Deo Gratias Album - Templom
 
 
 
 
A templom
Érszegi Gábor atya
 
 
A Szentírásban az egyház szó kettős jelentésű: megjeleníti a hívők közösségét és megjeleníti azt a helyet, ahol a hívők közössége találkozik. A hely megjelölésére a magyar nyelvben a templom szó használatos.
 
A templom valamennyi vallásban az a megszentelt hely, ahol a közfelfogás szerint az emberek előtt megnyilvánul az Istenség jelenléte, aki itt fogadja azok kultuszát, és itt részesíti őket kegyeiben és életében. Kétségtelen, hogy a rendes lakóhelye nem tartozik ehhez a világhoz; de a templom valamilyen módon azonosul vele, legalábbis úgy, hogy kegyelméből az ember itt léphet kapcsolatba az Isten világával. Ez a szimbolikus jelleg alapján megállapítható az Ószövetségben: Jeruzsálem temploma Isten jelenlétének jele az emberek között. De csak ideiglenes jelről van szó, melyet az Újszövetség más jellel fog helyettesíteni: Krisztus Testének és az Egyháznak jelével.
 
Keresztények ők maguk alkotják az új templomot, a lelki templomot, Krisztus Testének meghosszabbításaképpen. Ez a Pál kifejezett tanítása: az Egyház Isten temploma, amely Krisztusra, az alapra, főre és sark-kőre épül (1Kor 3,10-17; 2Kor 6,16kk; Ef 2,20kk); kiváló templom, ahol zsidók és pogányok megkülönböztetés nélkül egyazon Lélekben járulhatnak az Atyához (Ef 2,14-22)
Krisztus Testének tagjaként minden keresztény maga is Isten temploma (1Kor 6,15; 12,27), és teste a Szentlélek temploma (1Kor 6,19; vö. Róm 8,11). A két állítás összefügg; mivel a feltámadott Jézus teste, akiben testileg az Istenség lakozik (Kol 2,9), Isten igazi temploma, azért testének tagjai, a keresztények, vele együtt alkotják a lelki templomot; hitben és szeretetben közre kell működniük annak növekedésében (Ef, 4,1-16). Így lesz Krisztus az az eleven kő, amelyet az emberek elvettek, de amelyet Isten kiválasztott. A hívők, maguk is eleven kövek, vele együtt lelki épületet alkotnak, hogy szent papsággá legyenek, amely lelki áldozatokat mutat be (1Pét 2,4k; vö. Róm 12,1). Íme a végleges, nem emberkéz által megépített templom: az Egyház, Krisztus teste, Isten és az emberek találkozásának helye, az isteni jelenlét jele a földön. Ennek a templomnak a régi szentély csak jellegzetes, de tökéletlen, ideiglenes és most már túlhaladott előképe volt.
 
A kőtemplom, mely megjeleníti a Rákoscsaba Újtelepi Egyházat
Budapest – Rákoscsaba-Újtelep – Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia
 
A hely, ahol a kőből épült templom fekszik két részből tevődik össze:
Rákoscsaba Újtelep, a régen Szent László telepnek nevezett rész, és Rákoskert.
A plébánia területén Rákoscsaba Ófaluból választották le. A szervező lelkész Kránitz Imre. A templomépítés ötlete 1933-ban fogant meg a környék népében. Az építkezés 50000 akkori pengőbe került és már a háború befejezése előtt elkészült. Egyszerű csarnok épült. 1940-ben Zadravetz István tábori püspök áldja meg. Első plébános Kránitz Imre volt. 1956-ban a bevonuló szovjet csapatok szétlőtték a templom főbejáratát. Ezután kapta a templom új homlokzatát ezüsthegyi terméskőből és ekkor épült meg ízléses, modern harangtornya Lux Miklós püspöki tanácsos plébánossága alatt. Az orgonát is ő építette. A zsinati rendelkezés szerint modern liturgikus formában építették át a templom belső terét. Az oltár anyaga süttői márvány, a terveket Sámson József építész készítette.
 
Dr. Zsóka Sándor szentszéki bíró plébánossága alatt kiépült a környezet, amely alkalmas körmenetek és más rendezvények megtartására. Többek között hangerősítő rendszert készíttetett, felújíttatta a templomi elektromos hálózatot, és a harangokat. A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az Esztergom-budapesti Főegyházmegyéhez. 1995-ben kaptam plébánosi megbízatást. A plébániaépület teljes belső felújítása halaszthatatlan kérdéssé vált. Az épületet kiegészítettük közösségi helyiséggel.  
 
 
Az Apokalipszisben az égi templom képe egybeolvad a földi templomával, ami az Egyház. Itt a földön van egy templom, ahol a hívek Istennek hódolnak; a pogányok külső csarnokait tapossák, az Egyházat fenyegető üldözés jelképeként (Jel 11,1k). De a magasban is van egy templom, ahol a feláldozott Bárány trónol, és ahol az ima és a dicséret liturgiája folyik (5,6-14; 7,15). Az idők végén megszűnik ez a kettősség. Amikor ugyanis majd az égi Jeruzsálem, a Báránynak az örök menyegzőre felékesített jegyese a földre száll, többé nem lesz szükség benne templomra; temploma maga Isten és a Bárány (21,22) lesz. A híveknek nem lesz szükségük több jelre, hogy Istenhez jussanak - színről színre fogják őt látni, hogy teljesen részesedjenek életében.
 
Érszegi Gábor      2002. december

 

 
 
 
 
 
Plébánosaink 1947 – 2004
 
Kránitz Imre 1947 - 1952
Lux Miklós 1952 - 1976
Zsóka Sándor 1976 - 1984
Enzsöl Ellák 1984 - 1995
Érszegi Gábor 1995 - 2004
 
 
Plébániánkon felnőtt lelkipásztorok:
Balázs Pál és Molnár István
 
 
 
2005 januártól plébános: Szőke Lajos - A plébánia weboldala
 
 
 
Lap á