S   z   o   l   g   á   l   ó      K   ö   n   y   v   t   á   r
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
ZSOLOZSMA
 
MÁJUS
 
 
Május 1.
A MUNKÁS SZENT JÓZSEF
Ha a mai emléknapot nagyobb ünnepélyességgel ülik meg, az itt hiányzó részek március 19-ról veendők, 1360.
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
; Ant. ; Krisztus Urunkat, akit az ácsmester fiának vél­ tek, jöjjetek, imádjuk, alleluja!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános részben, 864.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA HIMNUSZ
Józsefet, jertek, a munkást s atyánkat, akit Názáret árnyas csendje rejtett, dicsérni szívvel, boldog énekszóval zengni a Szentet!
Királyi ősök vére aki voltál, tűröd, ha bőség vagy ha kínzó ínség látogat hozzád, míg hű kezeden nő Mennyei Zálog.
Példakép! Mérték! Kit a szorgos ácsok serege tisztel, s tetőled tanulja, hogy kell helytállni, hogy' lesz szent a munka, szent a veríték.
Féktelen pergő nyelvünket fékezzed, szánd, aki éhes, tápláld bő kenyérrel, gondod vigyázza, védelmezze Krisztus misztikus Testét!
Boldog Háromság, egy és örök Isten, hogy itt követve, Józsefet, a Szentet, az égbe jussunk, kegyesen segíts meg, Mindenek Atyja! Ámen.

 
1450 Május 1.
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
A II. vatikáni zsinat Gaudium ét $pes kezdetű, az Egy­ház és a mai világ viszonyáról szóló lelkipásztori konstitúciójából
(Nn. 33-34)
Az ember tevékenysége a világban
Az ember mindig törekedett arra, hogy munkájával és. tehetségével minél gazdagabban bontakoztassa ki életét. Ma már csaknem az egész természetre kiterjesz­tette hatalmát, és egyre tovább terjeszti, elsősorban a természettudomány és a technika vívmányai révén. Főleg a nemzetek közötti érintkezés sokféle, és egyre szá­ mosabb eszköze segítségével az emberiség nagy családja lassanként az egész földkerekségen egyetlen közösség­nek ismeri föl és szervezi meg önmagát. Mindezek kö­ vetkeztében ma már a saját munkájával biztosít magá­ nak az ember olyan javakat, amelyeket hajdan inkább a felsőbb erőktől várt.
E roppant méretű vállalkozás láttán, amely már a föld egész népességét magával ragadja, sok kérdést vet­ nek fel az emberek. Mi az értelme és az értéke ennek a fáradozásnak? Hogyan kell használnunk mindezeket a javakat? Min ó' cél felé tartanak az egyének vagy a kö­ zösségek törekvései?
Az Egyháznak nincs mindig keze ügyében a felelet minden részletkérdésre, viszont őrzi Isten igéjét, amelyből a vallási és erkölcsi élet elvei menthetők; sze­ retne tehát egyesíteni a kinyilatkoztatás fényét az em­ beri tudással, hogy megvilágosodjék az az út, amelyen csak nemrégiben indult el az emberiség.
A hívők biztosak abban, hogy önmagában véve egé­ szen megegyezik Isten szándékával az egyéni és közös­ ségi tevékenység, vagyis az a hatalmas erőfeszítés, ame­ lyet az emberiség a történelme folyamán életkörülmé­ nyei javítására tesz.

 
Május 1. 1451
Az Isten képmásának teremtett ember ugyanis azt a megbízatást kapta, hogy vesse uralma alá a földet an­nak minden gazdagságával együtt, kormányozza igaz­ ságosan és szentül a világot, és elismerve Istent a min-denség Teremtőjének, hozzá vezesse vissza önmagát és az egész világot oly módon, hogy mialatt minden az ember uralma alá kerül, megdicsőüljön Isten neve az egész földön.
Mindez a leghétköznapibb dolgokra is érvényes. Azok a férfiak és nők tehát, akik a maguk és családjuk fenntartásán fáradoznak, és munkájukat úgy végzik, hogy a társadalomnak is hasznára vannak, meg lehet­ nek győződve arról, hogy tevékenységükkel a Teremtő művét fejlesztik tovább, embertestvéreik javát mozdít­ ják elő, és személyesen segítik megvalósulni az isteni Gondviselés tervét a történelemben.
A keresztények tehát nem gondoljak azt, hogy az emberek leleményességéből és erejéből született alkotá­ sok szembenállnak Isten hatalmával, vagy azt, hogy az eszes teremtmény mintegy vetélytársa a Teremtőnek. Éppen ellenkezőleg, meggyőződésük, hogy az emberi­ ség sikere Isten nagyságát mutatja, és az ő titokzatos elgondolásainak gyümölcse.
Minél nagyobbra nő azonban az ember hatalma, annál szélesebb körre terjed ki az egyének és a közössé­ gek felelőssége.
Kitűnik mindebből, hogy a krisztusi üzenet nem vonja el az embereket a világ építésétől, nem teszi őket közönyösekké sorstársaik iránt, éppen ellenkezőleg: még szigorúbban kötelezi őket, hogy a világ javán munkálkodjanak.
VÁLASZOS ÉNEK Vö. Tér 2, 15
V. Az Úristen az embert az Éden kertjébe helyezte, * Hogy művelje és őrizze, alleluja.
F. Ez volt az ember feladata kezdettől fogva. * Hogy művelje.

 
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
A fénylő hajnal kelteget, munkára szólít halk szava, szerszám zajától újra zeng Názáret békés otthona.
Üdvöz légy, Szentcsalád feje, kinél a munkapadhoz állt a fönséges nagy Alkotó, s törölte izzadt homlokát.
Te most az égben tündökölsz, Szűz Jegyesednek oldalán, minket, kik téged tisztelünk ezer bajunk közt gyámolíts!
Erőszak, perpatvar, viszály ne rontsa munkánk érdemét, torkosság, kapzsi vágy helyét tisztes mérték foglalja el!
Áldó szavunkra esdj nekünk a Szentháromságtól kegyet, hogy békéjében járjuk itt utunkat, mely hozzá vezet. Ámen.
RÖVID OLVASMÁNY 2 Sám 7, 28-29
Ó, Uram, Istenem, te Isten vagy, és a te szavad igazság. Magad tetted szolgádnak ezeket az ígéreteket. Azért legyen tetszésedre, és áldd meg szolgád házát, hogy örökre fennmaradjon előtted! Mert te szóltál, Uram, Istenem, és áldásodra szolgád háza örökké ál­ dott lesz.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Házának urává tette ó't az Úr, * Alleluja, alleluja. Házának.
F. És egész vagyonának intézőjévé. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Házának urává.

 
Május 1. 1453
Benedictus-; Ant. ; Szent József hűségesen gyakorolta az ácsmesterséget, és csodálatos példát adott a munkára, alleluja.
FOHÁSZOK
Istenünket, aki igazzá teszi az embert, könyörögve kér­jük: Urunk, add, hogy igazságodból éljünk!
Urunk, Istenünk, te hívtad meg őseinket, hogy hitben és a szív tisztaságában járjanak előtted:
add, hogy nyomdokaikat követve tökéletesek le­
gyünk parancsod szerint!
Kiválasztottad Józsefet, az igaz férfiút, hogy gondos­kodjék Fiadról gyermekés ifjúkorában:
engedd, hogy testvéreinkben Krisztus titokzatos
Testét szolgáljuk!
Az emberekre bíztad a földet, hogy benépesítsék, és uralmuk alá hajtsák:
_ taníts, hogy mindenkor odaadással dolgozzunk e vi­ lágban a te dicsőségedre!
Mindenek Atyja, emlékezzél meg kezed műveiről,
� és add meg mindenkinek becsületes munkája fejé­ben az emberhez méltó életkörülményeket!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dol­ gozzék és részt vegyen teremtő munkádban. Segíts jó­ ságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogyan megparancsoltad, és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET HIMNUSZ
Téged, József, az ég rendjei áldjanak, téged mind a hívők ünnepi éneke, mert Isten kiszemelt: érdemedért a Szűz tiszta hitvese, társa vagy.

 
1454 Május 1.
Látván hitveseden drága teher jelét, kínoz aggodalom s kételyek ostora, ám angyal szava int: itt a fogantató Szentlélek lehelése volt.
Véded s ápolod a megszületett Urat, megjárod vele a távol Egyiptomot; elvesztvén kutatod, s templom ölén leled, búval is meg örömmel is.
Mást csak holta emel égi karok közé, s megtett életútért várja a glória; angyal módra te már elve ölelheted Istent: ó, öröm, ó, csoda!
Háromságos Urunk, ránk kegyesen tekints, József érdemeit nézd, s az egekbe hívj, hogy végül teneked zengjen örök szavunk hálás mennyei éneket! Ámen.
RÖVID OLVASMÁNY Kol 3, 23-24
Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak, és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok!
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Az igaz virul majd, mint a liliom, * Alleluja, alleluja. Az igaz.
F. És virágzik az Úr előtt mindörökké. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Az igaz.
Magnificat-; Ant. ; Krisztus Urunkat az ácsmester fiá­ nak vélték, alleluja.
FOHÁSZOK
Istentől származik minden atyaság a mennyben és a földön. Könyörögve kérjük:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, hallgass meg minket!
Szentséges Atyánk, te Szent József előtt feltártad Krisz­ tus titkát, amely öröktől fogva rejtve volt,

 
Május 2. 1455
engedd, hogy egyre jobban megismerjük szent Fia­
dat, az Istenembert!
Mennyei Atyánk, te táplálod az ég madarait, és öltözte­ ted a mezők virágait,
� add meg az egész emberiségnek a mindennapi és a
természetfeletti kenyeret!
Világ Teremtője, te kezünkre bíztad alkotásodat,
� engedd, hogy a dolgozó emberek élvezhessék mun­
kájuk gyümölcsét!
Minden igazság Istene, te azt akarod, hogy igaz embe­ rek legyünk,
� engedd, hogy Szent József közbenjárására minden­
ben tetszésed szerint éljünk!
A haldoklóknak és az elhunytaknak add meg jóságo­ sán,
_ hogy Fiad által Szűz Máriával és Szent Józseffel együtt elnyerjék irgalmadat!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dol­gozzék és részt vegyen teremtő munkádban. Segíts jó­ ságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogyan megparancsoltad, és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél. A mi Urunk.
Május 2.
SZENT ATANÁZ PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Emléknap
Alexandriában született 295-ben. Sándor püspökkel együtt vett részt a niceai zsinaton, majd utóda lett. Az arianusok ellen hevesen küzdött, emiatt sokat szenvedett, és többször kellett számkivetésbe mennie. Kiváló műve­ ket írt, amelyekben az igaz hitet kifejtette és védelmezte. Meghalt 373. május 2-án.

 
1456 Május 2.
Lelkipásztorok: püspök, 1680, vagy Egyháztanítók közös zsolozsmája, 1709.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA ; MÁSODIK OLVASMÁNY ; Szent Atanáz püspök szónoklataiból
(Oratio de incarnatione Verbi, 8-9: PG 25, 110-111)
Az Ige megtestesülése
Isten szellemi, romlást és anyagot nem ismerő' Igéje a mi világunkba jött, bár előzőleg sem volt távol: soha nem volt a világnak egyetlen olyan része sem, amelyből hiányzott volna, hiszen Atyjával együttlétezve min­dent mindenütt betöltött.
Eljött hozzánk jóságában, s mintegy felfedte magát előttünk. Megkönyörült emberi nemünk nyomorúsá-gán, megindult a mi romlásunkon, s nem tűrve, hogy eluralkodjék rajtunk a halál � nehogy elpusztuljon a teremtmény, és nehogy meghiúsuljon Atyjának embert alkotó tevékenysége �, ő maga is olyan testet vett fel, amely nem különbözik a miénktől; és nem csupán csak jelen akart lenni ebben a testben, és nem is csak valami jelenés akart lenni.
Ha ugyanis csak látszani akart volna előttünk, nyil­vánvalóan más valami dicsőbb testet is felvehetett vol­ na; ő mégis a mi testünket öltötte magára.
A Szűzben templomot, testet épített magának, amelyben lakott, és megmutatkozott közöttünk, s azt mint engedelmes eszközt tette magáévá: így tehát a mi­énkhez hasonló testét � mivel mindnyájan alá voltunk vetve a halál romlásának, mindenkiért halálra adva � utolérhetetlen jósággal felajánlotta Atyjának. Részben azért, hogy mindazok számára, akik benne halnak meg, az embereket sújtó és a bűn miatt hozott törvény megszűnjék, hiszen az az Úr testében már érvényét ve­ szítette, és hogy az ugyanolyan testtel rendelkező' em­ berekkel szemben se legyen már hatálya; részben pedig

 
Május 2. 1457
azért, hogy a romlásba hullott embereket újra romolhatatlanná tegye, és visszahívja őket a halálból az élet­ re. Magára vett testével és feltámadása kegyelmével tel­ jesen száműzi tőlük a halált, mint ahogy a tűz meg­ emészti a szalmát.
Krisztus azért vette magára a halandó emberi testet, hogy miután ez a mindenek fejedelmének, az Igének lett a teste, egyben elégtétel is legyen halálával az összes emberért, és mivel ebben a testben benne lakik az Ige, ezért maradjon is meg romolhatatlanságban, és végül az ó' feltámadása kegyelméből romolhatatlan legyen minden emberi test is.
Amikor ezt a magára vett testet halálában tiszta, szeplőtelen és véres áldozatként felajánlotta, és önma­ gát másokért feláldozta, a halált a hozzá hasonló embe­ rektől is elűzte.
így Isten Igéje, aki mindenek felett áll, templomát és látható testet � amint mondta � mindenkiért fel­ ajánlva és feláldozva, halálával lerótt minden tartozást, s így Isten romlást nem ismerő' Fia, aki emberi testével mindenkihez hozzá van kapcsolva, a feltámadás ígére­ tével méltán és joggal tett halhatatlanná minden em­ bert.
Ezek után a halál rontásának már nincs semmi ereje az emberek felett, hála az Igének, aki az egy test révén bennük lakik.
VÁLASZOS ÉNEK Jer 15, 19. 20; 2 Pét 2, l
V. Mintegy szájammá teszlek, erős ércfallá teszlek ez előtt a nép előtt; * Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, alleluja.
V. Föllépnek majd hamis tanítók, akik veszélyes tévtanokat terjesztenek, és még megváltó Urukat is ta­ gadják. * Harcolni fognak.
; Könyörgés ;
Mindenható, örök Isten, te megadtad Szent Atanáz püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze Fiad is

 
1458 Május 3.
tenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és sze­ retetedben. A mi Urunk.
Május 3.
SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOL
Ünnep
Fülöp Betszaidában született, előbb Keresztelő Szent János tanítványa volt, majd Krisztust követte. Jakab, az Úr unokatestvére, Alfeus fia, a jeruzsálemi egyházat kor­ mányozta. Ö írta az egyik katolikus levelet. Kemény éle­ tet élt, és sok zsidót a hitre térített. 62-ben vértanúságot szenvedett.
Apostolok közös zsolozsmája húsvéti időben, 1600, a következők kivételével.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA HIMNUSZ
Örvendeztél, ó, Szent Fülöp, hogy Jézus téged meghívott, s mint Pétert, legfőbb társadat, őhozzá buzgó szív csatolt.
Mén Jézus bensőségesen osztotta Lelke zálogát, közölte Atyja titkait, s önnönmagáét bízta rád.
És szívedben is, Szent Jakab, Krisztus szerelme lángra kap, rokon, mintegy testvére vagy, és Egyházának oszlopa.
Első lettél Sión hegyén, ki nyáját híven őrized, s az üdvösségnek útjait számunkra is meghirdeted.

 
Május 3. 1459
Ó, boldogok, ti Jézusért ontjátok tiszta véretek; ha minket ily nagy példa vonz, bizton nyerünk el mennyeket.
Ha megtaláljuk otthonunk, nyugszunk Atyánknak szent ölén, és együtt zengjük boldogan a Hármas-Egy dicséretét. Ámen.
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Tertullianus áldozópapnak ?Az eretnekek jogának el­ évülése" című értekezéséből
(Cap. 20, 1-9; 21, 3; 22, 8-10: CCL l, 2ol-204) Az apostoli igehirdetés
Hogy kicsoda a mi Urunk, Jézus Krisztus, hogy ki volt, Atyjának milyen örök végzését teljesítette, és ho­gyan határozta meg a módot, amiként az embernek cselekednie kell, azt a földön jártában maga Krisztus jelentette ki. Olykor nyilvánosan nagy néptömeg előtt, máskor meg külön, csak a tanítványainak, akik közül a kiválasztott tizenkettőt maga melle vette, mint a nem­zetek leendő tanítóit.
Feltámadását követően, mielőtt Atyjához fölment volna, egyikük elbukása után a többi tizenegyet elküldötte, hogy tanítsanak minden népet, és kereszteljék meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Az apostolok tehát � ez a név küldöttet jelent � Júdás helyébe sorshúzás révén tizenkettediknek Má­tyást maguk közé fogadták haladék nélkül, a Dávid zsoltárában levő jövendölés értelmében, majd elnyerték a Szentlélek megígért erejét a csodatevésre és a nyelve­ ken való beszédre, először Júdeában tettek tanúbizony­ságot Jézus Krisztusba vetett hitükről, és alapították egyházakat, majd innen a földkerekség más országaiba indulva, a többi nép között is ugyanazt a hitet, ugyan­ azt a tanítást hirdették.
Ugyanúgy minden egyes városban egyházat alapí­ tottak, amelyektől átvette a hit palántáját és a kérész

 
1460á Május 3.
tény tanítás magját a többi egyház, amint ma is átve­ szik, hogy újabb egyházak alakuljanak. Ezáltal mint az apostoli eredetű egyházak hajtásai, maguk is apostoli egyháznak számítanak.
Minden utódot eredete szerint kell számon tartani. Az oly nagy számú és annyira népes egyházaknak kö­ zös az eredete, tudniillik az apostolok által alapított el­ső Egyház; az összes többi pedig ebből ered. így mind első, és mind apostoli, mivel valamennyi egyetlen Egy­ ház. Egységét bizonyítja, hogy egymással kölcsönös bé­ kességben vannak, hogy testvérnek nevezik, és igaz ba­ rátsággal fogadják vendégül egymást. Ennek a maga­ tartásnak nincs más magyarázata, mint ugyanazon szent misztériumban való részesedés.
Amit az apostolok hirdettek, az ugyanaz, mint amit nekik Krisztus kinyilatkoztatott. Erről másképpen nem lehet bizonyságot szerezni csak azon egyházak által, amelyeket maguk az apostolok alapítottak. Ők ugyanis velük közölték a tanítást előbb előszóval, ké-sóbb pedig levelek útján.
Világosan megmondta egykor az Úr: Még sok mon­ danivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek; de hozzáfűzte: Amikor eljön az igazság Lelke, ó majd elve­ zet benneteket a teljes igazságra (Jn 16, 12-13). Ezzel je­ lezte, hogy semmi tudásnak sem voltak híjával, hiszen megígérte nekik, hogy az igazság Lelke majd elvezeti őket a teljes igazságra. Be is váltotta ígéretét, amikor elküldte a Szendéiket, amint erről az Apostolok Csele­ kedeteinek könyve tanúskodik.
VÁLASZOS ÉNEK Jn 12, 21-22; Róm 9, 26
V Néhány görög Fülöphöz fordult, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. * Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp odament, és el­ mondta Jézusnak, alleluja.
\. Ahol azt mondják nekik: nem vagytok az én né­ pem, ott az éló' Isten fiainak hívják majd őket. * Fülöp elment.

 
Május 3. 1461
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 867.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ Húsvét sugárzó örömét, az Apostolok közös zsolozsmájából, 1607.
1. ; Ant. ; Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az
elég lesz nekünk, alleluja.
Zsoltárok és kandkum az I. hét vasárnapjáról, 897.
 • ; Ant. ; Már oly régóta veletek vagyok, és nem is­
  mersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta, alle­
  luja.
 • ; Ant. ; Ne legyen nyugtalan a szívetek, és ne félje­
  tek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek!
  Atyám hazában sok hely van, alleluja.
RÖVID OLVASMÁNY Ef 2, 19-22
Már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem az Isten országának polgárai és családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő' maga Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet, belőle no' ki az Úr szent temploma. Ti is ben­ ne épültök egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává.
RÖVID VÁLASZOS ÉNEK
V. Fejedelmekké teszed őket az egész földön, * Alle­ luja, alleluja. Fejedelmekké.
F. Nevedet, Uram, mindenkor hirdetni fogják az egész földön. * Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának. Fejedelmekké.
Benedictus-; Ant. ; Fülöp találkozott Natanaellal, és el­ mondta neki: Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiat, alle­ luja.

 
1462
FOHÁSZOK
Kedves Testvéreim! Az apostoloktól ránk hagyományo­ zott mennyei örökség birtokában adjunk halát Atyánknak minden ajándékáért, és mondjuk: Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret neked, Krisztus testének és vérének asztaláért, amelyet az apostolok adtak tovább nekünk,
hogy tápláljon és éltessen minket:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara! Dicséret és hála neked igéd asztaláért, amelyet az apos­ tolok terítettek meg nekünk,
hogy ott világosságot és örömet találjunk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Dicséret és hála neked az apostolokra épített Egyháza­dért,
amelyben Krisztus titokzatos testének tagjaivá le­
szünk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara! Dicséret és hála neked a keresztség és a bűnbocsánat megtisztító fürdőjéért,
amelyet az apostolokra bíztál, hogy lemossák min­
den bűnünket:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket Szent Fülöp és Jakab apostol ünnepével. Tekints imád­ ságaikra, és add, hogy részesedve Fiad szenvedésében és feltámadásában, eljussunk örök látásodra. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
A zsoltárokat a soros köznapról vesszük az időszak­ nak megfelelő antifónával. Rövid olvasmány az Aposto­ lok közös zsolozsmájából, 1609. ; Könyörgés ; mint fent.

 
Május 3. 1463
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ Apostolokra gyász borul, az Apostolok közös
zsolozsmájából, 1611.
1. ; Ant. ; Fülöp, aki engem látott, az Atyát is látta, al
leluja.
Zsoltárok és kantikum az Apostolok közös zsolozsmájából, 1612.
 • ; Ant. ; Ha engem ismernétek, Atyámat is ismerné­
  tek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok, alleluja.
 • ; Ant. ; Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, al­
  leluja.
RÖVID OLVASMÁNY Ef 4, 11-13
Krisztus némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem ju­tunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egy­ségre, és meglett emberré nem leszünk, elérve a krisz­ tusi teljességet.
RÖVID VÁLASZOS ÉNLK
V. Hirdessétek a nemzetek között az Úr dicsőségét, * Alleluja, alleluja. Hirdessétek.
F. És csodatetteit minden nép között! * Alleluja, al­ leluja. Dicsőség az Atyának. Hirdessétek.
Magníficat-; Ant. ; Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok, alleluja.
FOHÁSZOK
Testvéreim, mi, akik az apostolok sziklaalapján állunk, kérjük szent népéért a mindenható Atyaistent, és mondjuk:

 
1464 május 4
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról! Atyánk, te úgy akartad, hogy Fiad a feltámadás után először az apostoloknak jelenjék meg,
tégy minket is az ő tanúivá az egész világon!
Te elküldted a világba Fiadat, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek,
engedd, hogy mi is hirdessük az evangéliumot min­
den teremtménynek!
Te elküldted Fiadat, hogy elvesse az isteni ige magvait, _ add, hogy akik az igehirdetésben fáradoznak, egy­ kor örömmel arassák le a termést! Te elküldted Fiadat, hogy vére árán kiengesztelje veled
a világot, _ add, hogy mindannyian együttműködjünk vele a
kiengesztelődés művében! Te Fiadat jobbodra ültetted a mennyben, _ bocsásd be a megholtakat a boldogság hónába!
Mi Atyánk . . .
; Könyörgés ;
Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket Szent Fülöp és Jakab apostol ünnepével. Tekints imád­ ságaikra, és add, hogy részesedve Fiad szenvedésében és feltámadásában, eljussunk örök látásodra. A mi Urunk.
Május 4.
SZENT FLÓRIÁN VÉRTANÚ
240 körül született Alsó-Ausztriában (Noricumban, a mai Zeiselmauer községben). Mint a római hadsereg szá­ zadosa a Diocletianus-féle üldözés alkalmával 40 keresz­ tény katona védelmére kelt. Aquilinus noricumi helytar­ tó elfogatta, majd Lauriacum (Lorch) mellett megkmozták, és malomkövet kötve a nyakába, az Enns folyóba dobták 304-ben. Hazánkban is népszerű szent, különösen a tűzvész és az árvíz ellen kérik segítségét.

 
Május 4. 1465
Egy vértanú közös zsolozsmája húsvéti időben, 1652.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Bangha Béla beszédeiből
(Összegyűjtött művei, XXII. 287) A vértanúk az Oltáriszentségből merítettek erőt
Visszaszáll a lelkem a múltba. Szüzeket látok, és vértanúkat, akik liliomot tartanak kezükben, és pálmát lengetnek. Csodálva kérdezem őket: ti, virágai az em­ beriségnek, ti emberfeletti emberek, mi tett titeket oly naggyá, oly erőssé, hogy szembe tudtatok helyezkedni mindazzal, amit a test kíván, s az élet ígér?
S valamennyi egy titokzatos fehér kenyérre mutat, s az oltárra, amelyből mint élő szökőkútból árad a lát­hatatlan erő, a krisztusi lendület, a természetfölöttiség csodás varázsa, a hősiesség és a lelki nagyság vérhullá­ ma. Látok férfiakat és nőket, ifjakat és leányokat, akik mind húsból és vérből valók, s mégis megálltak helyü­ ket a legnehezebb harcokban, és diadalra vitték töré­ keny testükben a lélek és keresztény eszmeiség örök igényeit. Honnan merítették erre az erőt? Kérdem tő­lük, és valamennyi így felel: az Oltáriszentségből. Krisztus eleven testének s vérének vétele edzett meg bennünket, s az ojtott isteni erőt emberi erőtlenségünk törzsébe; az tisztította meg, s hasonlította át a mi vé­rünket, hogy Krisztus szívverése lett a mi szívünk dobogása. Oltáriszentség! Ami jó és nemes, tiszta és hősi volt valaha a kereszténység történetében, mind a te csodád, a te varázsod, a te ihlető erőd nagyszerű ered­ ménye!
Még mélyebbre szállók vissza a múltba. Egy ember ül tizenkét hívétől környékezve tágas, Húsvétra díszí­tett teremben. Szomorúság és szeretet ül az ember ar­ cán, csodálkozás és ámulat a tanítványaién. A Megvál­ tó és apostolai búcsúlakomát ülnek. A mester távozik,

 
1466 Május 4.
Golgotára, kereszthalálra készül. De nem tudja rászán­ ni magát, hogy árván hagyja övéit. Nem hagylak árván benneteket Jn 14, 18) � mondja nekik a végrendelkező anya gyengédségével. S nem hagyta árván őket. Itt hagyta nekik örökségül önmagát. Ez az én testem, ez az én vérem kelyhe, ezt cselekedjetek az én emlékezetemre (vő. Mt 26, 26-28). A tanítványok szent áhítattal veszik az ő testét, és isszák az ő vérét. Eszükbe jut, hogy hi­ szen a Mester erről a csodálatos eledelről és italról kü­ lön hosszú beszédet mondott már régebben, Kafarna-um vidékén, a Genezáreti-tó partján. Ott megmondot­ ta, hogy csodálatos, mennyből szállt kenyeret fog adni nekik, és ez a kenyér nem lesz egyéb, mint az ő teste. És aki eszi majd ezt a kenyeret, az ő testét, és issza az ó' vérét, azt ő a saját teste és vére részesének tekinti, és fel fogja támasztani az utolsó napon. És jaj annak, aki nem eszi élő hittel ezt a kenyeret, s nem issza ezt a vért, mert abban nem lesz élet, az elszárad, eltikkad, elhal, és nem lesz része őbenne. Most megtette a Mes­ ter, amit akkor ígért: odaadta nekik az ő testét és vérét, s megmondta, miként kívánja, hogy tanítványai a jö­vőben is hasonlóképp tegyenek az ő emlékezetére.
Jézus van itt jelen, hogy áldozzon értünk, s a szent­mise titokzatos aktusában megújítva, világ végéig egy­ re folytassa a keresztfán egykor értünk bemutatott ál­ dozatát. Jézus van itt jelen, hogy tápláljon bennünket, hogy erőt, frissességet, lendületet adjon, hogy el ne fá­ radjunk, ki ne merüljünk, meg ne rokkanjunk a hosszú és keserves úton, amely az ő csillagos trónusáig vezet. Mint pelikánmadár a mondában, tulajdon véré­ vel frissít fel bennünket, valahányszor lankadunk, egy egész életen át, elsőáldozásunk napjától addig a napig, amikor megtörő szemmel, szakadozó szívvel utoljára fogjuk magunkhoz venni halálos ágyunkon, mint a minden halálon diadalmaskodó örök élet biztos, édes, éltető zálogát!

 
Május 4. 1467
VÁLASZOS ÉNEK Jel 2, 10. 11; Sir 4, 33
V. Légy hű mindhalálig, és életet adok neked győ­zelmi koszorúul. * A győztesen nem vesz erőt a máso­ dik halál, alleluja.
F. Mindhalálig küzdj az igazságért, akkor Isten harcba száll érted ellenségeiddel! * A győztesen.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI ÉS ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Az Egyház boldog kórusa új HIMNUSZ ával zengje ma Istennek hálaénekét, Szent Flórián dicséretét.
Cetius-hegynek városát elhagyja, s házát, otthonát, Laureacumba érkezik, a szenteket hol üldözik.
Elfogják bajtárs katonák, szó, ütleg, ostor sújt reá, kínozzák, zúzzák csontjait: hitében meg nem törhetik.
Vállán épség már nem maradt, s az ártatlan mocsoktalant folyóba dobják, mélybe hull, és gyilkosára éj borul.
Atyánkat áldjuk, s egy Fiát, ki sírból győztesen kiszállt, s ki kettőjüktől származik, a Lelket áldja elme, szí V. Ámen.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicső­séges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog tár­ saságát elnyerjük a mennyben. A mi Urunk.

 
1468 Május 7.
Május 7.
BOLDOG GIZELLA KIRÁLYNÉ
980 körül született Regensburgban, a bajor hercegi családból. Testvérét, II. Henrik császárt is a szentek kö­ zött tiszteljük. Szent Wolfgang püspök nevelte, majd a gandersheimi kolostorban tanult, és apácának készült. Amikor Géza fejedelem 996-ban fia, István számára fele­ ségül kérte, igent mondott, és vállalkozott Istvánnal együtt a magyarság megtérítésének szolgálatára. Gyer­ mekei közül Szent Imre érte meg a felnőtt kort. Veszp­ rémben apácakolostort alapított. A hagyomány neki tu­lajdonítja az arannyal hímzett koronázási palástot és a papának ajándékozott miseruhát. Udvarhölgyeivel együtt ő látta el egyházi ruhákkal az első magyar templomokat. É lete � hazánk sorsával együtt � István király halálával (1038. augusztus 15.) válságosra fordult. Birtokai egy ré­ szét elkobozták, őt magát a veszprémi kolostorban fel­ ügyelet alatt tartották. Végül is 1045-ben III. Henrik had­ seregének segítségével elhagyta az országot. Passauban, a niedernburgi kolostorban előbb egyszerű bencés szerze-tesnő, majd apátnő volt. Halála (1060 körül) után rövide­ sen szentként kezdték tisztelni. Szentté avatási eljárása csak 1911-ben kezdődött.
Szent asszonyok közös zsolozsmája, 1774. OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
VI. Pál pápa apostoli leveléből, amelyet az Egyház Magyarországon történt alapításának, s egyben Szent István születésének és megkeresztelésének ezredik jubi­ leuma alkalmával írt
(AAS 62 /1970/, 579-585)
Őseitek szent örökségét adjátok át utódaitoknak.
Ami a magyar népet leginkább megindította, és a keresztény élet elfogadására bírta, az Szent István pél­ dás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Eh

 
Május 7. 1469
hez járult családja kimagasló példaadása, amelyet hitve­ se, Boldog Gizella és fia, Szent Imre nyújtott, így tör­ tént, hogy az a nép, amelyet egykor ?a keresztények ostorának" tartottak, a hithirdetők munkája révén olyan nemzetté vált, amely mint a kereszténységnek századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjenek kitüntető nevét érdemelte ki.
A hit, az Istennek ez a felbecsülhetetlen ajándéka természeténél fogva rendületlenül áll, mert Krisztusra, a sziklára épült az Egyház, vagyis azoknak a közössége, ?akik Jézus Krisztusban az üdvösség szerzőjét és az egység és a béke alapját látják". Hiszen már Szent Pál apostol figyelmeztet, hogy Jézus Krisztus ugyanaz teg­ nap, ma és mindörökké (Zsid 13, 8).
Valóban, a hit semmiképp sem minősíthető emberi­leg kigondolt rendszernek, egy letűnt szociális helyzet tükörképének: a hit a Szentlélek ajándéka, a szellem szabad hódolata, amellyel az ember nagylelkűen vála­ szol Istennek, s a hozzá intézett isteni sugallatnak en­ gedelmeskedik; a hit az Istennel való kapcsolatunk ter­ mészetfeletti bizonysága, amely a feltámadás és az örök élet reményéből él és cselekszik.
A hit, amely összeköt bennünket az örök Istennel, és a hívők közössége, az Egyház, nem egy távoli kor­nak ránk hagyott maradványa, hanem élő, lobogó, lük­tető valóság. ?Krisztus az egyetlen közvetítő ugyanis Egyházát, a hit, a remény és a szeretet közösséget, lát­ható szervezetnek alapította a földön, s azt szüntelenül fenntartja. Az Egyház, amely emberi és isteni elemek­ ből tevődik össze, a keresztet és az Úr Krisztus halálát hirdeti, amíg az újra el nem jön".
Amikor tehát a magyar katolikus Egyház történel­ mének évkönyveit lapozgatjátok, legyetek mélyen meg­ győződve róla, hogy ezek a régi dicső emlékek nem tűntek el egyszer s mindenkorra, hanem új életre kel­ nek, s megújulnak a jelenben. Tartsátok tehát kitünte­tő kötelességteknek, hogy a múlt eseményeiről nem­ csak emlékezzetek, hanem egyúttal tanúságot is tegye
tek erről a régi és mégis mindig új hitről, és őseitek szent örökségét a maga tisztaságában és érintetlenségé­ ben adjátok át utódaitoknak.
Szilárd bizalommal fogjatok tehát munkába, és bíz­ va Isten kegyelmében, kövessétek ezt a buzdítást: Emlé­kezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdet­ték nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben (Zsid 13, 7).
Ti vagytok mintegy a láncszem, amely hazátokban a múltat összeköti a jövővel. Fontoljátok meg alaposan az ebből eredő kötelességteket Isten és az eljövendő szá­ zadok előtt. Mint az Egyház és Krisztus titokzatos tes­ tének tagjai, az Igazság munkatársai (3 Jn 8) kell, hogy legyetek: a ti feladatotok ugyanis, hogy az evangélium igazsága hirdettessék. Azon kell lennetek, hogy Krisz­ tus szava el ne fojtassék. Hiszen maga Pál apostol mondja: Hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisz­ nek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hal­lottak? (Róm 10, 14).
Kitartó, nagy buzgalommal kérjétek tehát a gondvi­ selő Istent, hogy támasszon köztetek apostoli hivatáso­kat, papokat, szerzeteseket, férfiakat és nőket, világi apostolokat, szent szolgákat az Egyháznak, hűséges ta­ nítványokat az isteni Mesternek, nagylelkű, serény, önzetlen szolgálókat Istennek és népének.
Titeket pedig, kedves hívek, kiváltképpen kérünk, hogy pótoljátok azt, amit paptestvéreitek elvégezni nem tudnak, legyetek azon, hogy otthonotokban, csa­ ládjaitokban, az emberek között, akikkel érintkeztek, az evangélium világossága soha el ne homályosodjék. Az ilyen tanúságtétel néha bátor helytállást kíván, ne­ hézségekkel jár, önmagatokról és érdekeitekről való le­ mondásra kötelez: de mindezekért bőséges lesz a jutal­ matok az Úr Krisztus ígérete szerint: Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt (Lk 12, 8).

 
Május 7. 1471
Legyetek meggyőződve arról, hogy nem vagytok egyedül, s a többiektől magatokra hagyatva, amikor fá­ radhatatlan munkával arra törekedtek, hogy az a hit, amely Szent István buzgó munkájának eredményeként rendkívüli módon megerősödött nemzetetekben, ne csak megmaradjon a maga érintetlenségében, hanem a mindennapi élet gyakorlatában új életerővel mintegy újra felvirágozzék, és új megnyilvánulási formákkal gyarapodjék a társadalom mai igényei szerint. Mint Krisztus titokzatos testének tagjai, legyetek meggyő­ződve róla, hogy ti annak az Egyháznak vagytok gyer­ mekei, amely szerető lélekkel reszt vesz minden egyes fiának aggodalmában, örömében és reményében.
VÁLASZOS ÉNEK Zsid 13, 7
V. Tegyetek tanúságot a régi és mégis mindig új hitről, * És őseitek szent örökségét a maga tisztaságá­ban és érintetlenségében adjátok át utódaitoknak, alleluja.
F. Emlékezzetek meg elöljáróitokról, és kövessétek őket a hitben. * És őseitek.
; Könyörgés ;
Urunk, Istenünk, te megtanítottad Boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet kü­ lönféle útjain neked szolgáljon. Közbenjárására en­gedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, és majd egykor beléphessünk a megígért országba. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, május 7-én
AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN:
AZ EGRI BAZILIKA-FŐSZÉKESEGYHÁZ
FELSZENTELÉSE
Az egri püspökséget Szent István király alapította Északkelet-Magyarország részére, és már akkor székes­egyház is épült Szent János apostol és evangélista tisztele

 
1472 Május 7.
téré. A XII. század végén kezdődött, és a XIII. század ele­jén Katapán püspök idejében fejeződött be annak a há­ romhajós román székesegyháznak az építése, amelynek maradványai a várban ma is láthatók. (Ide temették el 1204-ben Imre királyt.) A tatárjáráskor a székesegyházat felgyújtották, de 1261-ben újjáépítették, a X V. században pedig gótikus szentéllyel bővítették. A törökök kiűzése után Telekesy István püspök a romokban levő székes­ egyház helyett újat alapított, és megkezdte a mai főszékesegyház helyén fekvő középkori templom barokk stílusú átépítését, amelyet utóda, Erdődy Gábor püspök fejezett be 1727-ben. Ez az aránylag kis méretű templom nem fe­ lelt meg az 1804-ben érseki rangra emelt fóegyházmegye kívánalmainak. A mostani, monumentális méretű főszé-kesegyházat Hild József tervei alapján Pyrker János Lász­ ló velencei pátriárka és egri érsek építtette 1831 és 1836 között, és ó szentelte fel 1837. május 6-án és 7-én Szent János, Szent Mihály és Szűz Mária tiszteletére. A főszékesegyháznak VI. Pál pápa 1970. március 14-én a ?kis bazilika" rangot adományozta.
A templomszentelés közös zsolozsmája, 1548.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Lonovics József csanádi püspök, későbbi egri érsek be­szédéből, amelyet a főszékesegyház felszentelésekor mondott
(Eger, 1837, különkiadás)
Örömmel ünnepelték meg héten házáruk felszentelését
Izrael fiai rabságuk közepette is csak Siont s annak földig rontott templomát sóhajtozták; s hónukba tér­ vén első' gondjuk az Úr házának fölépítése volt.
Az egri megye apostoli buzgóságú pátriárka-érsekét főpásztori hivatala első' pillanata óta azon gondolat fárasztotta, mint emelhessen az Úrnak egy oly házat,

 
Májas 7. 1473
amely mindannak megfeleljen, amit az egri főtemp­ lomban a hajdankor emlékezete, a megye dísze s száza­ dunk ízlése megkívánhatna. Nem adok, így szólt ő a prófétával, nem adok szemeimnek álmot, s napjaimnak nyugalmat, míg nem találok helyet az Úrnak, s hajlékot a Jákob Istenének (vő. Zsolt 131, 5); s főkáptalanjának, a megyebéli papságnak s híveinek adakozásai által nagylelkűleg támogattatva felépíttette nagy Istenünk dicsőítésére, tiszteletére, imádására s a hívek lelki örö­ mére, vigasztalására s épülésére ezen mai fölszentelt pompás anyatemplomot.
Az egykori egri főtemplom ott díszlett ama várban, amelynek falai az egriek dicső tetteinek ugyanannyi bi­ zonyságai. Noha nem lehet ama hajdani főtemplom elenyésztére mély fájdalom nélkül emlékeznünk, de ha ezen pompás s remekművű szentegyházra tekintünk, meg vagyunk vigasztalva; mert ebben őseink Istenének tiszteletére s imádására oly templommal bírunk, amely amannak veszteségét bőven kipótolja, s ekként hálát mondva az Úrnak egykori látogattatásunk napjaiért, a zsoltáros királlyal méltán énekelhetjük: Meghallgatott az Úr, s könyörülve rajtunk, segítségünkké lett! Örömmé változtattad, Uram, zokogásunkat, levontad rólunk gyá­szos ruháinkat, s bennünket vigassággal öltöztettél (vő. Zsolt 29, 11).
A templomnak már külső tekintete is tanúsággal teljes. Egekre nyúló tornyai vajon nem azt hirdetik-e, hogy minden jó adomány, minden tökéletes ajándék on­ nan felülről jön, a világosság Atyjától (vő. Jak l, 17); hogy nincs itt maradandó városunk, hanem ama mennyei Jeruzsálemet keressük? A kereszt, amely templomaink s tornyaink csúcsán tündöklik, vajon nem arra int-e, hogy távol legyen tőlünk egyébben di­ csekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében^ (Vő. Gál 6, 14). Nem arra emlékeztet-e, hogy azon ke­ reszt, amely valaha a gyalázat fája volt, váltságunk esz­ köze, reményünk alapja s a diadalmas evangélium jele

 
1474 Május 7.
lett? Harangjaink is komoly hangjuk által az istentisz­ teletre hívnak, majd azt jelentik, hogy ismét egy ke­ resztény vándortársunk kísértetik a temetőbe.
Lépjünk be most a templomba, s bárhová vessük is szemünket, mindenütt csak oly tárgyakat látunk, amelyek bennünket vigasztaló és üdvösséges érzések­ re fakasztanak. A keresztkút eszünkbe juttatja azon felbecsülhetetlen méltóságot, amelyet egykor a víz s a Szentlélek ereje által nyertünk; eszünkbe juttatja, hogy ott kint születtünk, de itt nemesedtünk, hogy ott emberek, de itt keresztények, ott a világ, de itt a mennyország polgárai lettünk. Ha elvesztettük a keresztségben nyert ártatlanságunkat, ha rendetlen kí­ vánságaink s a rossz példák által bűnre csábíttattunk, a gyóntatószékben ül az Úr szolgája, ki látván töredelmességünket, bűnbocsátó hatalma szerint azt mondja Jézussal: Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bű­ neid (Mt 9, 2). S ha az oltárra tekintünk, hol az Úr ama szent rejtekben közöttünk lakozik, érettünk na­ ponként feláldoztatik, s lelkünket testével s vérével az örök életre táplálja, nem fog-e bennünk minden gondolat, minden érzés szeretetre, hálára s imádásra olvadni? Nem fogunk-e azon szándékra gerjedni, hogy menyegzői ruhában, tiszta lélekkel és forró kí­ vánsággal járuljunk mindenkor ezen asztalhoz, hogy a próféta szerint kóstolhassuk, mily édes az Úr, s mily boldog a férfiú, ki benne bízik? (Zsolt 33, 9). A prédikálószék meg emlékeztet bennünket Üdvözítőnknek amaz isteni intézkedésére, amely szerint ta­ nítókat rendelt nekünk, kik vallásunk szent igazsá­ gait eredeti tisztaságukban, s csalhatatlan tekintettel hirdetik, s bizonyosakká tesznek, hogy a kősziklára épített Anyaszentegyházban a hiba, tévelygés s földi hatalom tusakodásai soha erőt nem fognak venni.
A templom az imádság háza, s éppen e tekintetben találjuk abban legfőbb örömünket és vigasztalásunkat. Mindenütt figyelmez ugyan az Úr imádságunkra, de

 
Május 7. 1475
itt az előtte kedvesebb, reánk nézve hathatósabb; mert tulajdon ígérete szerint ahol ketten vagy hárman egybe­ gyűlnek az S nevében, mindenkor közöttük lesz (vő. Mt 18, 20).
Végre mely nagy vigasztalást nyújt nekünk azon gondolat, hogy itt mindnyájan egyenlők vagyunk! Bár­mely nagy különbséget állított fel köztünk a születés, hivatal s tudomány, de itt, a személyválogatást nem is­ merő Istenünk házában minden különbség megszűnik. Itt mindnyájunk homlokáról csak a keresztény méltó­ ság sugárzik, s itt minden címünk csak a keresztény né V.
Íme, mily nagy, s mily sokszoros öröm és vigasztalás vár bennünket templomainkban. Boldogok, Uram, kik a te házadban laknak, mert jobb egy nap a te há­zadban ezernyi másnál! (Vő. Zsolt 83, 5. 11).
Leborulva kérünk, mindenható Istenünk! Tekints irgalmasan ezen házra. Fogadd hálánkat kegyelmedért, melyet ezen nagy munka eszközlésében velünk éreztet­ tél, s ezen egyház szent pártfogóinak érdemeiért en­ gedd, hogy mindazon esedezést, melyet a bizalom s buzgóság itt elődbe terjeszteni fog, hallgasd meg a te égi lakásodból, és könyörülj rajtunk.
VÁLASZOS ÉNEK Zsolt 83, 2-3. 5.
V. Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura: epedve sóvárog lelkem * Az Úr udvarába, alleluja!
F. Aki házadban élhet, Urunk, téged dicsérhet szüntelen. * Az Úr udvarában, alleluja!
HIMNUSZ Téged, Isten, dicsérünk, 867. ; Könyörgés ; a Közös részből, 1561.
NAPKÖZI IMAÓRA
Antifónák és zsoltárok a soros napról. Minden más a Közös részből, 1561.

 
1476 Május 12.
Május 12.
SZENT NÉREUSZ ÉS SZENT ACHILLEUSZ VÉRTANÚK
Hadbírák voltak. Megtérésükkor elhagyták a katonai pályát, ezért halálra ítélték őket, valószínűleg 304-ben, Diocletianus idején. Domitilla temetőjében, a Via Ardeatinán temették el őket. Tiszteletükre bazilika is épült.
Több vértanú közös zsolozsmája húsvéti időben, 1622.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Szent Ágoston püspöknek a Zsoltárokról szóló fejtege­ téseiből
(Ps. 61, 4: CCL39, 773-775)
Krisztus szenvedései nemcsak egyedül Krisztusban vannak
Jézus Krisztusban egy titokzatos emberi valóságot alkot a Fő és a test. A test Üdvözítője és a test tagjai, a kettő egy testben van, egyek a beszédben, egyek a szen­vedésben, és amikor majd megszűnik a bűn, egyek lesz­ nek a nyugalomban is. így tehát Krisztus szenvedései nemcsak egyedül Krisztusban vannak meg, de Krisztus szenvedései csakis Krisztusban vannak.
Ha Krisztust úgy érted, mint a Főt és a testet együtt, akkor Krisztus szenvedései csak Krisztusban vannak meg. Ha pedig Krisztust csak Fő gyanánt ér­ ted, Krisztus szenvedései nem csupán Krisztusban van­ nak meg. Ha ugyanis Krisztus szenvedései csak egye­ dül Krisztusban, mint Főben lennének meg, hogyan mondhatná egyik tagja, Pál apostol, hogy: Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik? (Kol l, 24).
Ha tehát Krisztus tagjai közé tartozol, te, ember � akár hallod most, akár nem hallod (de mégis hallod, ha Krisztus tagjai közé tartozol) �, ha bármit szenvedsz is

 
Május 12. 1477
azoktól, akik nem tagjai Krisztusnak, ez hiányzott még Krisztus szenvedéséből.
Hiszen azért egészíti ki, mivel hiányzott. A mérté­ket ugyan betöltőd, de nem tetézed. Annyit kell szen­ vedned, amennyi szenvedésed szükséges ahhoz, hogy kiegészítse Krisztus egyetemes szenvedését, aki mint Főnk szenvedett, és szenved tagjaiban is, azaz mibennünk.
Ehhez a mi közös ügyünkhöz mindnyájan járul­ junk hozzá azzal, amivel tartozunk, és szenvedéseink­ kel mintegy a magunk adóját fizetjük le. Mindannyi­ unk szenvedéseinek a teljes lerovása csak akkor követ­kezik be, ha véget ér ez a világ.
Testvéreim, tehát ne gondoljátok azt, hogy nem tartoznak Krisztus testének tagjai közé mindazok az igazak, akik szenvedtek a gonoszok üldözésétől; sőt még azok az igazak is odatartoznak, akik az Úr eljöve­tele előtt kaptak küldetést arra, hogy hirdessék az Úr eljövetelét. Még gondolnunk sem szabad arra, hogy nem tartoznának Krisztus tagjai közé azok, akik annak az országnak a polgárai, amelyiknek Krisztus a királya.
Tehát erről tesz hitet ez az egész ország, ezt vallja az igaz Ábel vérétől Zakariás véréig. Majd pedig ez­ után János vérétől az apostolok vérén át, a vértanúk vérén át, és a Krisztus-hívők vérén át egyazon ország tagjai szólnak hozzánk.
VÁLASZOS ÉNEK Jel 21, 4; 7, 16
V. Isten letöröl a szentek szeméről minden könynyet, nem lesz többé sem gyász, sem jajgatás, sem faj­ dalom, * Mert a régi világ elmúlt, alleluja.
F. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség. * Mert a régi.
; Könyörgés ;
Mindenható Istenünk, most megemlékezünk Szent Néreusz és Achilleusz vértanúk bátor hitvallásáról.

 
1478 Május 12.
Add ereznünk, hogy áldott közbenjárásukkal segítenek minket. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, május 12-én SZENT PONGRÁC VÉRTANÚ
Rómában szenvedett vértanúságot, valószínűleg a Di-ocletianus-féle üldözéskor, 304 körül. Sírja a Via Aureli-án található, föléje Szimmachusz pápa templomot építte­tett.
Egy vértanú közös zsolozsmája húsvéti időben, 1652. OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Szent Bernát apát beszédeiből
(Sermo 17 in psalmum Qui habitat, 4, 6: Opera omnia 4, 489-491)
Szorongattatásában mellette állok
Szorongattatásában mellette állok (Zsolt 90, 15), mondja az Isten; és én akkor a szorongatás helyett mi mást keressek? Nekem jó az Istennel lennem, sőt az Úristenbe helyeznem reményemet (Zsolt 72, 28), mert maga mondja: Megszabadítom, és dicsőséget adok neki (Zsolt 90, 15).
Szorongattatásában mellette állok. Gyönyörűségem ugyanis az emberek fiaival lennem (vő. Péld 8, 31). Emmánuel, velünk az Isten (Mt l, 23). Leszállóit, hogy közel legyen a megtört szívűekhez, hogy velünk legyen szorongatásunkban. De eljön az idő, midőn a felhőkön elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk (l Tessz 4, 17), de csak akkor, ha arra törekszünk, hogy már most velünk legyen, hogy úti­társunk legyen az, akitől a jövendő hazát várjuk, sőt hogy út legyen számunkra, aki majd hazánkká lesz.
Jobb nekem a szorongatás, ha velem vagy, Uram, mint a királyság, a lakoma vagy a dicsőség tenélküled.

 
Május 12. 1479
Inkább akarlak ölelni, Uram, a gyötrelemben, és veled lenni a tüzes kemencében, mint nélküled élni akár a mennyben is. Hiszen rajtad kívül kim van az égben? Hogyha veled vagyok, semmi sem kell nekem a földön (Zsolt 72, 25). Az aranyat tűzben vizsgálják meg, az igazaknak a szorongatás próbáját kell kiállniuk (vő. Sir 27, 5). De te ott is velük vagy, Uram; jelen vagy ott is azok körében, akik a te nevedben gyűltek össze, amint ott voltál hajdan a három ifjúval is.
Miért remegjünk hát, miért késlekedjünk, miért meneküljünk ettől a kemencétől? Félelmetes a tűz, de velünk az Úr a szorongatásban. Ha Isten velünk, ki el­lenünk? (Rom 8, 31). Ugyanúgy mondhatjuk: Ha ő ki­ment bennünket, ki fog kiragadni az ő kezéből? Tény­ leg, ki ragadhatna ki az ő kezéből? Végül is, ha ő meg­ dicsőít, ki hozhat ránk gyalázatot? Ha ő felmagasztal, ki az, aki megalázhat?
Hosszú élettel áldom meg (Zsolt 90, 16). Mintha nyilvánvalóan mondaná: Tudom, mit kíván, tudom, mire szomjazik, mit akar megízlelni. Aranynak, ezüst­ nek nincsen számára értéke, gyönyör nem izgatja, kí­ váncsiság nem érdekli, földi méltóság nem vonzza. Mindezt hátránynak tekinti, mindezt elveti, és szemét­ nek tartja. Magát egészen kiüresítette, és nem engedi, hogy olyan dolgok kössék le, amelyekről tudja, hogy úgysem elégíthetnék ki teljesen. Nem feledi, hogy ki­nek a képére van alkotva, hogy mily nagyra hivatott. Méltatlannak tartja, hogy kis dolgokban gyarapodjék a legnagyobbak rovására.
Tehát hosszú élettel áldom meg, mert nem elégítheti ki őt más, csak az igazi, csak az örök fényesség, amely­ nek hosszúsága nem ér véget, ragyogása nem ismer al­ konyt, és boldogsága mindig édes.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Ez a szent mindhalálig harcolt Istenének törvé­nyéért, nem félt a gonoszok szavától, * Mert életének alapja szilárd kőszikla volt, alleluja.

 
1480 Május 16.
F. Megvetette életét a földön, és eljutott a mennyei országba. * Mert életének alapja szilárd kőszikla volt, alleluja.
; Könyörgés ;
Add, Istenünk, hogy Egyházad Szent Pongrác vér­ tanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közbenjárása révén a te odaadó szolgálatodban kitart­ son. A mi Urunk.
Május 16.
NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ
1330 táján született Nepomukban (Csehországban). Pappá szentelése (1372) után több egyházi tisztséget töl­tött be, majd a prágai érsek általános helynöke lett. Az Egyház jogait erélyesen védelmezte I V. Vencel királlyal szemben, aki elfogatta, és kegyetlenül megkínoztatta, hogy a gyónási titoktartás megszegésére kényszerítse. A feldühödött király 1393. március 20-ának estéjén a Mold­ va folyóba dobatta. Halála után 30 évvel a szentté avatási vizsgálat kapcsán nyelvét épségben találták. Testét a prá­gai székesegyházban őrzik. 1729-ben avatták szentté.
Egy vértanú közös zsolozsmája, húsvéti időben, 1652, a következők kivételével:
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
HIMNUSZ
Már leszáll az éj homálya, minden sötét ködbe hull, de ég egy mécs tiszta lángja, így akarta ezt az Úr.
Éjjel születik Szent János, földre szállnak csillagok, éjjel merül vízbe János, gyászt hoznak a csillagok.

 
Május 16. 1481
Ebből értsd, hogy szíve izzás, hős szeretetáradat, ebből tudd, hogy ajka forrás, melyből csodás méz fakad.
A jók szívét szeretettel üdvösségre vezeti, a gyarlókat megfenyítve pokolból ragadja ki.
A szegényt pénzzel segíti, az árvának bőven ad, a jót nem hagyja pihenni, így jó híre megmarad.
Szent Jánosnak érdeméért, Istenünk, Három Személy, add meg lelkünk tiszta fényét, és szívünkben csak te élj. Ámen.
MÁSODIK. OLVASMÁNY
Pázmány Péter bíboros szentbeszédeiből
(Prédikációk, Nagyszombat, 1695, 419-426) Tartsunk bűnbánatot!
Ha a keresztség által úgy megerősíttetnénk a jóban, hogy az általa adott megigazulást többé el nem veszít­ hetnénk, nem volna szükséges a bűnbánat.
Mivel pedig � Szent Pál tanítása szerint � a ke­ resztség által másodszor nem újulhatunk meg, ha egy­ szer annak tisztaságát elvesztettük, a bűnbánatot ren­ delte Isten, hogy általa ismét megtisztuljunk, és Isten kedvébe jussunk. Hogy pedig ennek szükséges voltát világosabban megismerjük, Krisztus nemcsak a bűnbá­ natra való kötelezettséggel kezdte prédikálását, amikor ily szavakkal kezdett prédikálni: Tartsatok bűnbánatot (Mt l, 14), hanem tanításában mint legszükségesebb dolgot parancsolta, hogy bűnbánatot tartsunk. Nem­ csak azt akarta, hogy az apostolok a Szentlélek vétele után az első prédikációban a bűnbánattartásra kötelez

 
1482 Május 16.
zék hallgatóikat � mint ahogy Keresztelő János tanítá­sának is ez volt a fundamentuma �, hanem világos szavakkal azt is elénk tárta, hogy a keresztség után a bűnök bocsánatának elnyerése és az örök kárhozat el­kerülése miatt szükséges a bűnbánat. Azért nem egy­ szer mondja: Ha bűnbánatot nem tartunk, egyformán mind elveszünk (vő. Lk 13, 3. 5). Másutt azt parancsol­ ja a bűnös embernek, hogy gondolja meg: honnan süllyedt le, és tartson bűnbánatot (vő. Jel 2, 5), mert ha nem tart, kárhozatba taszítják. Ugyanezt mondja a Bölcs, amikor azt írja, hogy ha bűnbánatot nem tar­ tunk, Isten kezébe esünk (Sír 2, 22), pedig rettenetes do­ log az Isten kezébe esni (Zsid 10, 31).
Ami a gyónást illeti: Isten minden időben megkí­vánta a bűnös embertől, hogy ha bocsánatot akar nyer­ ni, maga legyen vádolója bűnének.
Amikor édes Üdvözítőnk ítélőszéket kívánt emelni, amelyben magunk tartozunk a papok előtt vallomást tenni bűneinkről, először az apostolokra lehelt, és azt mondta nekik: Vegyétek a Szentlelket! (Jn 20, 22). Mintha azt mondta volna: Bizonyos, hogy tibennetek nincs arra hatalom, hogy az Isten ellen való bűnöket megbocsássátok, hanem én teszlek titeket eszközzé az Istennel való kibékülésben (2 Kor 5, 19). Ezért méltán mondhatjátok, hogy ti üdvözítitek az embereket, mint szolgák és Isten sáfárai. Azért akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad (Jn 20, 23). Kötve lesz a mennyben, amit megkötöztök; oldva lesz, amit feloldoztok.
Mivel pedig az egyházi embernek választania kell a bűnök között, hogy melyeket kell megbocsátania vagy megtartania, szükséges ismernie a bűnök nemét és kö­ rülményeit, mert egyébként nem tud választani közöt­ tük. Tehát szükséges, hogy a bűnös ember megvallja és elsorolja bűneit, amelyek lelkiismeretét furdaljak.
Tagadhatatlan, hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök titok pecsétje alatt megvallani a szégyent, mintsem

 
Május 16. 1483
hogy az ítélet napján az egész világ előtt kitudódjék, örök gyalázatunkra és kárhozatunkra.
VÁLASZOS ÉNEK Kol 3, 3-4; 2, 13
V. Meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. * Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen, alleluja.
F. Titeket, akik bűneitek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett, és megbocsátotta minden bűnötöket. * Amikor.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Hozz tüzes üszköt, fend a gyilok élét, szívtelen hóhér, szorítsd a bilincset, kínpadon faggasd ezt a papot, hátha fölfedi titkát.
Érzi a hóhér, mily nagy ez a lélek, szíve királyi, állhatatosán küzd holtig a jóért, a dühös erőszak nem töri őt meg.
íme, a mártírt a folyóba dobták, nyelve most szótlan, de a vizek csendje jobb korok jöttén vigaszul a vészre őrzi e nyelvet.
Lám, a folyónak csendes vize tükrén mécstüzek úsznak, és körberagyogják vértanúnk testét, s tetteit dicséri még e nagy ég is.
Nyelvét megőrzi rózsapiros tűzként, mely ma is élő, tiszta ragyogással hirdeti, mii}nagy a titoktartásnak égi jutalma.

 
1484 Május 16.
Áldjuk Atyánkat, s örök Egyszülöttjét, áldjuk a Lelket, kettejük szent Lángját, hármuk személyét örök zsolozsmával áldja a föld s ég. Ámen.
1. ; Ant. ; Az imádságnak és az Isten szava szolgálatá­
nak szentelte magát, és mindenkit buzdított, hogy ra­
gaszkodjék az Úrhoz szíve mélyéből, alleluja.
Zsoltárok és kantikum az I. hét vasárnapjáról, 897.
 • ; Ant. ; Tűzpróbának vetettél alá, és nem találtál
  bennem gonoszságot, alleluja.
 • ; Ant. ; Boldog, aki nyelvével nem botlik, s aki nem
  szolgál olyannak, aki méltatlan hozzá, alleluja.
Rövid olvasmány, válaszos ének és fohászok a Közös részből, 1664.
Benedictus-; Ant. ; Nyelvemet az Úrtól jutalomként kaptam, azért most vele adok hálát neki, alleluja.
; Könyörgés ;
Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az Egyház jogait élete árán is védel­mezze. Példájára és közbenjárására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk. A mi Urunk.
NAPKÖZI IMAÓRA
Minden a soros napról.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Alighogy titkos sír fedi Jánost, ezer jel hirdeti, a parti sás közt égi tűz csodás fényt villant, árnyat űz.

 
Május 16. 1485
A gonosztettre fény derül, az ellenség megszégyenül, az Úr számon kér, és lesújt, s a bűnös máris porba hullt.
Kiktől vagyont raboltak el, s kik hírt, nevet vesztettek el, megtérül bőven mindenük, és visszatér jó hírnevük.
Testünkön betegség nem úr, idők zordsága elcsitul, békénk felett nem győz a vész, meghalsz, de haláltól se félsz.
A mártír élő nyelve szól az elnémult vércsepp alól, és fedd, mint Ábel, int, s kiált korholva bűnt s gonosz királyt.
Háromság, egy a lényeged,
add hinnünk, Három Örök Egy,
hogy kik Szent Jánost tisztelik,
mit tőled kérnek, megnyerik. Ámen.
1. ; Ant. ; Igaz tanítás volt a szájában, ajkán nem volt
semmi hamisság, alleluja.
Zsoltárok és kantikum az Egy vértanú közös zsolozsmájából, 1669.
 • ; Ant. ; A pap ajkának kell a tudást őriznie, és az ő
  ajkából várják a tanítást, alleluja.
 • ; Ant. ; Fennen hirdetem végzéseidet a királyok
  előtt, és nem vallók szégyent, alleluja.
Rövid olvasmány, válaszos ének és fohászok a Közös részből, 1673.
Magnificat-; Ant. ; Tüzet és vizet kellett meggázolnom, de végül is enyhülést engedett az Úr, alleluja.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.

 
1486 Május 18.
Május 18.
SZENT I. JÁNOS PÁPA ÉS VÉRTANÚ
Toscanában született, a római egyház püspöke lett 523-ban. Jusztinosz császárhoz Konstantinápolyba mint Theodorik király követe ment el. Innen hazatérve a ki­ rály elfogatta, mivel sikertelen követjárása miatt megne­ heztelt rá. Ravennában börtönbe vetette, ahol 526. május 18-án meghalt.
Egy vértanú közös zsolozsmája húsvéti időben, 1652, vagy Lelkipásztorok: a pápa közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA MÁSODIK OLVASMÁNY
Avilai Szent János áldozópap levelezéséből
(Ép. ad amicos, 58; Opera omnia, edit. B.A.C. l, 533-534)
Jézus élete legyen nyilvánvaló bennünk!
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden vígasztalai Istene! Ő meg­ vigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vi gasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Ami­ lyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is (2 Kor l, 3-5)
Szent Pál apostol szavai ezek, akit háromszor megbotoztak, ötször megvertek, egyszer megköveztek, félholtán hagytak ott, üldözte mindenfajta ember, nem is egyszer vagy kétszer gyötörték meg kínzásokkal és nyomorgatásokkal, miként maga írja az egyik helyen: Mindig halálra szánnak minket Jézusén, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen bennünk (vő. 2 Kor 4, 11).
Szent Pál mind e nyomorúság közepette nem zúgo­lódik és panaszkodik Isten ellen, mint a gyenge embe­rek szoktak; nem is szomorkodik, mint a dicsó'ségre és

 
Május 18. 1487
élvezetre vágyó emberek teszik; nem is könyörög az Is­ tenhez azért, hogy szabadítsa meg mindezektől, mint akik ezeket nem ismerik még, és ezért nem is akarnak részesedni ezekben; nem is becsüli le ezeket, mint má­ sok, akik ezeket kevésre becsülik. Mindezekben része­ sülve és minden gyengesége ellenére e gyötrelmek kö­ zepette is áldotta Istent, halát adott az érdemek Oszto-gatójának, és boldognak tartotta magát, mert szenved­hetett annak a tiszteletére, aki annyi megaláztatást szenvedett el értünk, hogy egyrészt megszabadítson bennünket attól a gyalázattól, amely bűneink miatt ne­ hezedett ránk, másrészt pedig felmagasztaljon és kitün­ tessen bennünket Isten fogadott gyermekeinek a lelkü­ letével, és megadja a mennyei boldogság zálogát és biz­ tosítékát.
Ó, hőn szeretett testvéreim! Nyissa meg hát szeme­ teket Isten, hogy lássátok, mekkora nagy jutalom szár­ mazik abból, amit ez a világ megvetendőnek tart, és hogy milyen nagy dicsőséget szerzünk ebben a dicstelenségben, amikor csak Isten dicsőséget keressük. Lássá­ tok meg, hogy milyen nagy dicsőségünkre válik a mos­ tani szorongattatás, és nézzétek, mint tárja ki Isten az ó' hívogató, baráti és ölelő karját, hogy átkarolja azo­ kat, akik megsebesültek az érte való küzdelemben, ez sokkal nagyobb édességet biztosít minden e világi méz­ nél. És ha ezt egyszer is megízleljük, még jobban vá­ gyódunk ezek közé az ölelő karok közé, hiszen ki az, aki nem vágyódik az után, aki mindenekfelett szere­ tetreméltó és kívánatos, kivéve azt, aki még a vágyako­ zástól is fél?
Ha tehát az említett dicsőség tetszik nektek, és sze­ retnétek azt meglátni és élvezni, akkor jól jegyezzétek meg, hogy nincs biztosabb odavezető út a szenvedés­ nél. Ez az a kitaposott út, amelyen Krisztus és minden követője járt. Szűk útnak hívja ezt, de biztosan az örök életre vezet. És ő tanítja, hogy ha hozzá akarunk men­ ni, akkor járjunk azon az úton, amelyen ő maga is járt. Ha ugyanis az Isten Fia a meggyaláztatás útján járt.

 
1488 Május 20.
akkor nem illik, hogy az emberek gyermekei a megtisz­ teltetés útját keressék, mert nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál (Mt 10, 24).
Úgy rendelte Isten, hogy lelkünk semmiben sem ta­ lálhatja meg a nyugalmát, és ne is keressen más táplálé­kot e világon, mint az Úr keresztjével vállalt szenvedé­ seket.
VÁLASZOS ÉNEK 2 Kor 4, 11. 16
V. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halál­ nak Jézusért, * Hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön, alleluja.
F. Bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső' napról napra megújul. * Hogy majd.
; Könyörgés ;
Istenünk, hűséges lelkek megjutalmazója, te a mai napot Szent I. János pápa vértanúságával szentelted meg. Hallgasd meg néped ; Könyörgés ;ét, és add, hogy szent vértanúd érdemét tisztelettel ünnepelve, állhata­ tos hitét is kövessük. A mi Urunk.
Május 20.
SIENAI SZENT BERNARDIN ÁLDOZÓPAP
A toscanai Mássá Marittimában született 1380-ban. A ferencesek közé lépett, és pappá szentelték. Nagy lelki haszonnal prédikálta végig egész Itáliát. Jézus legszentebb nevének tiszteletét terjesztette. Rendje tanulmányi és fe­gyelmi ügyeinek előmozdításában nagy érdemeket szer­ zett, teológiai értekezéseket is írt. Meghalt Aquilában 1444. május 20-án.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA ; MÁSODIK OLVASMÁNY ; Sienai Szent Bernardin áldozópap beszédeiből

 
Május 20. 1489
(Sermo 49, De glorioso Nomine lesu Christi, cap. 2: Opera omnia, 4, 505-506)
Jézus neve az igehirdetők ragyogó fényessége
Jézus neve az igehirdetők fényessége, mivel ragyogó világossággal hirdeti és hallatja igéjét. Mit gondolsz, honnan van a világban a hit oly nagy és annyira ragyo­ gó, gyors és lobogó fényessége, ha nem Jézus hirdetésé­ből? Nemde ennek a névnek fényével és édességével hí­vott meg minket Isten az S csodálatos világosságára? (l Pét 2, 5). Az Apostol méltán mondja azoknak, akiket megvilágít Jézus neve, és ebben a fényben látják a vilá­ gosságot: Valaha sötétség voltatok, most azonban vilá­ gosság az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság fiai (Ef 5, 8). f
Ezért ezt a nevet hirdetni kell, hogy világítson, s nem elrejteni. Az igehirdetésben nem bűnös szívvel vagy tisztátalan ajakkal kell hirdetni, hanem választott edényben kell őrizni, és onnan kell előhozni.
Emiatt mondja az Úr az Apostolról: Választott edé­ nyem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok, ki­ rályok és Izrael népe előtt (ApCsel 9, 15). Választott edényt mond, amelyben a legédesebb ital van felkínálva vételre, hogy biztasson az ivásra, amint bíborvörösen ragyog a külön e célra választott edényben: hogy hor­ dozza nevemet.
Amint ha tűz gyullad, megtisztul a mező a haszon­talan és kiszáradt tövisektói és kóróktól; ahogy a felke­ lő' nap sugarai eloszlatják a sötétséget, és szem elé ke­ rülnek a tolvajok, éjszakai csavargók és betörők; ugyanígy amikor Szent Pál prédikált a pogányoknak � ahogyan nagy mennydörgés dördül, heves tűzvész tör ki, vagy ragyogva felkel a nap �, elemésztődött a hitetlenség, mint a lobogó tűzben elolvadt viasz, elillant a hamisság, és felragyogott az igazság.
Jézus nevét hordozta körül szavával, leveleivel, cso­ dáival, példájával. Dicsérte Jézus nevét fáradhatatlanul, és dicsőítette azt hangos megvallással.

 
!490 Május22.
Ezt a nevet ráadásul királyok, pogányok és Izrael né­ pe előtt hordozta az Apostol, mint fényt. Országokat világított meg vele, és mindenütt ezt kiáltotta: Múló ban az éjszaka, a nappal pedig közeleg. Vessük hát le a sötétség tetteit, és oltsuk fel a világosság fegyvereit. Él­ jünk tisztességesen, mint nappal (Rom 13, 12). És meg­ mutatta mindenkinek a tartóra helyezett világító lám­ pást, hirdetve mindenütt Jézust, mégpedig a megfeszí­ tettet (l Kor 2, 2).
Ezért az Egyház, Krisztus jegyese, állandóan tanús­kodva ó'róla, a prófétával együtt ujjongva mondja: Ifjú­ ságom óta oktatsz, Istenem, csodáidat mindmáig � azaz mindig � hirdetem (Zsolt 70, 17). A próféta is erre buzdít, amikor így beszél: Énekeljetek az Úrnak, áldjá­ tok nevét, napról napra hirdessétek üdvözítő erejét (Zsolt 95, 2), azaz üdvözítő' Jézusát!
VÁLASZOS ÉNEK . Sir 51, 15; Zsolt 9, 3
V. Mindennap dicsérem majd a neved, * És hálásan magasztallak, alleluja.
F. Ujjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges Isten. * És hálásan.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Sienai Szent Bernardin áldozópap lel­ kébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére, és közbenjáró imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. A mi Urunk.
Május 22.
SZENT RITA ÖZVEGY
Az umbriai Roccaporénában született, 1381 körül. Csak szülei unszolására ment férjhez, mert szerzetesnővér szeretett volna lenni. Durva természetű, italozó férjét állhatatos imádsággal és béketűréssel átformálta. Sokat böjtölt, imádkozott, és segítette a szegényeket. Férje és gyermekei halála után Casciában az Ágoston-rendi apá

 
Május 22. 1491
cák kolostorába lépett. Ott is a szegénység, fegyelem, sze­ retet, hősies tűrés, szolgálat és betegápolás mintaképe volt. Szívesen elmélkedett Jézus szenvedéséről, és vállalta a szenvedő Jézussal való azonosulást. Hosszú, fájdalmas betegség után, amelyet engesztelő áldozatul vállalt, mennyei boldogságtól ragyogó arccal tért meg az Atyá­ hoz, 1447. május 22-én, Casciában. VIII. Orbán pápa bol­doggá, XIII. Leó pápa pedig 1900. május 24-én szentté avatta. Nagy közkedveltségnek örvend, nehéz ügyekben sokszor tapasztalt közbenjárása miatt.
Szent asszonyok, szerzetesek közös zsolozsmája, 1792.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA ; MÁSODIK OLVASMÁNY ; Aranyszájú Szent János szentbeszédeiből
(Horn. 3. de diabolo tentatore PG 49, 270-276) Akik Istenért szenvednek, koronát nyernek
Lelkesedj Jób istenszeretetéért, és lásd meg, hogy buzgósága mennyi jót fakasztott. Gondold meg nagy jutalmát, és minden szenvedésed, állapotod megnyug­ vást kelt.
A boldog és nemeslelkű Jób úgy ül otthon, mintha az egész világ szeme rajta volna, és bajainak elviselésé­ vel azt hirdeti, hogy mindent lelki megnyugvással kell eltűrnünk, és nem szabad engednünk a ránk törő csa­pásoknak. Nincsen, újra mondom, nincsen olyan em­ beri baj, amelyből ne tudnánk lelki hasznot kamatoz­ tatni. Pedig az egész világon található szenvedés mind megrohanja az emberi testet.
Ha a magad szegénységét tekinted, gondolj ennek az igaz embernek a szenvedésére, és rögtön erőre kapsz, a csapás miatt pedig minden bánatod erejét vesz­ ti.

 
1492 Május 22.
Az ilyen csapás a legtöbb ember számára minden baj alapja, és csak második � vagy talán mégis első? � a testi szenvedés. Ki szenvedett már ilyent? Ki volt ilyen betegségben? Ki részesült ilyen testi csapásban, vagy ki látott már ilyent másnál? Senki. A test lassan­ ként elsorvad, tagjait mindenütt férgek vájják. Állan­ dóan bizsereg mindene. Rettenetes szaga van. így a tes­te lassan pusztulni kezd. Ebben a gennyes állapotban semmi étvágya sincs, szomja pedig állandó és hihetetle­ nül eró's. Az ételt már el sem tudja fogyasztani: Amit azelőtt illetni sem akartam, nyomorúságomban az lett most ételem (Jób 6, 7). Ha tehát beteg vagy, emlékezzél meg, ember, Jób szent testéről.
Nem Isten az oka a csapásoknak, hanem az embe­ rek gonoszsága. Adj hálát, és ne káromold ó't, mert próbára tett, és nem akadályozta meg a bajt, noha megtehette volna. Akik Istenért szenvednek, koronát nyernek. Te is ugyanazt a jutalmat kapod, mert az em­beri gonoszság miatt neked jutott csapásokat lelki nyu­galommal tűrted, és hálát adtál annak, aki megakadá­ lyozhatta volna, de nem akarta. Nézd a szegénységet és a betegséget: mind a kettő milyen mértéken felül jutott részül az igaz Jóbnak.
Jób mindezt elszenvedte, és a csapások alatt nem kö­ vetett el bűnt. Ajkát sohasem hagyta el jajszó.
VÁLASZOS ÉNEK l Kor 7, 29. 30. 31; 2, 12
V. Az idő rövid! Ezért akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna! Aki használja a világ dolgait, mintha nem élne velük! * Mert ez a világ elmúlik, alle-luja.
F. Mi ugyanis nem a világ lelkét kaptuk. * Mert ez.
; Könyörgés ;
Urunk, Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel: megadtad neki, hogy szeresse ellensége­ it, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed je­ lét. Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kín

 
Május 24. 1493
szenvedéseden, egekor pedig részünk legyen a szelídek­ nek és szomorkodóknak ígért jutalomban. Aki élsz.
Május 24.
SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
Emléknap
A Boldogságos Szűz Mária hatékony segítségét a ke­ resztény nép gyakran megtapasztalta. Ezért a lorettói litániában a Keresztények segítsége néven kezdték segítségül hívni. A déli harangszó a nándorfehérvári győzelem (1456) kiesdését hirdeti. A lepantói győzelem (1571) nap­ ját, október 7-ét Szent V. Piusz pápa Szűz Mária ünnepé­ vé tette. Bécs felszabadítását (1683) a Keresztények segít­ sége oltalmába ajánlották, és Boldog XI. Ince papa a győ­zelem napját (szeptember 12.) Szűz Mária nevének tiszte­letére hálaünnepül rendelte, Buda felszabadítására pedig a következő feliratú zászlót küldte: ?Budát a Szent Szűz se­ gítsége adja vissza!". VII. Piusz pápa szintén a Keresz­ tények segítségéhez fordult védelemért Napóleonnal szemben, és szabadulásának emlékére rendelte a mai ün­ nepet.
Szűz Mária közös zsolozsmája, 1586, a következők kivételével:
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
; Ant. ; Szűz Mária, Istennek szent Anyja, légy köz­ benjárónk, alleluja!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános rész­ ben, 864.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA HIMNUSZ
Tisztelnek az égiek, minden kegyelem anyja,
Mária .

 
1494 Május 24.
Nyomorultak esdenek mélységből siránkozva, Mária.
Hallgass meg, töröld le könnyünk, szólj Fiadnál érettünk, Mária,
hogy a te pártfogásoddal mennyországba mehessünk, Mária. Ámen.
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Prohászka Ottokár püspök beszédeiből
(Összegyűjtött munkái, XVIII. kötet, 23) Minden kegyelmet a. Szent Szűz által nyerünk
Nem emeljük túl a határon, túl a teremtmények fo­ kán a Szent Szüzet, nem imádjuk a Boldogságos Szü­ zet. Egy a közbenjáró Isten és az ember között: Jézus Krisztus (vő. l Tim 2, 5); Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek (l Tim 4, 10). Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis cso­dálatos, hogy a Megváltó Betlehemben egy édesanya ölében és a Golgotán, véres munkája után, megint csak a fájdalmas anya ölében nyugszik, úgy, hogy maga Aquinói Szent Tamás is mondja, hogy az ember üdve kezdó'dik az asszony által.
E mellett a szent hit mellett, a hit szellemének e benső' vonzalma mellett áll őrt a kereszténység két dok­ tora, mint két darabont: Szent Bernát és Szent Alfonz, ugyanezt hirdeti Szent Germán, konstantinápolyi pát­ riárka: Senki sem üdvözül, hacsak nem általad, leg­ szentebb Szűz; senki sem szabadul meg a rossztól, ha­csak nem általad, legkegyesebb Szűz. Ugyanezt mondja Damaszkuszi Szent János, Damiáni Szent Péter és Szent Bonaventúra és a többi szent is, aki nem írt teo­ lógiát, hanem aki tényleg nagy teológus, mert közel áll

 
Május 24. 1495
az Istenhez, szíve mélyéből és szeretete hevéből beszél a Boldogságos Szűz Máriáról.
Az Egyház liturgiája folyton ismételgeti: Nálam van az út és az igazság minden reménye (Sir 24, 25). Aki megtalál, az életet talál, és elnyeri az Urnák tetszé­ sét (Péld 8, 35). A Szentírás pedig úgy köti össze a Jessze törzsét ezzel a virággal, úgy köti össze az anyát a gyermekkel, úgy az asszonyt az ivadékkal, hogy aki a gyermektől, az ivadéktól jót vár, az asszonyt, az anyát nem mellőzheti. Ez a katolikus szellem. Nem mondom, hogy katolikus hit, hanem katolikus szellem. Minden kegyelmet a Boldogságos Szűz által remélünk. Maga ez a hit különben jelezve van valamiképpen azon isteni szóban: Ő széttiporja fejedet (Tér 3, 17); az én győzel­ memben is: Ó széttiporja fejedet; az emberiség nagy küzdelmeiben is: Ó széttiporja fejedet. Következőleg mi ezekből a gondolatokból és irányításokból ezt a követ­ keztetést vonjuk le a magunk számára, hogy valóban minden kegyelmet a Szent Szűz által nyerünk.
VÁLASZOS ÉNEK Sir 24, 12. 19. 22
V. Dicsőséges nép közt vertem gyökeret, az Úrnak részében, az ő örökrészén. * Nem szégyenül meg, aki rám hallgat, akik hozzám szegődnek, azok nem vetkez­nek, alleluja.
F. Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyódtok, és tel­ jetek el a gyümölcseimmel. Nem szégyenül meg.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben
REGGELI DICSÉRET HIMNUSZ
Kegyes és kegyosztó, dicséretre méltó, Mária.
Orvosold mi lelkünk, te légy a védelmünk, Mária.

 
1496 Május 24.
Kegyelemmel teljes, drága anya, kedves, Mária.
Oldd fel sok vétkünket, oszlasd el bűnünket, Mária.
Boldogságos boldog, aki Istent hordod, Mária.
Vesztünkből te ments meg, adónkat elengedd, Mária.
Férfit nem ismertél, s Isten anyja lettél, Mária.
Nyomorban kik élünk, örömöt hozz nekünk, Mária.
Világnak Úrnője, mennynek Királynője, Mária.
Dicsőség, dicséret mindenkor teneked, Mária. Ámen.
Benedictus-; Ant. ; Hozzád fohászkodunk, Istennek szent Szülője, mert általad kapjuk az Úr segítségét, alleluja.
; Könyörgés ;
Mindenható és irgalmas Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságo­ sán, hogy a Szent Szűz oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben, és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. A mi Urunk.

 
Május 25. 1497
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Te, ki csodás anya lettél, szűz leányként Istent szültél, ennél több nem is lehetnél, lombos ág, virág s gyökér.
Ki hozzád esd igaz szívvel, bár keresztje halált érlel, az igaz üdvre ér el, te nevedben aki kér.
Dicséretünk szava hirdet, ó, Mária, hallgass minket, kérd, hogy ne a vétkeinknek szolgáljunk, de Szülöttednek, s palotádban adj helyet.
Boldogságos, vígy hazádba, hol uralkodsz, csillagházba, ott szüntelen zengjük együtt, igazakkal énekeljük a végtelen örömet. Ámen.
Magnificat-; Ant. ; Mária lett a mi reményünk, segítsé­ gért hozzá menekülünk, hogy megszabadítson és meg­segítsen minket, alleluja.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.
Május 25.
TISZTELETREMÉLTÓ SZENT BÉDA ÁLDOZÓPAP ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Az angliai Wearmouth bencés kolostor birtokán szü­letett 673-ban. Biscop Szent Benedek apát nevelte, belé­ pett a monostorba, majd pappá szentelték. Tevékenysé­ gét a tanítás és az írás töltötte be. Teológiai és történelmi műveket írt, az Atyák hagyományát követve a Szentírást is magyarázta. Meghalt 735. május 25-én, Jarrowban.

 
1498 Május 25.

 
Egyháztanítók, 1709, vagy Szerzetesek közös zsolozsmája, 1792.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Cuthbertnek Tiszteletreméltó Szent Béda haláláról be­ számoló leveléből
(Nn. 4-6: PL 90, 64-66)
Krisztust kívánom meglátni
Amikor elérkezett az Úr mennybemenetele előtti kedd, Béda lélegzete egyre nehezebbé vált, s lábán is megjelent egy kis daganat. De azért egész nap tanított, és jókedvvel tollba mondott. Néha pedig többek között így szólt: ?Sietve tanuljatok, nem tudom, meddig le­ szek még köztetek, talán hamarosan magához szólít Alkotóm." Nekünk azonban úgy tűnt, hogy nagyon is tisztában van halálával; az éjszakát is hálaadásban virrasztotta át.
Amint másnap, azaz szerdán megvirradt, megpa­ rancsolta, hogy szorgalmasan írjunk. Ezt el is kezdtük, és folytattuk egészen kilenc óráig. Kilenc órától kezdve körmenetet tartottunk a szentek ereklyéivel, amint ezen a napon szokás volt. Egyikünk azonban vele ma­ radt, és mondta neki: ?Szeretett mester, egy fejezet hátra van még abból a könyvből, amelyet diktáltál. Ne­ hezedre esik, hogy tovább zaklassunk vele?" Erre ó' így szólt: ?Semmi az egész, vedd a tolladat, készítsd el, és írj gyorsan." Ezt az illető meg is tette.
Délután három órakor ezt mondta nekem: ?Van néhány értékes tárgyam a fiókomban: bors, zsebkendő' és tömjén. Eredj gyorsan, hívd ide kolostorunk papjait, hogy ezeket az Istentói kapott ajándékokat szétoszthas­sam nekik." Mikor pedig megjelentek, szólt hozzájuk, mindegyiket intette, és kérte, hogy szentmiséket mu­ tassanak be, és kitartóan imádkozzanak érte. Ezt kész­ séggel meg is ígérték neki.

 
Május 25. 1499
Mindannyian szomorkodtak és sírtak, főként ami­ kor kijelentette: úgy érzi, hogy már nem sokáig láthat­ ják az élők között. Viszont örültek, amikor ezt mond­ ta: ?Itt az ideje � ha Teremtőm is így látja jónak �, hogy visszatérjek ahhoz, aki megteremtett, aki az élete­ met adta, aki a semmiből formált, amikor még nem voltam. Szép időt megértem, jól kimérte életemet a ke­ gyes bíró; Eltávozásom ideje közel van (2 Tim 4, 6), mert szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek (Fii l, 23). Lelkem vágyva vágyik, hogy megláthassam Királyomat, Krisztust az ő dicsőségében." És még sok mindent mondott épülésünkre, egész estig jó kedvben töltve a napot.
Az említett ifjú, Wiberth pedig még ezt mondta ne­ ki: ?Kedves mester, egy mondat még nincs leírva." Ő így szólt: ?írd gyorsan." Kisvártatva szólt az ifjú: ?Már le van írva a mondat." Ö pedig így válaszolt: ?Helyes, ha az igazat mondtad, befejeztetett. Tartsd fejemet ka­ rodban, mert szeretek ama szent helyem felé fordulva ülni, ahol imádkozni szoktam, hogy felülve szólíthas­ sam én is Atyámat."
És cellája padlóján így énekelt: ?Dicsőség az Atyá­ nak, a Fiúnak és a Szentléleknek", amikor a Szentleiket kimondta, testéből az utolsó leheletet is kiadta, s � mint kétség nélkül hisszük � a várva várt égi örömök­ be jutott, mivel életében mindig nagy áhítattal szolgál­ta az Űr dicséretét.
VÁLASZOS ÉNEK 'Mt 5, 19
V. Egész életemet kolostorban töltöttem, minden gondolatommal a Szentírásról elmélkedtem, a szerzete­ si szabályt hűségesen megtartottam, és mindennap a templomban zengtem az Űr dicséretét. * Mindig szíve­ sen tanultam, tanítottam vagy írtam, alleluja.
F. Aki megtartja és tanítja a parancsokat, az nagy lesz a mennyek országában. * Mindig szívesen.

 
1500 Május 25.
; Könyörgés ;
Istenünk, te Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap nagy tudásával fényt árasztottál Egyházadra. Add jósá­gosán, hogy bölcsessége szüntelenül tanítson, érdemei pedig segítsenek minket. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, május 25-én SZENT VII. GERGELY PÁPA
Hildebrand Toscanában született 1028-ban. Rómában nevelkedett, majd a clunyi bencésekhez csatlakozott. Ko­ rának pápáit számos követjárásával segítette az Egyház megreformálásában, amelyet ő maga is folytatott, miután Péter székét 1073-ban VII. Gergely néven elnyerte. Főleg I V. Henrik király támadta őt. Menekültként Salernóban halt meg 1085. május 25-én.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA ; MÁSODIK OLVASMÁNY ; Szent VII. Gergely pápa levelezéséből
(Ep. 64 extra Registrum: PL 148, 709-710)
Az Egyház maradjon szabad, tiszta és katolikus
Esdekelve kérünk benneteket az Úr Jézusban, aki halálával megváltott minket, pontosan látva értsétek meg, hogy miért és milyen nagy elnyomatást és szo-rongattatást kell elszenvednünk a keresztény vallás el­ lenségeitől.
Amióta ugyanis az Anyaszentegyház isteni rendelés folytán engem, mint teljesen méltatlan szolgáját � Is­ ten a tanúm �, akaratom ellenére az apostoli székre emelt, minden módon arra törekedtem, hogy a szent Egyház, az Isten jegyese, a mi Úrnőnk és Anyánk visszaszerezze régi dicsőségét, és szabad, tiszta és katoli­ kus maradjon. Mivel azonban az ősi ellenségnek ez

 
Május 25. 1501
semmiképpen sem tetszett, felfegyverezte ellenünk csatlósait, hogy mindent felforgasson.
Ezért ellenünk, sőt az Apostoli Szék ellen olyan dol­ gokat művelt, amilyeneket Nagy Konstantin császár ideje óta meg nem tehetett. Nem is kell ezen nagyon csodálkoznunk, hiszen minél jobban közeleg az idő, annál hevesebben küzd ez az ősi ellenség a keresztény vallás kiirtásán.
Most pedig, kedves testvéreim, figyelemmel hallgas­ sátok, amit nektek mondok. Az egész világon, aki csak kereszténynek számít, és a keresztény hitet valóban is­meri, az mind tudja és hiszi, hogy az apostolok fejedel­ me. Szent Péter egyrészt az összes keresztény aty­ ja, és Krisztus után a legelső pásztora, másrészt, hogy a szent római Egyház az összes egyház anyja és tanító­ mestere.
Ha tehát ezt hiszitek, és kétkedés nélkül valljátok, akkor a mindenható Istenre kérlek titeket, és megpa­ rancsolom nektek � bár csak egyszerű testvéretek és méltatlan tanítótok vagyok �, hogy segítsétek és támo­gassátok az összes keresztény atyját és anyját, az Anya­ szentegyházat, ha azt kívánjátok, hogy mind a jelen, mind a jövendő életben elnyerjétek általa bűneitek bo­csánatát, és áldást meg kegyelmet kapjatok.
A mindenható Isten, akitől minden jó származik, állandóan világosítsa meg és tökéletesítse értelmeteket az iránta és embertársaitok iránt való szeretet által, hogy szilárd ragaszkodástokkal segítségére lehessetek ennek az atyának és anyának, és így pironkodás nélkül lehessetek velük egységben. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK Sir 45, 3; Zsolt 77, 70. 71
V. Az Úr megdicsőítette a királyok előtt, megbízá­ saival elküldte népéhez, * És megmutatta neki dicsősé­ ge fényét, alleluja.
F. Kiválasztotta szolgáját az Úr, hogy legeltesse Iz­ raelt, a? ő örökségét. * És megmutatta.

 
1502 Május 25.
; Könyörgés ;
Urunk, Istenünk, te Szent VII. Gergely pápát lelkierővel és igazságszeretettel ékesítetted fel. Add, hogy példájára Egyházad a jogtalanságot elítélve, szeretettel, szabadon megtegye mindazt, amit az igazság kíván. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, május 25-én
PAZZI SZENT MÁRIA MAGDOLNA SZŰZ
Firenzében született 1566-ban. Jámbor környezetben nevelkedett, és belépett a karmelita apácák közé. Az imádság és az önmegtagadás rejtett életét élte, az Egyház megújulásáért buzgón könyörgött, és a nővéreket a töké­ letesség felé irányította. Isten sok adománnyal tüntette ki. Meghalt 1607. május 25-én, Firenzében.
Szüzek, 1723, vagy Szent asszonyok, szerzetesnők kö­ zös zsolozsmája, 1792.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Pazzi Szent Mária Magdolna szűznek ?Kinyilatkozta­ tás és Próbatétel" című írásából
(Mss. III, 186. 264; IV, 716: Opere di S. M. Maddalena de' Pazzi, Firenze, 1965, 4, pp. 200. 269; 6, p. 194)
Jöjj el, Szentlélek Úristen!
Valóban csodálatos vagy, isteni Ige. Csodálatos a te működésed a Szentlélek által. Hiszen ő úgy áraszt té­ ged az emberbe, hogy annak lelke egyesül Istennel, be­fogadja, megízleli Istent, és rajta kívül már semmit sem szeret.
Eljön lelkűnkbe a Szentlélek, éspedig az isteni Igé­ nek, azaz a megölt Báránynak vérével megpecsételve. Hiszen maga ez a vér is készteti őt, hogy eljöjjön, bár a Lélek magától is kész jönni, és óhajt betérni hozzánk.

 
Május 25. 1503
Ez az eljövetelre készséges Szentlélek egylényegű az Atyával és az Igével, és az Atya lényegéből és az Ige szeretetéből származik, eljön a leiekbe, mint egy forrás, hogy az elmerülhessen benne. Miként két rohanó fo­ lyó, úgy egyesül, hogy a kisebbik még a nevét is elvesz­ti, és a nagyobbik neve lesz az övé is, ugyanúgy cselek­ szik a Szentlélek, amikor eljön a leiekbe, hogy azt egé­ szen magáévá tegye. Tehát az kell, hogy az emberi lé­lek, amelyik a kisebb, elveszítse még a nevét is, és telje­ sen a Szentlélekre hagyatkozzék. Ez pedig akkor való­ sul meg, ha teljesen úgy adja át magát a Szentléleknek, hogy vele egészen eggyé válik.
A Szentlélek pedig, aki az Atya szeretetében rejlő kincsek osztogatója, és az Atya és a Fiú közös terveinek megvalósítója, oly szelíden jön a leiekbe, hogy csak ke­ vesen tudják felfogni s nagyságát kellőképpen értékel­ ni.
Erejével és könnyedségével mindenüvé behatol, ahol megfelelően felkészültek fogadására. Gyakori szó­lásából és mélységes hallgatása révén mindenki megis­ meri. Szeretetének hevével változatlanul és mégis szer­ fölött tevékenyen működik mindenütt, ahová csak be­ tér.
Szentlélek, te nem maradsz meg a változatlan Atyá­ ban és Igében, mégis állandóan ott vagy az Atyában és az Igében, és ott vagy ugyanakkor saját magadban és az összes boldog lélekben és teremtményben is. Szüksé­ ges vagy a teremtmény számára az egyszülött Igének a kiömlött vére miatt, aki e szeretetének hevével tette magát szükségessé teremtménye számára. Azokban a teremtményekben találod meg helyedet, akik úgy ké­ szülnek fel fogadásodra, hogy ajándékaidban részesülve hozzád hasonló tiszta lelkületre kötelezik el magukat. Megtalálod helyedet azokban a teremtményeidben, akik az Ige vérének jótéteményében részesülnek, és így teszik magukat méltó lakóhelyeddé.
Jöjj el, Szentlélek! Jöjjön el az Atya egyesítő ereje, az Ige szeretete! Te vagy az igazság Lelke és a szentek

 
1504 Május 26.
jutalma, a lelkek nyugodalma, világosság a sötétségben, te vagy a szegények gazdagsága, szerető lelkek kincse, az éhezők kielégítője, az égi haza felé vándorlók vigasztálasa, és te vagy minden kincsek foglalata.
Jöjj el, aki Máriára leszállván őt alkalmassá tetted, hogy az Ige testet öltsön benne. Működj bennünk is azzal a kegyelemmel, amellyel a kegyelem és természet csodáját őbenne véghezvitted!
Jöjj el, minden tiszta gondolat erősítője, minden ir­ galom forrása, minden tisztaság teljessége!
Jöjj, és távolíts el tőlünk mindent, ami megakadá­ lyozhat abban, hogy minket egészen magadévá tehess!
VÁLASZOS ÉNEK l Kor 2, 9-10
V. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, * Amit Isten azoknak készített, akik szere­ tik őt, alleluja.
F. Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által. * Amit Isten.
; Könyörgés ;
Istenünk, szüzesség kedvelője, te Pazzi Szent Mária Magdolna lelkében felgyújtottad az irántad való szere­ tet tüzet, és mennyei kegyelmed ajándékaival ékesítet­ted őt. Add, hogy lelki tisztaságának és szeretetének példáját kövessük mi, akik a mai napon tisztelettel ül­ jük meg ünnepét. A mi Urunk.
Május 26.
NÉRI SZENT FÜLÖP ÁLDOZÓPAP
Emléknap
Firenzében született 1515-ben. Rómába ment, a fiata­ lokkal kezdett törődni, a keresztény életet gyakorolta, és a szegény betegek számára testvérületet szervezett. 1551ben pappá szentelték. Oratóriumot alapított, ahol lelki olvasmányokat végeztek, énekeltek, és gyakorolták a sze­ retetet. Kitűnt a felebarát iránti szeretetben, az evangéliu

 
Május 26. 1505
mi egyszerűségben és Isten vidám szolgálatában. Meghalt 1595. május 26-án, Rómában.
Lelkipásztorok, 1680, vagy Szerzetesek közös zsolozsmája, 1792.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
; MÁSODIK OLVASMÁNY ;
Szent Ágoston püspök beszédeiből
(Sermo 171, 1-3. 5: PL 38, 933-935)
Örüljetek az Úrban szüntelen!
Az Apostol megparancsolja nekünk, hogy örvend­ jünk, mégpedig az Úrban, nem pedig a világnak. Amint a Szentírás is mondja: Aki a világgal barátság­ ban akar lenni, az ellensége lesz az Istennek (Jak 4, 4). Mert amint az ember nem szolgálhat két úrnak, úgy senki nem örvendezhet a világban is és az Úrban is.
Győzzön tehát az Úrban való öröm, és közben szűnjék meg az e világ szerinti öröm. Az Úrban való öröm növekedjék állandóan, a világ szerinti öröm pe­ dig csökkenjen, míg egészen meg nem szűnik. Nem azért hangzanak el ezek, mintha ebben a világban nem kellene örülnünk; hanem azért, hogy � bár e világban élünk � mégis már az Úrban örvendjünk.
De azt is mondhatja valaki: Én ebben a világban élek, tehát ha örülök, akkor ott örülök, ahol vagyok. Mit mondasz? Azért, mert ebben a világban élsz, nem vagy-e az Úrban? Hallgasd csak meg az Apostolt, ami­kor az athéniekhez szól, és az Apostolok Cselekedetei­ ben ezt mondja Istenről, Teremtő Urunkról: Benne élünk, mozgunk és vagyunk (17, 28). Isten ugyanis ott van mindenütt, tehát hol nincs? Hát nem erre figyel­ meztet minket a Szentírás? Az Úr közel van. Ne aggód­ jatok semmi miatt! (Fii 4, 5-6).
Nagy dolog ez, mert az égbe szállt, és mégis közel van azokhoz, akik itt a földön élnek. Ki ez a távollevő
és mégis közel álló, hacsak nem az, aki irgalomból van köztünk?
Az egész emberi nemet jelenti az az ember, akit az úton félholtan fekve hagytak ott a rablók, akit aztán figyelemre sem méltatott a mellette elhaladó pap és le­vita; odament azonban hozzá az arra elhaladó szamari­ tánus, hogy sebeit kezelje, és segítsen rajta. Tehát mi­ vel távol volt tolunk a Halhatatlan és a Szent � hiszen mi halandók és bűnösök voltunk �, ezért leszállt hoz­zánk, hogy közel legyen hozzánk ez a Távollevő.
Nem bűneink szerint bánt velünk (Zsolt 102, 10). Fiai vagyunk ugyanis. Honnét bizonyítjuk ezt? íme, meghalt értünk az Isten egyetlen Fia, hogy ne marad­ jon egyedül. Nem akart egyedül maradni, azért halt meg egymaga. Isten egyetlen Fia így tett sokakat Isten fiaivá. Saját vére árán testvéreket vásárolt magának, kedvessé tett minket a Megvetett, kiváltott az Eladott, megtisztelést adott a Meggyalázott, életre keltett a Megölt.
Tehát, testvéreim, örüljetek az Úrban (Fii 4, 4), ne pedig e világnak: azaz örüljetek az igazságnak, és ne a gonoszságnak; örüljetek az örökkévalóság reményének, és ne a hiú hazugság virágának, így örüljetek: bárhol és bármeddig is éltek itt a földön: Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt! (Fii 4, 5-6).
VÁLASZOS ÉNEK 2 Kor 13, 11; Rom 15, 13
V. Testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsá­ tok egymást, éljetek egyetértésben és békében! * Akkor veletek lesz a szeretet és béke Istene, alleluja.
F. Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben. * Akkor veletek.
Könyörgcs
Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsó'ségével tünteted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra ben­ nünk is a Szentlélek tüzet, amely Néri Szent Fülöp szí­ vét olv csodálatosan áthatotta. A mi Urunk.

 
Május 27. 1507
Május 27. CANTERBURYI SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK
Mint a római Szent András-kolostor apátját, Nagy Szent Gergely pápa 597-ben az angolokhoz küldte az evangélium hirdetésére. Ethelbert király támogatásával, mint Canterbury püspöke, sokakat a hitre térített, több egyházi tartományt szervezett, főként a kenti királyság­ban.. Május 26-án halt meg 605 körül, Canterburyben.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1680.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Nagy Szent Gergely pápa levelezéséből
(Lib. 9, 36: MGH, Epistolae, 2, 305-306)
Az angol népre ráragyogott a hit fénye Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békes­ség a jóakarata embereknek (Lk 2, 14), mert a földbe esett búzaszem elhalt, nehogy egyedül uralkodjék az égben. Hiszen mi az ő halálából élünk, az ő gyengesé­ getói erősödünk meg, az ő szenvedése ragad ki minket a szenvedésből, és az ő szeretetének műve, hogy Bri­tanniában olyan testvéreket keresünk, akiket nem is­mertünk, és az ő ajándéka az, hogy akiket ismeretlenül is kerestünk, azokra rátaláltunk.
El nem mondható, mekkora öröm támadt a hívők szívében, amikor meghallották, hogy a mindenható Is­ ten kegyelméből és a te munkád nyomán, testvérem, az angol népre ráragyogott a hit fénye, miután eloszlott a tévedések homálya. Most már helyesen gondolkodik, és lábbal tapossa a bálványokat, pedig azelőtt oktalan ret­tegéssel hódolt nekik. Most már tiszta szívvel a min­ denható Isten előtt borul le, most már nem bukdácsol bűnökben, hanem követi az igehirdetésben kapott szent szabályokat. Amíg akarata aláveti magát Isten pa­ rancsainak, addig értelme a magasba tör; imában porig

 
1508
alázkodik, nehogy a földhöz tapadjon a szíve. Ugyan ki másnak a műve ez, mint annak, aki megmondta övéinek: Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom? (Jn 5, 17).
Isten nem nagy tudású igehirdetőket küldött szét a föld határáig, hogy megmutassa: nem az emberek böl­ csessége, hanem az ő ereje téríti meg a világot. Most is ez történt: gyengék által volt kegyes nagyszerű tetteket végbevinni az angol népnél. Hanem, szeretett testvé­rem, éppen ebben a mennyei ajándékban van valami, ami miatt � a nagy öröm mellett � igen-igen kell félni is.
Értesültem ugyanis, hogy a mindenható Isten ked­ vességed által nagy csodákat művel annál a népnél, amelyet kiválasztani szándékozott. Szükséges tehát, hogy e mennyei ajándéknak félve örülj, és így örömö­ det fékezze bizonyos aggódás. Igen, örülhetsz, hogy az angolok lelkét az érzékekkel megtapasztalt csodák a belső' kegyelemre hangolják rá, de félj is, nehogy � mi­ közben a csodák történnek � az ingatag lélek kevélyen felfuvalkodjék: így éppen a hírnév, amely felmagasztal-ja, romlásba döntse hiú öntetszelgése miatt.
Mindenképpen jusson tehát eszünkbe, hogy amikor a tanítványok az igehirdetésből visszatértek, és Meste­ rüknek dicsekedtek: Uram, nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk, rögtön hallaniuk kellett az Úr intelmét: Ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy nevetek föl van írva a mennyben (Lk 10, 17. 20).
VÁLASZOS ÉNEK Fii 3, 17; 4, 9; l Kor l, 10
V. Testvérek, kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon lát­ játok. * Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallotta­tok, és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, és ve­ letek lesz a béke Istene, alleluja.
� Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, élje­ tek mindnyájan egyetértésben. Amit tanultatok.

 
Május 30. 1509
; Könyörgés ;
Istenünk, te Anglia népeit Canterburyi Szent Ágos­ ton püspök igehirdetésével vezetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen Egyházadban. A mi Urunk.
Május 30.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE
Az 1038. augusztus 15-én meghalt István királyt Szé­ kesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony­ székesegyházban temették el. VII. Gergely pápa hozzájá­rulásával a Szent László király által Székesfehérvárra összehívott országos zsinaton 1083. augusztus 20-án ?tes­ tét ünnepélyesen felemelték". A szent jobb a gyűrűvel együtt Mercurius szerzetes, a kincstár őre birtokába ke­ rült, aki azt a Berettyó mellett álló családi monostorában rejtette el. Amikor 1084. május 30-án László király ide látogatott, Mercurius megvallotta neki titkát. Ez a Szent Jobb tiszteletére emelt monostor lett a szent jobb közép­ kori őrzőhelye. A jobb kéztől elválasztott kar Lengyelor­ szágba (Lvovba) került, egy másik karereklyét a bécsi Szent István-dómban őriznek. A szent jobb a török dúlás idején a koponyaereklyével együtt Raguzába (ma Dub­ rovnik) került.
Mária Terézia a szent jobbot 1771. június 21-én Budá­ ra vitette, a királyi vár kápolnájába; a koponyaereklye egy részét előbb Pozsonyba, majd 1778. április 2-án Szé­ kesfehérvárra hozatta. A szent jobbot a II. világháború alatt külföldre vitték, majd 1945. augusztus 19-en ismét haza került, s azóta a budapesti Szent István-Bazilikában őrzik.
Szent férfiak közös zsolozsmája, 1746, a következők kivételével:

 
1510 Május 30.
OLVASMÁNY OS IMAÓRA
HIMNUSZ
Új dallamot énekeljen, Istenének zengedezzen a mennyei hadsereg. Vele együtt esdekelve Sión lánya lelkesedve mondjon édes éneket.
Ne legyen ma senki néma, örvendezzen vigadozva magyaroknak nemzete. Ez a nap az ünnep napja, királyát ma trón fogadja, s egek boldog élete.
Szembeszáll a pogánysággal, s apostoli buzgósaggal hirdeti a szent igét. Mint Salamon réges-régen, templomokat rak serényen: dús adományt nyújt a kéz.
Királyszéket nyert a mennyben, de a földön ügyeinkben csodás tette megjelen. Kérjük hát szent királyunkat s kegyes Urunk, Krisztusunkat mindörökké szüntelen. Ámen.
MÁSODIK 01 VASMANY
Szent István legendájából, amelyet Hartvik püspök írt meg
(Scnptorcs Rerum Hungancarum. Vol. 2., Bp., 1938. 439-440)
A szeretet és alamizsnálkodás az erények minden lépcsőfokán átlép
Ahogy megvirradt Isten szentséges szülőanyja, Má­ ria mennybevétele után az ötödik nap, összegyűlt a

 
Május 30. 1511
templomban a király a főemberekkel, a papság a főpa­ pokkal; először gyászmisét mondtak, majd elmozdítva a padlóból kiemelkedő marvanytablat, végül is lemen­tek a koporsóig, s annak felnyitásakor az édes illat oly hévsége árasztott el minden jelenlevőt, hogy azt hitték, az Úr paradicsomi gyönyöreinek közepébe ragadtattak. Maga a koporsó színültig volt kissé vöröslő, szinte olaj­ jal kevert vízzel; benne, mint olvasztott balzsamban, nyugodtak a drága csontok; ezeket a legtisztább gyolcs­ ba gyűjtötték, s a gyűrűt, amely a boldog férfi jobb ke­ zére volt húzva, a folyadékban sokáig keresték. Mivel ezt nem találták, némelyek elkezdték a király parancsá­ ra a vizet ezüstüstökbe és -hordókba méregetni, hogy ha kiürítették a szarkofágot, bizonyosabban megtalál­ ják a gyűrűt. De csodálatosképpen minél több folyadé­ kot mertek ki, annál több áradt helyébe, s töltötte meg a koporsót. Látva a csodát, a kimert vizet visszaöntötték a helyére, de a visszazúdítással sem telt meg jobban a koporsó. Akkor befedvén a sírt, dicséreteket s hálát zengtek az isteni kegyességnek, és a talált kinccsel Isten boldogságos szüló'anyjának, a mindenkor Szűz Máriá­ nak oltárához visszatértek.
Egy bizonyos Mercurius nevű szerzetest, aki papi rendjeben a mindenkor Szűz kincstárának őre volt, s a mennyei haza szeretete miatt a világról is lemondott, azon órában, amelyben a koporsót felnyitották, ne­hogy a szent ereklyékből valamit elragadjon, megdor­gált a király, és messzire küldött onnan. Amikor szo­ morú arccal ült a kórusban, egy fehér ruhába öltözött ifjú összecsavart szövetet adott át neki, mondván: ?Rád bízom ezt megőrzésre, s ha eljön az idő, felfedésre." A szent szolgálat végeztével a szerzetes az épület sarká­ ban a szövetet kibontotta, s elsápadt, hogy Isten embe­ rének ép kezét, rajta a csodás mívű gyűrűvel meglátta; anélkül, hogy tudtak volna róla, magával vitte a mo­ nostorba, amelynek igazgatása reá volt bízva, s várva várt az ifjú által Krisztustól megjövendölt időre. Itt mint földbe rejtett kincset, sokáig eltökélten egyedül vigyázta és őrizte, majd a kolostor alapítóit értesítette,

 
1512 Május 30.
végül, hogy közeledett a kinyilvánítás ideje, a királlyal is közölte. Ez a püspököket és Magyarország első embe­reit csakhamar összehívatta, s miután ott Krisztus sok csodás jótéteményét pazarolta, ő az ünnepélyes napot Isten embere jobbjának felemelésére meghatározta.
Mi dolog, testvéreim, hogy a többi tag eloszlott, s a hús porba vegyültével teljesen szétfoszlott, csak a jobb kéz őrizte meg csontjaihoz tapadó idegeivel s bőrével épségének ékességét? Nem hiszem, hogy mást akarna a jeles ténnyel kinyilvánítani a megmérhetetlen isteni szándék, mint hogy a szeretet és alamizsnálkodás az erények minden lépcsőfokán átlép. Innen van testének és jobbjának gyönyörűséges és bámulatos csodálata, in­ nen az örök élet édes és boldog jutalma, innen a mennybéliekkel kívánatos együtt lakása, ahol rásugár-zik mindig fénylő s fogyhatatlan ragyogása az egy és legfőbb Istenségnek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindörökkön-örökké. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK Mt 5, 7
V. Segítséget nyújtott a szűkölködőknek, igájukból kiszabadította a fogságba vetetteket. * Boldogok az ir­ galmasok, mert majd nekik is irgalmaznak, alleluja.
F. A zarándokoknak ruhát és szállást juttatott, az özvegyek és árvák nyomorúságát és szükségét sajátjá­nak tekintette. * Boldogok.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben. REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Mily csodás az Isten jobbja, a koronát neki adja, kinek szent az élete. Győz is minden ellenségen, ki bízott csak fegyverében: ez hitének ereje.

 
Május 30. 1513
Mint a hajnal játszi fénye, úgy ragyog ő ékessége árasztván sugarait. Bővelkedik az erényben, s Megváltónknak szólejében szorgalmasan dolgozik.
Nappal támad éj helyébe, világosság tévelygésre, örvendezzünk általa. Vezérsége erejével ragyog a hit igaz fénnyel, mint a napnak sugara.
Királyszéket nyert a mennyben, de a földön ügyeinkben csodás tette megjelen. Kérjük hát szent királyunkat s kegyes Urunk, Krisztusunkat mindörökké szüntelen. Ámen.
Benedictus-; Ant. ; Biztonságban vannak javai az Úr­ nál, jótetteit zengik az egybegyűlt közösségben, alleluja.
; Könyörgés ;
Szentek csodálatos fényessége, Istenünk, te Szent István király dicsőséges jobbját gondviselő szere­ teteddel megőrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Jobbodról HIMNUSZ t zengeni, szent király, ki tudna méltón áldva e szent csodát! Nem múló jóság nagy hatalma benne dicső jelet ad örökre.

 
Május 30.
Királyi kincsek bittoka meg nem ejt, feltárod kamrád zárait, s a szegényt, a nincstelent ruházva érzed: így nemesebb az aranynak érce!
Szegény tanyákra éjszaka látogatsz, titkon segítesz, látva se lássanak, balod se tudja, merre nyújtod jót cselekedve királyi jobbod.
De az, ki mindent lát a sötétben is, meglátta Krisztus, hogy tanúkat kerülve a legkisebbnek jót ha tettél, csak neki tetted igaz szívedből.
Örök dicsó'ség zálogaként felold a törvénytói, mit megszab az ó'si rend, épségben óvja földön, égben jobbodat annyi nemes tettéért.
Nyújtsd jóra kész szent jobbodat, ó atyánk, magyar népedre, védve továbbra is, s ki által meghívtál: a Lélek Pannóniát erejével óvja.
Dicsérjük együtt most az Atyát, s Fiát, s az áldó Lelket zengje a dal dicsőn, ki gyönge szívünk tiszta lánggal égbe vívó' szeretetre gyújtsa. Ámen.
Magnificat-; Ant. ;Bó'séges adományt oszt a szegény­nek, igazsága megmarad örökre, alleluja.
; Könyörgés ;, mint a Reggeli dicséretben.

 
 
 
 
Május
Május 12.
SZENT NÉREUSZ ÉS SZENT ACHILLEUSZ VÉRTANÚK
Hadbírák voltak. Megtérésükkor elhagyták a katonai pályát, ezért halálra ítélték őket, valószínűleg 304-ben, Diocletianus idején. Domitilla temetőjében, a Via Ardeatinán temették el őket. Tiszteletükre bazilika is épült.
Több vértanú közös zsolozsmája, 1562.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ágoston püspöknek a Zsoltárokról szóló fejtegetéseiből
(Ps. 61, 4: CCL 39, 773-775)
Krisztus szenvedései nemcsak egyedül Krisztusban vannak
Jézus Krisztusban egy titokzatos emberi valóságot alkot a Fő és a test. A test Üdvözítője és a test tagjai, a kettő egy testben van, egyek a beszédben, egyek a szenvedésben, és amikor majd megszűnik a bűn, egyek lesznek a nyugalomban is. így tehát Krisztus szenvedései nemcsak egyedül Krisztusban vannak meg, de Krisztus szenvedései csakis Krisztusban vannak.
Ha Krisztust úgy érted, mint a Főt és a testet együtt, akkor Krisztus szenvedései csak Krisztusban vannak meg. Ha pedig Krisztust csak Fő gyanánt érted, Krisztus szenvedései nem csupán Krisztusban vannak meg. Ha ugyanis Krisztus szenvedései csak egyedül Krisztusban, mint Főben lennének meg, hogyan mondhatná egyik tagja, Pál apostol, hogy: Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik? (Kol l, 24).
Ha tehát Krisztus tagjai közé tartozol, te, ember � akár hallod most, akár nem hallod (de mégis hallod, ha
 
1247. oldal
Krisztus tagjai közé tartozol) �, ha bármit szenvedsz is azoktól, akik nem tagjai Krisztusnak, ez hiányzott még Krisztus szenvedéséből.
Hiszen azért egészíti ki, mivel hiányzott. A mértéket ugyan betöltőd, de nem tetézed. Annyit kell szenvedned, amennyi szenvedésed szükséges ahhoz, hogy kiegészítse Krisztus egyetemes szenvedését, aki mint Főnk szenvedett, és szenved tagjaiban is, azaz mibennünk.
Ehhez a mi közös ügyünkhöz mindnyájan járuljunk hozzá azzal, amivel tartozunk, és szenvedéseinkkel mintegy a magunk adóját fizetjük le. Mindannyiunk szenvedéseinek a teljes lerovása csak akkor következik be, ha véget ér ez a világ.
Testvéreim, tehát ne gondoljátok azt, hogy nem tartoznak Krisztus testének tagjai közé mindazok az igazak, akik szenvedtek a gonoszok üldözésétől; sőt még azok az igazak is odatartoznak, akik az Űr eljövetele előtt kaptak küldetést arra, hogy hirdessék az Úr eljövetelét. Még gondolnunk sem szabad arra, hogy nem tartoznának Krisztus tagjai közé azok, akik annak az országnak a polgárai, amelyiknek Krisztus a királya.
Tehát erről tesz hitet ez az egész ország, ezt vallja az igaz Ábel vérétől Zakariás véréig. Majd pedig ezután János vérétől az apostolok vérén át, a vértanúk vérén át, és a Krisztus-hívők vérén át egyazon ország tagjai szólnak hozzánk.
VÁLASZOS ÉNEK Jel 21, 4; 7, 16
V.Isten letöröl a szentek szeméről minden köny- nyet, nem lesz többé sem gyász, sem jajgatás, sem faj­ dalom, * Mert a régi világ elmúlt.
F. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség. * Mert a régi.
Könyörgés
Mindenható Istenünk, most megemlékezünk Szent Néreusz és Achilleusz vértanúk bátor hitvallásáról.

 
1248. oldal
Add ereznünk, hogy áldott közbenjárásukkal segítenek minket. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, május 12-én SZENT PONGRÁC VÉRTANÚ
Rómában szenvedett vértanúságot, valószínűleg a Dicletianus-féle üldözéskor, 304 körül. Sírja a Via Aurelián található, föléje Szimmachusz pápa templomot építtetett.
Egy vértanú közös zsolozsmája, 1584.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Bernát apát beszédeiből
(Sermo 17 in psalmum Qui habitat, 4, 6: Opera omnia 4, 489-491)
Szorongattatásában mellette állok
Szorongattatásában mellette állok (Zsolt 90, 15), mondja az Isten; és én akkor a szorongatás helyett mi mást keressek? Nekem jó az Istennel lennem, só't az Úristenbe helyeznem reményemet (Zsolt 72, 28), mert maga mondja: Megszabadítom, és dicsőséget adok neki (Zsolt 90, 15).
Szorongattatásában mellette állok. Gyönyörűségem ugyanis az emberek fiaival lennem (vő. Péld 8, 31). Emmánuel, velünk az Isten (Mt l, 23). Leszállóit, hogy közel legyen a megtört szívűekhez, hogy velünk legyen szorongatásunkban. De eljön az idő, midőn a felhőkön elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk (l Tessz 4, 17), de csak akkor, ha arra törekszünk, hogy már most velünk legyen, hogy útitársunk legyen az, akitől a jövendő hazát várjuk, sőt hogy út legyen számunkra, aki majd hazánkká lesz.
Jobb nekem a szorongatás, ha velem vagy, Uram, mint a királyság, a lakoma vagy a dicsőség tenélküled.
 
1249. oldal
Inkább akarlak ölelni, Uram, a gyötrelemben, és veled lenni a tüzes kemencében, mint nélküled élni akár a mennyben is. Hiszen rajtad kívül kim van az égben? Hogyha veled vagyok, semmi sem kell nekem a földön (Zsolt 72, 25). Az aranyat tűzben vizsgálják meg, az igazaknak a szorongatás próbáját kell kiállniuk (vő. Sir 27, 5). De te ott is velük vagy, Uram; jelen vagy ott is azok körében, akik a te nevedben gyűltek össze, amint ott voltál hajdan a három ifjúval is.
Miért remegjünk hát, miért késlekedjünk, miért meneküljünk ettől a kemencétől? Félelmetes a tűz, de velünk az Úr a szorongatásban. Ha Isten velünk, ki ellenünk? (Rom 8, 31). Ugyanúgy mondhatjuk: Ha ő ki­ment bennünket, ki fog kiragadni az ő kezéből? Tényleg, ki ragadhatna ki az ő kezéből? Végül is, ha ő megdicsőít, ki hozhat ránk gyalázatot? Ha ő felmagasztal, ki az, aki megalázhat?
Hosszú élettel áldom meg (Zsolt 90, 16). Mintha nyilvánvalóan mondaná: Tudom, mit kíván, tudom, mire szomjazik, mit akar megízlelni. Aranynak, ezüstnek nincsen számára értéke, gyönyör nem izgatja, kíváncsiság nem érdekli, földi méltóság nem vonzza. Mindezt hátránynak tekinti, mindezt elveti, és szemétnek tartja. Magát egészen kiüresítette, és nem engedi, hogy olyan dolgok kössék le, amelyekről tudja, hogy úgysem elégíthetnék ki teljesen. Nem feledi, hogy kinek a képére van alkotva, hogy mily nagyra hivatott. Méltatlannak tartja, hogy kis dolgokban gyarapodjék a legnagyobbak rovására.
Tehát hosszú élettel áldom meg, mert nem elégítheti ki őt más, csak az igazi, csak az örök fényesség, amelynek hosszúsága nem ér véget, ragyogása nem ismer alkonyt, és boldogsága mindig édes.
VÁLASZOS ÉNEK
V.Ez a szent mindhalálig harcolt Istenének törvényéért, nem félt a gonoszok szavától, * Mert életének alapja szilárd kőszikla volt.
 
1250. oldal
F. Megvetette életét a földön, és eljutott a mennyei országba. * Mert életének alapja szilárd kőszikla volt.
Könyörgés
Add, Istenünk, hogy Egyházad Szent Pongrác vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közbenjárása révén a te odaadó szolgálatodban kitartson. A mi Urunk.
Május 16.
NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP ÉS VÉRTANÚ
1330 táján született Nepomukban (Csehországban). Pappá szentelése (1372) után több egyházi tisztséget töltött be, majd a prágai érsek általános helynöke lett. Az Egyház jogait erélyesen védelmezte IV. Vencel királlyal szemben, aki elfogatta, és kegyetlenül megkínoztatta, hogy a gyónási titoktartás megszegésére kényszerítse. A feldühödött király 1393. március 20-ának estéjén a Moldva folyóba dobatta. Halála után 30 evvel a szentté avatási vizsgálat kapcsán nyelvét épségben találták. Testét a prágai székesegyházban őrzik. 1729-ben avatták szentté.
Egy vértanú közös zsolozsmája, 1584, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Már leszáll az éj homálya,
minden sötét ködbe hull,
de ég egy mécs tiszta lángja,
így akarta ezt az Úr.
Éjjel születik Szent János,
földre szállnak csillagok,
éjjel merül vízbe János,
gyászt hoznak a csillagok.
1251. oldal
Ebből értsd, hogy szíve izzás,
hős szeretetáradat,
ebből tudd, hogy ajka forrás,
melyből csodás méz fakad.
A jók szívét szeretettel
üdvösségre vezeti,
a gyarlókat megfenyítve
pokolból ragadja ki.
A szegényt pénzzel segíti,
az árvának bőven ad,
a jót nem hagyja pihenni,
így jó híre megmarad.
Szent Jánosnak érdeméért,
Istenünk, Három Személy,
add meg lelkünk tiszta fényét,
és szívünkben csali te élj. Ámen.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Pázmány Péter bíboros szentbeszédeiből
(Prédikációk, Nagyszombat, 1695, 419-426)
Tartsunk bűnbánatot!
Ha a keresztség által úgy megerősíttetnénk a jóban, hogy az általa adott megigazulást többé el nem veszíthetnénk, nem volna szükséges a bűnbánat.
Mivel pedig � Szent Pál tanítása szerint � a ke­ resztség által másodszor nem újulhatunk meg, ha egyszer annak tisztaságát elvesztettük, a bűnbánatot rendelte Isten, hogy általa ismét megtisztuljunk, és Isten kedvébe jussunk. Hogy pedig ennek szükséges voltát világosabban megismerjük, Krisztus nemcsak a bűnbánatra való kötelezettséggel kezdte prédikálását, amikor ily szavakkal kezdett prédikálni: Tartsatok bűnbánatot (Mt l, 14), hanem tanításában mint legszükségesebb dolgot parancsolta, hogy bűnbánatot tartsunk. Nemcsak azt akarta, hogy az apostolok a Szentlélek vétele után az első prédikációban a bűnbánattartásra kötelez-

1252. oldal
zék hallgatóikat � mint ahogy Keresztelő János tanításának is ez volt a fundamentuma �, hanem világos szavakkal azt is elénk tárta, hogy a keresztség után a bűnök bocsánatának elnyerése és az örök kárhozat elkerülése miatt szükséges a bűnbánat. Azért nem egyszer mondja: Ha bűnbánatot nem tanunk, egyformán mind elveszünk (vő. Lk 13, 3. 5). Másutt azt parancsolja a bűnös embernek, hogy gondolja meg: honnan süllyedt le, és tartson bűnbánatot (vö. Jel 2, 5), mert ha nem tart, kárhozatba taszítják. Ugyanezt mondja a Bölcs, amikor azt írja, hogy ha bűnbánatot nem tar­ tunk, Isten kezébe esünk (Sir 2, 22), pedig rettenetes dolog az Isten kezébe esni (Zsid 10, 31).
Ami a gyónást illeti: Isten minden időben megkívánta a bűnös embertől, hogy ha bocsánatot akar nyerni, maga legyen vádolója bűnének.
Amikor édes Üdvözítőnk ítélőszéket kívánt emelni, amelyben magunk tartozunk a papok előtt vallomást tenni bűneinkről, először az apostolokra lehelt, és azt mondta nekik: Vegyétek a Szentlelket! (Jn 20, 22). Mintha azt mondta volna: Bizonyos, hogy tibennetek nincs arra hatalom, hogy az Isten ellen való bűnöket megbocsássátok, hanem én teszlek titeket eszközzé az Istennel való kibékülésben (2 Kor 5, 19). Ezért méltán mondhatjátok, hogy ti üdvözítitek az embereket, mint szolgák és Isten sáfárai. Azért akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad (Jn 20, 23). Kötve lesz a mennyben, amit megkötöztök; oldva lesz, amit feloldoztok.
Mivel pedig az egyházi embernek választania kell a bűnök között, hogy melyeket kell megbocsátania vagy megtartania, szükséges ismernie a bűnök nemét és körülményeit, mert egyébként nem tud választani közöttük. Tehát szükséges, hogy a bűnös ember megvallja és elsorolja bűneit, amelyek lelkiismeretét furdaljak.
Tagadhatatlan, hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök titok pecsétje alatt megvallani a szégyent, mintsem
 
1253. oldal
hogy az ítélet napján az egész világ előtt kitudódjék, örök gyalázatunkra és kárhozatunkra.
VÁLASZOS ÉNEK Kol 3, 3-4; 2, 13
V. Meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. * Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.
F. Titeket, akik bűneitek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett, és megbocsátotta minden bűnötöket. * Amikor.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Hozz tüzes üszköt, fend a gyilok élét,
szívtelen hóhér, szorítsd a bilincset,
kínpadon faggasd ezt a papot, hátha
fölfedi titkát.
Érzi a hóhér, mily nagy ez a lélek,
szíve királyi, állhatatosán küzd
holtig a jóért, a dühös erőszak
nem töri ó't meg.
Íme, a mártírt a folyóba dobták,
nyelve most szótlan, de a vizek csendje
jobb korok jöttén vigaszul a vészre
őrzi e nyelvet.
Lám, a folyónak csendes vize tükrén
mécstüzek úsznak, és körberagyogják
vértanúnk testét, s tetteit dicséri
még e nagy ég is.
Nyelvét megőrzi rózsapiros tűzként,
mely ma is elő, tiszta ragyogással
hirdeti, mily nagy a titoktartásnak
égi jutalma.

 
1254. oldal
Áldjuk Atyánkat, s örök Egyszülöttjét,
áldjuk a Lelket, kettejük szent Lángját,
hármuk személyét örök zsolozsmával
áldja a föld s ég. Ámen.
1. ant. Az imádságnak és az Isten szava szolgálatának szentelte magát, és mindenkit buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz szíve mélyéből.
Zsoltárok és kantikum az L hét vasárnapjáról, 593.
2. ant. Tűzpróbának vetettél alá, és nem találtál
bennem gonoszságot.
3. ant. Boldog, áld nyelvével nem botlik, s aki nem
szolgál olyannak, áld méltatlan hozzá, alleluja.
Rövid olvasmány, válaszos ének és fohászok a Közös részből, 1593.
Benedictus-ant. Nyelvemet az Úrtól jutalomként kaptam, azért most vele adok hálát neki.
Könyörgés
Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az Egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közbenjárására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk. A mi Urunk,
NAPKÖZI IMAÓRA
Minden a soros napról.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Alighogy titkos sír fedi
Jánost, ezer jel hirdeti,
a parti sás közt égi tűz
csodás fényt villant, árnyat űz.
 
1255. oldal
A gonosztettre fény derül,
az ellenség megszégyenül,
az Úr számon kér, és lesújt,
s a bűnös máris porba hullt.
Kiktől vagyont raboltak el,
s kik hírt, nevet vesztettek el,
megtérül bőven mindenük,
és visszatér jó hírnevük.
Testünkön betegség nem úr,
idők zordsága elcsitul,
békénk felett nem győz a vész,
meghalsz, de haláltól se félsz.
A mártír élő nyelve szól
az elnémult vércsepp alól,
és fedd, mint Ábel, int, s kiált
korholva bűnt s gonosz királyt.
Háromság, egy a lényeged,
add hinnünk, Három Örök Egy,
hogy kik Szent Jánost tisztelik,
mit tőled kérnek, megnyerik. Ámen.
1. ant. Igaz tanítás volt a szájában, ajkán nem volt
semmi hamisság.
Zsoltárok és kantikum az Egy vértanú közös zsolozsmájából, 1598.
2. ant. A pap ajkának kell a tudást őriznie, és az ő
ajkából várják a tanítást.
3. ant. Fennen hirdetem végzéseidet a királyok
előtt, és nem vallók szégyent.
Rövid olvasmány, válaszos ének és fohászok 3 Közös részből, 1600.
Magnificat-ant. Tüzet és vizet kellett meggázolnom, de végül is enyhülést engedett az Úr.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.

 
1256. oldal
Május 18.
SZENT I. JÁNOS PÁPA ÉS VÉRTANÚ
Toscanában született, a római egyház püspöke lett 523-ban. Jusztinosz császárhoz Konstantinápolyba mint Theodorik király követe ment el. Innen hazatérve a ki­ rály elfogatta, mivel sikertelen követjárása miatt megneheztelt rá. Ravennában börtönbe vetette, ahol 526. május 18-án meghalt.
Egy vértanú közös zsolozsmája, 1562, vagy Lelkipásztorok, pápa közös zsolozsmája, 1608,
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Avilai Szent János áldozópap levelezéséből
(Ép. ad amicos, 58; Opera omnia, edit. B.A.C. l, 533-534)
Jézus élete legyen nyilvánvaló bennünk!
Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden vigasztalás Istene! Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet 'ó nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is (2 Kor l, 3-5).
Szent Pál apostol szavai ezek, akit háromszor megbotoztak, ötször megvertek, egyszer megköveztek, félholtán hagytak ott, üldözte mindenfajta ember, nem is egyszer vagy kétszer gyötörték meg kínzásokkal és nyomorgatásokkal, miként maga írja az egyik helyen: Mindig halálra szánnak minket Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen bennünk (vö. 2 Kor 4, 11).
Szent Pál mind e nyomorúság közepette nem zúgolódik és panaszkodik Isten ellen, mint a gyenge emberek szoktak; nem is szomorkodik, mint a dicsőségre és
élvezetre vágyó emberek teszik; nem is könyörög az Istenhez azért, hogy szabadítsa meg mindezektől, mint akik ezeket nem ismerik még, és ezért nem is akarnak részesedni ezekben; nem is becsüli le ezeket, mint mások, akik ezeket kevésre becsülik. Mindezekben részesülve és minden gyengesége ellenére e gyötrelmek közepette is áldotta Istent, halát adott az érdemek Osztogatójának, és boldognak tartotta magát, mert szenvedhetett annak a tiszteletére, aki annyi megaláztatást szenvedett el értünk, hogy egyrészt megszabadítson bennünket attól a gyalázattól, amely bűneink miatt nehezedett ránk, másrészt pedig felmagasztaljon és kitüntessen bennünket Isten fogadott gyermekeinek a lelkületével, és megadja a mennyei boldogság zálogát és biztosítékát.
Ó, hőn szeretett testvéreim! Nyissa meg hát szemeteket Isten, hogy lássátok, mekkora nagy jutalom származik abból, amit ez a világ megvetendőnek tart, és hogy milyen nagy dicsőséget szerzünk ebben a dicstelenségben, amikor csak Isten dicsőséget keressük. Lássátok meg, hogy milyen nagy dicsőségünkre válik a mostani szorongattatás, és nézzétek, mint tárja ki Isten az ő hívogató, baráti és ölelő karját, hogy átkarolja azokat, akik megsebesültek az érte való küzdelemben, ez sokkal nagyobb édességet biztosít minden e világi méznél. És ha ezt egyszer is megízleljük, még jobban vá­ gyódunk ezek közé az ölelő karok közé, hiszen ki az, aki nem vágyódik az után, aki mindenekfelett szeret etreméltó és kívánatos, kivéve azt, aki még a vágyakozástól is fél?
Ha tehát az említett dicsőség tetszik nektek, és szeretnétek azt meglátni és élvezni, akkor jól jegyezzétek meg, hogy nincs biztosabb odavezető út a szenvedésnél. Ez az a kitaposott út, amelyen Krisztus és minden követője járt Szűk útnak hívja ezt, de biztosan az örök életre vezet. És ő tanítja, hogy ha hozzá akarunk menni, altkor járjunk azon az úton, amelyen ő maga is járt. Ha ugyanis az Isten Fia a meggyaláztatás útján járt, akkor nem illik, hogy az emberek gyermekei a megtisz-

1258. oldal
teltetés útját keressék, mert nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál (Mt 10, 24).
Úgy rendelte Isten, hogy lelkünk semmiben sem ta­ lálhatja meg a nyugalmát, és ne is keressen más táplálékot e világon, mint az Úr keresztjével vállalt szenvedéseket.
VÁLASZOS ÉNEK 2 Kor 4, 11. 16
V. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, * Hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön.
F. Bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső' napról napra megújul. * Hogy majd.
Könyörgés
Istenünk, hűséges lelkek megjutalmazója, te a mai napot Szent I. János pápa vértanúságával szentelted meg. Hallgasd meg néped könyörgését, és add, hogy szent vértanúd érdemét tisztelettel ünnepelve, állhatatos hitét is kövessük. A mi Urunk.
Május 20.
SIENAI SZENT BERNARDIN ÁLDOZÓPAP
A toscanai Mássá Marittimában született 1380-ban. A ferencesek közé lépett, és pappá szentelték. Nagy lelki haszonnal prédikálta végig egész Itáliát. Jézus legszentebb nevének tiszteletét terjesztette. Rendje tanulmányi és fegyelmi ügyeinek előmozdításában nagy érdemeket szerzett, teológiai értekezéseket is írt. Meghalt Aquilában 1444. május 20-án.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608. vagy Szent férfiak közös zsolozsmája, 1668.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Sienai Szent Bernardin áldozópap beszédeiből
 
1259. oldal
(Sermo 49, De glorioso Nomine lesu Christi, cap. 2: Opera omnia, 4, 505-506)
Jézus neve az igehirdetők ragyogó fényessége
Jézus neve az igehirdetők fényessége, mivel ragyogó világossággal hirdeti és hallatja igéjét. Mit gondolsz, honnan van a világban a hit oly nagy és annyira ragyogó, gyors és lobogó fényessége, ha nem Jézus hirdetéséből? Nemde ennek a névnek fényével és édességével hívott meg minket Isten az ő csodálatos világosságára? (l Pét 2, 5). Az Apostol méltán mondja azoknak, akiket megvilágít Jézus neve, és ebben a fényben látják a világosságot: Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság fiai (Ef 5, 8).
Ezért ezt a nevet hirdetni kell, hogy világítson, s nem elrejteni. Az igehirdetésben nem bűnös szívvel vagy tisztátalan ajakkal kell hirdetni, hanem választott edényben kell őrizni, és onnan kell előhozni.
Emiatt mondja az Úr az Apostolról: Választott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok, királyok és Izrael népe előtt (ApCsel 9, 15). Választott edényt mond, amelyben a legédesebb ital van felkínálva vételre, hogy biztasson az ivásra, amint bíborvörösen ragyog a külön e célra választott edényben: hogy hordozza nevemet.
Amint ha tűz gyullad, megtisztul a mező a haszontalan és kiszáradt tövisektől és kóróktól; ahogy a felkelő nap sugarai eloszlatják a sötétséget, és szem elé kerülnek a tolvajok, éjszakai csavargók és betörők; ugyanígy amikor Szent Pál prédikált a pogányoknak � ahogyan nagy mennydörgés dördül, heves tűzvész tör ki, vagy ragyogva felkel a nap �, elemésztődött a hitet- lenség, mint a lobogó tűzben elolvadt viasz, elillant a hamisság, és felragyogott az igazság.
Jézus nevét hordozta körül szavával, leveleivel, csodáival, példájával. Dicsérte Jézus nevét fáradhatatlanul, és dicsőítette azt hangos megvallással.

 
1260. oldal
Ezt a nevet ráadásul királyok, pogányok és Izrael népe előtt hordozta az Apostol, mint fényt. Országokat világított meg vele, és mindenütt ezt kiáltotta: Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közeleg. Vessük hát le a sötétség tetteit, és oltsuk fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal (Róm 13, 12). És megmutatta mindenkinek a tartóra helyezett világító lámpást, hirdetve mindenütt Jézust, mégpedig a megfeszítettet (l Kor 2, 2)
Ezért az Egyház, Krisztus jegyese, állandóan tanúskodva őróla, a prófétával együtt ujjongva mondja: Ifjú­ ságom óta oktatsz, Istenem, csodáidat mindmáig � azaz mindig � hirdetem (Zsolt 70, 17). A próféta is erre buzdít, amikor így beszél: Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek üdvözítő erejét (Zsolt 95, 2), azaz üdvözítő' Jézusát!
VÁLASZOS ÉNEK Sir 51, 15; Zsolt 9, 3
V. Mindennap dicsérem majd a neved, * És hálásan magasztallak.
F. Ujjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges Isten. * És hálásan.
Könyörgés
Istenünk, te Sienai Szent Bernardin áldozópap lelkébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére, és közbenjáró imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. A mi Urunk.
Május 22.
SZENT RITA ÖZVEGY
Az umbriai Roccaporénában született, 1381 körül. Csak szülei unszolására ment férjhez, mert szerzetesnővér szeretett volna lenni. Durva természetű, italozó férjét állhatatos imádsággal és béketűréssel átformálta. Sokat böjtölt, imádkozott, és segítette a szegényeket. Férje és gyermekei halála után Casciában az Ágoston-rendi apá-

1261. oldal
cák kolostorába lépett. Ott is a szegénység, fegyelem, szeretet, hősies tűrés, szolgálat és betegápolás mintaképe volt. Szívesen elmélkedett Jézus szenvedéséről, és vállalta a szenvedő Jézussal való azonosulást. Hosszú, fájdalmas betegség után, amelyet engesztelő áldozatul vállalt, mennyei boldogságtól ragyogó arccal tért meg az Atyához, 1447. május 22-én, Casciában. VIII. Orbán pápa boldoggá, XIII. Leó pápa pedig 1900. május 24-én szentté avatta. Nagy közkedveltségnek örvend, nehéz ügyekben sokszor tapasztalt közbenjárása miatt
Szent asszonyok, szerzetesek közös zsolozsmája, 1713.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Aranyszájú Szent János szentbeszédeiból
(Hom. 3. de diabolo tentatore PG 49, 270-276)
Akik Istenért szenvednek, koronát nyernek
Lelkesedj Jób istenszeretetéért, és lásd meg, hogy buzgósága mennyi jót fakasztott. Gondold meg nagy jutalmát, és minden szenvedésed, állapotod megnyugvást kelt.
A boldog és nemeslelkű Jób úgy ül otthon, mintha az egész világ szeme rajta volna, és bajainak elviselésével azt hirdeti, hogy mindent lelki megnyugvással kell eltűrnünk, és nem szabad engednünk a ránk törő csapásoknak. Nincsen, újra mondom, nincsen olyan emberi baj, amelyből ne tudnánk lelki hasznot kamatoztatni. Pedig az egész világon található szenvedés mind megrohanja az emberi testet.
Ha a magad szegénységét tekinted, gondolj ennek az igaz embernek a szenvedésére, és rögtön erőre kapsz, a csapás miatt pedig minden bánatod erejét veszti.

 
1262. oldal
Az ilyen csapás a legtöbb ember számára minden baj alapja, és csak második � vagy talán mégis elsó? � a testi szenvedés. Ki szenvedett már ilyent? Ki volt ilyen betegségben? Ki részesült ilyen testi csapásban, vagy ki látott már ilyent másnál? Senki. A test lassanként elsorvad, tagjait mindenütt férgek vájják. Állandóan bizsereg mindene. Rettenetes szaga van. így a teste lassan pusztulni kezd. Ebben a gennyes állapotban semmi étvágya sincs, szomja pedig állandó és hihetetlenül erős. Az ételt már el sem tudja fogyasztani: Amit azelőtt illetni sem akartam, nyomorúságomban az lett most ételem (Jób 6, 7). Ha tehát beteg vagy, emlékezzél meg, ember, Jób szent testéről.
Nem Isten az oka a csapásoknak, hanem az emberek gonoszsága. Adj hálát, és ne káromold őt, mert próbára tett, és nem akadályozta meg a bajt, noha megtehette volna. Akik Istenért szenvednek, koronát nyernek. Te is ugyanazt a jutalmat kapod, mert az emberi gonoszság miatt neked jutott csapásokat lelki nyugalommal tűrted, és hálát adtál annak, aki megakadályozhatta volna, de nem akarta. Nézd a szegénységet és a betegséget: mind a kettő milyen mértéken felül jutott részül az igaz Jóbnak.
Jób mindezt elszenvedte, és a csapások alatt nem követett el bűnt. Ajkát sohasem hagyta el jajszó.
VÁLASZOS ÉNEK l Kor 7, 29. 30. 31; 2, 12
V. Az idő rövid! Ezért akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna! Aki használja a világ dolgait, mintha nem élne velük! * Mert ez a világ elmúlik.
F. Mi ugyanis nem a világ lelkét kaptuk. " Mert ez.
Könyörgés
Urunk, Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel: megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kín-
 
1263. oldal
szenvedéseden, egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak ígért jutalomban. Áld élsz.
Május 24.
SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
Emléknap
A Boldogságos Szűz Mária hatékony segítségét a keresztény nép gyakran megtapasztalta. Ezért a lorettói litániában a Keresztények segítsége néven kezdték segítségül hívni. A déli harangszó a nándorfehérvári győzelem (1456) kiesdését hirdeti. A lepantói győzelem (1571) nap­ ját, október 7-ét Szent V. Piusz pápa Szűz Mária ünnepévé tette. Bécs felszabadítását (1683) a Keresztények segít­sége oltalmába ajánlották, és Boldog XI. Ince papa a győzelem napját (szeptember 12.) Szűz Mária nevének tiszteletére hálaünnepül rendelte, Buda felszabadítására pedig a következő feliratú zászlót küldte: ?Budát a Szent Szűz segítsége adja vissza!". VII. Piusz pápa szintén a Keresztények segítségéhez fordult védelemért Napóleonnal szemben, és szabadulásának emlékére rendelte a mai ünnepet.
Szűz Mária közös zsolozsmája, 1507, a következők kivételével:
IMÁDSÁGRA HÍVÁS
Ant. Szűz Mária, Istennek szent Anyja, légy közbenjárónk!
Az Imádságra hívás zsoltára, mint az Általános részben, 555.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Tisztelnek az égiek,
minden kegyelem anyja,
Mária.

 
1264. oldal
Nyomorultak esdenek
mélységből siránkozva,
Mária.
Hallgass meg, töröld le könnyünk,
szólj Fiadnál érettünk,
Mária,
hogy a te pártfogásoddal
mennyországba mehessünk,
Mária. Ámen.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Prohászka Ottokár püspök beszédeiből
(Összegyűjtött munkái, XVIII. kötet, 23)
Minden kegyelmet a Szent Szűz által nyerünk
Nem emeljük túl a határon, túl a teremtmények fokán a Szent Szüzet, nem imádjuk a Boldogságos Szüzet. Egy a közbenjáró Isten és az ember között: Jézus Krisztus (vő. l Tim 2, 5V, Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek (l Tim 4, 10). Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis cso­ dálatos, hogy a Megváltó Betlehemben egy édesanya ölében és a Golgotán, véres munkája után, megint csalt a fájdalmas anya ölében nyugszik, úgy, hogy maga Aquinói Szent Tamás is mondja, hogy az ember üdve kezdődik az asszony által.
E mellett a szent hit mellett, a hit szellemének e benső vonzalma mellett áll őrt a kereszténység két doktora, mint két darabont: Szent Bernát és Szent Alfonz, ugyanezt hirdeti Szent Germán, konstantinápolyi pátriárka: Senki sem üdvözül, hacsak nem általad, legszentebb Szűz; senki sem szabadul meg a rossztól, hacsak nem általad, legkegyesebb Szűz. Ugyanezt mondja Damaszkuszi Szent János, Damiáni Szent Péter és Szent Bonaventúra és a többi szent is, alti nem írt teológiát, hanem alti tényleg nagy teológus, mert közel áll
 
1265. oldal
az Istenhez, szíve mélyéből és szeretete hevéből beszél a Boldogságos Szűz Máriáról.
Az Egyház liturgiája folyton ismételgeti: Nálam van az út és az igazság minden reménye (Sir 24, 25). Aki megtalál, az életet talál, és elnyeri az Úrnak tetszését (Péld 8, 35). A Szentírás pedig úgy köti össze a Jessze törzsét ezzel a virággal, úgy köti össze az anyát a gyermekkel, úgy az asszonyt az ivadékkal, hogy alti a gyermektől, az ivadéktól jót vár, az asszonyt, az anyát nem mellőzheti. Ez a katolikus szellem. Nem mondom, hogy katolikus hit, hanem katolikus szellem. Minden kegyelmet a Boldogságos Szűz által remélünk. Maga ez a hit különben jelezve van valamiképpen azon isteni szóban: Ő széttiporja fejedet (Tér 3, 17); az én győzelmemben is: Ő széttiporja fejedet; az emberiség nagy küzdelmeiben is: ő széttiporja fejedet. Következőleg mi ezekből a gondolatokból és irányításokból ezt a következtetést vonjuk le a magunk számára, hogy valóban minden kegyelmet a Szent Szűz által nyerünk.
VÁLASZOS ÉNEK Sir 24, 12. 19. 22
V. Dicsőséges nép közt vertem gyökeret, az Urnáit részében, az ő örökrészén. * Nem szégyenül meg, alti rám hallgat, akik hozzám szegődnek, azok nem vétkeznek.
F. Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyódtok, és teljetek el a gyümölcseimmel. * Nem szégyenül meg.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Kegyes és kegyosztó,
dicséretre méltó,
Mária.
Orvosold mi lelkünk,
te légy a védelmünk,
Mária.
1266. oldal
Kegyelemmel teljes,
drága anya, kedves,
Mária.
Oldd fel sok vétkünket,
oszlasd el bűnünket,
Mária.
Boldogságos boldog,
aki Istent hordod,
Mária.
Vesztünkből te ments meg,
adónkat elengedd,
Mária.
Férfit nem ismertél,
s Isten anyja lettél,
Mária.
Nyomorban kik élünk,
örömöt hozz nekünk,
Mária.
Világnak Úrnője,
mennynek Királynője,
Mária.
Dicsőség,
dicséret mindenkor teneked,
Mária. Ámen.
Benedictus-ant. Hozzád fohászkodunk, Istennek szent Szülője, mert általad kapjuk az Úr segítségét.
Könyörgés
Mindenható és irgalmas Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosán, hogy a Szent Szűz oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben, és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. A mi Urunk.

1267. oldal
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Te, ki csodás anya lettél,
szűz leányként Istent szültél,
ennél több nem is lehetnél,
lombos ág, virág s gyökén
Ki hozzád esd igaz szívvel,
bár keresztje halált érlel,
az igaz üdvre ér el,
te nevedben áld kér.
Dicséretünk szava hirdet,
ó, Mária, hallgass minket,
kérd, hogy ne a vétkeinknek
szolgáljunk, de Szülöttednek,
s palotádban adj helyet.
Boldogságos, vígy hazádba,
hol uralkodsz, csillagházba,
ott szüntelen zengjük együtt,
igazakkal énekeljük
a végtelen örömet. Ámen.
Magnificat-ant. Mária lett a mi reményünk, segítségért hozzá menekülünk, hogy megszabadítson és megsegítsen minket.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
Május 25.
TISZTELETREMÉLTÓ SZENT BED A ÁLDOZÓPAP ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
Az angliai Wearmouth bencés kolostor birtokán született 673-ban. Biscop Szent Benedek apát nevelte, belépett a monostorba, majd pappá szentelték. Tevékenységét a tanítás és az írás töltötte be. Teológiai és történelmi műveket írt, az Atyák hagyományát követve a Szentírást is magyarázta. Meghalt 735. május 25-én, Jarrowban.

 
1268. oldal
Egyháztanítók, 1634, vagy Szerzetesek közös zsolozsmája, 1713.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Cuthbertnek Tiszteletreméltó Szent Béda haláláról beszámoló leveléből
(Nn. 4-6: PL 90, 64-66)
Krisztust kívánom meglátni
Amikor elérkezett az Úr mennybemenetele előtti kedd, Béda lélegzete egyre nehezebbé vált, s lábán is megjelent egy kis daganat. De azért egész nap tanított, és jókedvvel tollba mondott. Néha pedig többek között így szólt: ?Sietve tanuljatok, nem tudom, meddig leszek még köztetek, talán hamarosan magához szólít Alkotóm." Nekünk azonban úgy tűnt, hogy nagyon is tisztában van halálával; az éjszakát is hálaadásban virrasztotta át.
Amint másnap, azaz szerdán megvirradt, megparancsolta, hogy szorgalmasan írjunk. Ezt el is kezdtük, és folytattuk egészen kilenc óráig. Kilenc órától kezdve körmenetet tartottunk a szentek ereklyéivel, amint ezen a napon szokás volt. Egyikünk azonban vele ma­ radt, és mondta neki: ?Szeretett mester, egy fejezet hátra van még abból a könyvből, amelyet diktáltál. Nehezedre esik, hogy tovább zaklassunk vele?" Erre 8 így szólt: ?Semmi az egész, vedd a tolladat, készítsd el, és írj gyorsan." Ezt az illető meg is tette.
Délután három órakor ezt mondta nekem: ?Van néhány értékes tárgyam a fiókomban: bors, zsebkendő' és tömjén. Eredj gyorsan, hívd ide kolostorunk papjait, hogy ezeket az Istentől kapott ajándékokat szétoszthassam nekik." Mikor pedig megjelentek, szólt hozzájuk, mindegyiket intette, és kérte, hogy szentmiséket mutassanak be, és kitartóan imádkozzanak érte. Ezt készséggel meg is ígérték neki.

1269. oldal
Mindannyian szomorkodtak és sírtak, főként amikor kijelentette: úgy érzi, hogy már nem sokáig láthatják az élők között. Viszont örültek, amikor ezt mondta: ?Itt az ideje � ha Teremtőm is így látja jónak �, hogy visszatérjek ahhoz, aki megteremtett, aki az életemet adta, aki a semmiből formált, amikor még nem voltam. Szép időt megértem, jól kimérte életemet a kegyes bíró; Eltávozásom ideje közel van (2 Tim 4, 6), mert szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek (Fii l, 23). Lelkem vágyva vágyik, hogy megláthassam Királyomat, Krisztust az ő dicsőségében." És még sok mindent mondott épülésünkre, egész estig jó kedvben töltve a napot.
Az említett ifjú, Wiberth pedig még ezt mondta neki: ?Kedves mester, egy mondat még nincs leírva." Ö így szólt: ?írd gyorsan." Kisvártatva szólt az ifjú: ?Már le van írva a mondat." Ő pedig így válaszolt: ?Helyes, ha az igazat mondtad, befejeztetett. Tartsd fejemet ka­rodban, mert szeretek ama szent helyem felé fordulva ülni, ahol imádkozni szoktam, hogy felülve szólíthassam én is Atyámat."
És cellája padlóján így énekelt: ?Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek", amikor a Szemléiket kimondta, testéből az utolsó leheletet is kiadta, s � mhit kétség nélkül hisszük � a várva várt égi örömökbe jutott, mivel életében mindig nagy áhítattal szolgálta az Úr dicséretét.
VÁLASZOS ÉNEK Mt 5, 19
V.Egész életemet kolostorban töltöttem, minden gondolatommal a Szentírásról elmélkedtem, a szerzetesi szabályt hűségesen megtartottam, és mindennap a templomban zengtem az Úr dicséretét. * Mindig szívesen tanultam, tanítottam vagy írtam.
F. Aki megtartja és tanítja a parancsokat, az nagy lesz a mennyek országában. * Mindig szívesen.

 
1270. oldal
Könyörgés
Istenünk, te Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap nagy tudásával fényt árasztottál Egyházadra. Add jóságosán, hogy bölcsessége szüntelenül tanítson, érdemel pedig segítsenek minket. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, május 25-én SZENT VII. GERGELY PÁPA
Hildcbrand Toscanában született 1028-ban. Rómában nevelkedett, majd a clunyi bencésekhez csatlakozott. Ko­ rának pápáit számos követjárásával segítette az Egyház megreformálásában, amelyet ő maga is folytatott, miután Péter székét 1073-ban VII. Gergely néven elnyerte. Főleg IV. Henrik király támadta őt. Menekültként Salernóban halt meg 1085. május 25-én.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent VII. Gergely pápa levelezéséből
(Ép. 64 extra Registrum: PL 148, 709-710)
Az Egyház maradjon szabad, tiszta és katolikus
Esdekelve kérünk benneteket az Úr Jézusban, aki halálával megváltott minket, pontosan látva értsétek meg, hogy miért és milyen nagy elnyomatást és szorongattatást kell elszenvednünk a keresztény vallás ellenségeitől.
Amióta ugyanis az Anyaszentegyház isteni rendelés folytán engem, mint teljesen méltatlan szolgáját � Is­ ten a tanúm �, akaratom ellenére az apostoli székre emelt, minden módon arra törekedtem, hogy a szent Egyház, az Isten jegyese, a mi Úrnőnk és Anyánk visszaszerezze régi dicsőségét, és szabad, tiszta és katolikus maradjon. Mivel azonban az ősi ellenségnek ez

1271. oldal
semmiképpen sem tetszett, felfegyverezte ellenünk csatlósait, hogy mindent felforgasson.
Ezért ellenünk, só't az Apostoli Szék ellen olyan dolgokat művelt, amilyeneket Nagy Konstantin császár ideje óta meg nem tehetett. Nem is kell ezen nagyon csodálkoznunk, hiszen minél jobban közeleg az idő, annál hevesebben küzd ez az ősi ellenség a keresztény vallás kiirtásán.
Most pedig, kedves testvéreim, figyelemmel hallgassátok, amit nektek mondok. Az egész világon, aki csak kereszténynek számít, és a keresztény hitet valóban ismeri, az mind tudja és hiszi, hogy az apostolok fejedelme, Szent Péter egyrészt az összes keresztény atyja, és Krisztus után a legelső' pásztora, másrészt, hogy a szent római Egyház az összes egyház anyja és tanítómestere.
Ha tehát ezt hiszitek, és kétkedés nélkül valljátok, akkor a mindenható Istenre kérlek titeket, és megparancsolom nektek � bár csalt egyszerű testvéretek és méltatlan tanítótok vagyok �, hogy segítsétek és támogassátok az összes keresztény atyját és anyját, az Anyaszentegyházat, ha azt kívánjátok, hogy mind a jelen, mind a jövendő életben elnyerjétek általa bűneitek bocsánatát, és áldást meg kegyelmet kapjatok.
A mindenható Isten, akitől minden jó származik, állandóan világosítsa meg és tökéletesítse értelmeteket az iránta és embertársaitok iránt való szeretet által, hogy szilárd ragaszkodástokkal segítségére lehessetek ennek az atyának és anyának, és így pironkodás nélkül lehessetek velük egységben. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK Sir 45, 3; Zsolt 77, 70. 71
V. Az Úr megdicsőítette a királyok előtt, megbízásaival elküldte népéhez, * És megmutatta neki dicsősége fényét.
F. Kiválasztotta szolgáját az Úr, hogy legeltesse Izraelt, az ó' örökségét. * És megmutatta.

 
1272. oldal
Könyörgés
Urunk, Istenünk, te Szent VII. Gergely pápát lelkierővel és igazságszeretettel ékesítetted fel. Add, hogy példájára Egyházad a jogtalanságot elítélve, szeretettel, szabadon megtegye mindazt, amit az igazság kíván. A mi Urunk.
Ugyanezen a napon, május 25-én
PAZZI SZENT MÁRIA MAGDOLNA SZŰZ
Firenzében született 1566-ban. Jámbor környezetben nevelkedett, és belépett a karmelita apácák közé. Az imádság és az önmegtagadás rejtett életét élte, az Egyház megújulásáért buzgón könyörgött, és a nővéreket a tökéletesség felé irányította. Isten sok adománnyal tüntette ki. Meghalt 1607. május 25-én, Firenzében.
Szüzek, 1646,vagy Szent asszonyok, szerzetesnek közös zsolozsmája,1694.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Pazzi Szent Mária Magdolna szűznek ?Kinyilatkoztatás és Próbatétel" című írásából
(Mss. III, 186. 264; IV, 716: Opere di S. M. Maddalena de' Pazzi, Firenze, 1965, 4, pp. 200. 269; 6, p. 194)
Jöjj el, Szentlélek Úristen!
Valóban csodálatos vagy, isteni Ige. Csodálatos a te működésed a Szentlélek által. Hiszen ó' úgy áraszt téged az emberbe, hogy annak lelke egyesül Istennel, befogadja, megízleli Istent, és rajta kívül már semmit sem szeret.
Eljön lelkűnkbe a Szentlélek, éspedig az isteni Igének, azaz a megölt Báránynak vérével megpecsételve. Hiszen maga ez a vér is készteti őt, hogy eljöjjön, bár a Lélek magától is kész jönni, és óhajt betérni hozzánk.
 
1273. oldal
Ez az eljövetelre készséges Szentlélek egylényegű az Atyával és az Igével, és az Atya lényegéből és az Ige szeretetéből származik, eljön a leiekbe, mint egy forrás, hogy az elmerülhessen benne. Miként két rohanó folyó, úgy egyesül, hogy a kisebbik még a nevét is elveszti, és a nagyobbik neve lesz az övé is, ugyanúgy cselekszik a Szentlélek, amikor eljön a lélekbe, hogy azt egészen magáévá tegye. Tehát az kell, hogy az emberi lélek, amelyik a kisebb, elveszítse még a nevét is, és teljesen a Szentlélekre hagyatkozzék. Ez pedig akkor valósul meg, ha teljesen úgy adja át magát a Szentléleknek, hogy vele egészen eggyé válik.
A Szentlélek pedig, aki az Atya szeretetében rejlő' kincsek osztogatója, és az Atya és a Fiú közös terveinek megvalósítója, oly szelíden jön a lélekbe, hogy csak kevesen tudják felfogni s nagyságát kellőképpen értékelni.
Erejével és könnyedségével mindenüvé behatol, ahol megfelelően felkészültek fogadására. Gyakori szó­lásából és mélységes hallgatása révén mindenki megismeri. Szeretetének hevével változatlanul és mégis szerfölött tevékenyen működik mindenütt, ahová csak betér.
Szentlélek, te nem maradsz meg a változatlan Atyában és Igében, mégis állandóan ott vagy az Atyában és az Igében, és ott vagy ugyanakkor saját magadban és az összes boldog lélekben és teremtményben is. Szükséges vagy a teremtmény számára az egyszülött Igének a kiömlött vére miatt, aki e szeretetének hevével tette magát szükségessé teremtménye számára. Azokban a teremtményekben találod meg helyedet, akik úgy készülnek fel fogadásodra, hogy ajándékaidban részesülve hozzád hasonló tiszta lelkületre kötelezik el magukat. Megtalálod helyedet azokban a teremtményeidben, akik az Ige vérének jótéteményében részesülnek, és így teszik magukat méltó lakóhelyeddé.
Jöjj el, Szentlélek! Jöjjön el az Atya egyesítő ereje, az Ige szeretete! Te vagy az igazság Lelke és a szentelt

 
1274. oldal
jutalma, a lelkek nyugodalma, világosság a sötétségben, te vagy a szegények gazdagsága, szerető lelkek kincse, az éhezők kielégítője, az égi haza felé vándorlók vigasztálasa, és te vagy minden kincsek foglalata.
Jöjj el, aki Máriára leszállván őt alkalmassá tetted, hogy az Ige testet öltsön benne. Működj bennünk is azzal a kegyelemmel, amellyel a kegyelem és természet csodáját őbenne véghezvitted!
Jöjj el, minden tiszta gondolat erősítője, minden irgalom forrása, minden tisztaság teljessége!
Jöjj, és távolíts el tőlünk mindent, ami megakadályozhat abban, hogy minket egészen magadévá tehess!
VÁLASZOS ÉNEK l Kor 2, 9-10
V. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, * Amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.
F. Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által. * Amit Isten.
Könyörgés
Istenünk, szüzesség kedvelője, te Pazzi Szent Mária Magdolna lelkében felgyújtottad az irántad való szeretet tüzet, és mennyei kegyelmed ajándékaival ékesítetted őt. Add, hogy lelki tisztaságának és szeretetének példáját kövessük mi, akik a mai napon tisztelettel üljük meg ünnepét. A mi Urunk.
Május 26.
NÉRI SZENT FÜLÖP ÁLDOZÓPAP
Emléknap
Firenzében született 1515-ben. Rómába ment, a fiata­ lokkal kezdett törődni, a keresztény életet gyakorolta, és a szegény betegek számára testvérületet szervezett. 1551- ben pappá szentelték. Oratóriumot alapított, ahol lelki olvasmányokat végeztek, énekeltek, és gyakorolták a szeretetet. Kitűnt a felebarát iránti szeretetben, az evangéliu-

1275. oldal
mi egyszerűségben és Isten vidám szolgálatában. Meghalt 1595. május 26-án, Rómában.
Lelkipásztorok, 1608, vagy Szerzetesek közös zsolozsmája, 1713.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent Ágoston püspök beszédeiből
(Sermo 171, 1-3. 5: PL 38, 933-935)
Örüljetek az Úrban szüntelen!
Az Apostol megparancsolja nekünk, hogy örvendjünk, mégpedig az Úrban, nem pedig a világnak. Amint a Szentírás is mondja: Aki a világgal barátságban akar lenni, az ellensége lesz az Istennek (Jak 4, 4). Mert amint az ember nem szolgálhat két úrnak, úgy senki nem örvendezhet a világban is és az Úrban is.
Győzzön tehát az Úrban való öröm, és közben szűnjék meg az e világ szerinti öröm. Az Úrban való öröm növekedjék állandóan, a világ szerinti öröm pedig csökkenjen, míg egészen meg nem szűnik. Nem azért hangzanak el ezek, mintha ebben a világban nem kellene örülnünk; hanem azért, hogy � bár e világban élünk � mégis már az Úrban örvendjünk.
De azt is mondhatja valaki: Én ebben a világban élek, tehát ha örülök, akkor ott örülök, ahol vagyok. Mit mondasz? Azért, mert ebben a világban élsz, nem vagy-e az Úrban? Hallgasd csali meg az Apostolt, amikor az athéniekhez szól, és az Apostolok Cselekedeteiben ezt mondja Istenről, Teremtő Urunkról: Benne élünk, mozgunk és vagyunk (17, 28). Isten ugyanis ott van mindenütt, tehát hol nincs? Hát nem erre figyelmeztet minket a Szentírás? Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt! (Fil 4, 5-6).
Nagy dolog ez, mert az égbe szállt, és mégis közel van azokhoz, akik itt a földön élnek. Ki ez a távollevő'

 
1276. oldal
és mégis közel álló, hacsak nem az, aki irgalomból van köztünk?
Az egész emberi nemet jelenti az az ember, altit az úton félholtan fekve hagytak ott a rablók, akit aztán figyelemre sem méltatott a mellette elhaladó pap és levita; odament azonban hozzá az arra elhaladó szamaritánus, hogy sebeit kezelje, és segítsen rajta. Tehát mivel távol volt tőlünk a Halhatatlan és a Szent � hiszen mi halandók és bűnösök voltunk �, ezért leszállt hozzánk, hogy közel legyen hozzánk ez a Távollevő.
Nem bűneink szerint bánt velünk (Zsolt 102, 10). Fiai vagyunk ugyanis. Honnét bizonyítjuk ezt? íme, meghalt értünk az Isten egyetlen Fia, hogy ne maradjon egyedül. Nem akart egyedül maradni, azért halt meg egymaga. Isten egyeden Fia így tett sokakat Isten fiaivá. Saját vére árán testvéreket vásárolt magának, kedvessé tett minket a Megvetett, kiváltott az Eladott, megtisztelést adott a Meggyalázott, életre keltett a Megölt.
Tehát, testvéreim, örüljetek az Úrban (Fii 4, 4), ne pedig e világnak: azaz örüljetek az igazságnak, és ne a gonoszságnak; örüljetek az örökkévalóság reményének, és ne a hiú hazugság virágának, így örüljetek: bárhol és bármeddig is éltek itt a földön: Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt! (Fil 4, 5-6).
VÁLASZOS ÉNEK 2 Kor 13, 11; Rom 15, 13
V. Testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! * Akkor veletek lesz a szeretet és béke Istene.
F. Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben. * Akkor veletek.
Könyörgés
Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tünteted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzet, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta. A mi Urunk.

1277. oldal
Május 27.
CANTERBURYI SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK
Mint a római Szent András-kolostor apátját, Nagy Szent Gergely pápa 597-ben az angolokhoz küldte az evangélium hirdetésére. Ethelbert király támogatásával, mint Canterbury püspöke, sokakat a hitre térített, több egyházi tartományt szervezett, főként a kenti királyságban. Május 26-án halt meg 605 körül, Canterburyben.
Lelkipásztorok közös zsolozsmája, 1608.
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Nagy Szent Gergely pápa levelezéséből
(Lib. 9, 36: MGH, Epistolae, 2, 305-306)
Az angol népre ráragyogott a hit fénye
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakarata embereknek (Lk 2, 14), mert a földbe esett búzaszem elhalt, nehogy egyedül uralkodjék az égben. Hiszen mi az ő halálából élünk, az ő gyengeségétől erősödünk meg, az ő szenvedése ragad ki minket a szenvedésből, és az ő szeretetének műve, hogy Britanniában olyan testvéreket keresünk, akiket nem ismertünk, és az ő ajándéka az, hogy akiket ismeretlenül is kerestünk, azokra rátaláltunk.
El nem mondható, mekkora öröm támadt a hívők szívében, amikor meghallották, hogy a mindenható Isten kegyelméből és a te munkád nyomán, testvérem, az angol népre ráragyogott a hit fénye, miután eloszlott a tévedések homálya. Most már helyesen gondolkodik, és lábbal tapossa a bálványokat, pedig azelőtt oktalan rettegéssel hódolt nekik. Most már tiszta szívvel a mindenható Isten előtt borul le, most már nem bukdácsol bűnökben, hanem követi az igehirdetésben kapott szent szabályokat. Amíg akarata aláveti magát Isten parancsainak, addig értelme a magasba tör; imában porig
1278. oldal
alázkodik, nehogy a földhöz tapadjon a szíve. Ugyan ki másnak a műve ez, mint annak, áld megmondta övéinek: Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom? (Jn 5, 17).
Isten nem nagy tudású igehirdetőket küldött szét a föld határáig, hogy megmutassa: nem az emberek bölcsessége, hanem az ó' ereje téríti meg a világot. Most is ez történt: gyengék által volt kegyes nagyszerű tetteket végbevinni az angol népnél. Hanem, szeretett testvérem, éppen ebben a mennyei ajándékban van valami, ami miatt � a nagy öröm mellett � igen-igen kell félni is.
Értesültem ugyanis, hogy a mindenható Isten kedvességed által nagy csodákat művel annál a népnél, amelyet kiválasztani szándékozott. Szükséges tehát, hogy e mennyei ajándéknak félve örülj, és így örömödet fékezze bizonyos aggódás. Igen, örülhetsz, hogy az angolok lelkét az érzékekkel megtapasztalt csodák a belső kegyelemre hangolják rá, de félj is, nehogy � miközben a csodák történnek � az ingatag lélek kevélyen felfuvalkodjék: így éppen a hírnév, amely felmagasztalja, romlásba döntse hiú öntetszelgése miatt.
Mindenképpen jusson tehát eszünkbe, hogy amikor a tanítványok az igehirdetésből visszatértek, és Mesterüknek dicsekedtek: Uram, nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk, rögtön hallaniuk kellett az Úr intelmét: Ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy nevetek föl van írva a mennyben (Lk 10, 17. 20).
VÁLASZOS ÉNEK Fil 3, 17; 4, 9; l Kor l, 10
V. Testvérek, kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. * Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok, és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, és veletek lesz a béke Istene.
F. Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben. * Amit tanultatok.

1279. oldal
Könyörgés
Istenünk, te Anglia népeit Canterburyi Szent Ágoston püspök igehirdetésével vezetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen Egyházadban. A mi Urunk.
Május 30.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE
Az 1038. augusztus 15-én meghalt István királyt Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszonyszékesegyházban temették el. VII. Gergely pápa hozzájárulásával a Szent László király által Székesfehérvárra összehívott országos zsinaton 1083. augusztus 20-án ?testét ünnepélyesen felemelték". A szent jobb a gyűrűvel együtt Mercurius szerzetes, a kincstár őre birtokába került, aki azt a Berettyó mellett álló családi monostorában rejtette el. Amikor 1084. május 30-án László király ide látogatott, Mercurius megvallotta neki titkát. Ez a Szent Jobb tiszteletére emelt monostor lett a szent jobb középkori őrzőhelye. A jobb kéztől elválasztott kar Lengyelországba (Lvovba) került, egy másik karereklyét a bécsi Szent István-dómban őriznek. A szent jobb a török dúlás idején a koponyaereklyével együtt Raguzába (ma Dub­ rovnik) került.
Mária Terézia a szent jobbot 1771. június 21-én Budára vitette, a királyi vár kápolnájába; a koponyaereklye egy részét előbb Pozsonyba, majd 1778. április 2-án Székesfehérvárra hozatta. A szent jobbot a II. világháború alatt külföldre vitték, majd 1945. augusztus 19-en ismét haza került, s azóta a budapesti Szent István-Bazilikában őrzik.
Szent férfiak közös zsolozsmája, 1668, a következők kivételével:

 
1280. oldal
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
HIMNUSZ
Új dallamot énekeljen,
Istenének zengedezzen
a mennyei hadsereg.
Vele együtt esdekelve
Sion lánya lelkesedve
mondjon édes éneket.
Ne legyen ma senki néma,
örvendezzen vigadozva
magyaroknak nemzete.
Ez a nap az ünnep napja,
királyát ma trón fogadja,
s egek boldog élete.
Szembeszáll a pogánysággal,
s apostoli buzgósággal
hirdeti a szent igét,
Mint Salamon réges-régen,
templomokat rak serényen:
dús adományt nyújt a kéz.
Királyszéket nyert a mennyben,
de a földön ügyeinkben
csodás tette megjelen.
Kérjük hát szent királyunkat
s kegyes Urunk, Krisztusunkat
mindörökké szüntelen. Ámen.
MÁSODIK OLVASMÁNY
Szent István legendájából, amelyet Hartvilt püspök írt meg
(Scriptores Rcrum Hungaricarum. Vol. 2., Bp., 1938. 439-440)
A szeretet és alamizsnálkodás az erények minden lépcsőfokán átlép
Ahogy megvirradt Isten szentséges szülőanyja, Mária mennybevétele után az ötödik nap, összegyűlt a

1281. oldal
templomban a király a főemberekkel, a papság a főpapokkal; először gyászmisét mondtak, majd elmozdítva a padlóból kiemelkedő márványtáblát, végül is lementek a koporsóig, s annak felnyitásakor az édes illat oly hévsége árasztott el minden jelenlevőt, hogy azt hitték, az Úr paradicsomi gyönyöreinek közepébe ragadtattak. Maga a koporsó színültig volt kissé vöröslő, szinte olajjal kevert vízzel; benne, mint olvasztott balzsamban, nyugodtak a drága csontok; ezeket a legtisztább gyolcsba gyűjtötték, s a gyűrűt, amely a boldog férfi jobb kezére volt húzva, a folyadékban sokáig keresték. Mivel ezt nem találták, némelyek elkezdték a király parancsára a vizet ezüstüstökbe és hordókba méregetni, hogy ha kiürítették a szarkofágot, bizonyosabban megtalálják a gyűrűt. De csodálatosképpen minél több folyadékot mertek ki, annál több áradt helyébe, s töltötte meg a koporsót. Látva a csodát, a kimert vizet visszaöntöt ték a helyére, de a visszazúdítással sem telt meg jobban a koporsó. Akkor befedvén a sírt, dicséreteket s hálát zengtek az isteni kegyességnek, és a talált kinccsel Isten boldogságos szülőanyjának, a mindenkor Szűz Máriának oltárához visszatértek.
Egy bizonyos Mercurius nevű szerzetest, aki papi rendjében a mindenkor Szűz kincstárának őre volt, s a mennyei haza szeretete miatt a világról is lemondott, azon órában, amelyben a koporsót felnyitották, nehogy a szent ereklyékből valamit elragadjon, megdorgált a király, és messzire küldött onnan. Amikor szomorú arccal ült a kórusban, egy fehér ruhába öltözött ifjú összecsavart szövetet adott át neki, mondván: ?Rád bízom ezt megőrzésre, s ha eljön az idő, felfedésre." A szent szolgálat végeztével a szerzetes az épület sarkában a szövetet kibontotta, s elsápadt, hogy Isten emberének ép kezét, rajta a csodás mívű gyűrűvel meglátta; anélkül, hogy tudtak volna róla, magával vitte a monostorba, amelynek igazgatása reá volt bízva, s várva várt az ifjú által Krisztustól megjövendölt időre. Itt mint földbe rejtett kincset, sokáig eltökélten egyedül vigyázta és őrizte, majd a kolostor alapítóit értesítette,

 
1282. oldal
végül, hogy közeledett a kinyilvánítás ideje, a királlyal is közölte. Ez a püspököket és Magyarország első embereit csakhamar összehívatta, s miután ott Krisztus sok csodás jótéteményét pazarolta, ő az ünnepélyes napot Isten embere jobbjának felemelésére meghatározta.
Mi dolog, testvéreim, hogy a többi tag eloszlott, s a hús porba vegyültével teljesen szétfoszlott, csak a jobb kéz őrizte meg csontjaihoz tapadó idegeível s bőrével épségének ékességét? Nem hiszem, hogy mást akarna a jeles ténnyel kinyilvánítani a megmérhetetlen isteni szándék, mint hogy a szeretet és alamizsnálkodás az erények minden lépcsőfokán átlép. Innen van testének és jobbjának gyönyörűséges és bámulatos csodálata, innen az örök élet édes és boldog jutalma, innen a mennybéliekkel kívánatos együtt lakása, ahol rásugárzik mindig fénylő s fogyhatatlan ragyogása az egy és legfőbb Istenségnek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindörökkön-örökké. Ámen.
VÁLASZOS ÉNEK Mt 5, 7
V. Segítséget nyújtott a szűkölködőknek, igájukból kiszabadította a fogságba vetetteket. * Boldogok az ir­ galmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
F. A zarándokoknak ruhát és szállást juttatott, az özvegyek és árvák nyomorúságát és szükségét sajátjának tekintette. * Boldogok.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.
REGGELI DICSÉRET
HIMNUSZ
Mily csodás az Isten jobbja,
a koronát neki adja,
kinek szent az élete.
Győz is minden ellenségen,
ki bízott csak fegyverében:
ez hitének ereje.


1283. oldal
Mint a hajnal játszi fénye,
úgy ragyog ő ékessége
árasztván sugarait.
Bővelkedik az erényben,
s Megváltónknak szőlejében
szorgalmasan dolgozik.
Nappal támad éj helyébe,
világosság tévelygésre,
örvendezzünk általa.
Vezérsége erejével
ragyog a hit igaz fénnyel,
mint a napnak sugara.
Királyszéket nyert a mennyben,
de a földön ügyeinkben
csodás tette megjelen.
Kérjük hát szent királyunkat
s kegyes Urunk, Krisztusunkat
mindörökké szüntelen. Ámen.
Benedictus-ant. Biztonságban vannak javai az Úrnál, jótetteit zengik az egybegyűlt közösségben.
Könyörgés
Szentek csodálatos fényessége, Istenünk, te Szent István király dicsőséges jobbját gondviselő szereteteddel megőrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
HIMNUSZ
Jobbodról himnuszt zengeni, szent király,
ki tudna méltón áldva e szent csodát!
Nem múló jóság nagy hatalma
benne dicső jelet ad örökre.

 
1284. oldal
Királyi kincsek birtoka meg nem ejt,
feltárod kamrád zárait, s a szegényt,
a nincstelent ruházva érzed:
így nemesebb az aranynak érce!
Szegény tanyákra éjszaka látogatsz,
titkon segítesz, látva se lássanak,
balod se tudja, merre nyújtod
jót cselekedve királyi jobbod.
De az, ki mindent lát a sötétben is,
meglátta Krisztus, hogy tanúkat kerülve
a legkisebbnek jót ha tettél,
csak neki tetted igaz szívedből.
Örök dicsőség zálogaként felold
a törvénytől, mit megszab az ősi rend,
épségben óvja földön, égben
jobbodat annyi nemes tettéért.
Nyújtsd jóra kész szent jobbodat, ó atyánk,
magyar népedre, védve továbbra is,
s ki által meghívtál: a Lélek
Pannóniát erejével óvja.
Dicsérjük együtt most az Atyát, s Fiát,
s az áldó Lelket zengje a dal dicsőn,
ki gyönge szívünk tiszta lánggal
égbe vívő szeretetre gyújtsa. Ámen.
Magnificat-ant. Bőséges adományt oszt a szegénynek, igazsága megmarad örökre.
Könyörgés, mint a Reggeli dicséretben.

 
1285. oldal
Pünkösd második vasárnapja utáni szombat
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE
Szűz Mária közös zsolozsmája, 1507, a következők kivételével:
OLVASMÁNYOS IMAÓRA
MÁSODIK OLVASMÁNY
Giustiniani Szent Lőrinc püspök beszédeiből
(Sermo 8, in festo Purificationis B. M.V.: Opera, 2, Venetiis 1751, 38-39)
Mária mindent megőrzött szívében
Mária elgondolkodott mindarról, amit megtudott, akár olvasta, akár hallotta vagy látta azokat. O mennyire növekedett a hite, gyarapodtak érdemei és egyre jobban eltöltötte a bölcsesség fénye és fellángolt benne a szeretet tüze. Mintha valami új életre keltő titkos égi szentségek ereje alakította volna át szívét, egyre jobban eltöltötte az örvendezés, anyává tette a Szentlélek, és úgy irányította őt az Atya felé, hogy mélységes alázatát soha el ne veszítse. Az isteni kegyelem olyan teljessége töltötte el, hogy a legegyszerűbb dolgok is a legmagasabb szemléletre ragadtak és lelkét egyre tündöklőbb világosságra gyújtotta. A Szűzanya áldott lelke � a benne lakozó Szentlélek valamint a tanítás által � mindig és mindenben Isten Igéjének irányító parancsához tudta magát szabni. Tehát nem a saját érzelmei és meggondolásai vezették, hanem az a belső bölcsesség, amelyet élő hite irányított, és külsőleg is ennek engedelmeskedett testének minden rezdülése. Illő volt ugyanis az az isteni Bölcsességhez � áld a maga számara az Anyaszentegyházat készült lakóhelyéül építeni �, hogy a legszentebb Szűz szerepét és példáját állítsa oda Egyháza elé a törvények megtartására, a lélek tisztása-

 
1286. oldal
gának ápolására, az alázatosság és az áldozatos lelkület tükreként.
Őt utánozd mindenben, hívő lélek! Hogy lelkedben megtisztulj és hogy a bűn fertőjéből is képes légy kiemelkedni, neked is szíved benső templomába kell belépned. Szívünknek e benső munkájában Isten sokkal inkább értékeli a készséges jószándékot, mint a véghezvitt nagy tetteket. Ennélfogva tehát akár lelki szemlélődés által olvadunk Istenbe, akár pedig erényeink növelésében vagy embertársaink szolgálatára a jócselekedetek gyakorlásában serénykedünk, mindezt azzal a lelkülettel végezzük, mint akiket csak a Krisztus iránti szeretet sürget. Ez tehát a megtisztult lélek Isten előtti kedves áldozata, amely nem a kézzel épített templomban, hanem a szív benső templomában valósul meg, ahová kegyelmeivel együtt tér be az Úr Krisztus.
VÁLASZOS ÉNEK
V. Szent és szeplőtelen Szűz, nem is tudom, milyen szavakkal dicsérjelek: * Mert akit befogadni kicsi az ég, azt te méhedben hordoztad.
F. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. * Mert akit.
REGGELI DICSÉRET
Benedictus-ant. Szívem és testem áhítozik az élő Isten után.
Könyörgés
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária Szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. Add jóságosán, hogy a Szent Szűz közbenjárására dicsőséged templomává lehessünk. A mi Urunk.
ESTI DICSÉRET
Magnificat-ant. Szívem ujjong üdvözítő Istenemben, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas.
 
 
 
á LAP
 
á
 LAP