S   z   o   l   g   á   l   ó      K   ö   n   y   v   t   á   r
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
ZSOLOZSMA
 
ÁPRILIS
 
 
1395
ÁPRILIS
Április 2.
PAOLAI SZENT FERENC REMETE
A calabriai Paolában született 1416-ban. Az általa ala­ pított remetekongregációt, amely később a minimiták (paulánusok) rendjévé alakult át, az Apostoli Szentszék 1506-ban erősítette meg. A franciaországi Tours-ban halt meg 1507. április 2-án.
Szent férfiak, szerzetesek közös zsolozsmája, 1792.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA ; MÁSODIK OLVASMÁNY ; Paolai Szent Ferenc levelezéséből
(Epistola a. 1486: A. Galuzzi, Origini dell'Ordine dei Minimi, Roma, 1967, pp. 121-122)
Térjetek meg őszinte szívből!
A mi Urunk, Jézus Krisztus, aki mindent felülmúló nagylelkűséggel jutalmaz, adja meg nektek munkátok bérét!
Kerüljétek el a rosszat, hárítsátok el a veszélyt! Mi pedig és minden testvérünk, jóllehet méltatlanok va­gyunk, kitartóan kérjük az Átyaistent és Fiát, Jézus Krisztust, valamint a Szűzanyát, Máriát, hogy ne hagyjanak magatokra lelki-testi jólétetek megszerzésé­ ben.
Nagyon buzdítalak benneteket tehát, testvéreim, hogy bölcsen és gondosan munkáljátok lelketek üdvét. A halál biztos, az élet rövid, és mint a füst elenyészik.
Elmélkedjetek tehát a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedéséről, aki irántunk való szeretettől indíttatva leszállt a mennyből, hogy minket megváltson. Elszen­vedett értünk minden lelki és testi gyötrelmet, és nem tért ki semmiféle kín elől sem. A tökéletes türelem és szeretet példáját adta nekünk, legyünk tehát mi is tü­ relmesek a megpróbáltatásokban.

 
1396 Április 2.
A gyűlölködésről és veszekedésről tegyetek le. Ke­ rüljétek el óvatosan a kemény szavakat, és ha ki is csúsztak ilyenek az ajkatokon, ne restelljetek megadni az orvosságot is a szájatokkal, amivel a sebeket ejtetté­ tek. Úgy bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, hogy később a sérelmet fel ne rójátok. A sérelemre való visszaemlékezés ugyanis: jogtalanság, a harag tovább-szövése, a bűn megőrzése, az igazságosság ellensége, rozsdás nyíl, a lélek mérge, az erények elvesztegetése, az elme férge, az ima megzavarása, az Istenhez intézett kerestek erejének megsemmisítése, a szeretet elárulása, leiekbe szúrt tövis, soha el nem alvó gonoszság, soha el nem fogyó bűn és mindennapi halál.
Szeressétek a békét, ezt a mindenekfelett kívánatos, értékes kincset. Már tudjátok, hogy bűneink felkeltik Isten haragját. Bűnbánatot kell tehát tartanotok, hogy megbocsásson nektek az irgalmas Isten. Amit eltitko­ lunk az emberek előtt, az nem titok Isten előtt. Térje­ tek meg tehát őszinte szívből! Úgy éljetek, hogy el­ nyerjétek az Úr áldását, és az Atyaisten békéje legyen mindig veletek!
VÁIASZOS ÉNEK 2 Kor 4, 11.16
V. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halál­ nak Krisztusért, * Hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön (H. i. alleluja ).
F. Bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. * Hogy majd.
REGGELI DICSÉRET
Benedictius-; Ant. ; Nézd, az ajtóban állok, és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem (H. i. alleluja ).
; Könyörgés ;
Istenünk, alázatos lelkek felmagasztalója, te Paolai Szent Ferenc remetét választottaid dicsőségébe emel­ ted. Add, hogy érdeméből és példáját követve egykor

 
Április 4. 1397
boldogan nyerhessük el tőled azt a jutalmat, amelyet az alázatosaknak ígértél. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-; Ant. ; Ha valaki háza egész vagyonát felkí­ nálná is a szerelemért, azt is kevesellnék! (H. i. allelu
ja ).
Április 4.
SZENT IZIDOR PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
560 körül született a Hispániái Sevilla mellett. Atyja halála után fivére, Leander nevelte. Szülővárosának püs­ pöke lett. Sokat és bölcsen írt. Hispániában több zsinatot hívott egybe, és vezetett, amelyeken sok bölcs rendeletet hoztak. Meghalt 636-ban.
Lelkipásztorok, 1680, vagy Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1709.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Szent Izidor püspök Szentenciás könyveiből
(Lib. 3, 8-10: PL 83, 679-682)
A Szentírás olvasója megismeri a mennyek országát
Az imádságban megtisztulunk, az olvasásban tanu­ lunk; ha hozzájutunk, jó mindkettőt elvégezni; ha nincs időnk, akkor az imádságot helyezzük az olvasás elé.
Aki mindig Isten jelenlétében akar járni, annak gyakran kell imádkoznia, és gyakran kell olvasnia. Amikor ugyanis imádkozunk, mi szólunk Istenhez; amikor pedig olvasunk, Isten szól hozzánk.
Minden előrehaladás az olvasásból és az elmélkedés­ ből származik. Amit ugyanis nem tudunk, azt az olva­sásból tanuljuk meg, amit pedig megtanulunk, azt az elmélkedés által őrizzük meg.

 
1398 Április 4.
A Szentírás olvasása kettős ajándékot ad: oktatja az értelmet, és elvonva az embert a világ hiúságaitól, elve­ zeti Isten szeretetére.
Az olvasás iskolája kettőre tanít: egyrészt arra, ho­ gyan lehet megérteni a Szentírást, másrészt pedig arra, hogyan kell hasznosan és ékesszólóan tanítani. Először ugyanis készséget kell szere/ni annak a megértésére, amit valaki olvas, és csak ezután válik az illető alkal­ massá annak előadására, amit megtanult.
Fontosabb az, hogy az olvasó készségesen teljesítse, amit olvasott, mint az, hogy akár a legnagyobb buzgal­ mat fejtse is ki a tudás megszerzésére. Kisebb baj ugyanis az, ha nem tudod, mire törekedjél, mint ha nem teszed meg azt, amit már tudsz. Amint ugyanis olvasás által tudást kívánunk szerezni, ugyanúgy, ha már tudjuk a jót, meg is kell azt tennünk.
A Szentírás igazi értelme csakis gyakori olvasás által ismerhető meg, amint meg van írva: Szeresd, akkor fel­ magasztal téged; tisztességre juttat, hogyha átkarolod (vő. Péld 4, 8).
Minél kitartóbb valaki a Szentírás tanulmányo­zásában, annál mélyebb tudományra fog abból szert tenni; hiszen a föld is annál bővebb termest hoz, minél jobban megművelik.
Egyeseknek éles eszük van, de elhanyagolják az ol­ vasás gyakorlását; így amit olvasás által megtanulhat­ tak volna, hanyagságukkal megvetik. Másokban vi­ szont megvan ugyan a tudás szeretete, de nehézkes fel­ fogásuk akadályozza őket; akik azonban állhatatosán olvasnak, azok megértik azt is, amit a tehetségesek a restségük miatt nem ismertek meg.
Miként valaki szorgalmas tanulásáért jutalmat nyer, bár lassúbb a felfogása, ugyanúgy, ha valaki Is­ tentől kapott szellemi tehetségét elhanyagolja, ítélet alá fog esni, mivel a kapott ajándékot megvetette, és restsé­ gével vetkezett.
A tanítás, noha a fülünkbe bejut, sohasem hatol a szívünkbe, ha nem kíséri azt Isten kegyelme; kívül

 
Április 5. 1399
hangzik el, de bensőleg nem használ. Ha halljuk Isten szavát, az csak akkor jut el szívünk mélyére, ha Isten kegyelme bensőleg érinti lelkünket, hogy Isten üzene­ tét megértsük.
VÁLASZOS ÉNEK Mt 13, 52; Péld 14, 33
V. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országá­ nak tanításában, * Hasonlít a házigazdához, aki kincse­ iből újat és régit hoz elő (H. i. alleluja ).
F. Az okos ember szívében bölcsesség lakik, és böl­ csességére megtanítja a tudatlanokat is. * Hasonlít.
REGGELI DICSÉRET
Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; Az istenismerők ragyogni fognak, mint a fényló' égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündö­kölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.
; Könyörgés ;
Urunk, Istenünk, hallgasd meg ; Könyörgés ;ünket, amelyet Szent Izidor püspök és egyháztanító emlék­napján eléd terjesztünk. Akinek üdvös tanításával ok­tattad Egyházadat, annak közbenjáró imádságára adj segítséget népednek. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; Ó, hitünk nagy tanítója, Egyházunk fénye, Is­ ten törvényének buzgó kedvelője, Szent Izidor, az Is­ ten Fiánál könyörögj értünk!
Április 5. FERJIER SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP
A Hispániái Valenciában született 1350-ben. A do­ monkosok közé belépve teológiát tanított. Szónokként számos vidéket bejárt, bőséges gyümölcsöt aratott az igaz

 
1400 Április 5.
hit védelmében és az erkölcsök jobbításában. Meghalt a franciaországi Vannes-ban 1419. április 5-én.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Ferrer Szent Vince áldozópapnak ?A lelki élet" című értekezéséből
(Cap. 13: cd. Garganta-Forcada, pp. 513-514) Az igehirdetés módjáról
A szentbeszédben és a lelki oktatásban egyszerű be­ szédmódot és mindennapi társalgási nyelvet használj, így világítsd meg a mondanivaló részleteit. Amennyire csak lehetséges, utalj példákra, hogy az illető' bűnös, akinek bűnéről van szó, találva érezze magát, mintha egyedül csak neki prédikálnál. Szavaidból azonban tűnjék ki, hogy nem öntelt és indulatos leiekből, ha­ nem inkább szerető szívből és atyai jóindulatból szár­ maznak, amint az atya is sajnálkozik megtévedt fián, aki nagy gyengeségében elbukott, és erkölcsi fertőbe esett, akit azonban kiemelni, kiszabadítani és anyai gyöngédséggel ápolni igyekszik. Az ilyen atya örül an­ nak, hogy fia megjavult, és már remélheti a mennyei dicsőséget.
Az ilyen módszer használni szokott a hallgatóknak. Ha ugyanis általánosságban beszélünk az erényekről és a bűnökről, nem nagyon hatja meg a hallgatókat.
Ugyanez vonatkozik a gyóntatásra is. Akár gyengé­den biztatod a félénk lelkeket, akár keményen megfedded a kemény szívűeket, mindig szerető szívből tedd. A bűnös mindig érezze meg, hogy szavaid tiszta szere­ tetből fakadnak. Ezért a szeretetteljes és szíves szavak mindig előzzék meg a szigorúakat.
Ha tehát azt kívánod, hogy embertársaid lelkének hasznára légy, mindenekelőtt teljes szívedből fordulj Istenhez, és egyszerű lélekkel terjeszd eléje azt a kérel

 
Április 7. 1401
medet, hogy olyan szeretetet öntsön beléd, amelyben megvan az erények teljessége, és amely által óhajtott cé­ lodat elérheted.
VÁLASZOS ÉNEK 2 Tim 4, 2; ApCsel 26, 20
V. Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő', akár al­ kalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts * Nagy türelemmel és hozzáértéssel (H. i. alleluja ).
F. Hirdettem a pogány oknak, hogy tartsanak bűn­ bánatot, és forduljanak az Istenhez. * Nagy türelem­ mel.
REGGELI DICSÉRET
Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek.
; Könyörgés ;
Istenünk, akaratodból Ferrer Szent Vince áldozópap az evangélium terjesztését szolgálta, és itt a földön Jézust, mint eljövendő Bíránkat hirdette. Engedd, hogy a mennyben vele együtt boldogan láthassuk di­ csőséges Urunkat. Aki veled él.
ESTI DICSÉRET
Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; Mindenkinek mindene lettem, hogy minden­ kit üdvözítsek.
Április 7.
DE LA SALLE SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP
Emléknap
A franciaországi Reimsben született 1651-ben. Pap lett, életét a gyerekek nevelésének szentelte, a szegények­ nek iskolákat alapított. Társait kongregációba gyűjtötte.

 
1402 Április 7.
A kongregáció fennmaradásáért sok üldöztetést szenve­ dett. Rouenben halt meg 1719. április 7-én.
Lelkipásztorok, 1680, vagy Szent férfiak, nevelők kö­ zös zsolozsmája, 1746.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
De la Salle Szent János áldozópap elmélkedéseiből
(Meditatio 201)
Isten szeretete sürgessen titeket!
Jól fontoljátok meg, hogy Szent Pál apostol mit mond: Isten az Egyházban egyeseket apostolokká, pró­ fétákká és tanítókká tett. Legyetek tehát meggyőződve arról, hogy titeket is Isten állított jelen szolgálatotok­ ba. A szent Apostol bizonyságot ad nektek erről, ami­kor azt írja, hogy különfélék a szolgálatok, és különfé­ lék a feladatok, de mindezeket ugyanaz a Szentlélek ad­ja a közösség, azaz az Egyház javára.
Tehát nem kétséges: ti is kaptatok ilyen kegyelmi ajándékot a gyermekek oktatására, hogy tanítsátok őket, hogy az evangéliumot hirdessétek nekik, és vallá­sos életre neveljétek őket. Ez mind Isten nagy ajándéka számotokra, ő hívott meg benneteket erre a szent szol­ gálatra.
Egész tanítói munkátokban azt lássák meg a gond­ jaitokra bízott gyermekek, hogy ti Isten szolgálatát tel­ jesítitek, amikor őszinte szeretettel és igazi buzgósággal végzitek tanítói feladatotokat. Hogy még jobban meg­erősödjetek szolgálatotokban, fontoljátok meg, hogy nemcsak Isten szolgái, hanem Jézus Krisztus és az Egy­ház szolgái is vagytok.
Ezt tanítja ugyanis Szent Pál, amikor arra buzdít, hogy Krisztus szolgáinak tartsák magukat mindazok, akik az evangéliumot hirdetik, akik mintegy Krisztus által diktált levelet írnak, de nem tintával, hanem az élő Isten Szendéikével, és azt nem kőtáblákra írják, ha

 
Április 7. 1403
nem a gyermekek élő szívének a lapjaira. Tehát sürges­ sen titeket Isten szeretete, hiszen Jézus Krisztus min­ denkiért meghalt, és feltámadt. Buzgóságtok és mun­ kálkodástok által tanítványaitok érezzék meg azt is, hogy tulajdonképpen Isten tanítja őket rajtatok keresz­ tül, hiszen Krisztus követségében jártok.
Ezenfelül szükséges még az is, hogy megérezzék raj­ tatok, mily nagy szeretet hevít benneteket az Egyház iránt, és hogy egész szolgálatotokat az Egyház rendel­kezésére bocsátottátok. Ti ugyanis az Egyházért, Jézus Krisztus titokzatos Testéért dolgoztok. Mutassátok meg tehát lelkiismeretes munkátokkal azt, hogy az Is­ tentói rátok bízott gyermekeket ti is úgy szeretitek, amint Krisztus szerette az Egyházat.
Azon fáradozzatok, hogy ezek a gyermekek bele­ épüljenek az Isten élő templomába, sőt eljussanak arra is, hogy méltók legyenek egykor a dicsőséges Jézus Krisztus trónja elé odaállni szeplő, ránc és egyéb efféle hiba nélkül. Látsszék meg rajtuk a jövőben is, hogy bő­ velkednek a kegyelemben, amelyet Isten adott nekik a tanulás segítségére, nektek pedig tanításukra és nevelé­sükre, hogy így örökösei legyenek Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus országának.
VÁI.ASZOS ÉNEK Mk 10, 13-14. 16
V. Kisgyerekeket hoztak Jézushoz, hogy tegye rá­juk a kezet. De a tanítványok elutasították őket. Ami­ kor Jézus észrevette, helytelenítette: * Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa (H. i. alleluja ).
F. Azután ölébe vette, és kezét rájuk téve megáldot­ ta őket. * Hagyjátok.
REGGELI DICSÉRET
Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; Aki irgalmasságot gyakorol, olyan, mint a jó Pásztor, tanítja és oktatja nyáját.

 
1404 Április 11.
; Könyörgés ;
Istenünk, te de la Salle Szent János áldozópapot a keresztény ifjúság nevelésére választottad. Támassz Egyházadban jó nevelőket, akik szívesen áldozzák éle­ tüket arra, hogy az ifjúságot emberségre és keresztény életre tanítsák. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilye­neké a mennyek országa.
Április 11.
SZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ Emléknap
Lengyelországban született Szezepanowski városká­ ban 1030 körül. Párizsban tanult. Pap, majd 1071-ben Lambert, krakkói püspök utóda lett. Mint jó pásztor kormányozta egyházmegyéjét, segítette a szegényeket, évente látogatta papjait. Boleszláv király, akinek bűne­it a szemére hányta, megölte 1079. április 11-én.
Egy vértanú közös zsolozsmája, 1652, vagy Lelkipász­ torok közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ciprián püspök és vértanú levelezéséből
(Ép. 58, 8-9. 11: CSEL 3, 663-666)
A hit harcát harcoljuk
Amikor küzdünk, és a közös hitért harcolunk, küz­ delmünket nézi Isten, nézi Krisztus, és az angyalok is reánk figyelnek. Mekkora dicsőség, milyen kitüntetés Isten jelenlétében küzdeni és Krisztustól jutalmul ko­ ronát nyerni.

 
Április 11. 1405
Harcoljunk, szeretett testvéreim, teljes erővel, ké­ szüljünk a halálos küzdelemre tiszta lélekkel, teljes hit­tel és az áhítat fegyverével. A harcba, amelyre a riadó szólít bennünket, vonuljon ki Isten egész tábora.
Hogyan fegyverkezzünk? Mi legyen a készületünk? Megmondja nekünk az Apostol: Csatoljátok derekatok ra az igazság övét, öltsétek magatokra az igazságosság páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának a hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyi­lát. Tegyétek fól az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, azaz Isten tanítását (Ef 6, 14-17).
Ezeket a fegyvereket oltsuk magunkra, ezzel a lelki és mennyei oltalommal védjük magunkat, hogy a go­ nosz napon tudjunk ellenállni az ördög támadásának, és legyőzhessük azt.
Vegyük fel tehát az igazságosság páncélját, hogy az ellenség dárdája elől biztosan védve legyen a mellünk. Harchoz való lábbelit húzzunk: az evangélium tanítá­ sát, nehogy megmarhasson vagy letiporhasson a sátán, amikor rá akarunk lépni a fejére, és arra készülünk, hogy széttapossuk.
Bátran tartsuk magunk elé a hit pajzsát, hogy azzal lehessük ártalmatlanná ellenségünk lándzsáját.
A lélek erejét vegyük fejünkre, azt a sisakot, amely megvédi fülünket, hogy ne halljuk meg a bűnre vivó' szavakat; azt a sisakot, amely oltalmazza szemünket, hogy ne lássuk a gyalázatos bálványokat. Ez a sisak ő rizze meg homlokunkon épségben az Isten jelét, és erősítse ajkunkat, hogy győztesen megvallhassuk hi­ tünket Krisztus Urunkban.
Markoljuk meg jobb kezünkkel a lélek kardját, hogy bátran elvesse a kárhozatos bálványáldozatokat, hogy az Eukarisztiára emlékezzen az, aki az Úr testét vette, azt ölelje át, hogy azután a mennyei koszorúk jutalmát nyerje el az Úrtól.
Szeretett testvéreim, őrizzétek meg mindezt a szíve­ tekben! Mert ha erről gondolkodunk, és erről elmélke

 
1406 Április 13.
dünk, akkor Krisztus katonája már jól ismeri vezére el­ igazító utasításait, amikor majd ránk tör az üldözés napja, s félelem nélkül indulunk a küzdelembe, és fel leszünk készülve a győzelmi koszorúra.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Ez a szent mindhalálig harcolt Istenének törvé­ nyéért; nem félt a gonoszok szavától, * Mert életének alapja szilárd kőszikla volt (H. i. alleluja ).
F. Megvetette életét a földön, és eljutott a mennyei országba. * Mert életének.
REGGELI DICSÉRET
Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; Aki gyűlöli életét ebben a világban, az meg­ menti azt az örök életre.
; Könyörgés ;
Istenünk, Szent Szaniszló püspök a te ügyed védel­mében szenvedett vértanúhalált üldözőinek kardjától. Kérünk, adj erőt, hogy hitünkben állhatatosán kitart­ sunk mindhalálig. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; A mennyországban van a szentek otthona, nyugalmuk pedig az örökkévalóságban.
Április 13.
SZENT I. MÁRTON PÁPA ÉS VÉRTANÚ
Az umbnai Todiban született. Mint a római papság tagját, 649-ben Péter székére választották meg. Már ab­ ban az évben zsinatot tartott, amelyen elítélték a monotheléta tévedést. II. Konstans császár 653-ban elfogatta, és Konstantinápolyba vitette. Sokat szenvedett. Végül Ker-zoneszoszra száműzték, ahol � görög életrajzának tanú­sága szerint � 656. április 13-án halt meg.

 
Aprüis 13. 1407
Egy vértanú közös zsolozsmája, 1652, vagy Lelkipász­ torok közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent I. Márton pápa levelezéséből
(Epist. 17: PL 87, 203-204) Az Úr közel van, miért aggódjam?
Minden vágyunk az, hogy levelünkkel mindenkor megvigasztaljunk titeket, akik szeretettel vagytok irán­ tunk, és enyhítsük gondotokat, amely miattunk nyo­ maszt benneteket: veletek együtt meg akarjuk vigasz­talni az összes szentet és testvéreinket is, akik az Úrra való tekintettel törődnek velünk, íme, most én is meg­írom nektek, mi aggaszt minket. Igazat mondok a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében.
Távol vannak már a világ nyugtalanságai, messze maradtak bűneink is, sőt az életünk is alig nevezhető már életnek. Mert ezen a vidéken csupa pogány lakik, és aki ideköltözik, az is mind pogány szokásokat vesz fel. A szeretet teljesen hiányzik belőlük. Pedig a szere­tet az emberi természet állandó igénye, és még a barbá­ rok között is sokszor megnyilvánul emberi együtt­ érzésben.
Csodálkoztam, és most is csodálkozom mindazok­nak nemtörődömségén és részvétlenségén, akik hajdan közel álltak hozzám, és barátaim s rokonaim voltak. Most szerencsétlenségemben úgy viselkednek, mintha sohasem ismertek volna. Még azt sem akarják tudni, hogy hol vagyok, vajon élek-e még, vagy mar meghal­ tam.
Mit gondolsz, milyen lelkiismerettel fogunk megje­ lenni Krisztus ítélőszéke előtt, amikor majd minden ember vádló és vádlott lesz, aki ugyanabból a porból és a föld anyagából lett. Talán félelem szállott az embe­ rekre, hogy Isten parancsait megvessék, de mi igazolja

 
1408 Áprüis 13.
ezt a félelmet? Talán egészen az elpártolásig a gonosz lélek hálójába estünk? Vagy talán annyira az egész Egyház ellenségének látszom, illetve az ő ellenfelük­ nek?
Mindazonáltal Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson (l Tim 2, 4), Szent Péter közbenjárására erősítse meg szí­ vüket az igaz hitben minden eretnekkel és Egyházunk minden ellenségével szemben. Őrizze meg őket állhata­tosságban, főként azt a pásztorukat, aki most elöljáró­juk. Semmiben se legyenek hűtlenek vagy állhatatlanok, illetve semmit meg ne tagadjanak abból, amit az Úr és szent angyalainak színe előtt írásban fogadtak, hanem a legapróbb részletekig hűségesen tartsák meg. A mi Urunknak és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak kezéből nyerjék el csekélységemmel együtt az igaz hit­ben való hűséges kitartás koronáját.
Reám, alázatos szolgájára gondja lesz magának az Úrnak, szent tetszésének megfelelően fog irányítani, akár szüntelen szenvedést bocsát rám, akár egy kis eny­hülést ad. Az Úr közel van, miért aggódjam? Irgalmas-ságában bizakodom, hogy nem fogja sokáig késleltetni pályafutásom befejezését azon a módon, ahogyan neki tetszik.
Köszöntsétek mindazokat, akik az Úrban hozzátok tartoznak, és mindazokat, akik Isten szeretetéért rész­ véttel vannak bilincseim iránt. A fölséges Isten védjen meg benneteket hatalmas kezével minden kísértéstől, és vezessen el dicsőséges országába.
VÁLASZOS ÉNEK 2 Tim 4, 7-8; Fii 3, 8. 10
V. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutot­ tam, hitemet megtartottam. * Készen var rám az igaz­ság győzelmi koszorúja (H. i. alleluja ).
F. Krisztusnak fönséges ismeretéhez mérten min­dent hátránynak tartok, hogy megismerhessem feltá­ madásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. * Készen vár.

 
Április 16. 1409
REGGELI DICSÉRET
Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; Aki gyűlöli életét ebben a világban, az meg­menti azt az örök életre.
; Könyörgés ;
Mindenható Istenünk, te nem engedted, hogy Szent Márton pápát és vértanút megrémítse a fenyege­ tés, vagy megtörje a szenvedés. Add, kérünk, hogy a lélek legyőzhetetlen állhatatosságával viseljük el a világ zaklatásait. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Nagyböjtben, Megemlékezésül :
; Ant. ; A mennyországban van a szentek otthona, nyugalmuk pedig az örökkévalóságban.
Április 16.
SOUBIROUS SZENT MÁRIA BERNADETT SZŰZ
A franciaországi Bolyban született 1844-ben. Szegény molnárcsaládból származott. 1858. február 11. és július 16. között Lourdes-ban, a massabielle-i barlangnál 18 al­ kalommal jelent meg a szeplőtelen Szűz a tanulatlan gyermeknek. E jelenések, amelyeknek hitelességét az egy­ házi és világi vizsgálatok, valamint a Lourdes-ban történt csodák megerősítették, ma is emberek millióit vonzzák a Szűzanyához. 1866-ban belépett a nevers-i Szent Gildardzárda nővérei közé. Élete imádság, betegápolás, testi-lelki szenvedések hosszú sorozata. 1879. április 16-án halt meg. 1925. június 14-én boldoggá, 1933. december 8-án szentté avatták.
Szüzek közös zsolozsmája, 1723.

 
1410 Április 16.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA ; MÁSODIK OLVASMÁNY ; Szent Mária Bernadett szűz írásaiból
(Ed. A. Ravier, Paris, Lethielleux, 1961, p. 496-497) A Tábor hegyéről Jézus a Kálvária hegyére vezet
A megfeszített Jézus buzdított, hogy legyen bizal­ mam és bátorságom követni őt: ?Ma elvezetlek a Tábor hegyére, hogy erőt és bátorságot nyerj; holnap a Kálvá­ria-hegyre viszlek, hogy megtapasztald szeretetemet." Bátorság, lelkem, kövesd a Kálváriára induló Jézust, vagyis ne féljünk attól, hogy megaláznak, megvetnek, és közömbösek lesznek irántunk. Ma a Tábor hegyére vezet Jézusom, hogy ott erőt és bátorságot kapjak, és példájával megerősítve nagylelkűen és szeretettel indul­ jak a Kálvária hegyére. Azért vagyok ugyanis itt a föl­dön, hogy Isten dicsőségéért és a lelkek megszenteléséért dolgozzam.
Ó, Mária, jó Anyám, kérlek, vésd lelkembe megfe­ szített isteni Jegyesem képét és vonásait, hogy ezután kívánságai az én kívánságaim legyenek, szeretete pedig az én szeretetem. Anyám, legyen meg az Úr akarata, ha azt kívánja, hogy még sokáig éljek itt a földön, de segíts, hogy életem állandó hálaadás és szeretet legyen. Ha pedig magához akar hívni, úgy legyen, de kérd, hogy minden szennytől tisztítsa meg szívemet. Igent mondok az életre, a szenvedésre, a halálra. Anyám, a te szelíd szívedben mindenre igent mondok. Taníts meg az önátadásra, hogyan viseljem el, ha megszólnak, bán­ tanak, rágalmaznak, megvetnek, eltaszítanak és gyötör­nek. Ó, hogy dicsőíteném Istent! Milyen gyors és haté­ kony eszköz ez a tökéletesség elérésére!
Mennyi ellensége van Jézusnak bennem, s ezek az én ellenségeim is. Harcolni akarok Jézus és lelkem bel­ ső ellenségeivel, harcolni mindhalálig: nincs helye a bé­ kekötésnek, még a fegyverszünetnek sem. Nem elegen­ dő a békekötés, mert az ellenség hamar erőre kap, és

 
Április 21. 1411
legyőzve is újra támad, ha győzelmünk után megpihe­ nünk. Egyedül a halál után leszünk biztonságban az ilyen ellenségektől.
VÁLASZOS ÉNEK Vő. Rom 8, 18. 24
V. Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul raj­ tunk. * Mert megváltásunk még reménybeli, alleluja.
F. ?Nem azt ígérem neked, hogy ezen a földön tesz­ lek boldoggá, hanem majd az örökkévalóságban." * Mert megváltásunk.
; Könyörgés ;
Istenünk, alázatosak kedvelője és megdicsőítője, te Soubirous Szent Mária Bernadettet nagy szeretettel ki­ választottad, és megadtad, hogy a Szűzanya megjelen­ jen neki, és beszélgessen vele. Közbenjárására add, hogy példáját követve a hit útján járjunk, amelyen az alázatos szívűeket a mennyei boldogság felé vezeted. A mi Urunk.
Április 21. SZENT ANZELM PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
A piemonti Aostában született 1033-ban. Szent Bene­dek rendjébe lépett a galliai Le Bee monostorában. Rend­ társait a teológiai tudományokra oktatta, s ugyanakkor ő maga a tökéletesség útján haladt előre. Később Angliában tanított, ahol Canterbury püspökévé választottak. Az Egyház szabadságáért küzdve kétszer is száműzték. Sokat és kiválóan írt, misztikus teológiával átitatva. Meghalt 1109. április 21-én.
Lelkipásztorok, 1680, vagy Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1709.

 
1412 Április 21.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Szent Anzelm püspöknek ?A lélek párbeszéde Isten­ nel" című könyvéből
(Cap. 14. 16. 26: Opera omnia, edit. Schmitt, Seccovii, 1938, l, 111-113. 121-122)
Ismerjelek, szeresselek, örömöm légy, Istenem!
Megtaláltad-e, lelkem, amit kerestél? Istent keres­ ted, és úgy találtad, hogy minden létező közül ő a leg­ nagyobb, s nála tökéletesebb el sem gondolható. Úgy találtad, hogy ő maga az élet, a fény, a bölcsesség, a jóság, az örökkévaló boldogság és a boldog örökkévaló­ ság, aki mindig és mindenütt jelen van.
Uram, Istenem, alkotóm és újjáalkotóm, mondd meg utánad sóvárgó lelkemnek: mi vagy még azon kí­vül, amit látott; hogy világosan lássa, ami után vágyó­ dik. Azon van, hogy minél többet lásson; de azon fe­ lül, amit látott, nem lát mást, csak sötétséget. Vagy he­ lyesebben: sötétséget sem lát, mert az nincs tebenned. De átlátja, hogy a saját sötétsége miatt nem láthat töb­ bet.
Uram, a fény, amelyben lakozol, valóban nem kö­zelíthető meg. Nincs, ami abba behatolhatna, hogy té­ged lásson. Azért sem látom ezt a fényt, mert erőmet meghaladja. És mégis, bármit látok, általa látom. A gyenge szem is a nap fényében lát mindent, amit lát, és mégsem tud magába a napba tekinteni.
Értelmem nem ér fel hozzá. Túlságosan ragyog, nem tudom magamba fogadni, lelki szemem sem tud sokáig beletekinteni. Elvakul fényétől, megsemmisül roppant nagyságától, lenyűgözve áll mérhetetlensége előtt, megzavarodik erejétől.
Fenséges, megközelíthetetlen fény! Tökéletes és bol­dog igazság, milyen messze vagy tőlem, pedig oly közel vagyok hozzád! Milyen távol vagy tekintetemtől, hol­ott én a tiéd előtt jelen vagyok!

 
Április 21. 1413
Mindenütt egészen jelen vagy, mégsem látlak. Benned mozgok, benned vagyok, mégsem tudok hozzád jutni. Bennem vagy, körülöttem vagy, mégsem erezlek.
Kérlek, Istenem, add, hogy megismerjelek, szeresse­ lek, hogy örvendjek benned. És ha már ebben az élet­ ben nem tudok eljutni a teljességre, legalább napról napra előrehaladhassak benne, hogy végül is teljesen el-töltsön. Add, hogy itt gyarapodjék rólad való ismere­ tem, odaát pedig beteljesüljön; növekedjék szeretetem irántad ebben az életben, és legyen teljessé a jövendő' életben; ebben az életben örömömet táplálja a remény, odaát pedig megélt valóság legyen.
Uram, Istenem, Fiad által tanácsolod, sőt megpa­ rancsolod, hogy kérjünk, és megígéred kérésünk teljesí­tését is, hogy örömünk teljes legyen. Én úgy kérlek, Uram, ahogy csodálatos Tanácsadónk által tanácsolod. Add meg, amit igaz voltodban megígérsz, hogy örö­ möm teljes legyen. Igaz Istenem, kérlek, hallgass meg, hogy örömöm teljes legyen.
Addig is erről elmélkedjék értelmem, erről beszéljen nyelvem. Ezt szeresse szívem, erről szóljon ajkam. Ezt éhezze lelkem, ezt szomjazza testem, ez után vágyakozzék egész lényem, míg bemehetek Uram örömébe, aki az örökkön áldott háromszemélyű egy Isten. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK .
V. Ő az az Anzelm, hitünk dicső tanítója, aki Lanfrank tanítványa, szerzetestársainak szerető atyja volt, és amikor az Úr a püspöki szolgálatra hívta, * Az Anyaszentegyház szabadságáért hathatósan küzdött, alleluja.
F. Rendíthetetlenül tanította, hogy az Egyház, mint Krisztus szabad jegyese, nincs senki másnak alá­ vetve. * Az Anyaszentegyház.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Szent Anzelm püspöknek megadtad a kegyelmet, hogy kutassa és tanítsa bölcsességed ma

 
1414 Április 23.
gasztos titkait. Erősítsd lelkűnkben a hit kegyelmét, hogy szívbeli örömet találjunk abban, amit hinnünk adtál. A mi Urunk.
Április 23.
SZENT ADALBERT (BÉLA) PÜSPÖK ÉS VÉRTANŰ
Emléknap
Ugyanezen a napon, április 23-án
AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN:
SZENT ADALBERT (BÉLA) PÜSPÖK ÉS
VÉRTANÚ, AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE
Főünnep
956-ban született Libicében cseh hercegi családból. Eredeti neve Vojtech, az Adalbert nevet a bérmáláskor kapta. A magdeburgi székesegyházi iskolában tanult. 983ban Prága varosának második püspöke lett. Minden ere­jével arra törekedett, hogy népet az igazi kereszténységre vezesse. Sok meg nem értéssel találkozott, sőt hazáját is el kellett hagynia, Rómába menekült. Magyarországon is járt vándormisszionáriusként (992�994), Esztergomban ő bérmálta meg első szent királyunkat, Istvánt. A pogány poroszok közt térítve szenvedett vértanúságot 997. április 23-án. 999-ben avatták szentté. Ereklyéit Prágában, Esz­ tergomban és a római Szent Bertalan-templomban őrzik. Esztergomban az első székesegyházat az ő tiszteletére építtette Szent István király 1010-ben.
Ahol főünnep:
I. ESTI DICSÉRET
Egy vértanú közös zsolozsmája húsvéti időben, 1645, az alábbiak kivételével:

 
Olvasmányos imaóra 1415
HIMNUSZ
Atyja szegény népeknek, gyöngye fejedelmeknek, püspököknek tüköré, küzdőknek drágaköve.
Urad dicsőségéért három lándzsadöfés ért, s mise közben lelkedet visszaadtad Istennek.
Légy segítőm, védelmem az utolsó percemben, segíts, hogy elérhessem hőn imádott Istenem. Ámen.
Magnificat-; Ant. ; Üdvöz légy te, vértanú szent, Isten hőse, Szent Adalbert. Pártfogold sok kérésünket, s amit kérünk, te is kérd. Segítsd a jót, űzd a rosszat, béke fényét kiárasszad, s boldog élet örömét, alleluja.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
; Ant. ; Krisztus Királyt ünnepeljük, kit a vértanúkkal együtt dicsőít Szent Adalbertünk, alleluja!
Az, Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános rész­ ben, 864.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA HI MNUSZ
Mártírt dicsér az énekünk, apostolt, Isten bajnokát, kit cseh, lengyel, porosz hívő s magyar nép hálás szívvel áld.
Híres törzsből fakadt virág, még szellőtől is bágyadott,

 
Április 23.
de kit máris szülői vágy szívben Istennek áldozott.
Korral szilárdult jelleme, kitűnt szeméremérzete; a Szentírásból nyert erőt, s a Szentlélek tanítja őt.
Püspökké szentelték fel őt; vezesse Krisztus híveit, s mint jó pásztor bárányokért legyen kész vérét ontani.
Megérezték szűkölködők, hogy atyjuk jobbja mint segít, meghallották kóbor juhok hívó szavát, intelmeit.
Zsákmányolásban megzavart sátán dühe nem bírt vele; el kell tehát pusztítani � de még dicsőbb lett így neve.
Lándzsákkal rontottak reá, a főpapra, cinkos vadak, s elvérzett, mint oltárra tett Istennek kedves áldozat.
Kérünk, Megváltó Jézusunk, hogy bűneinket megbocsásd, s e mártír érdeméből adj nekünk örök vigasztalást. Ámen.
1. a nt. Adalbert híre fenn ragyog: dicső ősöktől
származott, kegyes szülőknek gyermeke, s erénnyel
ékes élete, alleluja.
Zsoltárok az Egy vértanú közös zsolozsmájából, 1653.
2. ; Ant. ; Már gyermekként, hogy szent legyen, segíti
őt a kegyelem. S hogy világ ne ártson neki, az Úr kard­
dal védelmezi, alleluja.

 
Olvasmányos imaóra 1417
3. ; Ant. ; őt szülei a szent helyen Istennek adják szün­ telen, s hogy védjék üdvös útjait, az Úr anyjának szen­telik, alleluja.
V. Áldásokkal elhalmozta az Úr kiskorában őt, alleluja,
F. Gyermekként az erényekben egyre magasabbra nőtt, alleluja.
Ahol főünnep:
; ELSŐ OLVASMÁNY ; 8, 28-39
Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől?
Testvéreim: Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azo­kat meg is dicsőítette.
Mire következtethetünk ebből? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyá­ junkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisz­ tus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldözte­tés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint meg van írva: ?Minket minden időben teérted irtanak, s vágójuhok módjára tartanak."
De mindezeken diadalmaskodunk őáltala, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelen­ valók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magas­ság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem sza­ kíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jé­ zusban, a mi Urunkban van.

 
1418 Április 23.
VÁLASZOS ÉNEK ApCsel 22, 18. 21; Róm 9, 17
V. Siess, gyorsan hagyd el Jeruzsálemet, mert nem fogadják el rólam szóló tanúságtételedet. * Azért tá­ masztottalak, hogy nevem híre elterjedjen szerte a vilá­ gon, alleluja.
F. Csak menj, mert én messzire, a pogány ok közé küldelek. * Azért támasztottalak.
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Prohászka Ottokár püspök beszédeiből
(Összegyűjtött munkái, XIII. 2. 5. 7. 11)
Az isteni gondviselés a. magyarokhoz vezette
Íme, Adalbert dicsérete: Az ember tönkrement ben­ ne, s az Isten működött benne: hajlamai, szenvedélyei, nemessége, gazdagsága, pompája, hírneve, méltósága, érseki uralma tönkrement benne, s miután tönkrement Adalbertben minden emberi, megnyilatkozott benne az Isten ereje: ő nem emberi, ő isteni!
A Szentlélek tüze elharapódzott Adalbert lelkében, s intette, nógatta mindig többre: ?Szenteld nekem szü­ zességedet, Adalbert, mondj le a házaséletben megenge­ dett élvezetekről. Mondj le minden gyönyörről, amely érzékies, és ha fellázad ösztönöd, foszd meg kényétől a szent szegénység által � törd meg erejét böjt és önmegtagadás által �, szakítsd félbe álmodat virrasztás által, és ha ez sem elég, bosszuld meg az erényt véres ostorozás által. Van-e magányos hely Prága közelében? Fuss oda, és szedd össze sokszor lelkedet; nem küldelek a vértanúi halálba, de mivel tudom, hogy a pogány sö­ tétség s az ármány vesz körül, amely el akar téged tán­ torítani hitedtől, tudd meg, hogy nem szabad eltántorodnod semmi áron tőlem, sem hizelgéssel, sem rémisztéssel, sem ígéretekkel. Ha rá akarnak venni, hogy szegd meg hitedet: nyújtsd testedet vasfogóknak, csont­jaidat fűrészeknek, inaidat a kínpadnak, fejedet a bal­táknak. Mutatnak majd izzó kemencéket: ne félj belé­ jük vettetni; mutatnak jeges tavakat: ne félj rajtuk di­deregni; ne legyen előtted hegycsúcs oly meredek, vad

 
Olvasmányos imaóra 1419
állat oly éhes, kerék oly csonttörő, nyíl oly éles, rostély oly tüzes, amely miatt meg akarnád tagadni azt, amire tanítlak és buzdítlak!" Ezek azon lelkes érzelmek, ame­lyek az ifjú Adalbert szívében is a Szentlélek erejében megfogamzottak, visszhangjai a szavaknak: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik (Mt 10, 28). S volt-e lelke hozzá az ifjúnak? Nem zavarodott-e meg, nem szorulte össze a szíve? Ó, nem szorult el szíve, mert megtörte benne Isten az embert!
Az isteni gondviselés a magyarokhoz vezette, hogy Krisztus édes igája alá hajtván a királyt, meghódítsa népét is, azzal a hódítással, amelyekről írják: Non ferro, sed ligno! Nem vassal, hanem (kereszt)fával! Most tűnt föl, mily nagy Adalbert, s hogy mennyit bír, aki előbb ingott, panaszkodott és sírt tehetetlensége és si­ kertelensége fölött. Isten eltöltötte őt, miután megtör­ te! Kiszemelte őt arra, hogy a magyar népet ó' keresz­ telje meg, s hogy ki előbb egyes lelkekkel is alig boldo­ gulj most népeket hódítson meg Krisztusnak.
Álmélkodva idézzük, s alkalmazzuk Szent Ágoston szavait Adalbertre: Si Adalbertus non orasset, Hungá­ ria Stephanum non haberet! Ha Adalbert nem imádko­ zik, ha nem sír, nem szenved, ha szíve alázatosságában meg nem törődik az Isten keze alatt, Magyarországnak nincs Istvánja! Ha Adalbert nincs, hol vagy, István ki­ rály? Ne gondoljuk ezt túlzásnak: a lelkek, a kegyel­ mek világában éppúgy vannak láncolatok és sorsok, öröklések és származások, mint a családokban. Vannak lelkiatyák és lelki gyermekek.
Adalbertet, az Isten szentjét, kérve kérjük, hogy � amint Sirák fia mondja � csontjaiból élet áradjon (vő. Sir 46, 14), s fölserkenjen az a hit, az az istenfélelem, az az erény, amelyet ó' köztünk áldásosán széthintett.
VÁLASZOS ÉNEK 2 Tim 4, 7-8; Fii 3, 8. 10
V. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutot­ tam, hitemet megtartottam. * Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, alleluja.
F. Krisztusnak fönséges ismeretéhez mérten min­ dent hátránynak tartok, hogy megismerhessem feltá

 
1420 Április 23.
madásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. * Készen vár az igazság győzelmi koszorú­ja, alleluja.
Ahol főünnep, HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 867.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Urunk a halhatatlanság dicső jelével szentet áld: Adalbertnek ma adta át a vértanúk koszorúját.
Szemeknek tiszta könnye hull, s a szent, mint pálma felvirul; a könny szemét tisztítva hull, titok homálya elvonul.
Levált a látás hályoga, tündöklő fényben lat oda, hol Isten minden lét oka, szentek erénye, glória.
Hol minden Istennel tele, nem oszlik meg színeire, dicsőülten ki van vele, mindannak ő a mindene.
Mert egy, ki mindent létre hitt, és egybegyűjti szentjeit, egy, ám jutalmuk más megint, hűségük, érdemük szerint.
Adalbert, kérd Atyánk velünk, hogy üdvötökben részt vegyünk, Ádám nyomán mert elveszünk, örök nyomorba süllyedünk. Ámen,

 
Reggeli dicséret 1421
1. ; Ant. ; Adalbert, népe -szívtelen bűnét siratja szünte­
len, s jó pásztor nevet érdemel, ki nyájat üdvre vezet
el, alleluja.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 897.
 • ; Ant. ; Majd benső hang érinti meg, mintegy a
  mennyből érkezett jövendölés, amely hirdeti: monos­
  tor rendje kell neki, alleluja.
 • ; Ant. ; Alázatosb mindenkinél, bár szent, de még
  szentebbül él, s tanulván az erényeket, az üdvösséget
  szerzi meg, alleluja.
RÖVID OLVASMÁNY l Jn 5, 3-5
Az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk paran­ csait. Parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől való, legyőzi a világot. És ez a győzelem � győzelem a világ fölött! � a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Örök boldogságot tükröz az arcuk, * Alleluja, alleluja. Örök.
F. Öröm és ujjongás jár a nyomukban. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Örök.
Benedictus-; Ant. ; Dicsőség Krisztus Urunknak, ki Szent Adalbert püspököt szenvedésének részesévé tette. Érdemeiért és csodáiért áldjuk az Urat, alleluja.
FOHÁSZOK
Testvéreim, forduljunk Jézushoz, a vértanúk Királyá­ hoz, és kérjük: Hallgasd meg Szent Adalbert közbenjáró imáját!
Te arra buzdítottad tanítványaidat, hogy ne féljenek azoktól, akik a testet megölik,
adj bátorságot, hogy mindenkor hűséges követőid­
nek bizonyuljunk!
Te apostoli buzgóságot adtál Szent Adalbert szívébe,
növeld bennünk a lelkek megmentésének vágyát!

 
1422 Április 23.
Te Szent Adalbert által adtad meg a bérmálásban Szent Istvánnak az erősség Lelkét,
erősítsd meg a fiatalokat a keresztény hitben a
Szentlélek ajándékozásával!
Hallgasd meg Szent Adalbert közbenjáró imáját! Te Szent Adalbert püspököt a hit terjesztésére küldted hazánkba,
add, hogy ez a hit egész nemzetünket átjárja!
Te megadtad Szent Adalbertnek, hogy irántad való szeretetből a vértanúságot is vállalja, � támassz korunkban is szent papokat és püspököket, akik hűségesek hozzád mindhalálig!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Istenünk, te vértanúdat, Szent Adalbert (Béla) püs­ pököt szenvedései jutalmául szentjeid sorába emelted. Add, kérünk, hogy példája nyomán eljuthassunk az örök hazába. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
Ahol főünnep, Kiegészítő zsoltárok, 1297, különben zsoltárok a köznapról.
Délelőtt
; Ant. ; Fején a püspöki süveg, szolgálva hordoz terhe­ket. Elöl jár, élő kegyelem, tanít, példát ad szüntelen, alleluja.
RÖVID OLVASMÁNY Jel 2, 10-11
Ne félj a rád váró szenvedésektől! A sátán néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok tíz napig tart. Légy hű mindhalá­ lig, és életet adok neked győzelmi koszorúul.
V. A dicsőség ruháját adta reá az Úr, alleluja,
F. És színarany koronát tett a fejére, alleluja.

 
(II.) Esti dicséret 1423
Délben
; Ant. ; Szent Adalbert csodás fénye fölragyog a magas égre, ily püspök már életében vértanú lesz a hitében, alleluja.
RÖVID ÖL VASMÁNY Jel 3, 21
A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon.
V. Istenben remélek, nem félek, alleluja,
F. Halandó mit árthat nekem, alleluja.
Délután
; Ant. ; Lett gyermekként felajánlás, püspökként áldo­ zattevő, vértanúként áldozat, alleluja.
RÖVID OLVASMÁNY Jel 19, 7. 9
Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük Istent, mert elérkezett a Bárány menyegzőjenek napja. Boldo­gok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára!
V. Örömujjongás közt jönnek, jönnek vissza, allelu­ ja,
F. Mert mindegyik hozza már a kévét, alleluja.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben. (II.) ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Örömmel ujjong most az ég, a föld is zengi énekét. Adalbert püspök életét dicséri szívből mind a nép.
Ti, nagyok, legyőz titeket, kik földnek, testnek éltetek, hogy ti is szent erényeket szolgálván Úré legyetek.
Ő mennybe lépdel szabadon, soha nem ismert utakon,

 
1424 Április 23.
s így leszen élő oltalom, a bűnösöknek irgalom.
Hogy vétkeink megszűnjenek, üdv, épség visszatérjenek, s szentek közt nyervén jó helyet, mint próféta, hirdesse meg:
Midőn majd Krisztus megjelen, s világot veri félelem, el ne vettessünk hirtelen, s hozzá tartozzunk szüntelen.
Dicsérjük, áldjuk az Atyát, és vele egyszülött Fiát s a Szentlelket, vigaszt ki ad, mennyben örök időkön át. Ámen.
1. ; Ant. ; Szolgálván Egek Asszonyát, házát s királyi
bíborát, a vértanúság titkait tanulja, s menny jutalma­
it, alleluja.
Zsoltárok és kantikum az Egy vértanú közös zsolozsmájából, 1669.
 • ; Ant. ; Krisztus kegyelmét osztja szét, hogy megtér­
  jen az ősi nép, s örül, ha üldözik ezért, zengi a hála
  énekét, alleluja.
 • ; Ant. ; Gonosz népség és vezére hét sebekkel veri át,
  mígnem folyni kezd a vére, s elborítja oldalát; a vérta­
  nú ellensége üdvéért imádkozik, amint Jézus cseleked­
  te, s lelke békén távozik, alleluja.
RÖVID OLVASMÁNY Jel 7, 14-17
Ezek a nagy szorongatásból jöttek, ruhájukat fehér­ re mosták a Bárány vérében. Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség, mert a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti és élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letö­ röl a szemükről minden könnyet.

 
(II.) Esti dicséret 1425
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Az igazak tündökölnek az Úr színe előtt, * Alleluja, alleluja. Az igazak.
F. És örvendeznek a tiszta szívűek. * Alleluja, alle­ luja. Dicsőség az Atyának. Az igazak.
Magnificat-; Ant. ; Ó, paradicsom hervadhatatlan rózsá­ ja, Szent Adalbert, dicsőséges vértanú, aki győzel­ mesen, véredet ontva kiérdemelted a vértanúság koro­ náját, közbenjárásoddal segíts minket, akik alázattal ünnepedet üljük, hogy minden javak kútfője, Isten sa­ ját boldog életének részeseivé tegyen minket, alleluja.
FOHÁSZOK
Könyörögjünk a mennyei Atyához, akitől minden kö­ zösség származik az égben és a földön, és mondjuk: A bit által Krisztus lakjék szívünkben!
A gyermek Adalbertet szülei neked ajánlották fel,
fogadd szívesen ma is a szülőknek gyermekeikért
mondott imáit!
A bérmálás szentségében apostoli lelkületet adtál Adal­ bertnek,
újítsd meg Lelkedet bennünk is, hogy Isten fiainak
bizonyuljunk!
Te kiválasztottad Adalbertet a papi szolgálatra,
segíts, hogy életünkkel és szavainkkal mi is hirdes­
sük a megváltás örömhírét!
Te Szent Adalbert térítő munkájával Egyházadba hív­ tad a cseh, a magyar, a lengyel és a porosz népet,
add, hogy az Egyház minden népet egybegyűjtsön
országodba!
Szent Adalbert vértanúhalálát kedves áldozatként fo­ gadtad,
engedd, hogy életünk és halálunk is tanúságtétel le­
gyen az örök élet mellett!
Mi Atyánk . . .

 
1426 Április 24.
; Könyörgés ;
Istenünk, te vértanúdat, Szent Adalbert ( Béla ) püs­ pököt szenvedései jutalmául szentjeid sorába emelted. Add, kérünk, hogy példája nyomán eljuthassunk az örök hazába. A mi Urunk.
Április 24.
SZENT GYÖRGY VÉRTANÚ
Már a I V. században tiszteitek a palesztinai Dioszpoliszban, ahol a tiszteletére templom is épült. Tisztelete Keleten és Nyugaton gyorsan elterjedt.
Egy vértanú közös zsolozsmája húsvéti időben, 1652. OLVASMÁNY OS IMAÓRA
MÁSODIK Öl \ASMANY
Damiáni Szent Péter püspök beszédeiből
(Sermo 3, De Sancto Georgio; PL 144, 567-571) A kereszt győzhetetlen er eje
A mai ünnep, kedveseim, a Húsvét dicsőséges örö­ mét úgy kettőzi meg számunkra, mint ahogy arany­ foglalatát a drágakő beragyogja saját tündöklésével.
Ma ünnepelt szentünk a katonaéletből egy másik ka­ tonasorba került át. Földi katonatiszti beosztását ugyanis a krisztusi katonáskodás szolgálatára cserélte fel. Mint derék jó katona, előbb mindenét szétosztotta a szegények között, így vetette le magáról az evilági va­gyon poggyászát is. Aztán szabad szívvel, minden aka­ dály nélkül, egyedül a hit pajzsával felvértezve, Krisztus bátor harcosaként indult a nehéz, küzdelmes harcba.
Mindebből világosan megérthetjük, hogy hitünk védelmében csak az harcolhat erőteljesen és eredménye­ sen, aki nem retteg már a földi javak elvesztésétől.
Szent Györgyöt úgy felgyullasztotta a Szentlélek tüze, és a kereszt győzhetetlen ereje úgy átjárta, hogy amikor harcba szállt az istentelen királlyal, egyrészt

 
Áprüis 24. 1427
győzelmet aratott rajta mint a gonoszság fejedelmének csatlósán, másrészt pedig Krisztus katonait is fellelkesí­ tette bátor helytállásra.
Biztosan jelen volt a küzdelemnél a láthatatlan leg­ főbb Bíró. Ő ugyan titokzatos végzése szerint megen­gedte, hogy a gonoszok kegyetlenül bánjanak szen­tünkkel, de amikor a vértanú testét hóhérok kezébe ad­ ta, ugyanakkor csodálatos oltalmazó erejével megőrizte lelkét, ezt a hite miatt legyőzhetetlenné vált lelket.
A mennyei seregnek ezt a bátor harcosát ne csak csodáljuk, kedves testvéreim, hanem utánozzuk is; fi­ gyeljünk mi is arra a dicsőséges égi jutalomra, hogy míg szívünk figyelme odairányul, addig meg ne tánto­ rítson bennünket az, ha e csábító világ kigúnyol, vagy ha tényleg kegyetlen üldözésekkel is fenyeget.
Tisztítsuk meg tehát magunkat Szent Pál szavai ér­ telmében a test és lélek minden szennyétől, hogy az örök boldogságnak abba a templomába, ahová most szívünk vágya szárnyal, egykor valósággal is bevonul­ hassunk.
Szükséges ugyanis, hogy mindaz, aki Krisztus hajlé­ kában, vagyis az Egyházban Istennek akarja szentelni magát, a keresztség szent fürdőjében megtisztultan a sokféle erény ruhájába öltözzék, így olvassuk a Szent­ írásban is: Papjaid öltözzenek igazságba! (Zsolt 131, 9). Tehát aki a keresztség által Krisztusban új emberré született, már ne a halandóság ruhájába öltözzék, ha­ nem levetve a régi embert, öltse fel az újat, és új em­berként bátran törekedjék valódi életszentségre.
így a régi bűn szennyétől megtisztulva, és a meg­ újult életmód ragyogó szépségével ékesítve, méltón ün­ nepeljük a Húsvét szent titkát, és valóban utánozzuk is szent vértanúink példáját.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Ez a szent mindhalálig harcolt Istenének törvé­ nyéért; nem félt a gonoszok szavától, * Mert életének alapja szilárd kőszikla volt, alleluja.
F. Megvetette életét a földön, és eljutott a mennyei országba. * Mert életének.

 
1428 Április 24.
; Könyörgés ;
Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely eró't adott Szent Györgynek, hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngeségünkben legyen számunkra erő­ forrás az ő példája. A mi Urunk.
Ugyanazon a napon, április 24-én
SIGMARINGENI SZENT FIDÉL ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ
A németországi Sigmaringenben született 1578-ban. Kapucinus lett, kemény életet élt virrasztásban és imád­ ságban. Fáradhatatlan volt az igehirdetésben. A Hitter­ jesztés kongregációjának parancsára Raetiába ment, hogy az igaz tanítást megerősítse. A kálvinisták halálra keres­ ték, a svájci Seewisben szenvedett vértanúságot 1622. áp­ rilis 24-én.
Egy vértanú közös zsolozsmája húsvéti időben, 1652, vagy Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA ; MÁSODIK OLVASMÁNY ; Szent Fidél áldozópap és vértanú dicsérete
A neve szerint és a valóságban is Hűséges
Mint a katolikus hit védőjét, Szent Fidélt XI V. Be­ nedek pápa ezekkel a szavakkal dicsőítette:
?Egész szeretetével igyekezett vigaszt és anyagi se­ gítséget nyújtani szükségben levő felebarátainak, atyailag felkarolt minden szerencsétlent, a szegényeknek egész seregét látta el a mindenfelől összegyűjtött ala­ mizsnáival.
Az árvák és az özvegyek elhagyatottságát úgy eny­ hítette, hogy a gazdagoktól és fejedelmektől segítséget szerzett számukra; nem szűnt meg minden börtönbe zártnak, akinek csak tudott, lelki és testi vigaszt nyúj­ tani, minden egyes beteget felkeresni, őket megerősíte

 
Április 24.
ni, és az Istennel kibékítve a végső küzdelemre felkészí­teni.
Az ilyen segítségnyújtásban szinte a legkitűnőbb al­ kalma nyílt az érdemszerzésre, amikor a svájci terüle­ten állomásozó osztrák hadsereg majdnem az utolsó emberig járványos betegségbe esve, a ragály és a halál szánalmas martaléka lett."
Ezzel a szeretettel párosult az is, hogy ez a neve sze­ rint és a valóságban is Hűséges férfi, kitűnt a katolikus hit buzgó védelmében. Lankadatlanul hirdette, és véré­ vel tanúságot tett róla. Néhány nappal a vértanúsága előtt tartott utolsó beszédében mintegy végrendelet­ ként ezeket a szavakat hagyta ránk:
?Ó, katolikus hit, mily szilárd, mily erős vagy, mi­lyen mélyre nyúlnak gyökereid, mén nagyon biztos sziklaalapra épülsz! (Vő. Mt 7, 25). Az ég és föld elmúl­ hat, te azonban soha meg nem szűnhetsz. Kezdettől fogva az egész világ ellentmondott neked, de te hatal­mas erővel győzelmet arattál mindenek felett.
Mert ez a győzelem győzelem a világ felett! � a mi hitünk (l Jn 5, 4). Ez hajtotta Krisztus uralma alá a leghatalmasabb királyokat is, ez vezette Krisztus köve­tésére a népeket.
Mi késztette volna a szent apostolokat és a vértanú­ kat arra, hogy a kegyetlen harcokat és a legszörnyűbb büntetéseket is elviseljék, ha nem a hitük, legfőképpen a feltámadásba vetett hitük?
Mi késztette volna a remetéket arra, hogy az élveze­teket megvetve, minden tiszteletet elutasítva és a gaz­ dagságról lemondva a puszta magányban önmegtartóztató életet éljenek, ha nem az élő hitük?
Mi készteti manapság is Krisztus igazi követőit ar­ ra, hogy elvessék a bujaságot, hátat fordítsanak a gyö­ nyöröknek, hogy elfogadják a mostoha körülménye­ ket, és eltűrjenek minden nyomorúságot?
Az élő hitük, amely a szeretetben teljesedik ki! (Vő. Gál 5, 6). Ez készteti őket arra, hogy a jövendő javak

 
1430 Április 25.
reményében lemondjanak az e világi javakról, és elcse­ réljék a jelenvalókat a jövendóTiért."
VÁLASZOS ÉNEK 2 Tim 4, 7-8; Fii 3, 8. 10
V. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutot­ tam, hitemet megtartottam. * Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, alleluja.
F. Krisztusnak fönséges ismeretéhez mérten min­ dent hátránynak tartok, hogy megismerhessem feltá­ madásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. * Készen vár.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap lelkében lángra lobbantottad szereteted tüzet, és hitterjesztő munkája közben megjutalmaztad a vértanúság dicsőségével. Közbenjárására add, hogy a szeretet biz­ tos alapján álljunk, és vele együtt megtapasztaljuk Krisztus feltámadásának erejét. Aki veled el.
Április 25.
SZENT MÁRK EVANGÉLISTA
Ünnep
Barnabás unokatestvére. Pál apostolt elkísérte első út­ ján, és követte Rómába is. Péter tanítványa volt, akinek tanítását evangéliumában tolmácsolta. Neki tulajdonítják az alexandriai egyház megalapítását.
Apostolok közös zsolozsmája húsvéti időben, 1600, a következők kivételével:
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
; Ant. ; Urunkat, aki az evangéliumban szól hozzánk, jöjjetek, imádjuk, alleluja!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános rész­ ben, 864.

 
Április 25. 1431
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
HIMNUSZ
Ó, boldog munkás férfiú, apostolok szent társa, te, mint hű segítőt kérlelünk, és áld szívünk dicsérete.
Örömhírt hoztak ők nekünk, e Krisztus küldte hírnökök, eljött a béke korszaka, igazság győzött, új s örök.
Az ég kegyelme téged is e nagy lelkek közé emelt; dicső, kiváló művedért Egyházunk áldva ünnepel.
Te fényt hintettél akkor is; Krisztus hevéből küldj ma le, érleljen napja sok magot, s töltsék az égi csűrt tele!
Ki, mint a főapostolok, Bíránk mellett majd ott leszel, hozd el nekünk bocsánatát, s bő áldását is megszerezd!
Krisztusnak hála, tisztelet, Atyának, Léleknek vele, s dicső hazában boldogan élvezzük egykor fényüket. Ámen.
V. Az Úr igéje hangzik hírnökei által, alleluja, F. Nagy hatalommal, alleluja.
; ELSŐ OLVASMÁNY ;
Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
4, 1-16
Az Egyházban különféle kegyelmi ajándékok vannak

 
1432 Április 25.
Testvéreim! Kérlek benneteket, én, aki fogoly va­ gyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatás­ hoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Töreked­ jetek rá, hogy a béke kötelekével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test, és egy a Lélek mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Űr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki min­dennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van.
Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ezért mondja az írás: ?Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, s osz­tott az embereknek ajándékokat." Az pedig, hogy föl­ ment, mi mást jelent, mint hogy előbb le is szállt a len­ti földi tájakra? Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget.
Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépít­ sék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessé­ge életkorának mértékére. Akkor majd nem leszünk éretlenek, akiket a megtévesztő' emberi tanítás és a té­ vedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. In­ kább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel: Krisztussal, ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízüle­tek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört, így növekszik a test, és építi fel sa­ját magát a szeretetben.
VÁLASZOS ÉNEK 2 Pét l, 21; Péld 2, 6
V. Sohasem keletkezett jövendölés emberi akarat­ ból, * Mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek � Isten megbízottaiként � a szent emberek.
F. Csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából szár­ mazik a tudás és értelem. * Mindig csak.

 
Április 25. 1433
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Szent Iréneusz püspök és vértanú ?Az eretnekségek el­len" című értekezéséből
(Lib. l, 10, 1-3: PG 7, 550-554)
Az igazság hirdetése
Az egész világon, a föld szélső határáig elterjedt Egyház az apostoloktól és az ő tanítványaiktól vette át azt a hitet, hogy hiszünk az egy Istenben, a mindenha­ tó Atyában, aki az eget, a földet és a tengert alkotta, s mindent, ami csak van benne (ApCsel 14, 15); és hi­ szünk az egy Jézus Krisztusban, Isten Fiában, aki a mi üdvösségünkért megtestesült; és hiszünk a Szentlélek-ben, aki a próféták által előrehirdette Isten rendeléseit: szeretett Urunknak, Jézus Krisztusnak eljövetelét, Szűztől való születését, szenvedését, a halálból való fel­ támadását és test szerinti mennybemenetelét, s hogy az Atya dicsőségében majd vissza fog térni a mennyből, hogy mindent hatalma alá rendeljen (vő. Ef l, 10), és feltámasszon minden embert azért, hogy Jézus Krisz­ tus, a mi Urunk előtt � aki a láthatatlan Atya tetszése szerint Istenünk, Üdvözítőnk és Királyunk � hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilág­ban, és minden nyelv hirdesse (Fii 2, 10) őt, aki azért jön, hogy igaz ítéletet mondjon minden felett.
Miután az Egyház átvette ezt az igehirdetést és ezt az említett hitet, az egész világon elterjedve, mintha egyetlen házban laknék, hűségesen őrzi is ezt. Úgy hisz az előbb említettekben, mintha egyetlen lelke és egyet­len szíve volna; s egybehangzóan tanítja, hirdeti és adja ezt tovább, mintha egyeden ajka volna. Mert, bár sok­félék a nyelvek a földön, de a hagyomány érvénye egy és ugyanaz.
Sem Germániában, sem az ibériaiaknál vagy a kel­ ták között, sem Keleten vagy Egyiptomban, sem Líbiá­ban vagy a világ közepén alapított egyházak nem hisz­ nek másként, és nem másképp hagyományozzák to

 
1434 Április 25.
vább ezt a hitet, hanem amint az Isten teremtménye: a nap, az egész világon egy és ugyanaz, úgy az igazság hirdetése is mindenütt ugyanúgy ragyog és világít minden embernek, aki el akar jutni az igazság megis­ merésére.
Az egyházak elöljárói közül, aki hatásosan tud be­ szélni, az sem mond mást, csak ezeket (hiszen senki sem lehet nagyobb a Mesternél), de a beszédben gyenge sem csökkenti ezt az áthagyományozott hitet. Mivel ugyanis a hit egy és ugyanaz, sem az nem ad hozzá, aki sokat tud róla beszélni, sem pedig nem csorbítja meg az, aki csak kevesebbet tud róla mondani.
VÁLASZOS ÉNEK l Kor l, 17-18. 21
V. Krisztus azért küldött, hogy hirdessem az evan­ géliumot, de nem bölcselkedő beszéddel, nehogy Krisz­ tus keresztje elveszítse erejét. * A keresztről szóló taní­ tás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de ne­ künk, akik üdvözülünk, Isten ereje, alleluja.
F. Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hí­ vóiét. * A keresztről.
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 867. ; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Szent Márk, ma hozzád, ünnepedre jöttünk, hálaadással hogy megemlékezzünk, mily nagyot tettél javára a népnek, Krisztus ügyének.
Édesanyádnak nyomába te léptél, tisztelve Pétert, követője lettel, ajkáról Krisztus tanítását vetted, vésve szívedbe.

 
Április 25. 1435
Mennyei Lélek vezette a tollad, isteni Mester csodáit leírtad, és az igéket, melyekkel ő oktat, míg a világ tart.
Szent Pál is kedvelt, munkában követted, szíve buzgalmát példaképül vetted, Jézusért tűrtél sokat, és nevéért véredet adtad.
Jézus, imádás, hála legyen néked, hogy mi is hittel megvallhatunk téged, hogy minket táplálsz, s egykor majd láthatjuk arcod örökre. Ámen.
1. ; Ant. ; A régiek bölcsességét kutatták a szent evan­
gélisták, és szavaikat a próféták jövendölései hitelesítet­
ték, alleluja.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 897.
 • ; Ant. ; Isten az igazságban való hitre az evangélium
  által hívott meg minket, hogy részünk legyen Urunk,
  Jézus Krisztus dicsőségében, alleluja.
 • ; Ant. ; Bölcsességüket sokan magasztalják, s az nem
  is múlik el az idők végéig, alleluja.
RÖVID OLVASMÁNY l Kor 15, l-2a. 3-4
Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartottatok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az írás szerint, eltemet­ték, és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Elbeszélték Isten dicsőséges hatalmát, * Alleluja, alleluja. Elbeszélték.
F. És a csodákat, melyeket végbe vitt. * Alleluja, al­leluja. Dicsó'ség az Atyának. Elbeszélték.

 
1436Április 25.
Benedictus-; Ant. ; Jézus Krisztus szeretete küldte a hí­ vő népekhez a szent tanítókat és evangélistákat a hit szolgálatára, alleluja.
FOHÁSZOK
Mondjunk méltó dicséretet Üdvözítőnknek, aki legyőzte a halált, evangéliumával felragyoghatta előttünk az életet és a halhatatlanságot! Kérjük őt alá­ zattal: Erősítsd meg Egyházadat hitben és szeretetben!
Te, aki Egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megör­ vendeztetted,
adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömé­
re!
Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelkipásztorok Mózes módjára hozzád fohászkod­ tak,
közbenjárásukra tisztítsd és szenteld meg mindig
Egyházadat!
Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad Lelkedet,
töltsd el a Szentlélekkel néped minden vezetőjét!
A szent lelkipásztoroknak te magad lettél jutalma,
add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítse­
nek téged!
Te, aki Egyházad pásztorai által részesíted híveidet az örök életben,
üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad,
hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. Ké­ rünk, nevelj minket tanításával, hogy hűségesen köves­ sük Krisztus példáját. Aki veled él.
Április 25. 1437
NAPKÖZI IMAÓRA
A zsoltárokat a soros köznapról vesszük az időszak­ nak megfelelő antifónával.
Délelőtt
RÖVID OLVASMÁNY Róm l, 16-17
Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten üd­ vösséget hozó ereje minden hívőnek: először is a zsidó­ nak, azután a pogánynak. Isten igazsága nyilvánul meg benne, amelyet a hívó' a hittel nyer el, ahogy írva van: Az igaz a hitből él.
V. Minden földre elhat szózatuk, alleluja,
F. A földkerekség végéig eljut igéjük, alleluja.
Délben
RÖVID OLVASMÁNY l Tessz 2, 2b-4
Bízva Istenünkben vállalni mertük, hogy hirdetjük nektek az Isten evangéliumát, a sok nehézség ellenére is. Igehirdetésünk nem megtévesztésből, hamis szán­ dékból vagy álnokságból fakad, hanem úgy beszélünk, mint akiket Isten alkalmasnak ítélt az evangélium hir­ detésére. Nem is az embereknek igyekszünk tetszeni, hanem az Istennek.
V. Megtartották az Úr parancsait, alleluja,
F. És megőrizték törvényeit, alleluja.
Délután
A kiegészítő zsoltároknál a 125. helyett vehető a 128. zsoltár, 1248.
RÖVID OLVASMÁNY 2 Tim l, 8b-9
Vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében, aki megváltott, és a szent hivatásra meghívott minket, nem tetteink alap­ ján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből, ame­ lyet Krisztus Jézusban ajándékozott nekünk.

 
1438 Április 25.
V. Örüljetek és ujjongjatok, alleluja,
F. Mert nevetek föl van írva a mennyben, alleluja.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Szent Márk, ma hozzád, 1434.
1. ; Ant. ; Az evangélium szolgája lettem Isten kegyel­
mi adományából, alleluja.
Zsoltárok és kantikum az Apostolok közös zsolozsmájából, 1612.
 • ; Ant. ; Mindezt az evangéliumért teszem, hogy ne­
  kem is részem legyen benne, alleluja.
 • ; Ant. ; Nekem jutott osztályrészül a kegyelem, hogy
  Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a poga
  nyoknak, alleluja.
RÖVID OLVASMÁNY Kol l, 3a-6
Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Aty­ jának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanú sitt ok an­ nak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK .
VHirdessétek a nemzetek között az Úr dicsőségét, Alleluja, alleluja. Hirdessétek.
FÉs csodatetteit minden nép között! * Alleluja, al­ leluja. Dicsőség az Atyának. Hirdessétek.
Magnificat-; Ant. ; az Úr szava örökre megmarad: Ez az a tanítás, amelyet hirdettek nektek, alleluja.

 
Április 28. 1439
FOHÁSZOK
Istenünk, a világosság Atyja, Fia evangéliuma által
meghívott minket az igaz hitre. Könyörögve kérjük
ó't szent népéért:
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról! Atyánk, te visszahívtad a halálból Fiadat, nyájad nagy
Pásztorát,
� engedd, hogy az ő tanúi legyünk a föld végső hatá­
ráig!
Te elküldted Fiadat erre a világra, hogy hirdesse az evangéliumot a szegényeknek,
� engedd, hogy mi is hirdessük azt minden teremt­
ménynek!
Te elküldted Fiadat, hogy elvesse igéje magvát,
_ add, hogy akik fáradoznak az ige vetésében, egykor
örömmel arassanak! Te elküldted Fiadat, hogy vére által engesztelje ki veled
a világot,
_ add, hogy a kiengesztelésben mindannyian együtt­ működjünk vele!
Te Fiadat a mennyben jobbodra ültetted, _ bocsásd be a megholtakat a boldogság országába!
Mi Atyánk . . .
Könyörgcs
Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. Ké­ rünk, nevelj minket tanításával, hogy hűségesen köves­ sük Krisztus példáját. Aki veled él.
Április 28.
CHANEL SZENT PÉTER ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ
A franciaországi Cuet városkában született 1803-ban. Papi szolgálatba lepett, néhány éven keresztül lelkipász­ tori munkát végzett. Mária Társaságába belépve, Óceáni­ ába indult az evangéliumot hirdetni. Bár sok nehézséggel

 
1440 Április 28.
küszködött, néhány bennszülöttet mégis a hitre térített. Ezért Futuna szigetén orgyilkosok a hit iránti gyűlölet­ ből megölték 1841. április 28-án.
Egy vértanú közös zsolozsmája húsvéti időben, 1652.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA ; MÁSODIK OLVASMÁNY ; Szent Péter áldozópap és vértanú dicsérete
A mártírok vére a keresztények magja lett
Pétert, miután a Mária Társaságában megkezdte a szerzetesi életet, saját kérésére nyomban az óceániai missziókba küldték. A Csendes-óceánon levő Futuna szigetére került, ahol Krisztus nevét eddig még nem is hirdették. Az a laikus testvér, aki mindig segítségére volt, ezekkel a szavakkal ismertette missziós életét:
?Munkája közben a forró nap melegétől égetve, és gyakran az éhségtói elgyötörve, teljesen átizzadva jött haza. A kimerültségtől legyengülve, de műidig erős lé­ lekkel, élénken és vidáman érkezett haza, mintha szó­ rakozóhelyről jött volna; ez nemcsak egyszer fordult elő, hanem szinte mindennap.
Futuna sziget lakóitól soha nem szokott megtagad­ ni semmit sem. Még azoktól sem, akik lázadást szítot­ tak ellene: ezeket is mindig mentegette, és soha el nem utasította ó'ket magától, bar tudatlan és kellemetlenke­ dő' emberek voltak. Páratlan kedvesség volt benne kivé­ tel nélkül mindenki iránt, és ez minden módon meg­ mutatkozott."
Nincs tehát semmi csodálatos abban, hogy a sziget lakói ?a legjobb szívű embernek" hívták. Valamikor ó' is ezt mondta egyik rendtársának: ?Egy ilyen nehéz misszióban szenteknek kell lennünk."
Minden alkalmat felhasználva hirdette Krisztust és az evangéliumot, de az eredmény nagyon szerény volt. A misszióban végzett emberi és szerzetesi munkáját mégis kitartó állhatatossággal folytatta, ráhagyatkozva

 
Április 28. 1441
Krisztus példájára és e szavaira: Más vet, és más arat (Jn 4, 37). Emellett állandóan kérte Máriának, Isten anyjának segítségét, hiszen kiváló tisztelője volt.
A keresztény vallás hirdetésével megsemmisítette a gonosz szellemek kultuszát, amelyet pedig Futuna szi­ get vezetó'i nagyon felkaroltak, hogy ezáltal uralmuk alatt tartsák népüket. Ezért szörnyű kegyetlenséggel megölték, azt remélve, hogy Péter halálával a keresz­ tény hitnek az általa elhintett magvai is majd elpusz­ tulnak.
A vértanúhalála előtti napon ő azonban megmond­ ta: ?Nem számít, ha én meghalok. Krisztus vallása úgy hozzánőtt ehhez a szigethez, hogy halálommal mar nem szűnik meg."
A vértanú vére elsősorban Futuna lakóinak hasz­ nált, hiszen pár év múlva valamennyien Krisztus hité­ re tértek; de hasznára lett Óceánia többi szigetének is, ahol most virágzó keresztény egyházak élnek. Ezek Pé­ tert a sajátjuknak tartják, és mint első vértanújukat tisztelik.
VÁLASZOS ÉNEK Lk 10, 2; ApCsel l, 8
V. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. * Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásra, alleluja.
F. A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. * Kérjétek az.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Chanel Szent Péternek megadtad a vértanúság dicsőségét, hogy a hit terjedjen és Egyházad növekedjék. A húsvéti öröm napjaiban add úgy ünne­ pelnünk Krisztus halálát és feltámadását, hogy ennek az új életnek tanúi lehessünk. A mi Urunk.

 
1442 Április 29.
Április 29.
SIENAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Emléknap
Sienában született 1347-ben. Már kisleányként a töké­ letesebbre törekedett, és 15 éves korában belépett Szent Domonkos harmadik rendjébe. Az Isten és a felebarát iránti szeretettől égve, a városok közötti békét és egyet­értést megerősítette, a pápa jogait és szabadságát védel­ mezte, és a vallásos élet megújulását mozdította elő. Bölcs tanítással és lelkiséggel teli műveit tollba mondta. Meghalt 1380. április 29-én, Rómában. VI. Pál pápa 1970. október 4-én egyháztanítói címmel díszítette fel.
Szüzek közös zsolozsmája, 1723, a következők kivéte­ lével:
OLVASMÁNY OS IMAÓRA HIMNUSZ
Mint okos szüzek szűzi útitársa indul elébe égi Jegyesének; éji sötét rém tovafut előle, mécse ha lángol.
Drágakövekkel ékes csodagyűrűt hoz Vőlegénye � ez a jegyajándék �, s szól Katalinhoz: ?Szeretetem égi záloga ez lesz!"
Szíve gyakorta hevesen felizzik, s míg ez a szent hév tüzesíti lelkét, tagjain Krisztus sebeit is hordja Szent Katalin szűz.
Százszor is boldog, sok ezerszer áldott ő, aki nyugtot jegyese ölén lelt, s úgy ragyog ékes mennyei karokban, mint a kelő nap.

 
Április 29. 1443
Áldott az Isten örök égi trónján, áldott a Három, kiben egy a lényeg, ő irányítja a világot rendben szent hatalommal. Ámen.
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Sienai Szent Katalin szűznek ?Az isteni gondviselés" című párbeszédes művéből
(Cap. 167, Gratiarum actio ad Trinitatem: ed. lat., Ingolstadii, 1583, F. 290v-291)
Megízleltem, és láttam
Ó, örök Istenség, ó, örök Háromság, aki az isteni természet egysége által oly sokat érővé tetted egyszü­ lött Fiad vérének váltságdíját! Te, örök Háromság, olyan vagy, mint valami mély tenger, amelyben minél többet keresek, annál többet találok; és minél inkább megtalállak, annál jobban kereslek téged. Te valami­képpen kielégítetlenül elégíted ki a lelket, mivel mély­ ségedben úgy elégíted ki, hogy mindig szomjas és éhes maradjon rád, ó, örök Háromság, s nagyon kívánjon, és vágyódjék látni téged, a világosságot világosságod­ ban.
Megízleltem, és láttam az értelem fényével világos­ ságodban a te mélységedet, örök Háromság, és teremté­ sed szépségét: aztán beléd öltözködve láttam, hogy a képmásod leszek: hiszen nekem ajándékozod magadat, örök Atya, hatalmadból és bölcsességedből, amely böl­csesség Egyszülötted sajátja. A Szentlélek pedig, aki tő­ led, az Atyától és a Fiútól származik, olyan akaratot adott nekem, amellyel alkalmassá tett arra, hogy szeres­ sek.
Hiszen te, örök Háromság, te vagy az Alkotó, én az alkotás: innen tudtam meg, a te megvilágosításod hatá­ sára az újjáteremtésben, mit tettél velem egyszülött Fiad vére által, hogy a szeretet rabja lettél teremtmé­ nyed szépsége miatt.

 
1444 Április 29.
Ó, mélység, ó, örök Háromság, ó, Istenség, ó, mély­séges tenger: mi nagyobbat adhatnál nekem magadnál? Te vagy az örökké égő tűz, amely nem hamvad el; te vagy, aki izzásoddal elemészted a lélek minden önző szeretetét. Ismét csak te vagy a tűz, aki minden fagyot felolvasztasz, és fényt gyújtasz a lélekben világosságod­ dal, amellyel megismertetted velem igazságodat.
Ennek a fénynek tükrében ismerlek téged legna­ gyobb kincsemnek, minden jó felett álló érteknek, bol­dog jóságnak, kimeríthetetlen jónak, felbecsülhetetlen érteknek: mindennél nagyobb szépségnek, minden böl­ csességet meghaladó bölcsességnek: mivel te magad vagy a bölcsesség, te az angyalok kenyere, aki a szere­ tettől hevítve magadat adtad az embereknek.
Te vagy a ruha, amely befedi ruhátlanságomat, jól lakatsz bennünket, éhezőket édességeddel, mivel min­ den keserűség nélküli édesség vagy. Ó, örök Három­ ság!
VÁLASZOS ÉNEK
V. Nyisd ki az ajtót, húgocskám, országom örököse, kedvesem, aki megismerted igazságaim titokzatos mély­ ségeit; * Lelkem ajándéka téged gazdagított, kiontott vérem minden bűntől megtisztított, alleluja.
F. Indulj el a szemlélődés nyugalmából, és tégy ta­ núságot megingathatatlanul igazságaimról. * Lelkem ajándéka.
REGGELI DICSÉRET HIMNUSZ
Szent Katalin, kit fény övez, Egyházunk éke, tégedet szívből köszöntünk, éneket zengünk s idézzük érdemed.
Hős erényekben gazdagon híressé lettél te nagyon, szerényen, példamutatón kereszttel járva utadon.

 
Április 29. 1445
Üdvöz légy, béke hírnöke, csillagnak lát a nép szeme; tedd, hogy e század szelleme hit legyen, ne vadság heve!
A Lélek, Örök Felelet,
ő ihleti a nyelvedet,
s a Bölcsesség, amely vezet
minden harcodban győz veled.
Jézus jegyese, kérlelünk, imáddal esdd ki, kérd nekünk: Vele egészen egy legyünk, míg majd hónába érkezünk.
Atyánk, nagy Isten, szent Urunk, Szűztől született Jézusunk s Szentlélek: együtt hódolunk, időtlenül magasztalunk! Ámen.
Benedictus-; Ant. ; Szent Katalin szűz szüntelen az Úr­ hoz kiáltott, hogy adja vissza Egyháza békéjét, alleluja.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Sienai Szent Katalin szívében fellob-bantottad az istenszeretet tüzet, hogy szemlélje Krisz­ tus Urunk szenvedését, és Egyházad szolgálatara szen­ telje életét. Közbenjárására add, hogy akik részesedünk Krisztus szenvedésében, mindörökre ujjongjunk dicső­ sége kinyilvánulásakor. Aki veled él.
ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Szent Katalin, 1444.
Magnificat-; Ant. ; Katalin mindig és mindenütt Istent kereste, meg is találta, és együtt élt vele a szív boldog­ ságában és a szeretet egységében, alleluja.

 
1446 Április 30.
Április 30.
SZENT V. PIUSZ PÁPA
Az itáliai Alessandria közelében született 1504-ben. Domonkos szerzetes lett, teológiát tanított. Püspök és bí­ boros, majd 1566-ban Péter szekéré emelték. Az Egyház megújulását, amelyet a trienti zsinat megkezdett, előmoz­ dította, a hit terjesztését elősegítette, és megújította az is­tentiszteletet. Meghalt 1572. május 1-én.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből
(Tract. 124, 5: CCL 36, 684-685)
Az Egyház arra a kősziklára épült, amelyet Péter megvallott
Isten szüntelenül törődik az emberiséggel, és azonfelül, hogy a bajbajutottakon különféle módon segí­ tett, az idők teljességének elérkezésekor � amelynek az idejét csak ő tudta előre � elküldötte hozzánk egyszü­ lött Fiát. Azért küldte el, hogy aki által megteremtette a mindenséget, az, miközben Isten marad, emberré le­ gyen, közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus (l Tim 2, 5).
Azért küldte el, hogy akik hisznek benne, azok az újjászületés fürdője által feloldozva bűnük minden szennyétől, megszabaduljanak az örök büntetéstől is, és hitben, reményben és szeretetben éljenek. Amíg e világban s ennek veszedelmes és küzdelmes kísértései közepette zarándokolnak, részesüljenek az Isten testi és lelki segítségeiben, és színe előtt járjanak mindig azon az úton haladva, amely számukra maga Krisz­ tus lett.

 
Április 30. 1447
Minthogy így sem lehetnek meg teljesen bűn nél­ kül, hiszen e gyarló földi életben előfordul a bűn is, ezért az alamizsnálkodásnak üdvöt szerző erőt adott, hogy ezzel is segítse őket imádságaikban, ezért megta­nította őket, hogy így imádkozzanak: Bocsásd meg vét­keinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vét­ kezőknek (Mt 6, 12).
E bajokkal teli földi élet folyamán boldog remény­ séggel eltelve így cselekszik az Egyház is, az az Egyház, amelynek egyetemességét jelképezve mintegy megsze­ mélyesítője lett Péter apostol, apostoli méltóságának el­ sőbbsége folytán.
Ami pedig sajátosan Pétert illeti: természete szerint ember volt, a kegyelmet tekintve egy a Krisztus-köve­ tők közül, és a bővebben kapott kegyelem által lett a legelső apostol. De amikor Jézus ezt mondta neki: Ne­ ked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva (Mt 16, 19), akkor már az egész Egyházat képviselte, amelyre a különböző kísértések e világban záporesők, áradatok, viharok módjára törnek rá, de nem omlik össze, mert arra a sziklára épült, amelytől Péter is kapta a nevét.
Éppen ezért mondta az Úr: Erre a sziklára építem Egyházamat (Mt 16, 18), mivel Péter már előbb meg­ vallotta: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia (Mt 16, 16). Tehát arra a sziklára építem Egyházamat, amelyet te megvallottal. A szikla pedig Krisztus volt (l Kor 10, 4); Péter maga is erre a szilárd alapra épült. A lerakott ala­ pon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat (l Kor 3, 11).
A Krisztuson alapuló Egyház tehát Krisztustól kap­ ta meg Péter személyében a mennyek országának a kulcsait, vagyis az oldás és kötés hatalmát a bűnök fö­ lött. Ez az Egyház tehát, amely szereti és követi Krisz­ tust, megszabadul minden bűntől. Mégis azok a hívek követik őt teljesebben, akik mindhalálig küzdenek az igazságért.

 
1448 Április 30.
VÁLASZOS ÉNEK Ez 3, 21; l Tim 4, 16
V. Ha figyelmezteted az igazat, hogy ne vetkezzék, és nem is vetkezik, akkor életben marad, * És te is meg­ mentetted életedet, alleluja.
Ügyelj magadra és a tanításra, hogy magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segítsd. * És te is.
; Könyörgés ;
Gondviselő Istenünk, te Szent V. Piusz pápát ren­ delted Egyházad élére, hogy védelmezze a hitet, és emelje az istentisztelet méltóságát. Közbenjárására add, hogy élő hittel és tevékeny szeretettel vegyünk részt szent titkaid ünneplésében. A mi Urunk.
 
 
 
á LAP
 
á LAP