondta: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám (Mt 16, 16-17); vagyis azért vagy boldog, mert téged Atyám tanított erre; nem vitt tévútra semmi földi vélekedés, hiszen mennyei sugallat oktatott ki. Nem test és nem vér, hanem az nyilatkoztatott ki engem neked, akinek egyszülött Fia vagyok.
Majd Jézus így folytatta: Én is mondom neked; vagyis, amiként Atyám feltárta neked istenségemet, úgy most én is tudatom veled kiemelkedő méltóságodat: Te Péter vagy. Igaz ugyan, hogy én vagyok az elpusztíthatatlan szikla, én vagyok a szegletkő, amely egybeköti a kettőt (vö. Ef 2, 14. 20), én vagyok az az alap, amelyen kívül mást senki sem rakhat, mindazonáltal te is szikla vagy, mert az én erőm ad neked szilárdságot, hogy mindaz, ami az én hatalmam, az a részesedés által a tied és az enyém legyen.
Erre a sziklára építem Egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta (Mt 16, 18). Erre az erődít­ ményre, mondja, örök templomot építek majd, és Egyházam, ez a fenséges és egészen az égbe nyúló épület ennek a hitnek a szilárdságára épül.
Ezt a hitvallást el nem fojtja a pokol hatalma, bilincsbe sem veri a halál: ez a szó valóban az élet szava. És így, aki ezt megvallja, azt az égbe segíti, alti pedig megtagadja, azt a kárhozatba taszítja.
Ezért is mondja az Úr Szent Péternek: Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a
 
1223. oldal
mennyben is meg lesz kötve,s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva ( Mt 16, 19),
Átszállt a többi apostolra is ennek a hatalomnak az őket megillető része, és ennek a határozatnak a törvényes ereje átszállt az Egyház valamennyi pásztorára is, de Urunk nem ok nélkül bízta erre az egyre azt, amit a többivel is közölt. Péterre ugyanis azért bízta különösképpen is ezt a hatalmat, mert az Egyház valamennyi elöljárója előtt Péter lesz a mintakép.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Simon Péter, mielőtt a bárkából hívtalak volna, ismertelek, népem vezérévé rendeltelek, * Mert neked adtam a mennyek országa kulcsait.
F. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. * Mert neked.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 558.
Könyörgés
Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Ó, te boldog Péter, akinek láncait,
csodás Krisztus töri szét vasbilincseit,
bárányaid őre, Egyház tanítója,
nyájad hű pásztora, juhaidnak aklát
farkasok dühétől pásztorságod óvja.
Bármi, amit megkötsz idelent a földön,
oldatlan marad az ott fönt is örökkön.
Amit meg föloldasz idelent e porban,
oldott lesz az végleg a mennyei honban;
az utolsó napon ítélsz majd Krisztussal.

 
1224. oldal
Örökös dicsőség, ó, Atyánk, teneked,
ahogy Szülöttedé sem ér soha véget,
amiképp a Lélek is mindebben részes!
Századokon által szálljon örök hála
a teljes és dicső Szent-Egy-Háromságra!
Ámen?
1. ant. Az Úr így szólt Simonhoz: Ne félj! Ezentúl
emberhalász leszel.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 593.
2. ant. Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Boldog
vagy te is, Sünön Péter.
3. ant. Az Úr így szólt Péterhez: Neked adom a
mennyek országa kulcsait.
RÖVID OLVASMÁNY ApCsel 15, 7b-9
Isten kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium tanítását, és higgyenek. S maga az Isten is a javukra döntött, aki ismeri a szívet, hisz nekik is megadta a Szendéiket, éppúgy, mint nekünk. Nem tett különbséget köztünk és köztük, amikor a hittel megtisztította a szívüket.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Fejedelmekké teszed őket * Az egész földön. Fejedelmekké.
F. Nevedet, Uram, mindenkor hirdetni fogják. * Az egész földön. Dicsőség az Atyának. Fejedelmekké.
Benedictus-ant. Az Úr így szólt Simon Péterhez: Imádkoztam érted, nehogy meginogj a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet.
FOHÁSZOK
Kedves Testvéreim! Az apostoloktól ránk hagyományozott mennyei örökség birtokában adjunk halát Atyánknak minden ajándékáért, és mondjuk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
 
1225. oldal
Dicséret neked Krisztus testének és vérének asztaláért, amelyet az apostolok adtak tovább nekünk,
- hogy tápláljon és éltessen minket:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog karai
Dicséret és hála neked igéd asztaláért, amelyet az apos­ tolok terítettek meg nekünk,
- hogy ott világosságot és örömet találjunk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret és hála neked az apostolokra épített Egyháza­ dért,
- amelyben Krisztus titokzatos testének tagjaivá leszünk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret és hála neked a keresztség és a bűnbocsánat megtisztító fürdőjéért,
- amelyet az apostolokra bíztál, hogy lemossák minden bűnünket:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
Antifónák és zsoltárok a soros köznapról.
Délelőtt
RÖVID OLVASMÁNY I z 22, 22
Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát; amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja.
V. Minden földre elhat szózatuk,
F. A földkerekség végéig eljut igéjük.

1226. oldal
Délben
RÖVID OLVASMÁNY l Pét 5, l-2a
Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem: legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját.
V. Megtartották az Úr parancsait,
F. És megőrizték törvényeit.
Délután
A kiegészítő zsoltároknál a 125. helyett vehető a 128. zsoltár, 1058.
RÖVID OLVASMÁNY 2 Pét l, 16
Nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Urunk, Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, mert hiszen szemlélői voltunk nagyságának.
V. Örüljetek és ujjongjatok, mondja az Úr,
F. Mert nevetek föl van írva a mennyben.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Péter, meghagyta égi Szó,
tégy félre hálót, evezőt!
Cserébe fényes tisztedet
a mennyek kulcsa adja meg.
Szeretve szólt az Úr előtt
szívedből hármas vallomás,
s bűntől megtisztult juhait
rád bízta a szent Szeretet.
Elestél, égi kéz emelt,
s kő lettél Háza szegletén,

1227. oldal
rád épül az, ragyogva áll,
és nincs erő ledönteni!
Péter, Krisztusnak hírnöke,
földnek tündöklő fénye vagy,
te bátorítod véreid,
az üdv igéit hirdeted.
Tedd eggyé immár nyájadat,
növeld erőben éltetőn,
s hogy ellenség ne rontsa meg,
vezesd a boldog fény felé.
Krisztusnak hála, tisztelet,
örök napját ő keltse ránk,
imád szavára nyissa meg
nekünk az égnek ajtaját. Ámen.
1. ant. Péter, szeretsz engem? Uram, tudod, hogy
szeretlek. Legeltesd bárányaimat!
Zsoltárok és kantikum az Apostolok közös zsolozsmájából, 1553.
2. ant. Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az
Egyház állandóan imádkozott érte az Istenhez.
3. ant. Te Péter vagy, és erre a sziklára építem Egyházamat.
RÖVID OLVASMÁNY l Pét l, 3-5
Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az elő reményre való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.

1228. oldal
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Hirdessétek a nemzetek között * Az Úr dicsőségét. Hirdessétek.
F. És csodatetteit minden nép között! * Az Úr dicsőségét. Dicsőség az Atyának. Hirdessétek.
Magnificat-ant. Te vagy a bárányok pásztora, az apostolok feje, az Úr neked adta a mennyek országa kulcsait.
FOHÁSZOK
Testvéreim, mi, akik az apostolok sziklaalapján állunk,
kérjük szent népéért a mindenható Atyaistent, és
mondjuk:
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról!
Atyánk, te úgy akartad, hogy Fiad a feltámadás után
először az apostoloknak jelenjék meg,
- tégy minket is az ő tanúivá az egész világon!
Te elküldted a világba Fiadat, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek,
- engedd, hogy mi is hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek!
Te elküldted Fiadat, hogy elvesse az isteni ige magvait,
- add, hogy akik az igehirdetésben fáradoznak, egykor örömmel arassák le a termést!
Te elküldted Fiadat, hogy vére árán kiengesztelje veled a világot,
- add, hogy mindannyian együttműködjünk vele a
kiengesztelődés művében!
Te Fiadat jobbodra ültetted a mennyben,
- bocsásd be a megholtakat a boldogság hónába!
Mi Atyánk . . .
Könyörgés
Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk.
 
1229. oldal
Február 23.
SZENT POLIKÁRP PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ
Emléknap
Polikárp az apostolok tanítványa, később Szmirna püspöke volt. Itt volt vendége Antiochiai Szent Ignác. Rómába utazott, hogy a húsvéti kérdésben Anicetus pápával tárgyaljon. 155. február 23-án szenvedett vértanúságot, amikor is szülővárosának cirkuszában máglyán elégették.
Egy vértanú, 1584, vagy Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
A szmirnai egyháznak Szent Polikárp vértanúságáról szóló leveléből
(13, 2 � 15, 3. Fűnk l, 297-299)
Istennek tetsző áldozat
Amikor készen állt a máglya, Polikárp, miután levetette minden ruháját, és övét is eloldotta, a saruját is le akarta vetni. Azeló'tt ezt ő sosem tette, hiszen valamennyi hívó' mindig azon versengett, hogy melyikük érintheti hamarabb a testét; mert szent élete miatt már vértanúsága előtt is minden jóval ékeskedett.
Ekkor már mindent előkészítettek körülötte a máglyán. De amikor oda is akarták szögezni, azt mondotta: ?Hagyjatok így, aki ugyanis megadja majd nekem, hogy elbírjam a tüzet, az megadja azt is, hogy a máglyán nyugodtan rajta maradjak akkor is, ha ezt szegekkel nem biztosítjátok." Azért tehát nem szögezték oda, hanem csak rákötözték a máglyára.
Ő meg hátrakötözött kézzel, mint egy, a nagy nyájból áldozatra kiválasztott kos, Istennek kedves áldozatként előkészítve, az égre tekintett, és így imádkozott:
 
1230. oldal
?Mindenható Úristen, szeretett és áldott Fiadnak, Jézus Krisztusnak Atyja, általa ismertünk meg téged: angyalok, hatalmasságok, minden teremtmény és a színed előtt élő igazak egész nemzetségének Istene! Áldalak téged, mert erre a napra és erre az órára méltattál, hogy a vértanúk közé számláltatva vegyem magamhoz Krisztusod kelyhének rám eső részét, hogy testem és lelkem romolhatatlanul támadjon fel a Szentlélek által az örök életre. Bárcsak felvételt nyernék közéjük ma a te színed előtt, mint értékes és kedves áldozat, mint ahogy erre előkészítettél, és előre már megmutattad, és most beteljesíted, hazugságot nem ismerő és igaz Istenem.
Mindezért dicsérlek, áldalak, magasztallak téged szeretett Fiad, Jézus Krisztus, az örök mennyei főpap által, akiben legyen neked, vele és a Szentlélekkel együtt dicsőség most és mindörökké. Ámen."
Miután kimondta az Áment, és befejezte imádságát, a máglyarakók meggyújtották a tüzet.
Amikor a láng magasra tört fel, csodát láttunk mi, akiknek ez látni adatott, akik azért maradtunk életben, hogy másoknak elmondhassuk a történteket. A tűz mintegy boltozatot alkotott, és mint egy széltől feszített hajóvitorla, körülvette a vértanú testét. A máglya közepén a teste nem olyannak látszott, mintha égett hús lett volna, hanem mint sült kenyér vagy mint a kemence lángjában ragyogó arany és ezüst. Olyan édes illatot éreztünk, mintha tömjén vagy más drága illat­ szer áradt volna belőle.
VÁLASZOS ÉNEK Jel 2, 8-9. 10
V. A szmirnai egyház angyalának ezt írd: ezt mondja az első és utolsó, áld halott volt, de életre kelt: Tudok szorongattatásodról, arról, hogy szegény vagy, de valójában mégis gazdag. * Légy hű mindhalálig, és életet adok neked győzelmi koszorúul.
F. Ne félj a rád váró szenvedésektől. A sátán néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. * Légy hű.

1231. oldal
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Nyolcvanhat esztendeje szolgálok Krisztusnak, sohasem bántott engem; hogyan is átkoz­ hatnám Királyomat, aki üdvözít engem?
Könyörgés
Istenünk, minden teremtmény Ura, te Szent Polikárp püspököt azzal jutalmaztad, hogy vértanúid közé fogadtad. Közbenjárására add, hogy Krisztus szenvedésének kelyhéből vele együtt részesedve, mi is örök életre támadjunk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Uram, mindenható Isten, áldalak téged, mert arra méltattál, hogy vértanúid között ihassam Krisztus kelyhéből.
Február 24.
SZENT MÁTYÁS APOSTOL
Ünnep
Az apostolok Tudás helyébe választották, hogy tanúskodjék az Úr feltámadásáról. A tizenkettő közé sorolták, amint az Apostolok Cselekedeteiben olvasható (l, 15-26).
Apostolok közös zsolozsmája, 1545, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Az égi udvar díszei,
örök Királyunk nagyjai,
kiket nekünk nevelt az Úr,
s apostolokként ránk hagyott,
ti, új ég, új föld Városa,
hol napként Bárányunk ragyog,

 
1232. oldal
s ti drágagyöngyként fényletek,
mint tündöklő alapkövek.
Ezért hálásan ünnepel
az Egyház, Krisztus hitvese,
mely hirdetéstektől dicső,
s mert véretek szentelte meg.
Ha minden kor s idő letűnt,
és Megváltónk ítélni jön,
ti is nagy fényben ültök ott,
dicső főrangú férfiak.
Imáitokkal nyerjetek
nekünk oltalmat és erőt,
s mit földünkön vetettetek,
az égben hozzon bő magot.
Krisztusnak zeng örök dalunk,
ki Atyja hírvivőiként
küldött, s a Szentlélek tüzet
gyújtotta lángra bennetek. Ámen.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Aranyszájú Szent János püspöknek az Apostolok Cselekedeteiről mondott szentbeszédeiből
(Horn. 3, 1. 2. 3: PG 60. 33-36. 38)
Mutasd meg, Urunk, kit választottál
Az Úr mennybemenetele utáni napokban Péter a tanítványok körében szólásra emelkedett (ApCsel l, 15J. Mint tüzes lelkű ember, és akire Krisztus a nyáját rábízta, mint első a testületben, mindig elsőnek is kezd beszélni: Férfiak, testvérek, valakit választani kell körünkből (vő. ApCsel l, 21-22). Megengedi a sokaságnak az ítéletet, ezzel egyszerre megtiszteli azokat, akik választanak, és elejét veszi a könnyen előfordulható féltékenykedésnek, az ilyesmi ugyanis sok baj forrása szokott lenni.
Nem lett volna-e szabad, hogy Péter egymaga válasszon ki valakit? De igen! Ezt azonban nem teszi, ne-
 
1233. oldal
hogy részrehajlónak tűnhessék fel. Egyébként is, még nem kapta meg a Szentlelket. Kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barszabbásznak vagy más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást (ApCsel l, 23). Nem Péter jelölte ki őket, hanem valamennyiük közös akarata. Az indítványt azonban Péter adta elő, és jelezte is, hogy ez nem tóié származik, hanem már régen megmondta a prófétai jövendölés. Ő tehát csak értelmezője a jövendölésnek, és nem a maga akaratát kényszeríti a többiekre.
Kell tehát � mondta �, hogy valaki azok közül, akik mindig velünk tartottak . . . Figyeljünk fel, mennyire azt akarta, hogy ezek valóban szemtanúk legyenek; jóllehet a Szentlélek eljön majd, hogy érvényesítse a választást.
Valaki azok közül � folytatja �, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt­kelt . . . (ApCsel l, 21). Ez pedig azt is jelenti, hogy ők együtt laktak vele, nem csupán csak tanítványok voltak. Kezdettől fogva ugyanis sokan követték ót. Emlékezzünk, a Szentírás mondja: A kettő közül, aki János szavára követte Jézust, az egyik . . . (Jn l, 40).
Akik mindig velünk tartottak � olvassuk �, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől (ApCsel l, 21). Méltán hangsúlyozza ezt, hiszen amik azelőtt történtek, azoknak egyikük sem volt szemtanúja, hanem azt a Szentlélektől tudták meg.
Majd folytatja: . . . egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról. Nem azt mondta: sok minden dologról, hanem: feltámadásáról. Csak erről. Mert leginkább az volt hitelre méltó, aki elmondhatta, hogy: ?Aki evett és ivott, és akit keresztre feszítettek, ő maga az, aki feltámadt." így tehát nem az volt a szükséges, hogy tanú legyen akár az ezt megelőző, akár az ezt követő időkre, sem a csodajelekre, hanem csak a feltámadásra! Amazok ugyanis nyilvánosan történtek, és közbeszéd tárgya voltak, feltámadása azonban nem szemtanúk előtt történt, és egyedül csak őelőttük nyilvánult meg.

1234. oldal
Ekkor valamennyien együtt imádkozva kérték: Uram, te belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg . . . Te, nem pedig: mi. Nagyon alkalmas pillanatban nevezik Istent a szívek ismerőjének, mert őneki kellett kiválasztania, nem másnak. Milyen biztosak voltak abban, hogy mindenképpen kell egyet választani. Ezért nem azt mondták, válassz, hanem: mutasd meg, ki a választott, kire esik választásod. Tudták ugyanis, hogy ezt Isten már előre elhatározta. Ezután sorsot vetettek. Még nem tartották ugyanis méltónak magukat a saját elgondolásuk szerint választani; ezért azt kérték, hogy valami eligazító jelet kapjanak.
VÁLASZOS ÉNEK ApCsel l, 24. 26
V. Uram, te belelátsz mindenkinek a szívébe, * Mutasd meg, kire esik választásod, hogy átvegye az apostoli szolgálatban a helyet.
F. Sorsot vetettek, és a sors Mátyásnak kedvezett, így a tizenegy apostolhoz sorolták. * Mutasd meg.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 555.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Mátyás, téged külön csoda
emelt a szent apostolok
áldott karába, isteni
útmutatás és rendelés.
Eltávozott az áruló,
kötélen, ágon lelt halált,
szent rangját nem becsülte meg,
sem Krisztus szent szeretetét.
Krisztus kegyelme rád maradt,
a méltatlan helyébe lépsz,
Péter szól, ám a Lélek az,
ki intéz szót és sorsvetést.

1235. oldal
Te vállalod a küldetést,
pogányoknak hogy vidd a fényt,
Jézust hűséggel hirdeted,
majd érte ontod véred is.
Boldog tanítvány, légy velünk,
hogy mindig szíves-örömest
járjunk a Lélek útjain,
kövessük, bárhová vezet
A Háromság áldott legyen,
és adja meg, hogy általad
az égbe jussunk; boldogan
zengjük majd ott dicséretét. Ámen.
Benedictus-ant. Kell, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.
Könyörgés
Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe. Közbenjárására add, hogy szereteted boldog részeseiként eljussunk választottaid közé. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
A zsoltárokat a soros köznapról vesszük az időszaknak megfelelő antifónával. Rövid olvasmány az Apostolok közös zsolozsmájából, 1552. Könyörgés, mint fentebb.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Nem ti választottatok engem, ha­nem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.
 
 
á LAP