S   z   o   l   g   á   l   ó      K   ö   n   y   v   t   á   r
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
ZSOLOZSMA
 
MÁRCIUS
 
 
MÁRCIUS
Március 4.
SZENT KÁZMÉR
Megemlékezésül
Lengyelország királyának fiaként született 1458-ban. A keresztény erényeket, főként a tisztaságot és a szegények iránti nagylelkűséget kiváltképpen gyakorolta. Hitének buz­ gó terjesztője volt, az Oltáriszentséget és a Szűz Anyát mélységesen tisztelte. 1484. március 4-én halt meg tüdősor­ vadásban. A vilniusi székesegyházban temették el.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Szent Kázmérnak egy csaknem vele egykorú szerzőtől írt életrajzából
(Cap. 2-3: Acta Snnctorum Marta l, 347-348) Kincset a Magasságbeli törvényeiben találta meg
Szinte hihetetlen, hogy a mindenható Isten iránt mekkora szeretet lángolt a Szentlélek kegyelméből Kázmér szívében, mégpedig tettetés nélküli, túláradó, igaz szeretet, amely aztán bensejéből embertársaira is kiáradt. Nem létezett számára a világon kedvesebb és kívánatosabb öröm, mint amikor saját javait kioszthat­ ta, és önmagát is mindenestül Krisztus szegényeinek, az utasoknak és betegeknek, a foglyoknak és a bajbaju­ tottaknak adhatta.
Az özvegyek, árvák és elnyomottak nemcsak egy­ szerűen oltalmazol találtak benne, nem is csak gondvi­ selőt, hanem atyjuk, fiuk és testvérük is lett.
Itt most bizony hosszú történeteket kellene elmon­danom, ha minden egyes megnyilatkozását el akarnám sorolni annak a csodálatos szeretetnek, amely őbenne Isten és az emberek iránt lángolt.
Hogy mennyire eltöltötte az igazságosság, mennyi­ re mértékletesen élt, mennyire vezette az okosság, és

 
Március 4.

 
1343

 
milyen erős lelkű és állhatatos volt, mindezek elmondá­sára gyenge a szó, és erőtlen a gondolat. Főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy abban a fiatal életkorban élt így, amikor az emberek természetes hajlamaikat követ­ ve meggondolatlanok szoktak lenni, és könnyen hajla­ nak a rosszra.
Nap nap után kérlelte atyját, hogy az uralkodásban és alattvalói kormányzásában tartsa szem előtt az igaz­ ságosságot. Ha aztán olykor hanyagságból vagy emberi gyengeségből valami hiba mégis előfordult, sohasem mulasztotta el, hogy királyatyját szerényen figyelmez­ tesse.
A szfíkölködők és a nyomorgók ügyét egészen a sa­ ját ügyének tekintette. Ezért a nép körében a szegé­ nyek védelmezőjének nevezték. JóÜehet igen magasra emelte őt a királyi vér és a fejedelmi származás, még­ sem esett nehezére soha akár a legegyszerűbb vagy legalantasabb emberekkel való érintkezés vagy társalgás.
Mindig azt kívánta, hogy azon szelídek és lélekben szegények közé tartózhassák, akiké a mennyek országa, mintsem a hatalmasok és dicsők közé, akiké a világ. Az uralkodás magas szerepét sem kívánta magának, sőt ak­ kor sem akarta elfogadni, amikor atyja ajánlotta fel ne­ ki. Attól félt, hogy a gazdagság fullánkjai, amelyeket a mi Urunk, Jézus Krisztus töviseknek nevezett, valami­képpen lelkét is megronthatják, és hogy a földi érdekek mételye őt is megfertőzheti.
Mindvégig szűzi módon élt, és élete utolsó napjáig megőrizte szűzi ártatlanságát. Ezt mindenki tanúsítja és állítja, akár legbensőbb szolgái, akár bizalmasai, vagyis olyan kiváló és előkelő' férfiak, akik közül egye­sek ma is élnek, és akik előtt egész külső és belső elete ismerős volt.
VAI AS/OS f-NI k Sir 29, 14; l Ti m 6, 11
V. Kincset a Fölséges törvénye szerint gyűjts, * Az minden aranynál többet használ neked.

 
1344 Marcim 7.
F. Törekedjél igazságos. lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. * Az minden aranynál többet használ neked.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Aki az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket Isten­ ben vitt végbe.
; Könyörgés ;
Istenünk, neked szolgálni uralkodást jelent. Szent Kázmér közbenjárására add, hogy mindenkor szentség­ ben és igazságban szolgáljunk neked. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; Hűséges, derék szolga, menj be Urad örömébe.
Március 7.
SZENT PERPÉTUA ÉS FELICITÁSZ VÉRTANÚ
Megemlékezésül
A Septimus Severus-féle üldözés alatt, 203. március 7-én Karthágóban szenvedtek vértanúságot. Még ma is megvan a halálukról szóló nevezetes elbeszélés, amelyet részben ma­guk a hitvallók írtak, részben pedig a kortárs írnok. Nevük belekerült a római eukarisztikus imába.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMáNY
A karthágói vértanú szentek vértanúhaláláról írt be­ számolóból
(Cap. 18. 20-21: edit. van Bcck, Noviomagi, 1936, pp. 42. 46-52)
A z Úr dicsőségére meghívottak és kiválasztottak
Felragyogott a vértanúk győzelmi napja, és ők úgy in­ dultak a börtönből az amfiteátrumba, mint a mennyor

 
Március 7. 1345
szagba: derűs arccal, tiszta tekintettel, és ha talán re­megtek is, az az oromtól volt, nem pedig félelemből.
Előbb Perpétuát öklelte fel szarvaival a megvadított tehén, és a földre taszította. De Perpétua felállt, majd amikor meglátta Felicitászt összetiportan, odament hozzá, és kezét nyújtva neki, felsegítette őt. Együtt áll­ tak ott ketten. Miután a nép kegyetlenségét így kielégí­ tették, visszahívták őket az életben maradottak kapujá­ hoz. Itt egy hozzá ragaszkodó, Rusztikusz nevű hitta­ nuló támogatta Perpétuát. Ekkor, mintha kábulatból ébredne (annyira lelki elragadtatásban volt), kezdett körültekinteni, és mindnyájuk csodálkozására ezt kér­ dezte: ?Mikor visznek mar minket oda az elé a nem is tudom, miféle tehén elé?" Midőn pedig azt hallotta, hogy az már megtörtént, addig el sem hitte, amíg tes­ tén és ruháin az öklelések nyomait meg nem látta. Ek­ kor odahívta testvérét és Rusztikusz hittanulót, és így szólt hozzájuk: ?Állhatatosak legyetek a hitben, mind­ nyájan szeressétek egymást, és szenvedéseinken meg ne botránkozzatok."
Hasonlóképpen buzdította Száturusz a másik kapu­ ban Pudensz katonát: ?Végre mégis, ahogy kívántam, és előre megmondtam, eddig még egy vadállat sem ért hozzám. Most pedig teljes szívedből higgyél, íme, újra kimegyek oda, és a leopárd egyetlen harapására végem lesz." S mindjárt a látványosság végén a leopárd elé ve­ tették, és annak egyetlen harapása annyira vérbe borí­ totta, hogy visszatértében a nép ilyen kiáltással tett ta­ núságot e második keresztségéről: ?Üdvös fürdő, üd­ vös fürdő." Valóban üdvözült is ő, aki ily módon a sa­ ját vérében fürdött.
Ekkor Pudensz katonához fordult: ?Isten veled, emlékezzél a hitre és énrám is, és mindez meg ne tánto­ rítson, sőt inkább erősítsen meg." És rögtön elkérte az ujjáról a gyűrűjét, és a sebe verébé mártva visszaadta neki örökség gyanánt, mint vértanúságának bizonysá­ gát és emlékét. Aztán már félholtan odahurcolták a

 
1346 Március 7.
többiekhez, hogy azokkal együtt a szokott helyen meg­ kapja a kegyelemdöfést.
Midőn pedig a nép azt követelte, hogy az aréna kö­ zepébe állítsák őket, hogy így a gyilkosság egész lefo­lyását végignézhessék, azok maguktól felálltak, és a né­ zők kívánta helyre mentek, ott előbb megcsókolták egymást, hogy vértanúságukat a béke ünnepélyes ki­ nyilvánításával fejezzék be.
Mindnyájan mozdulatlanul és csendben fogadtak a kardot: különösen Száturusz, aki elsőnek lépett oda, és elsőként adta ki lelkét, támogatta még Perpétuát is. Perpétua pedig, hogy valami fájdalomban részesüljön, az oldalbordái közé kapott döfést. Erre felujjongott, és a kezdő gladiátor eltévedt jobbját maga igazította nya­ kára. Különben talán nem is ölhették volna meg ezt a hős asszonyt, akitől még a tisztátalan lélek is rettegett.
Ó, rettenthetetlen és boldogságos vértanúk! Ő, ti valóban meghívottak és kiválasztottak voltatok a mi Urunk, Jézus Krisztus dicsőségére!
VÁLASZOS ÉNEK Róm 8, 34-35. 37
V. Krisztus Jézus az Isten jobbján közbenjár ér­ tünk. * Ki szakíthat el bennünket Krisztus szere­ tetétől? Nyomor vágjszükség? Üldöztetés vagy éhín­ség, ruhátlanság, életveszély vagy kard?
F. De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. * Ki szakíthat el.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Boldogok, akik üldözést szenvednek az igaz­ ságért, mert övék a mennyek országa.
; Könyörgés ;
Istenünk, Szent Perpétua és Felicitász vértanúk irántad való szeretetből bátran szembenéztek üldözőik­ kel, és legyőzték a halál kínjait. Közbenjáró imájukra add, hogy folytonosan növekedjünk az irántad való szeretetben. A mi Urunk.

 
Március 8. 1347
ESTI DICSÉRET
Anr. A szentek, akik Krisztus nyomában jártak, ujjonganak a mennyben; és mert vérük ontásáig szeret­ ték Krisztust, vele uralkodnak mindörökké.
Március 8.
ISTENES SZENT JÁNOS SZERZETES
Megemlékezésül
Luzitániában, a mai Portugáliában született 1495-ben. A veszélyekben gazdag katonaélet után tökéletesebbre vágyott, és a betegek szolgálatára szentelte magát. A spa­ nyolországi Granadában kórházat alapított, és a maga mellé vett társaival együtt az Istenes Szent Jánosról neve­zett irgalmas rendet szervezte meg. A nélkülözők és a be­ tegek iránti különös szeretetével tűnt ki. Granadában halt meg 1550. március 8-án.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Istenes Szent János szerzetes levelezéséből
(Archív, gén. Ord. Hospit., Quaderno: De las
cartas . . . fí° 23-24; 27: O. Marcos, Cartas y cscritos de
Nuestro Glonoso Padrc San Jüan de Diós, Madrid,
1935, pp. 18-19; 48-50)
Krisztus hűséges, és mindenről gondoskodik
Ha tekintetbe vesszük Isten irgalmasságát, akkor � amíg csak van rá lehetőségünk � sohasem szűnünk meg jót cselekedni. Hiszen ha Isten iránti szeretetből adunk a szegényeknek valamit abból, amit mi is Isten­ től kaptunk, ezért viszonzásul annak a százszorosát ígéri nekünk az örök boldogságban. Ó, áldott nyere­ ség! Ó, boldog szerzemény! Ennek a bőkezű kereskedő­nek ki ne ajándékozná oda mindenét? Hiszen ő gondot visel ránk, kitárt karral édesget bennünket, hogy tér

 
1348 Március 8.
jünk hozzá, bánjuk meg bűneinket, és mindenekelőtt szeressük helyesen magunkat, és szeressük embertársa­ inkat. Mert miként a víz kioltja a tüzet, a szeretet épp­ úgy törli el a bűnt.
Annyi sok szegény tódul ide, hogy gyakran azon csodálkozom, hogyan is lehet majd ellátni őket. Jézus Krisztus azonban gondoskodik mindenről, és táplálja mindegyiket. Sok szegény jön ide az Isten házába, hi­ szen Granada nagy és túl hűvös város, különösen így téli időben. Több mint száztízen laknak most ebben a házban: betegek, egészségesek, ápolók és átutazók. Ez a ház valóságos anyaház, hiszen mindenféle és minden­fajta beteget befogad: bénákat, sántákat, leprásokat, né­mákat, elmebetegeket, paralíziseseket, bőrbetegeket, öregeket és sok gyereket, és ezenfelül számtalan ide­ gent és átutazót. Ezek idejönnek, és itt kapnak tüzet és vizet, sót és edényeket a főzéshez, és mindezt ingyen kapják: Krisztus gondoskodik mindenről.
Tehát itt dolgozom adósságra, és Krisztus Jézus fog­ lya vagyok. Ez az adósságom sokszor annyira fogva tart, hogy nagy tartozásaim miatt még a házat sem me­rem elhagyni. Amikor pedig látom ezt a sok szegény testvéremet, és látom itt mellettem szinte már az embe­ ri erőt is meghaladó szenvedéseket, és látom, hogy mennyi lelki és testi nyomorúság kínozza őket, nagyon elszomorodom, mert nem tudok rajtuk segíteni, de mégis bízom Krisztusban, hiszen ő ismeri a szívemet. Ezért szoktam mondani: Átkozott, aki emberekben bí­ zik, és nem egyedül csak Krisztusban. Az emberi kap­ csolatok ugyanis megszűnnek, ha akarod, ha nem; Krisztus azonban mindig hűséges, és veled van, és min­denről gondoskodik. Legyünk ezért mindig hálásak ne­ ki. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK I z 58, 7-8
V. Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajlékta­ lan szegényt fogadd be házadba. * Akkor majd felra

 
Marcim 9. 1349
gyog világosságod, mint a hajnal, és előtted halad majd igazságod.
F. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! * Akkor majd.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Arról tudják meg majd rólatok, hogy a tanít­ványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.
; Könyörgés ;
Mennyei Atyánk, te Istenes Szent János szerzetes lelkébe irgalmas szeretetet adtál a szegények és a bete­gek iránt. Add, hogy mi is jót tegyünk a szenvedőkkel, és így eljussunk országodba, választottaid közé. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Ant Bizony, mondom nektek: amit e legkisebb test­ véreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Gyer­ tek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdeté­ től nektek készített országot.
Március 9.
RÓMAI SZENT FRANCISKA SZERZETESNŐ
Megemlékezésül
Rómában született 1384-ben. Fiatalon ment férjhez, és három gyermeknek adott életet. Nehéz időkben élt, javait a szegényeknek adta, a betegeket szolgálta. Különö­ sen kitűnt a szűkölködők iránti tevékeny szeretetben és az erények, főként az alázat és a türelem gyakorlásában. 1425-ben megalapította a Szent Benedek szabályai szerin­ ti obláták kongregációját. Meghalt 1440. március 2-án, Rómában.

 
1350 Március 9.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Római Szent Franciska életrajzából, amelyet a Tor de' Specchi obláták főnöknője, Anguillária Mária Magdol­ na írt
(Cap. 6-7: Acta Sanctorum Mártii 2, *188*189) Szent Franciska türelme és szeretete
Isten nemcsak a külső javak elvesztése által tette próbára Franciska türelmét, hanem azt is elvárta tóié, hogy testi betegségeiben is sokszorosan bizonyítsa be türelmét. Amint már szó volt róla, és később is még látni fogjuk, súlyos és hosszan tartó betegségek gyötör­ték. Ám a türelmetlenségnek a legcsekélyebb jelet sem mutatta sohasem, és minden ellenkezés nélkül vállalta a reábízott legmegalázóbb szolgálatot is.
Oly gyengéden szeretett gyermekeinek korai elvesz­ tésekor is állhatatosságáról tett tanúságot. Isten akara­ tát mindig megbékélt lélekkel fogadta, hálát adva a megpróbáltatásokért is. Hasonlóképpen állhatatos lé­ lekkel viselte el a gyalázkodásokat, a megszólásokat és azokat a rosszindulatú beszédeket is, amelyekkel élet­módját illették. Az ellenszenv legkisebb jelét sem mu­ tatta ki azokkal az emberekkel szemben, akikről pedig tudta, hogy róla és cselekedeteiről helytelenül véleked­ tek, és rosszindulattal beszéltek. Sőt a rosszat jóval vi­szonozta, és közben szüntelenül Istenhez fohászkodott értük.
Isten nem azért választotta ki Franciskát, hogy csak saját magát tegye szentté, hanem a kapott isteni ajándé­ kokat embertársai testi és lelki javára is kamatoztatnia kellett. Ezért olyan nagy szeretetreméltóságot adott ne­ki, hogy akivel csak találkozott, mindenkit azonnal megfogott az a belőle sugárzó szeretet és kedvesség, amely őt annyira vonzóvá tette. Beszédének ugyanis olyan csodás ereje és hatása volt, hogy már néhány sza^ vával is megvigasztalta a csüggeteg és beteg lelkűeket,

 
Március 9. 1351
lecsendesítette a nyugtalanokat, megszelídítette a hara­ gosokat, kibékítette az ellenségeket, kioltotta a megrög­ zött gyűlöletet és indulatot, és legtöbbször már előre megakadályozta a kitervelt és előkészített bosszúállást is. Puszta szavával megfékezte az emberek mindenféle szenvedélyét, és úgy látszott, hogy mindenkit rá tud venni mindenre, amire csak akarja.
Ezért azután mindenfelől tódult a nép Franciská­ hoz, mint valami biztos menedékhez. Vigasz nélkül tő­ le senki sem távozott, noha nyíltan felrótta a bűnöket, és félelem nélkül ostorozta az Istent sértő vétkeket is.
Akkortájt különféle veszedelmes és ragályos beteg­ ségek dühöngtek Rómában. Nem törődve a fertőzés veszélyével, Franciska minden félelem nélkül, irgalma-san gyámolítottá a nyomorgókat és a mások segítségére szorulókat. Amikor rátalált a betegekre, résztvevő együttérzésével először is minden nehézség nélkül bűn­ bánatra indította, majd gondosan ápolta, és szeretettel arra buzdította őket, hogy mindennemű kellemetlensé­ get készségesen fogadjanak el Isten kezéből, és viseljék el azt Isten iránti szeretetből, hiszen ő előbb szerette őket, és oly sokat szenvedett értük.
Nem elégedett meg Franciska azoknak a betegeknek az ápolásával, akiket házába tudott gyűjteni. Saját kunyhóikban és a nyilvános kórházakban is felkereste őket. Szomjukat csillapította, fekvőhelyüket rendbe hozta, sebeiket bekötözte. Minél undorítóbbak és visszataszítóbbak voltak ezek a sebek, annál gondosab­ ban és odaadóbban kezelte azokat. Szokása volt az is, hogy elment a temetőkapukhoz, és a magával vitt ételt és ízletes falatokat ott a rászorulók közt szétosztotta. Hazatérve magával vitte kopott ruhadarabjaikat és sze­ gényes, szennyes rongyaikat. Otthon aztán vigyázva kimosta, gondosan megfoltozta, pontosan összehajto­gatta, és meg is illatosította azokat, mintha csak magá­ nak az Úrnak tenne ezzel szolgálatot.
Franciska harminc éven át szolgálta a betegeket, és látogatta a kórházakat. Ebben az időben férje házában

 
1352 Március 9.
élt, ahonnan gyakran felkereste a Szűz Mária és a Szent Cecília kórházat a Tiberisen túl, továbbá a Szentlélekről nevezett kórházat, valamint a Campo Santón levőt. Ragályos betegségek idején nemcsak a testi betegséget gyógyító orvosokat volt nehéz megta­ lálni, de még a papokat is, hogy a szükséges lelki orvos­ ságot nyújtsák. Ezért Franciska maga kereste fel, és ve­zette el a papokat azokhoz a betegekhez, akiket a bűn­ bocsánat szentségére és az Eukarisztia vételére már előkészített. Hogy pedig szándékát könnyebben megvaló­síthassa, saját költségén tartott egy papot, aki az emlí­tett kórházakat felkereste, és az általa összeírt betege­ket meglátogatta.
VÁLASZOS ÉNEK Rút 3, 10. 11; Jud 13, 25
V. Áldjon meg az Úr, leányom! * Mindenki tudja, hogy nagyszerű asszony vagy.
F. Nevedet úgy megdicsőítette az Úr, hogy dicsére­ ted nem hal el az emberek ajkán. * Mindenki tudja.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az ne­ kem mind testvérem, nővérem és anyám, mondja az Úr.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Római Szent Franciskában a hitvesi és a szerzetesi élet csodálatos példáját állítottad elénk. Tégy minket állhatatossá szolgálatodban, hogy egész életünkben reád figyeljünk, és kövessük szent akarato­ dat. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; Ti, akik mindent elhagytatok, és követtetek engem, százannyit kaptok, és elnyeritek az örök életet.

 
Március 17. 1353
Március 17.
SZENT PATRIK PÜSPÖK
Megemlékezésül
Britanniában született 385 körül. Mint ifjút, fogoly­ ként Írországba vitték, és a birkák őrzését bízták rá. Amikor visszanyerte szabadságát, papi pályára lépett, és Írország püspöke lett. A sziget népének buzgón hirdette az evangéliumot, sokakat a hitre terített, és az ír egyházat megszervezte. Down városa mellett halt meg 461. már­ cius 17-én.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Szent Patrik püspök vallomásából
(Cap. 14-16: PL 53, 808-809) Sokan születtek újjá általam Istenben
Szüntelenül hálát adok Istenemnek, aki megőrizte hűségemet a próbatétel idején. Ezért nagy bizalommal felajánlom most neki áldozatomat: mint éló' áldozatot az életemet adom oda Krisztusnak, az én Uramnak. Ő szabadított ki minden szorongattatásomból. Méltán kérdezhetem: Uram, ki vagyok én, és mi az én hivatá­ som, hogy ennyire elhalmoztál isteni jóságoddal? Szün­ telen ujjongok a nemzetek között, és magasztalom ne­ vedet, bárhol legyek is; nemcsak jósorsban, de a meg­ próbáltatások idején is. Egyformán el akarom fogadni, akár jó, akár rossz is jut osztályrészemül, és mindenkor hálát akarok adni Istennek, hiszen megmutatta nekem, hogy ha rendületlenül és határtalanul hiszek benne, akkor meghallgat engem, így azután most az utóbbi időben tudatlanságom ellenére is belefogtam ebbe a szent és csodálatos küldetésbe, és így azok nyomában járok, akikről hajdan maga az Úr jövendölte meg elő re, hogy hirdetni fogják evangéliumát bizonyságul minden népnek, (Vő. Mt 26, 13).

 
1354 Március 17,
Honnan van ez a bölcsességem, amely azelőtt nem volt bennem, hiszen még a napok egymásutánját sem ismertem, sőt Istent sem? Honnan kaptam azután ezt a nagy és üdvös ajándékot, hogy most már ismerem az Istent, sőt szeretem is? Honnan van az, hogy hazámat és szüléimet elhagyva eljöttem az ír nép közé, hogy hirdessem az evangéliumot? Honnan az a buzgóságom, hogy elviselem a hitetlenek gyalázkodásait, hogy el­ szenvedem az idegenben való tartózkodás nehézségeit, a sok üldöztetést egészen a bilincsekig, hogy szabad ember létemre mások javáért odaadom magamat?
Kész vagyok, ha méltónak talál rá, az életemet is minden habozás nélkül és a legnagyobb készséggel oda­ adni az ő nevéért, és erre akarom szentelni életemet egészen a halálomig, ha megengedi számomra az Úr. Sokkal tartozom ugyanis Istennek, aki ilyen nagy ke­gyelmet adott nekem, hogy általam oly sok nép szüle­tik újjá az Istenben, és fel is növekedik azután benne, így majd papokat is küldhetek az újonnan megtért néphez, amelyet a föld végső határairól választott ki magának az Úr, amint megígérte hajdan a próféták ál­ tal: Hozzád mennek majd a nemzetek a fold végső hatá­ rairól, és ezt mondják: Atyáink hamis bálványisteneket készítettek, amik nem szolgáltak javukra 0er 16, 19). Másutt pedig ezt mondja: A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a fold végső hatá­ ráig (vő. íz 49, 6).
Mivel ő sohasem szegi meg a szavát, itt akarom be­ várni azt az ígéretét, amelyet az evangéliumban hirdet: Jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és leteleped­nek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé (Mt 8, 11), és mi hisszük is, hogy egybegyűlnek majd a hívők a világ minden tájáról.
VÁLASZOS ÉNEK Róm 15, 15-16; l, 9
V. Az Istentől kapott kegyelem alapján Jézus Krisz­ tus szolgájának kell lennem a pogányok között, és Isi ten evangéliumának szent szolgálatát kell ellátnom,

 
Március 17. 1355
* Hogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt kedves áldozati ajándékká legyenek.
F. Istennek szolgálok, Fia evangéliumát hirdetve szívvel-lélekkel. * Hogy a pogány.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a né­ peket! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
; Könyörgés ;
Istenünk, te gondviselő jóságoddal Szent Patrik püspököt választottad ki, hogy Írország népeinek di­ csőségedet hirdesse. Érdemeiért és közbenjárására add, hogy mi, akik boldog örömmel viseljük a keresztény nevet, szüntelenül magasztaljuk csodás tetteidet. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugat­ ról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában.
Ugyanezen a napon, március 17-én
A GYŐRI EGYHÁZMEGYÉBEN:
A GYŐRI KÖNNYEZŐ SZŰZ MÁRIA
Megemlékezésül
Walter Lynch, az írországi Clonfert püspöke a Cromwell Olivér-féle kegyetlen üldözés idején elmenekült ha­ zájából, és magával hozta a szülővárosából származó Má­ ria-képet. A hazátlan püspök a töröktől feldúlt Magyar­ országon, Püski János győri püspöknél talált otthonra, aki 1655-ben győri kanonokká nevezte ki. 1663-ban te­mették el a győri székesegyházban. A sírja fölött elhelye­zett Mária-kép 1697. március 17-én, Szent Patriknak, Ír­ ország apostolának és védőszentjének ünnepén reggel 6

 
1356 Március 17.
órától 9 óráig véres könnyeket hullatott, s még ebben az évben elkezdődött az ír katolikusok üldözésének legvére­ sebb időszaka. A győri székesegyház ez időtől fogva vált búcsújáróhellyé, és ma is buzgó tisztelet övezi a kegyké­pet, amely a Zichy Ferenc püspök által 1767-ben épített márványoltár felett az északi hajóban nyert elhelyezést.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
Endrédy Vendel zirci apátnak a Könnyező Szűzanyá­ hoz mondott imájából
(Emlékkönyv a győri jubileumi Mária-ünnepségekről, '1697-1947. 28-29)
Megmutattad szeretettől gyötrődő szívedet
Urunk, Jézus! Hálás és esedező lélekkel ünnepeljük Szűzanyánk keserves sírásának emlékezetét. Te a csodá­ idat nem látványosságnak szánod, hanem kegyelemnek választottaid számára. Amikor Édesanyád kepével cso­ dát tettél, nagy kegyelemben részesítettél bennünket. Már maga a csoda is irgalmasságod jótéteménye. Igaz ugyan, hogy boldogabbak, akik nem látnak, és mégis hisznek, de te, Urunk, jóságosán megszánod kishitűségünket, és szemmel láthatóan megmutatod, hogy fel­ tétlen ura vagy a természetnek. Édesanyád képe véres könnyeket hullat, hívő és hitetlen látja-nézi három óra hosszat, majd kendővel itatják fel a vért. Ilyenkor az­ után rád ismerünk, Urunk, a vizet borrá változtató, a kenyérszaporító, tengeren járó, vakot-sántát meggyó­ gyító, ördögöt űző, leprást tisztító, halottat támasztó és a végén a saját halálán is diadalmaskodó önmagádra. Édesanyád képén is megrendülve szemléljük a csodát, de ugyanakkor megerősíted hitünket minden tetted­ ben. Légy áldott ezért, Urunk! Mintha hallanánk tőled a szavakat: Itt van Anyám véres könnye, jöjjetek, fog­játok fel, és ne legyetek hitetlenek, hanem hívők. Térd­ re is hullunk, és Tamással mondjuk: Én Uram, én Iste­ nem! Qn 20, 28).

 
Március 17. 1357
A csodánál is nagyobb jót tettél velünk, Urunk, an­ nak módja által. Minden csoda, amelyet Szűzanyád ál­tal teszel, külön ajándék nekünk. Te magad biztatsz bennünket, hogy menjünk csak hozzá, úgy hallgatod meg legbiztosabban kéréseinket.
Hozzád fordulunk tehát, jó Anyánk. Te itt nem gyógyítottál betegeket, hanem véres könnyeket hullat­ tál. Sírtál értünk. Megmutattad szeretettói gyötrődő szívedet. Ez mindennél nagyobb vigasztalást és erőt je­ lent számunkra, mert megmutattad, hogy te jobban szeretsz bennünket, mint mi magunkat. Neked véresen fáj az Istennek rajtunk kárba veszett szeretete. Ó, síró Szűzanyánk! Taníts meg minket is sírni. Mert mi nem tudunk jól sírni. Sírunk, amikor nem érdemes, és nem sírunk, amikor kellene. Taníts meg siratni a lelkek el­ durvulását, a szívek megkeményedését, sirassuk meg mulasztásainkat, anyagiasságunkat, evilágiasságunkat, türelmetlenségünket és minden bűnünket, hogy a könnyek árjában megtisztultak és szent Fiadhoz hűsé­ gesek legyünk.
VÁLASZOS ÉNE K
V. Vérgyöngy a képeden, ó, Szűzanyánk, fölsze­ dem hű szíved kincse gyanánt. * Bűnömet én is könnyel siratom: lábad elé mind lerakom.
F. Könnyedet Jézusunk küldi nekünk, sírjon a vét­ kein bús nemzetünk! * Bűnömet.
; Könyörgés ;
Urunk, Jézus Krisztus, te úgy akartad, hogy a Boldogságos Szűz Mária mindenkor segítségünkre siető anyánk legyen. Engedd, hogy akik kegykepét tisztelet­tel köszöntjük és anyai oltalmát szüntelenül kérjük, az örökkévalóságban megváltásod gyümölcsét elnyerjük. Aki élsz.

 
1358 Március 18.
Március 18.
JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Megemlékezésül
Keresztény szülőktől született 315-ben. A jeruzsálemi püspöki széken Maximosz püspök utóda lett 348-ban. Az ariánusokkal kapcsolatos ügyekbe belebonyolódva, ne­ megyszer száműzetés volt a sorsa. Lelkipásztori buzgóságáról tanúskodnak beszédei, amelyekben az igaz tanítást, a Szentírást és a hagyományokat fejtegette a híveknek. Meghalt 386. március 18-án.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA OLVASMÁNY Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból
(Catech. 3, 1-3; PG 33, 426-430) Tiszta lélekbe fogadjátok a Szentlelket!
Örvendjen az ég, és ujjongjon a fold (Zsolt 95, 11), azok miatt, akik izsóppal való meghintésre várnak, akik szellemi izsóppal tisztulnak meg majd annak erejé­ ből, akit szenvedésekor nádszálra tűzött izsóppal itat­ tak meg. Örvendezzenek a mennyei erők is. Készülje­ nek fel azok a lelkek, akik a mennyei Vőlegénnyel akarják eljegyezni magukat. Mert ez a pusztában kiál­tanak szava: Készítsétek az Úr útját! (Mk l, 2).
Igazlelkűség fiai, fogadjatok tehát szót Jánosnak, aki buzdít titeket, hogy tegyétek egyenessé az Úr ösvé­ nyeit (vő. Mt 3, 3). Távolítsátok el az akadályokat és buktatókat, hogy nyílegyenesen haladhassatok az Örök élet felé. Őszinte hittel készítsétek elő lelketeket, mint tiszta edényt, a Szentlélek befogadására. A bűnbánó megtérésben kezdjétek mosni ruháitokat, hogy amikor a menyegzős szobába behívnak, tiszták lehessetek.
A Vőlegény ugyanis mindenkit hív, kivétel nélkül. Kegyelme bőségesen árad. Hírnökei hangos szavára

 
Március 18. 1359
mindannyian összegyülekeznek, végül azonban ő maga vizsgálja majd meg azokat, akik a keresztséget jelképe­ ző menyegzőre bemennek.
Meg ne történjék hát egy jelentkezővel sem, hogy hallania kelljen: Barátom, hogyan kerültél ide, amikor nem i vagy menyegzőre öltözve? (Mt 22, 12).
És bárcsak mindannyian ezt hallanátok: Jól van, te hűséges, derék szolga. Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be Urad örömébe (Mt 25, 21).
Eddig ugyanis még a kapun kívül álltatok. De hadd mondhassátok el mindannyian: Lakosztályába vezet be a király. Örvendezzék lelkem az Úrban. Mert felöltözte­ tett, és mint menyasszonyt, színarannyal díszített (íz 61, 10).
Ne legyen tehát akkor egyikteknek a lelkén se szeplő, se ránc, se más fogyatkozás. Nem úgy értem persze, hogy a kegyelem elnyerése előtt (hiszen meghívásotok éppen a bűn eltörlésére szól), hanem úgy, hogy amikor a kegyelmet megkapjátok, tiszta lelkiismeretetek majd szabadon működjék közre a kegyelemmel.
Nagy dolog ez, testvérek, valóban! Komoly összeszedettséggel készüljetek fel rá. Iparkodjatok buzgó lé­ lekkel ott állni Isten előtt, szemtől szemben az angya­ lok megszámlálhatatlan seregeivel. A Szentlélek készül lelketekbe bevésni jelét, ti pedig készséggel várjátok, hogy a nagy király besorozzon benneteket seregébe.
Készülődjetek tehát, tegyetek meg minden előké­születet. Szerezzetek magatoknak, nem ugyan ragyogó köntöst, hanem szent félelemmel őrzött tiszta lelkiis­meretet.
VÁLASZOS ÉNEK Mal 2, 6; Zsolt 88, 22
V. Igaz tanítás volt a szájában, ajkán nem volt sem­ mi hamisság. * Velem járt békében és egyenes lélekkel, mondja az Úr.
F. Erős támasza lesz kezem, karom teszi őt erőssé. * Velem járt.

 
1360 Március 19.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Az istenismerők ragyogni fognak, mint a fény­ lő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündö­ kölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Jeruzsálemi Szent Cirill püspök által csodálatosan vezetted Egyházadat az üdvösség titkai­ nak mélyebb megértésére. Közbenjárására add, hogy Fiadat mindjobban megismerjük, és így mind teljesebb életet nyerjünk. A mi Urunk.
Március 19.
SZENT JÓZSEF
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE
Főünnep
I. ESTI DICSÉRET HIMNUSZ
Téged, József, az ég rendéi áldjanak, téged mind a hívők ünnepi éneke, mert Isten kiszemelt: érdemedért a Szűz tiszta hitvese, társa vagy.
Látván hitveseden drága teher jelét, kínoz aggodalom s kételyek ostora, ám angyal szava int: itt a fogantató Szentlélek lehelése volt.
Véded s ápolod a megszületett Urat, megjárod vele a távol Egyiptomot; elvesztvén kutatod, s templom ölén leled, búval is meg örömmel is.
Mást csak holta emel égi karok közé, s megtett életútért varia a glória; angyal módra te már elve ölelheted Istent: ó, öröm, ó, csoda!

 
I. Esti dicséret 1361
Háromságos Urunk, ránk kegyesen tekints, József érdemeit nézd, s az egekbe hívj, hogy végül teneked zengjen örök szavunk hálás mennyei éneket! Ámen.
1. ; Ant. ; Jákob nemzette Józsefet, Máriának férjét.
Mária szülte a Krisztusnak nevezett Jézust (H. iallelu­
ja).
Zsoltárok és kantikum a Szent férfiak közös zsolozsmájából, 1742.
 • ; Ant. ; Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret
  nevű városába egy szűzhöz, aki Józsefnek volt a jegyese
  (H. i. alleluja).
 • ; Ant. ; Jézus anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még
  mielőtt egybekeltek volna, gyermeket fogant a Szentlé­
  lek erejéből (H. i. alleluja ).
RÖVID OLVASMÁNY Kol 3, 23-24
Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok!
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK Nagyböjtben:
V. Az igaz virul majd, * Mint a liliom. Az igaz.
F. És virágzik az Úr előtt mindörökké. * Mint a lili­ om. Dicsőség az Atyának. Az igaz.
Húsvéti időben:
V. Az igaz virul majd, mint a liliom. * Alleluja, al­ leluja. Az igaz.
F. És virágzik az Úr eló'tt mindörökké. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Az igaz.
Magnificat-; Ant. ; íme, a hű és okos szolga, akit Ura háza népe fölé rendelt (H. i. alleluja ).

 
1362 Március 19.
FOHÁSZOK
Istentől származik minden atyaság a mennyben és a földön. Könyörögve kérjük:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, hallgass meg minket!
Szentséges Atyánk, te Szent József előtt feltártad Krisz­ tus titkát, amely öröktől fogva rejtve volt,
� engedd, hogy egyre jobban megismerjük szent Fia­
dat, az Istenembert!
Mennyei Atyánk, te táplálod az ég madarait, és öltözte­ ted a mezők virágait,
add meg az egész emberiségnek a mindennapi és a természetfeletti kenyeret!
Világ Teremtője, te kezünkre bíztad alkotásodat,
� engedd, hogy a dolgozó emberek élvezhessék mun­
kájuk gyümölcsét!
Minden igazság Istene, te azt akarod, hogy igaz embe­ rek legyünk,
_ engedd, hogy Szent József közbenjárására minden­ ben tetszésed szerint éljünk!
A haldoklóknak és az elhunytaknak add meg jóságosán,
� hogy Fiad által Szűz Máriával és Szent Józseffel
együtt elnyerjék irgalmadat!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Mindenható Istenünk, te Szent József hűséges gondviselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait. Add, kérünk, hogy Egyházad az ő közbenjáró segítsé­ gével szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét. A mi Urunk.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
; Ant. ; Magasztaljuk Krisztus Urunkat Szent József fó'ünnepén! (H. i. alleluja ).
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános részé ben, 864.

 
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
HIMNUSZ
Szent József, téged e napon dicsérünk, boldogan zengvén életed erényét: e napon lettél méltó bevonulni ég örömébe.
Ó, nagyon boldog, nagyon is szerencsés, végső órádon teveled virrasztóit édes arcával � kezed a kezükben � Mária s Jézus.
Mert igaz voltál, szabadulva testtől édes álomban lebeg immár lelked a boldog hajlék örömébe; áldva fénykoszorúval.
Kérjük hát együtt a Király kegyelmét: álljon mellettünk, bűneink lemossa, s adja meg nekünk örök égi béke drága jutalmát.
Áldás, dicséret neked és imádás, Hármas-egy Isten, ki uralkodó vagy, s hűséges szolgád égi koronával, áldod örökké. Ámen.
1. ; Ant. ; Megjelent Józsefnek az Úr angyala, és így
szólt hozzá: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy felesé­
gül vedd Máriát; Fiút szül, akit majd Jézusnak nevezel
(H. i. alleluja ).
Zsoltárok a Szent férfiak közös zsolozsmájából, 1748.
 • ; Ant. ; József fölébredt álmából, és úgy tett, ahogy
  az Úr angyala parancsolta: magához vette feleséget,
  Máriát (H. i. alleluja ).
 • ; Ant. ; József fölment Názáretből Dávid városába,
  Betlehembe, hogy összeírják Máriával együtt (H. i. allé
  luja ).

 
1364 Március 19.
V. Az igaz virul majd, mint a liliom (H. i. alleluja ).
F. És virágzik az Úr előtt mindörökké (H. i. alleluja).
; ELSŐ OLVASMÁNY ;
A Zsidókhoz írt levélből 11, 1-16
Az ősatyák hite
Testvéreim! A hit szilárd bizalom abban, amit re­ mélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk, őseink ebből merítettek bizonyosságot. A hitből ismerjük meg, hogy a világot az Isten szava alkotta, vagyis a lát­ ható a láthatatlanból lett.
Ábel a hittől vezettetve mutatott be értékesebb ál­ dozatot, mint Káin, és kapott bizonyosságot igaz voltá­ ról, mert az Isten maga tett áldozati ajándékairól tanú­ságot. Hite által még holtában is beszél.
A hitéért ragadtatott el Hénoch, hogy ne ízlelje meg a halált: ?Nem találták többé, mert az Úr elragad­ ta." Még eltűnése előtt bizonyságot nyert, hogy kedves az Isten előtt. Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves Isten előtt; aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi.
A hitben kapott Noé felvilágosítást a még nem lát­ható eseményekről, és szent félelemmel eltelve bárkát épített családja megmentésére. Hitében ítélkezett a vi­ lág fölött, és a hitből fakadó megigazulásból lett örö­ kös.
Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Hittel telepedett le az ígéret földjén, idegen or­szágban, és sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték. Várta ugyanis azt a szi­ lárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít.
Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen, mert hűségesnek tartottá

 
Olvasmányos imaóra 1365
azt, aki az ígéretet tette. Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint az égen a csillag, vagy mint a tengerpart megszámlálha­ tatlan fövénye.
Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna; csak messziről látták és üd­ vözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön. Akik így beszélnek, megvallják, hogy hazát ke­ resnek. Ha arra a földre gondoltak volna, ahonnan ki­ jöttek, lett volna alkalmuk a visszatérésre. De egy jobb haza után vágyódtak, a mennyei után. Ezért az Isten sem szégyelli, hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát ké­ szített nekik.
VÁLASZ0S ÉNEK Róm 4, 20. 22; Jak 2, 22
V. Nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, ha­ nem erőt merített hitéből, és magasztalta az Istent. Ez szolgált megigazulására (H. i. alleluja ).
F. Hitének része volt tetteiben, és tettei teljessé tet­ ték a hitét. * Ez szolgált.
1ÁSOD1K Öl VASMANY Sienai Szent Bernardin áldozópap beszédeiből
(Sermo 2, de S. Joseph: Opera 7, 16. 27-30)
A hűséges őrző és gondozó
Az értelmes teremtményeknek adott összes sajátos kegyelem általános szabálya az, hogy amikor valakit az isteni jóság kiválaszt valami személyes kegyelemre vagy különleges életfeladatra, akkor megad neki minden ka­ rizmát, amely szükséges az így kiválasztott személy fel­ adatához, és amely magát az embert is bőven ékesíti.
Ez utolérhetetlen módon érvényesült Szent József­ ben, Urunk, Jézus Krisztus nevelőatyjában, a világ Ki­rálynőjének és az angyalok Úrnőjének igaz jegyesében, akit az örök Atya arra választott ki, hogy az ő két leg­értékesebb kincsének, tudniillik saját Fiának, valamint Máriánali, jegyesének hűséges gondozója és őre legyen;

 
1366 Marcim 19.
Szent József ezt a feladatot a lehető leghűségesebben teljesítette. Ezért szól hozzá így az Úr: Te hűséges, de­ rék szolga, menj be Urad örömébe! (Mt 25, 21).
Ha Józsefet Krisztus egész Egyházával hasonlítod össze, nemde ó' az a kiválasztott és különleges ember, aki által és akinek oltalma alatt Krisztus rendezett mó­ don és tisztességgel lépett be a világba? Ha tehát az egész szent Egyház adósa Szűz Máriának azért, mert általa kapta Krisztust, akkor Szűz Mária után bizony­ nyal Józsefnek is különös hálával és tisztelettel kell adóznia.
ő ugyanis az Ószövetség záradéka, benne nyeri el a pátriárkái és prófétai méltóság a megígért gyümölcsöt. Hiszen egyedül ő az, aki testi valóságában is gondozta azt, akit Isten a pátriárkáknak és a prófétáknak meg­ ígért.
Semmi kétségünk ne legyen afelől, hogy Krisztus azt a családiasságot, tiszteletet és őszinte megbecsülést, amelyet földi életében, mint gyermek nyújtott atyjá­ nak, nem tagadta meg a mennyben sem, hanem inkább beteljesítette és tökéletesítette.
Ezért nem hiába mondja az Úr: Menj be Urad örö­ mébe! Ezzel, bár az ember szívébe költözik az örök bol­ dogság öröme, az Úr még többet akart mondani József­ nek: Menj be az örömbe! Ezzel mintegy titokzatosan azt is kifejezte, hogy ez az öröm Józsefnek nemcsak belső világában lesz meg, hanem mindenünnen körül­ veszi, magával ragadja őt, és elmerül ebben a végtelen, kimeríthetetlen örömben.
Emlékezzél meg hát rólunk, Szent József, és járj közben értünk nevelt Fiadnál kérő' imádságoddal! Esz­ közöld ki számunkra, hogy legyen kegyes irántunk boldogságos szűz Jegyesed is, aki annak az Édesanyja, aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik vég nélküli századokon át. Ámen.

 
Reggeli dicséret 1367
VÁLASZOS ÉNEK
V. Isten mintegy a Király atyjává és egész házának urává tett engem; * Felmagasztalt, hogy üdvözíthesse a nemzeteket (H. i. alleluja ).
F. Szabadulásom és menedékem lett az Úr. * Felma­ gasztalt.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 867.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Égnek ékesség, minekünk reménység s biztonság, József, s a világnak oszlop, kérünk, hallgass ránk, amikor dicsérünk boldog örömmel.
Mint Dávid sarját, Urad és Teremtőd egy Szűzhöz rendelt jegyesül, s hogy üdvünk szolgáld, téged tett nevelőatyának szent Fia mellé.
Istálló almán te az Üdvözítőt, azt, kinek jöttét a próféták zengték, nézed, s elsőként az Anyával együtt hittel imádod.
A királyoknak Ura és Királya, aki csak bólint, s remeg a pokolhad, mégis rád hallgat, s teutánad indul szófogadóan.
Szentháromságnak örökös dicséret, ily méltósággal hogy téged kitüntet! Adjon éretted minekünk is boldog égi jutalmat! Ámen.
1. ; Ant. ; A pásztorok gyorsan útra keltek, és megtalál­ ták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Gyermeket (H. i. alleluja).
Zsoltárok és kantikum az. I. hét vasárnapjáról, 897.

 
1368 Marcim 19.
 • ; Ant. ; József és Mária, Jézus anyja csodálkozott
  azon, amit a Gyermekről hallott; majd Simeon megál­
  dotta őket (H. i
  . alleluja ).
 • ; Ant. ; József fölkelt, és még akkor éjszaka fogta a
  Gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott
  maradt Heródes haláláig (H. i. alleluja ).
RÖVID OLVASMÁNY 2 Sám 7, 28-29
Ó, Uram, Istenem, te Isten vagy, és a te szavad igazság. Magad tetted szolgádnak ezeket az ígéreteket. Azért legyen tetszésedre, és áldd meg szolgád házát, hogy örökre fennmaradjon előtted! Mert te szóltál, Uram, Istenem, és áldásodra szolgád háza örökké ál­ dott lesz.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK Nagyböjtben:
V. Házának urává tette őt * Az Úr. Házának.
F. És egész vagyonának intézőjévé. * Az Úr. Dicső­ség az Atyának. Házának.
Húsvéti időben:
V. Házának urává tette őt az Úr, * Alleluja, allelu­ ja. Házának.
F. És egész vagyonának intézőjévé. * Alleluja, alle­ luja. Dicsőség az Atyának. Házának.
Benedictus-; Ant. ; József Názáret városában telepedett le. így teljesedett a próféták jövendölése Krisztusról: Názáretinek fogják hívni (H. i. alleluja ).
FOHÁSZOK
Istenünket, aki igazzá teszi az embert, könyörögve kér­jük: Urunk, add, hogy igazságodból éljünk!
Urunk, Istenünk, te hívtad meg az ősatyákat, hogy
hitben és a szív tisztaságában járjanak előtted: add, hogy nyomdokaikat követve evangéliumod szerint tökéletesek legyünk!

 
Napközi imaóra 1369
Kiválasztottad Józsefet, az igaz férfiút, hogy gondos­ kodjék Fiadról gyermekés ifjúkorában;
engedd, hogy testvéreinkben Krisztus titokzatos
Testét szolgaijuk!
Az emberekre bíztad a földet, hogy benépesítsék és uralmuk alá hajtsák:
taníts, hogy mindenkor odaadással dolgozzunk e vi­
lágban a te dicsőségedre!
Mindenek Atyja, emlékezzél meg kezed műveiről, � és add meg mindenkinek becsületes munkája fejé­ ben az emberhez méltó életkörülményeket!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Mindenható Istenünk, te Szent József hűséges gondviselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait. Add, kérünk, hogy Egyházad az ó' közbenjáró segítsé­ gével szüntelenül folytassa, és teljesítse az üdvösség szent művét. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA Kiegészítő zsoltárok, 1297. Délelőtt
; Ant. ; Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsá­ lembe a Húsvét ünnepére (H. i. alleluja ).
RÖVID OLVASMÁNY Péld 2, 7-8
Az Úr készen tartja üdvét az igazaknak; akik tisz­ tán élnek, védőpajzs azoknak. Védelmezi az igazság ös­ vényét, s akik hűek hozzá, azoknak szemmel tartja út­ ját.
V. Házának urává tette őt az Úr (H. i. alleluja ),
F. És egész vagyonának intézőjévé (H. i. alleluja ).

 
1370 Március 19.
Délben
; Ant. ; Amikor hazafelé indultak, a gyermek Jézus Jeru­ zsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna.
RÖVID OLVASMÁNY Bölcs10, 10
A Bölcsesség egyenes utakon vezette a menekülő igazat, megmutatta neki Isten országát, és szent dol­ gokkal ismertette meg. Segítségére volt zsarnokai kap­ zsiságával szemben, és gazdaggá tette.
V. Házát jólét és gazdagság tölti be (H. i. alleluja ),
F. És örökre megmarad igazsága (H. i. alleluja ).
Délután
; Ant. ; Amikor nem találták Jézust, szülei visszafor­dultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
RÖVID OLVASMÁNY Sir 2, 18-19
Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az ő útjain járnak, akik őt szeretik. Akik félik az Urat, keresik a kedvét, és akik szeretik, törvényében élnek.
V. Oltalmad alatt nagy az ő dicsősége (H. i. alleluja ). F. Méltóságot és díszt árasztasz reá (H. i. alleluja ).
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
II. ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Téged, József, 1360.
1. ; Ant. ; Szülei a templomban akadtak rá Jézusra, ott
ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket (H. i.
alleluja ).
Zsoltárok és kantikum a Szent férfiak közös zsolozs-má jából, 1765.
2. ant Anyja így szólt Jézushoz: Gyermekem, miért
tetted ezt velünk? Lásd, apád és én szomorúan keres
tünk.

 
II. Esti dicséret 1371
3. ; Ant. ; Jézus velük ment, visszatért Názáretbe, és engedelmeskedett nekik (H. i. alleluja ).
RÖVID OLVASMÁNY Kol 3, 23-24
Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok!
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK Nagyböjtben:
V. Az igaz virul majd, * Mint a liliom. Az igaz.
F. És virágzik az Úr előtt mindörökké. * Mint a lili­ om. Dicsőség az Atyának. Az igaz.
Húsvéti időben:
V. Az igaz virul majd, mint a liliom, * Alleluja, al-leluja. Az igaz.
F. És virágzik az Úr előtt mindörökké. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Az igaz.
Magnificat-; Ant. ; Föllépésekor Jézus mintegy har­ mincéves volt. Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia (H. i. alleluja ).
FOHÁSZOK
Istentől származik minden atyaság a mennyben és a földön. Könyörögve kérjük:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, hallgass meg minket!
Szentséges Atyánk, te Szent József előtt feltártad Krisz­ tus titkát, amely öröktől fogva rejtve volt,
engedd, hogy egyre jobban megismerjük szent Fia­
dat, az Istenembert!
Mennyei Atyánk, te táplálod az ég madarait, és öltözte­ ted a mezők virágait,
add meg az egész emberiségnek a mindennapi és a
természetfeletti kenyeret!
Világ Teremtője, te kezünkre bíztad alkotásodat,


 
1372 Március 23.
engedd, hogy a dolgozó emberek élvezhessék mun­ kájuk gyümölcsét!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, hallgass meg minket!
Minden igazság Istene, te azt akarod, hogy igaz embe­ rek legyünk,
engedd, hogy Szent József közbenjárására minden­ ben tetszésed szerint éljünk!
A haldoklóknak és az elhunytaknak add meg jóságo­ sán,
hogy Fiad által Szűz Máriával és Szent Józseffel együtt elnyerjék irgalmadat!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Mindenható Istenünk, te szent József hűséges gond­ viselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait. Add, kérünk, hogy Egyházad az ó' közbenjáró segítségével szüntelenül folytassa, és teljesítse az üdvösség szent művét. A mi Urunk.
Március 23.
MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ PÜSPÖK
Megemlékezésül
Spanyolországban született 1538 körül. Jogot tanult Salamancában. Lima püspökévé nevezték ki, és 1580-ban Amerikába ment. Apostoli hévtől égve gyakran tartott zsinatokat, amelyek az egész vidék vallási életét előbbre vitték. Az Egyház jogait védte, a rábízott nyájat gondoz­ ta, s gyakran látogatta. A bennszülöttekre is nagy gondot fordított. Meghalt 1606. március 23-án.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
OLVASMÁNY
A II. vatikáni zsinat Christus Dominus kezdetű, a püs­ pököknek az Egyházban betöltött pásztori tisztségéről szóló határozata

 
Március 23. 1373
(Nn. 12-13. 16)
Legyenek minden jóra alkalmas eszközzé
Tanítói hivatásuk gyakorlásában Krisztus evangéli­ umát hirdessék az embereknek: ez a püspökök legfőbb kötelességei közül is kiválik; a Lélek erejében hívják őket a hitre, vagy erősítsék meg őket az élő hitben. Tárják eléjük Krisztus teljes misztériumát, vagyis azo­kat az igazságokat, amelyeket nem ismerni annyi, mint Krisztust nem ismerni; mutassák meg azt az utat is, amelyet az isteni kinyilatkoztatás világít meg, s amely Isten megdicsőítésére és � éppen ezáltal � az örök bol­ dogság elérésére vezet.
Ezenfelül magyarázzák meg, hogy a teremtő Isten szándéka szerint maguk a földi dolgok és az emberi alko­ tások is az emberek üdvösségére irányulnak, és így na­gyon hozzájárulhatnak Krisztus testének a felépítéséhez.
Ezért azt is hirdessék, hogy az Egyház tanítása sze­rint hogyan kell megbecsülni az emberi személyt a ma­ga szabadságában és testi életében is; a családot és an­ nak egységét és szilárdságát, a gyermek vállalását és fel­ nevelesét; a világi közösséget törvényeivel és különféle hivatásaival együtt; a munkát és a szabad időt, a művé­szeteket és a technikai találmányokat; a szegénységet és a bővelkedést; végül pedig, fejtsék ki azokat az elveket, amelyek alapján megoldhatók az anyagi javak birtoklá­sának, gyarapításának és helyes szétosztásának, a béké­ nek és a háborúnak, az összes nép testvéri együtt­ élésének igen súlyos kérdései.
A keresztény tanítást korszerűen adják elő, vagyis le­gyen meg szavukban a válasz azokra a nehézségekre és kérdésekre, amelyek leginkább foglalkoztatják és nyugta­lanítják az embereket; védjék is meg ezt a tanítást, a híve­ket is oktatva annak igazolására és terjesztésére. Tanítói munkájuk maga legyen a bizonyság, hogy az Egyház édesanyaként gondoskodik minden emberről, hívőkről és nem hívőkről. Különös gondjuk legyen a szegényekre és az alacsony sorsú emberekre: azért küldte ŐKet az Úr, hogy hozzájuk vigyék az örömhírt.

 
1374 Március 23.
A püspökök atyai és pásztori feladatuk betöltésében öveik között olyanok legyenek, mint a szolgák; jó pász­ torok, akik ismerik juhaikat, de akiket a juhok is is­ mernek; igaz atyák, akik azzal tűnnek ki, hogy min­denkit szeretnek, és mindenkiről gondoskodnak, és akiknek magától Istentől nyert tekintélye előtt mind­ nyájan szívesen meghajolnak. Nyájuk egész családi kö­ zösségét fogják úgy össze, és neveljék oly módon, hogy valamennyien � kötelezettségeiket szemmel tartva � a szeretet egységében éljenek és munkálkodjanak.
A püspökök csak akkor valósíthatják meg mindeze­ ket, ha minden jóra alkalmas eszközzé válva, és min­ dent eltűrve a választottakén (2 Tim 2, 21. 10) egész életformájuk alkalmazkodik az idők követelményeihez.
VÁLASZOS ÉNE.K l Pét 5, 2. 3-4; ApCsel 20, 28
V. Legeltessétek az Isten rátok bízott nyáját; * Ha majd megjelenik a legfőbb Pásztor, elnyeritek a dicső­ ség hervadhatatlan koszorúját.
F. Vigyázzatok az egész nyájra. Azért rendelt ben­ neteket a Szentlélek az élére elöljáróul, hogy igazgassá­ tok az Isten Egyházát. * Ha majd.
REGGELI DICSÉRET
; Ant. ; Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Szent Turibiusz püspök apostoli gon­ doskodásával és igazságért égő buzgóságával gyarapítottad Egyházadat. Add, hogy keresztény néped a hit­ ben és az életszentségben folytonosan előbbre jusson. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
; Ant. ; íme, a hű és okos szolga, akit háza népe fölé rendelt Ura, hogy kinek-kinek kiadja kellő időben a ré­ szét az élelemből.

 
1375 Március 25.
URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY)
Főünnep I. ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
A földkerekség tudja meg: eljött az élet, égi kegy, széttörve ártó ősigát, meghozza váltság hajnalát.
Amit próféta énekelt, a tiszta Szűzben, ím, betelt: amint hirdette angyalajk, a Szentlélektől megfog; Ant. ;
Hittel hajol meg Mária, méhébe száll az Úr Szava, kit fel nem foghat földi ész, egy földi szív hordozni kész.
Mit régi Ádám szennyezett, azt most új Ádám mossa meg, a büszke ős mit eldobott, alázat szerzi vissza most.
Krisztus, szavunk dicsérve áld téged, nagy Isten egy Fiát, kit Szűz méhébe hoz ma le a Szentléleknek ereje. Ámen.
ZSOLTÁROZÁS
1. ; Ant. ; Vessző kél majd Izáj torzsokéból, és hajtás sarjad gyökeréből; az Úr Lelke nyugszik rajta (H. i. alleluja ).

 
1376 Március 25.
112. zsoltár
Dicsérjétek, Isten szolgái, *
dicsérjétek az Úr nevét. Áldott legyen az Úr neve *
mostantól fogva mindörökké.
Dicsértessék az Úr neve *
napkelettől napnyugatig!
Fölséges az Isten minden nép fölött, *
dicsősége magasabb az egeknél.
Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? ?
A magasságokban áll a trónja, *
onnan tekint alá égre és földre.
Az elhagyatottat a porból magához vonja, *
fölemeli a szegényt a sárból, hogy odaültesse a gazdagok közé, *
népének gazdagjai közé.
S aki gyermek nélkül élt házában, *
azt gyermekek boldog anyjává teszi.
; Ant. ; Vessző kél majd Izáj törzsökéből, és hajtás sar­ jad gyökeréből; az Úr Lelke nyugszik rajta (H. i.allelu
ja ).
2. ; Ant. ; Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog mindörökké (H. i.alleluja ).
147. zsoltár
Dicsérd, Jeruzsálem, az Urat, * Istenedet magasztald, Sión!
Mert erőssé tette kapuid zárát, *
és fiaidat megáldja benned. Határaidon ő ad békét, *
és jóllakat kövér búzával. Elküldi szavát a földre, *
gyorsan fut az ő igéje.
Gyapjúként teríti szét a havat, *
és mint a hamut, úgy szórja a zúzmarát.

 
I. Esti dicséret 1377
Jegét hullatja, mint a morzsát; *
ki bírná elviselni annak hidegét?
De kibocsátja igéjét, és szétolvasztja mindezt, *
lehelete ráfúj, és a vizek árja zúg.
Igéjét Jákobnak hirdeti, *
törvényét és végzéseit Izrael népének. Egyetlen néppel sem bánt így, *
végzéseit nem fedte fel senki másnak!
; Ant. ; Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trón­ ját, és uralkodni fog mindörökké (H. i. alleluja ).
3. ; Ant. ; Isten Igéje, aki öröktől fogva születik az Atyától, kiüresítette önmagát, és ma emberré lett ér­ tünk (H. i. alleluja ).
Kantikum Fil 2,6-11
Jézus Krisztus, isteni mivoltában, ?
Istennel való egyenlőségét
nem tartotta olyan dolognak, *
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, ?
az emberekhez lett hasonló, *
külsejében olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát, ?
engedelmes lett a halálig, *
mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, ?
és olyan nevet adott neki, *
amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd *
a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, *
hogy Jézus Krisztus az Úr.
; Ant. ; Isten Igéje, aki öröktől fogva születik az Atyá­ tól, kiüresítette önmagát, és ma emberré lett értünk (H. i. alleluja ).


 
1378 Március 25.
RÖVID OLVASMÁNY l Jn l, 1-2
Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a ke­ zünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK Nagyböjtben:
V. Hajtás sarjadt Izáj gyökeréből, * Feltűnt a csillag Jákob törzséből. Hajtás.
F. A Szűz megszülte az Üdvözítőt. * Feltűnt a csil­ lag Jákob törzséből. Dicsőség az Atyának. Hajtás.
Húsvéti időben:
V. Hajtás sarjadt Izáj gyökeréből, feltűnt a csillag Jákob törzséből, * Alleluja, alleluja.
F. A Szűz megszülte az Üdvözítőt. * Alleluja, alle­ luja. Dicsőség az Atyának. Hajtás.
Magnificat-; Ant. ; A Szentlélek száll rád, Mária, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával (H. i. alleluja ).
FOHÁSZOK
Az örök Atya a mai napon angyal által adta hírül Máriá­ nak a mi üdvösségünket. Kérjük bizakodó lélekkel:
Urunk, ontsd lelkűnkbe szent kegyelmedet! Te Szűz Máriát kiválasztottad, hogy Fiad Édesanyja le­ gyen,
könyörülj mindazokon, akik megváltásukra vár­
nak!
Gábor angyal szavával Szűz Máriának békét és örömet hirdettél,
áraszd az egész világra az üdvösség örömét és az
igaz békét!
A te műved volt, hogy szolgálóleányod beleegyezés^ után a Szentlélek közreműködésével Igéd emberi testet öltött.

 
Olvasmányos imaóra 1379
készítsd elő szívünket, hogy úgy fogadjuk Krisz­
tust, mint a Boldogságos Szűz Mária!
Te rátekintesz az alázatosakra, és elhalmozod javaiddal az éhezőket,
emeld fel az elnyomottakat, állj a nélkülözők mellé,
és segítsd a haldoklókat!
Istenünk, neked semmi sem lehetetlen, és egyedül te művelsz csodákat,
támassz fel minket is elhunyt testvéreinkkel az utol­
só napon!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehes­ sünk. Aki veled él.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Anr. Az Ige testté lett, jöjjetek, imádjuk! (H. i. alleluja ).
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános rész­ben, 864.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA HIMNUSZ
Halandók dőre fajzata bálványimádás rabja lett, Istennek vélve holt követ, fabábot s öntött szobrokat.
így lett az ember végül is ördög zsákmánya teljesen, és Isten adta élete füstölgő mélybe hullt alá.

 
1380 Március 25.
Fajtánkat, mely így elbukott, pusztulni Krisztus nem tűri; Atyjának műve, remeke ne vesszen kárba, fénytelen,
halandó testbe öltözik, szentelve testi életünk, halál bilincsét széttöri, s Atyjának minket visszaad.
Fogantatásod napja ez; közénk küldött az Alkotó, és föld sarával elkevert, hogy emberként megtestesülj.
A szűzi méh mily örömet, milyen nagy áldást rejteget, belőle új kor születik, arányló fénnyel koszorús.
Dicsőség néked, Jézusunk, világra kit szült tiszta Szűz, Atyád áldjuk s a Lelket is idők végéig szüntelen. Ámen.
ZSOLTÁROZÁS
1. ; Ant. ; Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, hogy a foga­ dott fiúságot elnyerjük (H. i. alleluja ).
2. zsoltár
Miért zúgnak a nemzetek, *
miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, ?
összeesküsznek nagyjai *
az Úr ellen és Fölkentje ellen: ?Bilincsüket törjük le magunkról, *
igájukat rázzuk le nyakunkról!"
A Mennybenlakó csak mosolyog rajtuk, *
az Úr kineveti őket.

 
Olvasmányos imaóra 1381
De haragjában egyszer majd rájuk rivall, *
dörgő szava rémületbe ejti őket: ?Királyommá magam tettem őt *
szent hegyemen, a Sión hegyén!"
Az Úr végzését hirdetem: ?
ő szóit hozzám: ?Fiam vagy nekem, *
ma adtam neked életet. Csak kérd,
és örökségül neked adom a népeket, *
tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, *
és mint a cserépedényt, összetörheted."
Nos, királyok, bölcsek legyetek, *
ti, föld bírái, értsetek belőle: Szolgáljatok az Úrnak félelemmel,*
remegő szívetek ujjongjon előtte! Csókoljátok lábát rettegéssel, ?
hogy haragjától el ne vesszetek, *
ha egyszer haragja lángra lobban.
Üdv és boldogság azoknak, *
akik oltalmában bízva élnek!
; Ant. ; Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, hogy a foga­ dott fiúságot elnyerjük (H. i.alleluja ).
2. ; Ant. ; így nyilatkozik, amikor a világba lép: Embe­ri testet alkottál nekem. Nézd, megyek, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat (H. i.alleluja ).
18 A. zsoltár
Isten dicsőségét hirdetik az egek, *
kezének művéről vall a mennybolt. A nappalok ezt zengik egymásnak, *
erre oktatja éj az éjszakát.
Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát.

 
1382 Március 25.
Minden földre elhat szózatuk, *
a földkerekség végéig eljut igéjük.
Az égen vert Isten sátort a napnak, ?
és az, mint nászházból kilépő vőlegény, *
mint ujjongó dalia fut neki útjának.
Az ég egyik pereméről indul, ?
és másik széléig ér a pályája: * tüze elől rejtőzni nem lehet.
; Ant. ; így nyilatkozik, amikor a világba lép: Emberi testet alkottál nekem. Nézd, megyek, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat (H. i. alleluja ).
3. ; Ant. ; Az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa él­ jünk (H. i. alleluja ).
44. zsoltár
Szívemből ünnepi ének árad, ?
dalomat a királynak zengem, *
nyelvem gyors, mint a gyorsíró vesszeje.
Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, ? kedvesség ömlik el ajkadon, *
mert Istened örökre megáldott téged.
Kösd fel derekadra kardodat, te bátor harcos, *
és fényes díszruhádban arass diadalt! Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, *
és íjadon a húrt feszítse erős jobbod! Nyílvessződ halálos éles, ?
népeket taszít lábad elé, *
és a király ellenségeinek szívébe talál.
Trónod, Isten, áll örökkön-örökké, *
kormánypálcád az igazság jogara.
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ?
ezért kent föl Isten, a te Istened, *
az öröm olajával társaid közül.

 
Olvasmányos imaóra 1383
Ruhád fahéjtól, áloétól és mirhától illatos, *
elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül.
Kedveseid között királylányok is lesznek, *
királynő áll a jobbodon Ofir aranyával ékesítve.
Hallgass rám, leányom, és figyelj, ?
hajlítsd füledet szavamra, *
felejtsd el népedet és atyád házát! Elbűvölte a királyt szépséged, *
urad ő, jöjj, és hódolj előtte.
Tirusz leánya ajándékokkal siet hozzád, *
a nép gazdagjai arcod fényét keresik.
Belül a királylány csupa szépség, *
arannyal van átszőve ruhája.
Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, *
szüzek követik, és barátnői kísérik útján. Hangos örömujjongás között vonulnak, *
bevonulnak a királyi palotába.
Atyáid helyett fiaid lesznek, *
az egész földön fejedelmekké teszed őket. Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, *
nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is *
századokon át, örökkön-örökké!
Ám. Az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk (H. i. alleluja ).
V. Az Ige testté lett (H. i. alleluja ).
F. És közöttünk élt (H. i. alleluja ).
; ELSŐ OLVASMÁNY ;
A Krónikák első könyvéből 17, 1-15
Jövendölés Dávid fiáról
Amikor Dávid már a házában lakott, így szólt Nátán prófétához: ?Nézd, én már cédrusházban lakom,

 
Március 25.
az Úr szövetségének ládája pedig sátor alatt van." Nátán így felelt Dávidnak: ?Valósítsd meg mind, amit el­terveztél, hiszen az Isten veled van."
De Isten szava még azon az éjjelen felszólította Nátánt: ?Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt üzeni az Úr: Nem te fogsz nekem házat építeni la­ kásul. Nem laktam házban attól az időtói kezdve, ami­ kor kihoztam Izraelt, mind a mai napig, hanem sátor­ ból sátorba, hajlékból hajlékba vonultam. Az egész idő alatt, amikor egész Izraellel vándoroltam, mondtam-e egynek is Izrael bírái közül, akiket mint pásztorokat népem élére állítottam: Miért nem építetek nekem céd­rusházat?
Ezt közöld tehát szolgámmal, Dáviddal: Ezt mond­ja a Seregek Ura: Én hoztalak el a legelőről, a juhok mögül, hogy népem fejedelme légy. Veled voltam min­ den vállalkozásodban, és megsemmisítettem előtted minden ellenségedet. Olyan hírnevet adok neked, amely fölér a legnagyobbakéval a földön. Lakóhelyet adok népemnek, Izraelnek, letelepítem, hogy azon a helyen lakjék, s ne hányódjék tovább, s a gonoszok ne pusztítsák, mint azelőtt, abban az időben, amikor bírá­ kat rendeltem népem, Izrael fölé. Leigázom minden el­ lenségedet, téged pedig naggyá teszlek.
Az Úr házat épít neked, s ha majd betöltőd napjai­ dat, és atyáidhoz térsz, megőrzőm utánad ivadékodat: egyik fiad lesz az, s én megerősítem királyságát. Ő épít majd nekem házat, s én örökre megszilárdítom trónját. Atyja leszek, ő pedig fiam lesz, s nem vonom meg tőle kegyelmemet, mint ahogy megvontam elődödtől. Meg­ tartom mindörökre házamban, országomban, és trónja szilárd lesz örökre."
Nátán közölte Dáviddal ezeket a szavakat, az egész kinyilatkoztatást.
VÁI.ASZOS ÉNEK Vö. Lk l, 26-32
V. Isten elküldte Gábor angyalt Szűz Máriához, Jó­ zsef jegyeséhez; a Szűz megrettent a fénytől. Ne félj,

 
Olvasmányos imaóra 1385
Mária! Kegyelmet találtál Istennél: * Gyermeket fo­ gansz, fiút szülsz, és a Magasságbeli Fiának fogják hív­ ni (H. j. alleluja ).
F. Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. * Gyermeket fogansz.
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Nagy Szent Leó pápa leveleiből
(Epist. 28 ad Flavianum, 3-4: PL 54, 763-767)
Kiengesztelődésünk szent titka
Magára vette az alantasságot a Fölséges, gyöngeséget az Erő, halandóságot a Halhatatlan. A sérthetetlen isteni természet azért egyesült a szenvedésre képes em­ beri természettel, hogy lerója bűnös állapotunk adóssá­ gát, és hogy ami a mi gyógyításunknak is megfelelő' volt, ugyanaz az egy legyen Isten és az ember között a közvetítő', az ember Krisztus Jézus, aki meghalhat em­ bersége szerint, de nem halhat meg, mint Isten.
Valóságos Isten született tehát a valóságos ember teljes és tökéletes természetében; teljesen egész tehát ab­ban, ami sajátosan az övé, és teljesen egész abban, ami sajátosan a mi természetünk. Azt mondjuk a mi termé­ szetünknek, amit a Teremtő' kezdetben létrehozott bennünk, és amelyet megváltásunkért magára vett.
Üdvözítőnkben ugyanis még csak nyoma sem volt meg annak a hiánynak, amelyet a kísértő okozott, és a rászedett ember elkövetett. Hiszen nem kellett bűne­ inkben is osztoznia azért, mert emberi gyengeségeink­ kel közösséget vállalt.
Szolgai alakot öltött, de nem tapadt rá a bűn szennye; fölemelte az emberséget, nem alázta le az is­ tenséget. Az irgalom lehajlása volt ugyanis, és nem a hatalom megfogyatkozása az az önkiüresítés, amely ál­ tal a Láthatatlan látható alakban mutatkozott be előt­ tünk, s amely által a mindenség Teremtője és Ura egy akart lenni a halandó emberek közül, így tehát az, aki

 
1386 Marcim 25.
Isten formájában megmaradva teremtette az embert, ugyanaz lett ember a szolga alakjában.
Belép tehát e világ alsóbb régióiba az Isten Fia, mennyei trónusáról jön le, de azért nem hagyja ott az Atyjával való közös dicsőségét, hanem új rend szerint, új születéssel jön a világra.
Új rend szerint, mert az, aki láthatatlan abban, ami sajátosan az övé, láthatóvá lett azáltal, ami sajátosan a miénk; a Felfoghatatlan azt akarta, hogy felfogjuk őt; aki megmaradt idők előttinek, az most az időben létez­ ni kezd; a világmindenség Ura szolgai formát öltött, elfátyolozva végtelen fölségét; Isten, akihez nem férhet szenvedés, nem vonakodott szenvedőképes emberré lenni, és a Halhatatlan nem vonakodott alávetni magát a halál törvényének.
Az ugyanis, áld valóságos Isten, ugyanúgy valósá­ gos ember is; és nincs ebben az egyesülésben semmi megtévesztés, hiszen együtt van meg benne mind az ember alázatossága, mind pedig az istenség magasztossága.
így tehát az Isten nem változik benne, ha ő könyörületre indul, és ugyanígy az ember sem enyészik el, ha felmagasztalódik. Egymással közösségben maradva e két természet azt teszi, ami a sajátja: az Ige azt teszi, ami az Igére tartozik, és az emberi természet is azt te­ szi, ami neki felel meg.
A két természet közül az egyik csodákkal tündöklik, a másik bántalmakat szenved. És miként az Ige nem hagyja el az Atyáéval egyenlő dicsőségét, ugyan­ úgy embersége sem veti le magáról a mi fajtánk termé­ szetét.
Gyakran kell hangoztatni, hogy egy és ugyanaz, aki valóban az Istennek Fia és valóban az embernek fia. Is­ ten azért, mert kezdetben volt az Ige, az Ige Istenné) roll, és hten volt az Ige; ember pedig azért, mert az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn l, 1. 14).

 
Reggeli dicséret 1387
VÁLASZOS É NEK
V. Fogadd az igét, Szűz Mária, amelyet angyala ál­tal hirdetett neked az Úr: Gyermeket fogansz, és világ­ ra szülöd az Istenembert, * Hogy áldottnak mondja­ nak az asszonyok között (H. i. alleluja ).
F. Bár fiút szülsz, szüzességed nem szenved sérel­ met; szíved alatt gyermeket hordozol, de mindenkor szűz Anya maradsz. * Hogy áldottnak.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 867.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET HIMNUSZ
Eljött üdvünknek hajnala, a Szűzhöz Isten angyala; betelnek ősi jóslatok, a föld örömtől felragyog.
Az Isten égi egy Fia, örökkön át szült magzata, időknek adja át magát, s a földön választ szent anyát.
Halandó testbe öltözik értünk áldozni tagjait; bűnünk ártalmát törleni, ártatlan vérét ontja ki.
Ó, megfogamzott Ősige, kit hordott áldott Szűz öle, áraszd belénk világodat, hogy lássuk égi arcodat!
Ó, Mária, szerény szavad, hogy Isten szolgálója vagy, királynévá a mennybe vitt, most pártfogoljad híveid!
Kit földre szült a Szűz szülő, Jézus, neved legyen dicső,

 
1388 Március 25.
Atyád áldjuk, s a Lelket is, idők végéig szüntelen. Ámen.
1. ; Ant. ; Isten elküldte Gábor angyalt Szűz Máriához,
aki Józsefnek volt a jegyese (H. i. alleluja ).
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 897.
 • ; Ant. ; Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott
  a te ménednek gyümölcse (H. i. alleluja ).
 • ; Ant. ; Isten szavára ménében fogant a Szűz, de to­
  vábbra is Szűz maradt, és szüzén szülte világra az Üd­
  vözítőt (H. i. alleluja ).
RÖVID OLVASMÁNY Fil 2, 6-7
Jézus Krisztus, isteni mivoltában, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember.
RÖVID VÁI.ASZOS ÉNEK Nagyböjtben:
V. Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, * Az Úr van teveled. Üdvöz légy.
F. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te ménednek gyümölcse! * Az Űr van teveled. Dicsőség az Atyának. Üdvöz légy.
Húsvéti időben:
V. Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. * Alleluja, alleluja. Üdvöz légy.
F. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te ménednek gyümölcse! * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Üdvöz légy.
Benedictus-; Ant. ; A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy elküldte tulajdon Fiát a bűnös testhez hasonló alakban (H. i. alleluja ).

 
Napközi imaóra 1389
FOHÁSZOK
Mindnyájan, akik Urunk születésének hírüladása nap­ ján üdvösségünk kezdetét ünnepeljük, ujjongó szív­ vel kérjük: Járjon közben értünk Isten Szent Anyja!
Ahogyan Szűz Mária fogadta az örömhírt hozó án­ gyét,
add, Urunk, hogy mi is hálatelt szívvel fogadjuk
Üdvözítőnket!
Ahogyan tekintetre méltattad alázatos szolgálóleányo­dat,
irgalmas Atyánk, ugyanúgy emlékezzél meg rólunk
és minden emberről, és irgalmazz nekünk!
Ahogyan az új Éva engedelmeskedett isteni igédnek,
ugyanúgy legyen meg a te akaratod a mi életünk­
ben is!
A Boldogságos Szűz Mária gyámolítsa a bajbajutotta­ kat, segítse a bátortalanokat, és vigasztalja a szomo­ rúakat,
könyörögjön a népért, járjon közben a papságért, és
legyen szószólója a hívő női nemnek!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehes­ sünk. Aki veled él.
NAPKÖZI IMAÓRA Kiegészítő' zsoltárok, 1297. Délelőtt
; Ant. ; Izáj torzsokéból származik Szűz Mária, akinek nászházába leszállott a Magasságbeli Lelke (H allelu
ja ).

 
1390 Március 25.
RÖVID OLVASMÁNY Ef l, 9b-10
Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljes­ sége, Krisztusban mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
V. Az Úr angyala köszöntötte a Boldogságos Szűz Máriát (H. i. alleluja ).
F. És ő méhében Gyermeket fogant a Szentlélek erejéből (H. i. alleluja ).
Délben
Ám. íme, a Szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el (H. i. alleluja ).
RÖVID OLVASMÁNY l Jn 4, 10
A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket, és elküld­te a Fiát bűneinkért engesztelésül.
V. íme, az Úr szolgálóleánya vagyok (H. i. alleluja ).
F. Legyen nekem a te igéd szerint! (H. i. alleluja ).
Délután
; Ant. ; Hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig, ő maga a béke lesz (H. i. alleluja ).
RÖVID OLVASMÁNY l Tim 2, 5
Egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember kö­zött: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért.
V. Az Ige testté lett (H. i. alleluja ).
F. És közöttünk élt (H. i. alleluja ).
II. ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ Tengernek csillaga, Szűz Mária közös zso
lozsmájából, 1590. ,

 
II. Esti dicséret 1391
ZSOLT ÁROZAS
1. ; Ant. ; Az Úr angyala köszöntötte a Boldogságos
Szűz Máriát, és ő méhében Gyermeket fogant a Szent­
lélek erejéből (H. i. alleluja ).
109. zsoltár, 1-5. 7
így szólt az Úr az én Uramhoz: ?
?Jobbom felől foglalj helyet, *
míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá."
Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: *
?Ellenségeid közt uralkodjál! Születésed napjától tiéd a királyság ?
szentséges fényességben; *
a hajnalcsillag előtt szültelek téged."
Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza: * ?Pap vagy te mindörökké
Melkizedek rendje szerint."
Az Úr áll a te jobbod felől, *
és eltiporja a királyokat haragja napján. Patakból oltja útközben szomját, *
és újra fölemeli a fejét.
Ám. Az Úr angyala köszöntötte a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhében Gyermeket fogant a Szent­ lélek erejéből (H. i. alleluja ).
2. ; Ant. ; Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél.
Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és a Magasságbeli Fiá­
nak fogják hívni (H. i. alleluja ).
129. zsoltár
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, *
Istenem, figyelj a szómra! Fordulj felém, és hallgass figyelmesen *
; Könyörgés ;em hangos szavára!
Ha bűneinket, Uram, felrovod, *
Uram, ki az, aki előtted megállhat?

 
1392 Március 25.
De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged.
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, * és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, *
jobban, mint éji őr a hajnalt. Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt, *
várja Izrael az Urat, mert az Úrnál van az irgalom, *
és bőséges a megváltás nála. Választott népét ő váltja meg *
minden bűnétől.
; Ant. ; Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és a Magasságbeli Fiá­ nak fogják hívni (H. i. alleluja ).
3. ; Ant. ; íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen ne­ kem a te igéd szerint! (H. i. alleluja ).
Kantikum Kol l, 12-20
Adjunk hálát az Atyaistennek, ?
aki minket arra méltatott, *
hogy részünk legyen a szentek fényességében. A sötétség hatalmából kiragadott minket, *
és helyet adott szeretett Fia országában. Benne nyertük el vére által a megváltást, *
bűneink bocsánatát.
Ő a láthatatlan Isten képmása,
az egész teremtés elsőszülöttje, mert benne teremtetett minden ?
a mennyben és a földön, *
minden látható és láthatatlan:
a trónusok és uralmak, *
a fejedelemségek és hatalmasságok.
Általa és érte teremtetett minden, ? ő előbb van mindennél, *
és benne áll fönn minden.

 
II. Esti dicséret 1393
Ő a testnek, az Egyháznak a feje, ?
ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, * hogy övé legyen az elsőség mindenben.
Mert úgy tetszett az Atyának, ?
hogy benne lakjék az egész teljesség, *
és általa békítsen ki magával mindent,
békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán * mindennek a földön és a mennyben.
; Ant. ; íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen ne­ kem a te igéd szerint! (H. i. alleluja ).
RÖVID OLVASMÁNY l Jn l, 1-2
Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a ke­ zünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.
RÖVID VÁI.ASZOS ÉNEK Nagyböjtben:
V. Az Ige testté lett, * És közöttünk élt. Az Ige.
F. Ő volt kezdetben Istennél. * És közöttünk élt. Dicsőség az Atyának. Az Ige.
Húsvéti időben:
V. Az Ige testté lett és közöttünk élt, * Alleluja, al­ leluja. Az Ige.
F. Ő volt kezdetben Istennél. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Az Ige.
Magnificat-; Ant. ; Gábor angyal így szólt Máriához: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, ál­ dott vagy te az asszonyok között (H. i. alleluja ).
FOHÁSZOK
Az örök Atya a mai napon angyal által adta hírül Má­riának a mi üdvösségünket. Kérjük bizakodó lélek­ kel:

 
1394 Március 25.
Urunk, ontsd lelkűnkbe szent kegyelmedet!
Te Szűz Máriát kiválasztottad, hogy Fiad Édesanyja le­ gyen,
� könyörülj mindazokon, akik megváltásukra vár­ nak!
Gábor angyal szavával Szűz Máriának békét és örömet hirdettél,
áraszd az egész világra az üdvösség örömét és az
igaz békét!
A te műved volt, hogy szolgálóleányod beleegyezése után a Szentlélek közreműködésével Igéd emberi testet öltött,
készítsd elő szívünket, hogy úgy fogadjuk Krisz­
tust, mint a Boldogságos Szűz Mária!
Te rátekintesz az alázatosakra, és elhalmozod javaiddal az éhezőket,
emeld fel az elnyomottakat, állj a nélkülözők mellé,
és segítsd a haldoklókat!
Istenünk, neked semmi sem lehetetlen, és egyedül te művelsz csodákat,
támassz fel minket is elhunyt testvéreinkkel az utol­
só napon!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, isteni természetének is részesei lehes­ sünk. Aki veled él.
 
 
 
 
MÁRCIUS
Március 4.
SZENT KÁZMÉR
Lengyelország királyának fiaként született 1458-ban. A keresztény erényeket, főként a tisztaságot és a szegények iránti nagylelkűséget kiváltképpen gyakorolta. Hitének buzgó terjesztője volt, az Oltáriszentséget és a Szűz Anyát mélységesen tisztelte. 1484. március 4-én halt meg tüdősor­ vadásban. A vilniusi székesegyházban temették el.
Szent férfiak közös zsolozsmája, 1668.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Kázmérnak egy csaknem vele egykorú szerzőtől írt életrajzából
(Cap. 2-3: Acta Sanctorum Martii l, 347-348)
Kincsét a Magasságbeli törvényeiben találta meg
Szinte hihetetlen, hogy a mindenható Isten iránt mekkora szeretet lángolt a Szentlélek kegyelméből Kázmér szívében, mégpedig tettetés nélküli, túláradó, igaz szeretet, amely aztán bensejéből embertársaira is kiáradt. Nem létezett számára a világon kedvesebb és kívánatosabb öröm, mint amikor saját javait kioszthatta, és önmagát is mindenestül Krisztus szegényeinek, az utasoknak és betegeknek, a foglyoknak és a bajbajutottaknak adhatta.
Az özvegyek, árvák és elnyomottak nemcsak egyszerűen oltalmazol találtak benne, nem is csak gondviselőt, hanem atyjuk, fiuk és testvérük is lett.
Itt most bizony hosszú történeteket kellene elmondanom, ha minden egyes megnyilatkozását el akarnám

1237. oldal
sorolni annak a csodálatos szeretetnek, amely őbenne Isten és az emberek iránt lángolt.
Hogy mennyire eltöltötte az igazságosság, mennyire mértékletesen élt, mennyire vezette az okosság, és milyen erős lelkű és állhatatos volt, mindezek elmondására gyenge a szó, és erőtlen a gondolat. Főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy abban a fiatal életkorban élt így, amikor az emberek természetes hajlamaikat követve meggondolatlanok szoktak lenni, és könnyen hajlanak a rosszra.
Nap nap után kérlelte atyját, hogy az uralkodásban és alattvalói kormányzásában tartsa szem előtt az igazságosságot. Ha aztán olykor hanyagságból vagy emberi gyengeségből valami hiba mégis előfordult, sohasem mulasztotta el, hogy királyatyját szerényen figyelmeztesse.
A szűkölködők és a nyomorgók ügyét egészen a saját ügyének tekintette. Ezért a nép körében a szegények védelmezőjének nevezték. Jóllehet igen magasra emelte őt a királyi vér és a fejedelmi származás, mégsem esett nehezére soha akár a legegyszerűbb vagy legalantasabb emberekkel való érintkezés vagy társalgás.
Mindig azt kívánta, hogy azon szelídek és lélekben szegények közé tartózhassák, akiké a mennyek országa, mintsem a hatalmasok és dicsők közé, akiké a világ. Az uralkodás magas szerepét sem kívánta magának, sőt akkor sem akarta elfogadni, amikor atyja ajánlotta fel neki. Attól félt, hogy a gazdagság fullánkjai, amelyeket a mi Urunk, Jézus Krisztus töviseknek nevezett, valamiképpen lelkét is megronthatják, és hogy a földi érdekek mételye őt is megfertőzheti.
Mindvégig szűzi módon élt, és élete utolsó napjáig megőrizte szűzi ártatlanságát. Ezt mindenki tanúsítja és állítja, akár legbensőbb szolgái, akár bizalmasai, vagyis olyan kiváló és előkelő férfiak, akik közül egyesek ma is élnek, és akik előtt egész külső és belső élete ismerős volt.

 
1238. oldal
VÁLASZOS ÉNEK Sir 29, 14; l Tim 6, 11
V. Kincset a Fölséges törvénye szerint gyújts, * Az minden aranynál többet használ neked.
F. Törekedjél igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. * Az minden aranynál többet használ neked.
Könyörgés
Istenünk, neked szolgálni uralkodást jelent. Szent Kázmér közbenjárására add, hogy mindenkor szentségben és igazságban szolgáljunk neked. A mi Urunk.
Március 7.
SZENT PERPÉTUA ÉS FELICITÁSZ VÉRTANÚK
Emléknap
A Septimus Severus-féle üldözés alatt, 203. március 7-én Karthágóban szenvedtek vértanúságot. Még ma is megvan a halálukról szóló nevezetes elbeszélés, amelyet részben maguk a hitvallók írtak, részben pedig a kortárs írnok. Nevük belekerült a római eukarisztikus imába.
Több vértanú közös zsolozsmája, 1562.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
A karthágói vértanú szentek vértanúhaláláról írt beszámolóból
(Cap. 18. 20-21: edit. van Beek, Noviomagi, 1936, pp. 42. 46-52)
Az Úr dicsőségére meghívottak és kiválasztottak
Felragyogott a vértanúk győzelmi napja, és ők úgy indultak a börtönből az amfiteátrumba, mint a mennyországba: derűs arccal, tiszta tekintettel, és ha talán remegtek is, az az örömtől volt, nem pedig félelemből.
1239. oldal
Előbb Perpétuát öklelte fel szarvaival a megvadított tehén, és a földre taszította. De Perpétua felállt, majd amikor meglátta Felicitászt összetiportan, odament hozzá, és kezét nyújtva neki, felsegítette ó't. Együtt álltak ott ketten. Miután a nép kegyetlenségét így kielégítették, visszahívták őket az életben maradottak kapujához. Itt egy hozzá ragaszkodó, Rusztikusz nevű hittanuló támogatta Perpétuát. Ekkor, mintha kábulatból ébredne (annyira lelki elragadtatásban volt), kezdett körültekinteni, és mindnyájuk csodálkozására ezt kérdezte: ?Mikor visznek mar minket oda az elé a nem is tudom, miféle tehén elé?" Midőn pedig azt hallotta, hogy az már megtörtént, addig el sem hitte, amíg testén és ruhául az öklelések nyomait meg nem látta. Ekkor odahívta testvérét és Rusztikusz hittanulót, és így szólt hozzájuk: ?Állhatatosait legyetek a hitben, mindnyájan szeressétek egymást, és szenvedésemben meg ne botránkozzatok."
Hasonlóképpen buzdította Száturusz a másik kapuban Pudensz katonát: ?Végre mégis, ahogy kívántam, és előre megmondtam, eddig még egy vadállat sem ért hozzám. Most pedig teljes szívedből higgyél, íme, újra kimegyek oda, és a leopárd egyetlen harapására végem lesz." S mindjárt a látványosság végén a leopárd elé vetették, és annak egyetlen harapása annyira vérbe borította, hogy visszatértében a nép ilyen kiáltással tett tanúságot e második keresztségéről: ?Üdvös fürdő, üdvös fürdő." Valóban üdvözült is ő, aki ily módon a saját vérében fürdött.
Ekkor Pudensz katonához fordult: ?Isten veled, emlékezzél a hitre és énrám is, és mindez meg ne tántorítson, sőt inkább erősítsen meg." És rögtön elkérte az ujjáról a gyűrűjét, és a sebe verébé mártva visszaadta neki örökség gyanánt, mint vértanúságának bizonyságát és emlékét. Aztán már félholtan odahurcolták a többiekhez, hogy azokkal együtt a szokott helyen megkapja a kegyelemdöfést.
Midőn pedig a nép azt követelte, hogy az aréna közepébe állítsák őket, hogy így a gyilkosság egész lefolyását végignézhessék, azok maguktól felálltak, és a né-

 
1240. oldal
zők kívánta helyre mentek, ott előbb megcsókolták egymást, hogy vértanúságukat a béke ünnepélyes kinyilvánításával fejezzék be.
Mindnyájan mozdulatlanul és csendben fogadták a kardot: különösen Száturusz, aki elsőnek lépett oda, és elsőként adta ki lelkét, támogatta még Perpétuát is. Perpétua pedig, hogy valami fájdalomban részesüljön, az oldalbordái közé kapott döfést. Erre felujjongott, és a kezdő gladiátor eltévedt jobbját maga igazította nyakára. Különben talán nem is ölhették volna meg ezt a hős asszonyt, akitől még a tisztátalan lélek is rettegett.
Ó, rettenthetetlen és boldogságos vértanúk! O, ti valóban meghívottak és kiválasztottak voltatok a mi Urunk, Jézus Krisztus dicsőségére!
VÁLASZOS ÉNEK Róm 8, 34-35. 37
V. Krisztus Jézus az Isten jobbján közbenjár értünk. " Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard?
F. De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. * Ki szakíthat el.
Könyörgés
Istenünk, Szent Perpétua és Felicitász vértanúk irántad való szeretetből bátran szembenéztek üldözőikkel, és legyőzték a halál kínjait. Közbenjáró imájukra add, hogy folytonosan növekedjünk az irántad való szeretetben. A mi Urunk.
Március 8.
ISTENES SZENT JÁNOS SZERZETES
Emléknap
Luzitániában, a mai Portugáliában született 1495-ben. A veszélyekben gazdag katonaélet után tökéletesebbre vágyott, és a betegek szolgálatára szentelte magát. A spanyolországi Granadában kórházat alapított, és a maga mellé vett társaival együtt az Istenes Szent Jánosról neve-
1241. oldal
zett irgalmas rendet szervezte meg. A nélkülözők és a betegek iránti különös szeretetével tűnt ki. Granadában halt meg 1550. március 8-án.
Szent férfiak, szerzetesek, 1668, vagy Jótékonykodók közös zsolozsmája, 1719.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Istenes Szent János szerzetes levelezéséből
(Archív, gén. Ord. Hospit., Quaderno: De las
cartas 23-24; 27: O. Marcos, Cartas y escritos de
Nuestro Glorioso Padre San Jüan de Diós, Madrid,
1935, pp. 18-19; 48-50)
Krisztus hűséges, és mindenről gondoskodik
Ha tekintetbe vesszük Isten irgalmasságát, akkor � amíg csak van rá lehetőségünk � sohasem szűnünk meg jót cselekedni. Hiszen ha Isten iránti szeretetből adunk a szegényeknek valamit abból, amit mi is Istentől kaptunk, ezért viszonzásul annak a százszorosát ígéri nekünk az örök boldogságban. Ó, áldott nyereség! Ó, boldog szerzemény! Ennek a bőkezű kereskedőnek ki ne ajándékozná oda mindenét? Hiszen ő gondot visel ránk, kitárt karral édesget bennünket, hogy térjünk hozzá, bánjuk meg bűneinket, és mindenekelőtt szeressük helyesen magunkat, és szeressük embertársainkat. Mert miként a víz kioltja a tüzet, a szeretet éppúgy törli el a bűnt.
Annyi sok szegény tódul ide, hogy gyakran azon csodálkozom, hogyan is lehet majd ellátni őket. Jézus Krisztus azonban gondoskodik mindenről, és táplálja mindegyiket. Sok szegény jön ide az Isten házába, hiszen Granada nagy és túl hűvös város, különösen így téli időben. Több mint száztízen laknak most ebben a házban: betegek, egészségesek, ápolók és átutazók. Ez a ház valósa; is anyaház, hiszen mindenféle és minden-

 
1242. oldal
fajta beteget befogad: bénákat, sántákat, leprásokat, némákat, elmebetegeket, paralíziseseket, bőrbetegeket, öregeket és sok gyereket, és ezenfelül számtalan idegent és átutazót. Ezek idejönnek, és itt kapnak tüzet és vizet, sót és edényeket a főzéshez, és mindezt ingyen kapják: Krisztus gondoskodik mindenről.
Tehát itt dolgozom adósságra, és Krisztus Jézus foglya vagyok. Ez az adósságom sokszor annyira fogva tart, hogy nagy tartozásaim miatt még a házat sem merem elhagyni. Amikor pedig látom ezt a sok szegény testvéremet, és látom itt mellettem szinte már az emberi eró't is meghaladó szenvedéseket, és látom, hogy mennyi lelki és testi nyomorúság kínozza őket, nagyon elszomorodom, mert nem tudok rajtuk segíteni, de mégis bízom Krisztusban, hiszen ő ismeri a szívemet. Ezért szoktam mondani: Átkozott, aki emberekben bízik, és nem egyedül csak Krisztusban. Az emberi kapcsolatok ugyanis megszűnnek, ha akarod, ha nem; Krisztus azonban mindig hűséges, és veled van, és mindenről gondoskodik. Legyünk ezért mindig hálásali neki. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK I z 58, 7-8
V. Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. * Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és előtted halad majd igazságod.
F. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! * Akkor majd.
Könyörgés
Mennyei Atyánk, te Istenes Szent János szerzetes lelkébe irgalmas szeretetet adtál a szegények és a betegek iránt. Add, hogy mi is jót tegyünk a szenvedőkkel, és így eljussunk országodba, választottaid közé. A mi Urunk.

1243. oldal
Március 9.
RÓMAI SZENT FRANCISKA SZERZETESNÖ
Rómában született 1384-ben. Fiatalon ment férjhez, és három gyermeknek adott eletet. Nehéz időkben élt, javait a szegényeknek adta, a betegeket szolgálta. Különösen kitűnt a szűkölködők iránti tevékeny szeretetben és az erények, főként az alázat és a türelem gyakorlásában. 1425-ben megalapította a Szent Benedek szabályai szerinti obláták kongregációját. Meghalt 1440. március 2-án, Rómában.
Szent asszonyok, szerzetesek közös zsolozsmája, 1694.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Római Szent Franciska életrajzából, amelyet a Tor de' Specchí obláták főnöknője, Anguillária Mária Magdolna írt
(Cap. 6-7: Acta Sanctorum Mártii 2, *188-*189)
Szent Franciska türelme és szeretete
Isten nemcsak a külső javak elvesztése által tette próbára Franciska türelmét, hanem azt is elvárta tőle, hogy testi betegségeiben is sokszorosan bizonyítsa be türelmét. Amint már szó volt róla, és később is még látni fogjuk, súlyos és hosszan tartó betegségek gyötörték. Ám a türelmetlenségnek a legcsekélyebb jelét sem mutatta sohasem, és minden ellenkezés nélkül vállalta a reábízott legmegalázóbb szolgálatot is.
Oly gyengéden szeretett gyermekeinek korai elvesztésekor is állhatatosságáról tett tanúságot. Isten akaratát mindig megbékélt lélekkel fogadta, hálát adva a megpróbáltatásokért is. Hasonlóképpen állhatatos lélekkel viselte el a gyalázkodásokat, a megszólásokat és azokat a rosszindulatú beszédeket is, amelyekkel élet-

 
1244. oldal
módját illették. Az ellenszenv legkisebb jelét sem mutatta ki azokkal az emberekkel szemben, akikről pedig tudta, hogy róla és cselekedeteiről helytelenül vélekedtek, és rosszindulattal beszéltek. Sőt a rosszat jóval viszonozta, és közben szüntelenül Istenhez fohászkodott értük.
Isten nem azért választotta ki Franciskát, hogy csak saját magát tegye szentté, hanem a kapott isteni ajándékokat embertársai testi és lelki javára is kamatoztatnia kellett. Ezért olyan nagy szeretetreméltóságot adott neki, hogy akivel csak találkozott, mindenkit azonnal megfogott az a belőle sugárzó szeretet és kedvesség, amely őt annyira vonzóvá tette. Beszédének ugyanis olyan csodás ereje és hatása volt, hogy már néhány szavával is megvigasztalta a csüggeteg és beteg lelkűeket, lecsendesítette a nyugtalanokat, megszelídítette a haragosokat, kibékítette az ellenségeket, kioltotta a megrögzött gyűlöletet és indulatot, és legtöbbször már előre megakadályozta a kitervelt és előkészített bosszúállást is. Puszta szavával megfékezte az emberek mindenféle szenvedélyét, és úgy látszott, hogy mindenkit rá tud venni mindenre, amire csak akarja.
Ezért azután mindenfelől tódult a nép Franciskához, mint valami biztos menedékhez. Vigasz nélkül tőle senki sem távozott, noha nyíltan felrótta a bűnöket, és félelem nélkül ostorozta az Istent sértő vétkeket is.
Akkortájt különféle veszedelmes és ragályos betegségek dühöngtek Rómában. Nem törődve a fertőzes veszélyével, Franciska minden félelem nélkül, irgalmasan gyámolítottá a nyomorgókat és a mások segítségére szorulókat. Amikor rátalált a betegekre, resztvevő együttérzésével először is minden nehézség nélkül bűnbánatra indította, majd gondosan ápolta, és szeretettel arra buzdította őket, hogy mindennemű kellemetlenséget készségesen fogadjanak el Isten kezéből, és viseljék el azt Isten iránti szeretetből, hiszen ő előbb szerette őket, és oly sokat szenvedett értük.
Nem elégedett meg Franciska azoknak a betegeknek az ápolásával, akiket házába tudott gyűjteni. Saját kunyhóikban és a nyilvános kórházaltban is felkereste
 
1245. oldal
őket. Szomjukat csillapította, fekvőhelyüket rendbe hozta, sebeiket bekötözte. Minél undorítóbbak és visszataszítóbbak voltak ezek a sebek, annál gondosabban és odaadóbban kezelte azokat. Szokása volt az is, hogy elment a temetőkapukhoz, és a magával vitt ételt és ízletes falatokat ott a rászorulók közt szétosztotta. Hazatérve magával vitte kopott ruhadarabjaikat és szegényes, szennyes rongyaikat. Otthon aztán vigyázva kimosta, gondosan megfoltozta, pontosan összehajtogatta, és ( meg is illatosította azokat, mintha csak magának az Úrnak tenne ezzel szolgálatot.
Franciska harminc éven át szolgálta a betegeket, és látogatta a kórházakat. Ebben az időben férje házában élt, ahonnan gyakran felkereste a Szűz Mária és a Szent Cecília kórházat a Tiberisen túl, továbbá a Szentlélekről nevezett kórházat, valamint a Campo Santón levőt. Ragályos betegségek idején nemcsak a testi betegséget gyógyító orvosokat volt nehéz megtalálni, de még a papokat is, hogy a szükséges lelki orvosságot nyújtsak. Ezért Franciska maga kereste fel, és vezette el a papokat azokhoz a betegekhez, akiket a bűnbocsánat szentségére és az Eukarisztia vételére már előkészített. Hogy pedig szándékát könnyebben megvalósíthassa, saját költségén tartott egy papot, áld az említett kórházakat felkereste, és az általa összeírt betegeket meglátogatta.
VÁLASZOS ÉNEK Rút 3, 10. 11; Jud 13, 25
V. Áldjon meg az Űr, leányom! * Mindenki tudja, hogy nagyszerű asszony vagy.
F. Nevedet úgy megdicsőítette az Úr, hogy dicséreted nem hal el az emberek ajkán. * Mindenki tudja.
Könyörgés
Istenünk, te Római Szent Franciskában a hitvesi és a szerzetesi élet csodálatos példáját állítottad elénk. Tégy műiket állhatatossá szolgálatodban, hogy egész életünkben reád figyeljünk, és kövessük szent akaratodat. A mi Urunk.

 
 
 
á LAP
 
á LAP